П Р О Т О К О Л

 

година 2015                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІІІ граждански състав

На 20 януари                                            година 2015

В публично заседание, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                    

Секретар Н.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик МИНЧЕВ

гр. дело номер 22 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: А.Д.Т.редовно и своевременно призован, не се явява вместо него адв. В.В., редовно упълномощена от по-рано 

 

ОТВЕТНИК: Д.В.Д. - редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв.Вилиана Цонева от АК Стара Загора и адв. Александра Алексиева от АК Хасково, редовно упълномощени от по-рано 

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.                                

АДВ.ЦОНЕВА: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.АЛЕКСИЕВА: Да се даде ход на делото.

        

           Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът докладва: Производството по делото е възобновено с Определение от 17.12.2014г. във връзка с постъпила молба от 17.12.2014г. от адв. В. представител на ищеца, с която сочи, че страните са постигнали спогодба за уреждане на спора съгласно проект на същата който представя.

 

АДВ.В.: Постигнали сме съдебна спогодба, която представяме и моля да бъде одобрена от съда. Имам изрично пълномощно от ищеца което представям.

 

АДВ. ЦОНЕВА: Действително сме постигнали спогодба.

 

АДВ. АЛЕКСИЕВА: Действително сме постигнали спогодба. Молим същата да бъде одобрена във вида в който е представена.

 

Страните се споразумяхме за следното:

 

1.    А.Д.Т., ЕГН: ********** *** и адрес за кореспонденция: ***, представляван от пълномощника си В.И.В., ЕГН ********** - адвокат от Софийската адвокатска колегия, наричан по-долу за краткост ищец

 

И

 

2.    Д.В.Д., ЕГН: ********** *** и адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул."Цар Калоян" 46, вх.А, ет.1, офис 1 - АС „Петрунова, Андреева, Цонева", наричан по-долу за краткост ответник,

 

в качеството им на страни по гр.д. №22/2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд се сключи настоящата спогодба със следното съдържание:

 

Чл.1, ал.1. Страните констатират, че на 03.12.2008 година ищецът е предоставил на ответника в заем сумата 20 759.00 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и девет) щатски долара, които са получени от ответника по банков път.

 

ал.2. Към датата на предоставянето на заема 03.12.2008г. -левовата равностойност на предоставената в щатски долари сума, съгласно обменния курс на БНБ за 03.12.2008г. е 32 164,41лв. (тридесет и две хиляди сто шестдесет и четири лева и четиридесет и една стотинки).

 

Чл.2. Страните констатират, че към датата на подписване на настоящата спогодба, невъзстановената част от предоставената в заем сума е 19 558 (деветнадесет хиляди петстотин петдесет и осем лева), равняващи се на 10 000 (десет хиляди) евро.

 

Чл.3, ал.1. Ответникът се задължава да изплати на ищеца сумата от 10 000 (десет хиляди) евро, в срок до 31.12.2015г., като я преведе по банковата сметка на ИЩЕЦА, както следва: IBAN ***тиционна банка АД.

 

ал.2. Ищецът дава съгласието си дължимата сума да бъде изплащана и на части, както и преди датата, посочена в предходната алинея.

 

Чл.4. Страните постигат съгласие, че ответникът дължи на ищеца годишна лихва в размер на 9% върху сумата по чл.3, ал.1, съответно ­върху неизплатената част от нея, за времето от сключването на тази спогодба до пълното изплащане на задължението.

 

Чл.5. ал.1. Ответникът се задължава да възстанови на ищеца разноските, направени от ищеца по гр.д. №22/2014г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, възлизащи на 607,75 лева (шестстотин и седем лева и 75 ст.), както следва:

 

602,75 лева - представляващи половината от 1 205,50 лева - държавна такса за образуване на делото;

5,00 лева - държавна такса за съдебно удостоверение, издадено на 14.07.2014г.

 

ал.2. Разноските по предходната алинея ще бъдат възстановени от ответника на ищеца в срок до 31.12.2015г. и ще бъдат преведени по банковата сметка на ИЩЕЦА, както следва: IВАN *** при Първа инвестиционна банка АД.

ал.З. При извършени частични плащания по тази спогодба, счита се, че първо се погасяват разноските, след това лихвите, и накрая главницата.

 

Чл.6. С цел уреждане на всички спорни въпроси гр.д. №22/2014г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, с подписването на настоящата спогодба страните заявяват, че нямат неуредени отношения във връзка със закупуването и извършването на допълнителни СМР на обект, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.19.1.88, построен в поземлен имот с идентификатор 67653.19 по ККР ***дих", със застроена площ 31,70 кв.м и застроена площ заедно с общите части 38,36 кв.м, ведно с 1% идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, собственост на ***, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №91, том IV, рег. №6027, дело №609/2008г. на Нотариус №166 в регистъра на Нотариалната камара.

 

Чл.7. При неизпълнение на поетите с настоящата спогодба задължения, ищецът има право да се снабди с изпълнителен лист за вземанията си по одобрената спогодба по гр.д. №22/2014г. по описа на Окръжен съд Стара Загора.

 

Чл.8. На основание чл.234 от ГПК страните ще представят настоящата спогодба по гр.д. №22/2014г. по описа на Окръжен съд  Стара Загора и ще поискат одобряването й от съда.

 

Настоящата спогодба се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за съда.

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

За А.Т.                                    Д.Д.:

                   /адв. В./                                

 

 

Съдът счита, че следва да приеме и одобри постигнатата между страните спогодба, тъй като същата не противоречи на закона и добрите нрави. Със постигането на съдебната спогодба съдът се десизира от разглеждането и решаването на спора, поради което след одобряването й производството по делото следва да бъде прекратено, а на основание чл.78 ал.9 ГПК съдът следва да постанови връщане на ищеца на половината от внесената държавна такса в размер на 602,75 лв. поради което на основание чл.234 ГПК.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба в днешното съдебно заседание между страните по гр.д. №22/2014г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

ПОСТАНОВЯВА след приключване на делото да се върне на ищеца А.Д.Т. *** половината от внесената от него държавна такса в настоящото производство в размер на 602,75лв. /шестстотин и два лева и 75 ст./ 

 

РАЗПОРЕЖДА на счетоводството при Окръжен съд Ст.Загора да предприеме необходимите действия за връщане на сумата 602,75лв. по банковата сметка на А.Д.Т. - IВАN *** в Първа инвестиционна банка АД.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр. д. №22/2014г. по описа на Старозагорския окръжен съд, поради постигната между страните и одобрена от съда съдебна спогодба.

 

Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 9:50 часа.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: