Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 22                                   16.01.2015г.                 град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      Първи граждански състав

На седемнадесети декември                две хиляди и четиринадесета година              

В публичното заседание в следния състав:

                                             

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА   

                   

                                ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                                        

 

Секретар П.В.…………………………………………

Прокурор………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия  М. МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1449 по описа за 2014 година.

            Производството е образувано по въззивна жалба на адв. Р.Г. като пълномощник на П.Н.К., К.С.К. и Р. П.С. против решение № 909/19.08.2014г., постановено по гр. дело № 3546/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърля иска с правно основание чл. 124 от ГПК на П.Н.К., К.С.К. и Р.П.С. ***, с който се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици по наследство и давностно владение на земеделска земя от 5458 кв.м., като неоснователен; присъдени са разноски.

Въззивниците са останали недоволни от постановеното решение, като го считат за неправилно и незаконосъобразно. Съдът неправилно приел, че имотът, попаднал извън регулацията на с. Арнаутито, придобил статут на земеделска земя, поради което правото на собственост подлежало на възстановяване по чл.10 ЗСПЗЗ. Излага подробни съображения, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се отмени изцяло обжалваното решение и да се уважи иска. Претендира за разноски.

Въззиваемата страна Община Стара Загора, чрез кмета Живко Тодоров взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Доводите в нея не обосновавали незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Решението било правилно, съответствало на събраните доказателства и било постановено при точно приложение на материалния закон. Изложени са подробни съображения в отговора, които са докладвани от съда. Моли да се постанови решение, с което да се остави без уважение жалбата и да се потвърди решението. Претендира за разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становището на въззиваемия, намери за установено следното :

Ищците твърдят, че били собственици на недвижим имот, находящ се в с.Арнаутито, общ.Стара Загора представляващо дворно място от 5680 кв.м.с  планоснимачен номер № 146, квартал №5, при граници: улица, имот планоснимачен номер 145 и планоснимачен номер 148,- по стар план на селото, а по настоящ: Нива с номер 000646 в землището на с. Арнаутито с ЕКАТТЕ 00655, общ. Стара Загора, с площ от 5.458 дка, ІІІ категория в местността „Адалъка”, при граници и съседи: Нива № 000645 на община Стара Загора, Пасище- мера № 034002 на община Стара Загора, Дере № 000041 на община Стара Загора, Нива № 000648 насл. на И. и Г.Д.Ж., Пасище мера № 034007 насл. на Б.Б.Б., Полски път № 034006 на община Стара Загора. Имотът наследили от родителите си. През 1982 год. по съдебен ред възстановили владението си върху него. От тогава, повече от 30 години го обработвали ежегодно. При опит да прехвърлят имота установили, че има нов регулационен план и тяхното дворно място било вече извън регулацията на селото и било собственост на общ.Стара Загора. За тази промяна не били уведомени по никакъв ред, за да защитят правата си. Молят да бъдат призовани на съд, с което да установят, че макар и вече като нива от 5.458 дка III кат. са собственици на недвижимият имот, а не общ. Стара Загора.

Ответникът Община Стара Загора оспорва иска като неоснователен. Твърди, че Имот №000646, находящ се в землището на село Арнаутито бил частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №03396/16.12.2003г., вписан в Служба по вписванията на 07.07.2005г. Счита, че била осъществена хипотезата на чл. 19 от ЗСПЗЗ, която била основание да бъде отхвърлен предявения иск.

Сезиран с така формулирания иск, районният съд в доклада си по делото, изготвен в първото съдебно заседание на 04.02.2014г. се е ограничил до посочване на правната квалификация на иска. Не е изпълнил задълженията си, съгласно разпоредбата на чл.146, ал.1 и 2 от ГПК да посочи кои права и кои обстоятелства се признават; кои обстоятелства не се нуждаят от доказване; как се разпределя доказателствената тежест на подлежащите на доказване факти; за кои от твърдените от тях факти страните не сочат доказателства.

Въпреки неизпълнението на задълженията си по тази разпоредба, съдът е отказал да назначи поисканата от ищеца съдебно - техническа експертиза. По този начин е останал неустановен факта на идентичността  на притежавания от ищците недвижим имот по стария регулационен план на с. Арнаутито и претендирания имот по сега действащата карта на възстановената собственост. Не е проследено развитието на имота през годините, не е извършена съпоставка на положението и границите на имота по стар и настоящ план. В този смисъл, делото е останало неизяснено, поради допуснати процесуални нарушения от районния съд. 

 

Подробни обстоятелства във връзка с границите, положението, собствеността на имота по стария регулационен план и по сега действащата КВС не са изложени в обстоятелствената част на исковата молба. Същата не отговаря на изискванията на закона, тъй като в нея липсват обстоятелствата, на които се основава иска. Петитумът на исковата молба, също не съдържа надлежно формулирано искане, доколкото липсва индивидуализация на процесния недвижим имот.

 

При тези обстоятелства, се налага извод, че атакуваното решение е недопустимо, поради постановяването му по нередовна искова молба.

 

Цената на иска е до … лв. и решението на въззивната инстанция не подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, поради  което настоящият съдебен състав намира, че решението на районния съд следва да бъде обезсилено, а делото да се върне на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав. Налице е произнасяне на съда по непредявен иск, предвид нередовното предявяване на иска. Делото следва да се върне на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав и защото в противен случай, страните биха били лишени от възможността искът им да се гледа от две инстанции. Новото разглеждане на делото следва да започне от оставяне без движение на исковата молба, за излагане на обстоятелства, на които се основава иска, както и формулиране на надлежно искане. След отстраняване нередовностите, следва да се изготви нов доклад, съобразен с изискванията на чл.146 ГПК.    

      

В този смисъл е налице съдебна практика: Решение № 273 от 25.08.2014г., постановено по гр.д.№ 506/2012г. по описа на ВКС и Решение № 476 от 17.07.2014г., постановено по гр.д.№ 585/2014г. по описа на ПАС.

 

Поради изложените съображения, обжалваното решение се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото – върнато на районния съд за ново разглеждане от друг състав, който да се произнесе по предявения иск, след отстраняване на пречките за това.   

 

Предвид горните съображения, и на основание чл.270, ал.3 ГПК, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 909 от 19.08.2014 г., постановено по гр.дело № 3546/2013г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за ново разглеждане от друг състав.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

 

ЧЛЕНОВЕ: