Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 10                                                    09.01.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети декември                                            две хиляди и четиринадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1442 по описа за 2014 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на М.К.М. против решение № 874 от 24.07.2014г., постановено по гр. дело № 49/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъжда М.К.М. да заплати, на осн. чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД, на „Застрахователно дружество Евроинс” АД - гр.София, както следва: сумата …лв., представляваща главница по споразумение от 14.04.2010г., сключено между ищеца и ответника и имащо за предмет възстановяване на обезщетение по щета №15-39357/16.11.2009г.; сумата … лв., представляваща обезщетение за забавено плащане за периода 06.04.2011 г. – 04.07.2013 г.; както и законната лихва върху главницата, считано от 04.07.2013г., до окончателното заплащане, като се отхвърля иска за обезщетение по чл.86, ал.1 ЗЗД над размера на 1937.16 лв. до претендираните … лв., като неоснователен, както и на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, сумата …лв., представляваща деловодни разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, като счита, че е неправилно и незаконосъобразно, постановено при нарушение на процесуалните правила. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение и да се отхвърлят предявените искове. Претендира за разноски.

 

Въззиваемата страна ЗД “Евроинс” АД гр.София, представлявано от изп. директор А.П., чрез юрисконсулт Б.И., взема становище за неоснователност на жалбата и правилност, и законосъобразност на обжалваното решение. Моли да се потвърди изцяло постановеното решение. Претендира за разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Производството е по предявени искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

 

Ищецът „Застрахователно дружество Евроинс” АД твърди, че на 14.04.2010 г. между него и ответника било сключено споразумение с нотариално заверени подписи, по силата на което ищецът се задължил да заплати на „Евроинс” АД разсрочено /на 59 вноски/ сумата …лв., представляваща регресно вземане срещу ответника по застраховка „Гражданска отговорност” във връзка с причинено от него пътнотранспортно произшествие. Твърди се, че ответникът не  изпълнил задължението си, платил само …лв. и изпаднал в забава, поради което дължи обезщетение за забавата в размер на …лв. Претендира се, да бъде осъден ответникът съобразно споразумението да заплати главницата … и сумата … лв. лихва за забава от 06.04.2011г. до датата на завеждане на делото. Ответникът М.К.М. не оспорва факта на подписване на споразумението, не оспорва и факта на заплащане на обезщетението от страна на застрахователя. Твърди, че към датата на подписване на споразумението бил в състояние след тежко заболяване, с мозъчен оток и след 14 - дневно лечение в болница. Поради това твърди, че към датата на подписване на споразумението не разбирал свойството и значението на действията си.

 

Безспорно е  установено по делото, че на 14.04.2010 г. между ищеца и ответника М.К.М. е сключено споразумение, по силата на което, М.К.М., като деликвент се е задължил да възстанови на застрахователя сумата …лв., представляваща изплатено обезщетение по щета № 15-39357 от 16.11.2009 г., към застрахователна полица 071080955628 от 15.12.2008 г. Уговорено е, сумата да бъде платена разсрочено на 58 вноски по …лв. и една вноска в размер на …лв., с падеж до всяко пето число на всеки пореден месец, считано от 05.05.2010г. Предвидено е, в случай на неизпълнение на задълженията на ответника по заплащане на която и да е от месечните вноски, цялото вземане да стане изискуемо, заедно с неустойка за забава в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, а също и възможност да се развали договора от застрахователя, при което задължението за неустойка не се погасява. Подписите под споразумението са нотариално заверени на 14.04.2010 г. След сключване на споразумението ответникът е направил три плащания по споразумението: на 14.07.2010г. - … лева, на 30.07.2010г. – …лева и на 10.03.2011г. – … лева , общо в размер на … лева.

 

Не се спори по делото, че споразумението е сключено във връзка с настъпило на 14.03.2009г. в гр. Стара Загора пътно транспортно произшествие, при което управляван от М. Митев лек автомобил „Инфинити” с ДК№ СТ 9662 АМ, движейки се по ул.”Хаджи Димитър Асенов” в посока от юг на север и преминавайки покрай „Алфа банк”, е блъснал, с предният си десен калник, задната лява част на паркиран лек автомобил м.”Мазерати Куатропонте” с ДК№ СА 22424 МХ. Пострадалият автомобил е бил собственост на „Хипо Алпе – Адриана- Аутолизинг” ЕООД, предоставен по договор за финансов лизинг на „Русеви” ООД гр. Стара Загора. След сблъсъка лекият автомобил „Инфинити” не спрял, а продължил движението си в посока север. Тези факти се установяват от представеното по делото Постановление за прекратяване на наказателно производство от 04.06.2009г. на Районна прокуратура Стара Загора. Досъдебното производство е било прекратено на осн. чл.343, ал. 2 от НК – с оглед изявление на пострадалия, че не желае да се води наказателно производство срещу М.М..

 

От представената епикриза на „МБАЛ „Проф. Стоян Киркович”, е видно, че ответникът е бил приет в инфекциозното отделение на болницата на 25.02.2010 г. и е бил изписан на 11.03.2010г. с окончателна диагноза „Мозъчен оток” и придружаващо заболяване „Пневмония интерст. Декстри. Астма бронхиале – пристъп.”

 

            При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че между страните по делото е сключен договор за спогодба. Съгласно чл.365, ал.1 ЗЗД с договора за спогодба страните прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен спор, като си правят взаимни отстъпки. Чрез сключването на договора ищецът и ответникът са приели, че правното положение между тях, по повод на изплатеното застрахователно обезщетение във връзка с настъпилото пътно-транспортно произшествие, е такова, каквото е описано в споразумението. Задължавайки се да заплати сумата от … лв. ответникът се е съгласил, че я дължи на застрахователя, поради наличие на предпоставките за възникване на регресна отговорност, а от своя страна ищецът е изразил съгласие да получи изпълнение на части, като по този начин задължението на М. е било разсрочено.

 

Възражението на ответника, че е сключил спогодбата в състояние при което не е могъл да разбира и ръководи действията си, настъпило по причина на заболяване, не е подкрепено с доказателства по делото, поради което е неоснователно. От съдържанието на представения от М. медицински документ не може да се направи извод за наличие на предпоставките на чл.31, ал.1 от ЗЗД.

 

Неоснователно е оплакването във въззивната жалба, че съдът с лека ръка отхвърлил тезата за недействителност на споразумението от 14.04.2010г., без да изложи никакви аргументи. Съдът не разполага със специални знания в областта на медицината, поради което не може да тълкува представени медицински документи, установяващи заболяване на ответника. Това би могло да стане чрез вещо лице, със съответната медицинска специалност, което да отговори в заключението си по назначена по делото експертиза на въпроса: възможно ли е в резултат на заболяването си ищеца, да изпадне в състояние, при което да не разбира свойството и значението на постъпките си. В случая по делото, по искане на ответника, направено  в отговора на исковата молба, съдът е назначил съдебно – медицинска експертиза, дал е възможност на ответника да внесе депозит за експертизата, но тъй като това не е сторено,  в съдебно заседание на 10.07.2014г. е отменил определението си за назначаване на експертиза и такава не е изпълнена по делото.

 

Неоснователно е и оплакването за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,  поради не обсъждане на възражението на ответника за недействителност на споразумението. Това е така, защото въззивната инстанция намира, че не е налице допуснато процесуално нарушение по делото. В мотивите си, съдът е обсъдил възражението на ответника за недействителност на процесното споразумение, като го е намерил за неоснователно, поради липса на доказателства в негова подкрепа. Представеният медицински документ от страната, не може да установи сам за себе си, наличието на състояние на ответника, при което да не може да разбира свойството и значението на постъпките си, при подписване на споразумението.

 

            Предвид гореизложеното, въззивната инстанция изцяло споделя мотивите на първата инстанция, че страните са обвързани от договор за спогодба, при която ответникът дължи заплащане на посочената в него сума, по уговорените начин и срокове. Като е преустановил плащанията Митев е изпаднал в забава, считано от 06.04.2011г. - деня следващ пето число на месец април 2011г. Поради неизпълнението от страна на ответника, цялото задължение е станало предсрочно изискуемо съобразно чл.3 на договора, поради което ищецът има право да иска да му бъде заплатен остатъка от сумата, възлизащ на … лева.

 

            С оглед на забавата на ответника, на осн. чл.86, ал.1 ЗЗД, той дължи и обезщетение в размер на законната лихва върху остатъка от главницата за времето от 06.04.2011г. до 04.07.2013г., в размер на … лева.

 

Ето защо, съдът намира, че предявените искове са основателни и следва да бъдат уважени съответно за размер на … лв., представляващи главница и … лв., представляваща обезщетение за забава.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно. Въззивната жалба следва да се остави без уважение, като неоснователна, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

           

            С оглед изхода на делото, в полза на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски за настоящата инстанция, в размер на …лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 874 от 24.07.2014г., постановено по гр. дело № 49/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

ОСЪЖДА М.К.М. ЕГН **********, с адрес *** да заплати на „Застрахователно дружество Евроинс” АД, ЕИК 121265113, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Хр. Колумб №43 на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, сумата … лв. /…ст./, представляващи юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.

           

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: