О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 154                                         28.01.2015 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и осми януари 2015г.

в закрито заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 71 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.55 и чл.86 от ЗЗД.

 

След като се запозна с изложеното в първоначалната Исковата молба на 3 бр. ищците вх.№ 7767/26.06.2014г./л.2 от делото/, с първата уточняваща Молба вх.№ 9287/01.08.2014г./л.47- 48 от делото/, с Молбата за увеличение на иска вх.№ 9787/18.08.2014г./л.56 от делото/, с втората уточняваща Молба вх.№ 14 232/03.12.2014г./л.85- 87 от делото/, с представените към тях многобройни писмени доказателства и справки по делото, като обсъди възраженията за родова неподсъдност на делото в р.II от първоначалния Отговор на ИМ от ищеца вх.№ 12614/28.10.2014г./л.61- 68 от делото/ и в р.II допълнителния Отговор на ИМ вх.№ 359/13.01.2015г./л.92- 96 от делото/, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и актуални процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

     Постъпила е искова молба от 3 бр. ищци- физически лица/пълнолетни български граждани/, срещу ответника- също пълнолетен български гражданин/всички те от гр.Казанлък, обл.Старозагорска, с осъдителен иск по чл.55 от ЗЗД за общата сума след допуснатото увеличение на иска в размер на 54 120, 34 лв., от които 29 120, 34 лв.- главници и 25 000 лв. мораторни лихви.

 

Видно обаче от ИМ и от Уточняващите молби на ищците, исковите им претенции са за отделни точно посочени суми, както следва :

1.За главници- в размери съответно 6 865, 12 лв., 900 лв., 6 865, 12 лв. и 7 625 лв., и

2.За мораторни лихви- в множество размери/Таблица- Справка на л.85- 87 от делото/, като най- високата от тях е за 5 314, 84 лв., а всички останали са за по- ниски размери.

 

Тоест процесните облигационни искове макар да се сборувани поотделно като главници и мораторни лихви за над 25 000 лв., реално всяка една от тях е с размер под 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4 от ГПК, която сума определя родовата подсъдност на исковете между Районния и Окръжния съд като първа съдебна инстанция.

 

     Следователно по исковата молба е налице първоначална неподсъдност на исковете както за главниците по чл.55 от ЗЗД, така и за мораторните лихви по чл.82- 86 от ЗЗД, пред настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора, за което съдът е длъжен да следи служебно съгласно императивната разпоредба на чл.119, ал.1 от ГПК.

 

Поради което производството по делото следва да се прекрати изцяло пред неправилно посочения в Исковата молба родово некомпетентен по иска ОС- Ст.Загора като първа инстанция, ведно със законните последици от това, като след влизане в законна сила на настоящото обжалваемо съдебно Определение, делото се изпрати по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния родово и мастно компетентен първоинстанционен РС- гр.Стара Загора.

 

Настоящото съдебно Определение може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- гр.Ст.Загора пред въззивния му ПАС- гр.Пловдив съгласно правилата на чл.121 от ГПК.

    

     Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.105- 121 от ГПК, във вр. с чл.55 И ЧЛ.86 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по първоинстанционното гр.д.№ 71/2014г. по описа на ОС- Ст.Загора поради първоначална липса на родова компетентност за разглеждане на исковете.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва от всяка от страните в 1- седмичен срок от връчването му, с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

    ОПРЕДЕЛЯ след влизане в законна сила на настоящото съдебно Определение, делото да се докладва на съдията- докладчик за изпращане по правилата на родовата и местната подсъдност на компетентния първоинстанционен Районен съд- гр.Стара Загора.

 

                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :