О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1229                                    12.12.2014 г.                                   гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД           І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на  12 декември                                             две хиляди и четиринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

         

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….…………………………………………………….

Прокурор  …………………………………………………………………….....

като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

ч. гр. дело № 1512 по  описа  за  2014 година.

 

Производството е образувано по частна жалба на нотариус П.И. рег. № 308 на Нотариалната камара против определение № 83 от 14.11.2014 г. на съдия по вписванията Кремена Борисова, при Районен съд – Стара Загора.

В частната си жалба нотариус П.И. развива изключително подробни съображения досежно незаконосъобразността на постановения отказ на съдията по вписванията при РС-Стара Загора да впише препис от саморъчно завещание на Т.С.С.. Моли да бъде отменен като незаконосъобразен обжалвания отказ и бъде върната преписката на Агенцията по вписванията за извършване на вписване на препис от саморъчно завещание на Т.С.С. б.ж. на гр.Стара Загора.

 

Съдът като се запозна с материалите по делото, намери за установено следното:

С обжалваното определение   №83 от 14.11.2014 г. съдията  по вписванията при Районен съд- Стара  Загора е  отказал вписването на препис на саморъчно завещание на Т.С.С., бивш жител на гр. Стара Загора, представляващ акт № 122, том VI, общ рег. № 6115/14.11.2014 г. по регистъра на Нотариус П.И. с рег. № 308 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС - Стара Загора, депозиран за вписване в Служба по вписванията - гр. Стара Загора на 14.11.2014 г. с молба с вх. № 13240 по входящия регистър на Служба по вписванията - гр. Стара Загора, подписана от същия нотариус.

За да постанови този отказ е приел, че за да разпореди вписване, съдията по вписванията е длъжен да провери дали представеният за вписване акт подлежи на вписване, дали при издаването му са спазени формалните изискванията на закона, (включително задължителните реквизити, които трябва да съдържа), както и дали са налице изискуемите съобразно закона приложения към съответния акт. В чл. 4, буква „к" на ПВ било  предвидено, че се вписват “преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот”. За вписването на представения препис от саморъчно написано завещание трябвало да е видно, че е спазено особеното правило на чл. 25, ал. 1 от ЗН, както и изискването на Правилника за вписванията в предмета на завещанието да влиза недвижим имот или вещно право върху недвижим имот с местонахождение в този съдебен район, в който се извършва вписването. Също така следвало да са изпълнени изискванията на чл. 6 от ПВ, да са приложени удостоверенията за данъчна оценка за съответните имоти и да е внесена дължимата държавна такса за вписване.

Съдията по вписванията при РС-Стара Загора е приел, че представеният за вписване препис на саморъчното завещание на Т.С.С., бивш жител на гр. Стара Загора, съставено на 04.09.2013 г., съдържа завещателни разпореждания в полза на два лица за конкретно определени имоти. Представеният препис на саморъчно завещание съдържал необходимите данни съобразно изискването на закона единствено по отношение на завещателя, но не и относно двете лица, които се ползват от това завещание. Първото от тях било обозначено само със собственото си име – К., а второто лице - със собственото, бащиното и фамилното си име. Недопустимо било подлежащ на вписване по реда на Правилника за вписванията акт да индивидуализира едно физическо лице с посочване само на едно от имената му, дори когато се касае за частен документ. Освен това се констатирал и друг липсващия реквизит по чл. 6, ал. 1, б. “а” на ПВ - единен граждански номер на лицата, в полза на които са завещателните разпореждания. Приел е, че посочването на единните граждански номера на тези лица в молбата на нотариуса по чл. 8, ал. 1 на ПВ не можело да замести липсващите реквизити, тъй като този документ не подлежи на вписване и е с петгодишен срок на съхранение в архива на службата по вписванията. Вземането предвид на други доказателства с оглед на вписването било допустимо при универсалните завещания относно описанието на имотите, за които е известно, че влизат в наследството, (чл. 4, буква “к” на ПВ). Още повече, че посочването само на едно от имената на лицето в завещателния акт, препис от който е представен за вписване, не позволявало да се установи идентичност на заветника с лицето, за което се съдържат данни в молбата, подписана от нотариуса. Непосочването на съществени реквизити, индивидуализиращи лицата, в полза на които са завещателните разпореждания било основание за постановяване на отказ да бъде разпоредено вписване на представения препис от обявено завещание поради неспазване на изискването на чл. 6, ал.1, буква “а” на ПВ.

Окръжният съд намира, че тези изводи на съдията по вписванията при РС-Стара Загора са неправилни и незаконосъобразни.

          С молба от 14.11.2014г. Нотариус П.И. е представил препис  от саморъчно завещание на Т.С.С. б.ж. на гр.Стара Загора и е поискал да бъде вписано.

          По    своята     правна    същност,    завещанието    представлява едностранна сделка с оглед на смърт. Завещанието  е и формален  акт. Разпоредбите на чл. 23-25 от Закона за наследството определят тази форма и за двата вида завещание - нотариално и саморъчно, като изискванията по отношение на саморъчното завещание са изрично посочени в чл. 25, ал. 1 от Закона за наследството, съгласно която саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. Следователно завещанието трябва да бъде съставено писмено и да съдържа определени реквизити, но в закона няма изискване документът да съдържа някакво конкретно описание на завещаните вещи и лицата, които ще се ползват от завещанието към момента на откриване на наследството. Актът подлежи на вписване на основание чл.4 б. “к” от ПВ и отказът на съдията по вписванията може да бъде основан единствено на съображения за нередовност на същия от външна страна.

          Дори и да се приеме, че правилото на чл. 6 ал. 1, б. „а" от Правилника за вписванията е императивно, то задължителните реквизити се отнасят само за извършващия сделката - в настоящия случай - само по отношение на завещателката Т.С.С. , б.ж. на град Стара Загора, но не и по отношение на лицата, които ще се ползват от завещанието към момента на откриване на наследството. Тези лица, дори може да не са родени към момента на откриване на наследството, а само заченати, поради което, няма и как да имат ЕГН, постоянен адрес и три имена - фикцията, че заченият съществува и е способен да наследява.

            Що се отнася за  конкуренцията  между чл.25 от Закона за наследството и чл. 6 от Правилника за вписванията - касае се за конкуренция между нормативни актове и доколкото Закона за наследството е от по-висш ранг -Законодателен акт на народното събрание, а Правилника за вписванията - от по-нисш ранг - акт на Министерския съвет, то съгласно чл.15 ал.З от Закона за нормативните актове, следва да намери приложение акта от по-висок ранг - а именно - чл.25 ал. 1 от Закона за наследството. Безспорно е, че представеният за вписване препис от саморъчно завещание съдържа тези реквизити. Не е без значение и фактът, че вписването има само оповестителен характер, относно наличието на такова завещание и при наличие на евентуални засегнати страни, същите могат да потърсят правата си по съдебен ред. Отказът от вписване на завещанието лишава тези евентуално засегнати страни и лица да потърсят правата си по съдебен път.

Предвид изложените съображения окръжният съд намира, че обжалванията отказ е незаконосъобразен и неправилен, поради което следва да бъде отменен.

Преписката следва да бъде върната на Агенцията по вписванията при РС-Стара Загора за произнасяне по направеното искане.

 

            Водим от горните мотиви, окръжният съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение   №83 от 14.11.2014 г. на съдията  по вписванията при Районен съд- Стара  Загора, с което същия е  отказал вписването на препис на саморъчно завещание на Т.С.С., бивш жител на гр. Стара Загора, представляващ акт № 122, том VI, общ рег. № 6115/14.11.2014 г. по регистъра на Нотариус П.И.с рег. № 308 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС - Стара Загора, депозиран за вписване в Служба по вписванията - гр. Стара Загора на 14.11.2014 г. с молба с вх. № 13240 по входящия регистър на Служба по вписванията - гр. Стара Загора, подписана от същия нотариус.

 

ВРЪЩА преписката за произнасяне по направеното искане.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                     

                                      ЧЛЕНОВЕ: