О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 137            15.01.2015г.     град Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На петнадесети януари 2015г.

в закрито заседание в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:П. ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 137 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.232 във вр. с чл.227 и чл.228 от ГПК и във вр. с чл.135 от ЗЗД.

 

Производството по делото е образувано въз основа на Искова молба вх. № 14 332/04.12.2014г./л.3- 7 от делото/, с която 1 бр. ищец/пълнолетния български гражданин/ П.Р.Х. от гр.С.З. иска по реда на чл.135 от ЗЗД съдът да обяви за недействителен по отношение на него договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, срещу ответниците- 3 бр. пълнолетни български граждани П.П.Х., Р.К.Х. и П.П.П.- и тримата от гр.С.З., ведно със законните последици от това.

 

След постановеното издаването на поисканите от ищеца съдебни удостоверения, но преди постъпването на съответните документи въз основа на тях по делото и преди размяна на книжа между страните по реда на чл.131- 133 от ГПК, с писмена Молба вх.№ 509/15.01.2015г. ищецът оттегля изцяло предявения от нея против ответниците иск по чл.135 от ЗЗД, и моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 232 от ГПК, съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответниците до приключване на първото по делото открито съдебно заседание, какъвто е конкретния случай. Поради което Молбата следва да бъде изцяло удовлетворена, като поради цялостното оттегляне на иска делото се прекрати напълно, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото постановено в закрито съдебно заседание Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищеца с частна жалба чрез първоинстанционния Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Поради изложеното и на основание чл.232 от ГПК във вр. с чл.135 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по висящото първоинстанционно гр.дело № 137/2014г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, поради пълното оттегляне на иска от ищеца.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на ищеца, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

   

  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :