О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 61 ………………………………15.01.2015 година ………………………..Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………………………………….Първи граждански състав         

на  петнадесети януари…..……………………………………………………………………………..Година 2015

в закрито заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

 

като  разгледа  докладваното  от………………………………....съдията Р.ТИХОЛОВА  

гр.дело номер 98………………………по описа  за  2013 година.

    

        Производството по делото е образувано по подадената от К.П.К. против Ж.А.С. искова молба за поставяне под пълно запрещение.

 

        С разпореждане от 19.12.2014 г. исковата молба е била оставена без движение на основание чл.129, ал.2 ГПК, тъй като не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.т.2, 4 и 5 ГПК. Това разпореждане е било връчено лично на пълномощника на ищеца адв.А.Ч. на 08.01.2015 г.

 

        На 13.01.2015 г. в съда е постъпил „отговор” от ищеца К.П.К., чрез пълномощника му адв.А.Ч.. Със същия нередовностите на исковата молба по отношение изискванията на чл.127, ал.1, т.2 и т.4 ГПК не са отстранени. Ищецът не е посочил точния адрес на ответника Ж.А.С.; не са посочени факти и обстоятелства за влошаване на здравословното състояние на ответника, настъпили след влизане в сила на решението по гр.дело № 1062/2012 г. на ОС- Стара Загора, с което С. е бил поставен под ограничено запрещение. Тъй като съдържанието на исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.2 и т.4 ГПК и тези нередовности не са отстранени в срока, исковата молба следва да се върне и да се прекрати производството по делото.

 

        В постъпилия „отговор” е направено искане за отвод на съдията- докладчик, без да се посочва конкретно основание за това искане. Сочи се, че и други дела, по които адв.А.Ч. е бил пълномощник на страната К.К., са били на доклад на същия съдия. Обсъждат се и мотиви от решение по друго дело. Съдът намира, че искането е неоснователно. В случая не са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т.5 ГПК. Що се отнася до това, че и други дела по описа на ОС- Стара Загора, по които пълномощник на страната е бил адв.А.Ч., са били възлагани на същия съдия, то това обстоятелство не обоснова и предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 ГПК. Делата са били възлагани на съдията по реда на Програмата за случайно разпределение на делата, за което се съставяни протоколи от разпределящият делата, приложени към всяко едно от тях. Не съществуват каквито и да било други обстоятелства, които да пораждат основателно съмнение в безпристрастието на съдията- докладчик. По тези съображения искането за отвод на съдията- докладчик следва да бъде оставено без уважение.         

 

        Мотивиран от гореизложеното, съдът          

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отстраняване от разглеждането на гр.дело № 98/2013 г. на Старозагорския окръжен съд, на съдия Румяна Тихолова.

 

        ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 ГПК исковата молба, подадена от К.П.К. против Ж.А.С., за поставяне под пълно запрещение с правно основание чл.5, ал.1 ЗЛС.

 

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 98/2013 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

        Определението може да се обжалва с частна жалба пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

  

       

 

                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: