Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 23                                   16.01.2015г.                 град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      Първи граждански състав

На седемнадесети декември                две хиляди и четиринадесета година              

В публичното заседание в следния състав:

                                             

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА   

                   

                                ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                                        

 

Секретар П.В.…………………………………………

Прокурор………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия  М. МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1450 по описа за 2014 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на адв. Р.Г. като пълномощник на Р.С.Ч. и С.И.Г. против решение № 906/18.08.2014г., постановено по гр. дело № 4122/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява производството по гр.д.№ 4122/2013г. на Старозагорския районен съд по предявеният иск с правно основание чл. 124 от ГПК от Р.С.Ч. и Е.Х.Ч. *** в частта, с която се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците Р.С.Ч. и Е.Х.Ч. са собственици по наследство и давностно владение на 315 кв.м., находящи се в регулацията на с. Арнаутито като недопустим, и се     отхвърля предявения иск с правно основание чл. 124 от ГПК от Р.С.Ч. и Е.Х.Ч. *** в частта, с която се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците Р.С.Ч. и Е.Х.Ч. са собственици по наследство и давностно владение на земеделска земя от 5442 кв.м. и върху площта за канал – 438 кв.метра, до размера на общо 5880 кв.метра, като неоснователен; присъдени са разноски.

Въззивниците са останали недоволни от постановеното решение, като го считат за неправилно и незаконосъобразно. Съдът неправилно приел, че имотът, попаднал извън регулацията на с. Арнаутито, придобил статут на земеделска земя, поради което правото на собственост подлежало на възстановяване по чл.10 ЗСПЗЗ. Излага подробни съображения, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се отмени изцяло обжалваното решение и да се уважи иска. Претендира за разноски.

Въззиваемата страна Община Стара Загора, чрез кмета Живко Тодоров взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Доводите в нея не обосновавали незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Решението било правилно, съответствало на събраните доказателства и било постановено при точно приложение на материалния закон. Изложени са подробни съображения в отговора, които са докладвани от съда. Моли да се постанови решение, с което да се остави без уважение жалбата и да се потвърди решението. Претендира за разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становището на въззиваемия, намери за установено следното :

Ищците твърдят, че били наследници на прадядо си И.П.Ч., който им оставил в наследство  имоти. Трябвала им скица за подновяване на договор за наем на имот № 000645, с пл.№ 145, кв.5 по стар план на с. Арнаутито, а по нов : нива в землището на с. Арнаутито с ЕКАТТЕ 00655, с площ от 6.195 дка, ІІІ категория в местността „Адалъка”, при граници: имот №000644 – нива на община Стара Загора, имот № 034003 нива на насл. на Р.К.С., имот № 034002 – пасище, мера на община Стара Загора, имот № 000646 – нива на община Стара Загора и имот № 034006 - полски път на община Стара Загора. Оказало се че не били собственици на имота си, а община Стара Загора, след новия регулационен план, за който никой не ги бил уведомил, за да защитят имота си. Повече от 30 години обработвали процесния имот, а от 3 години го отдавали под наем. Молят да бъдат призовани на съд, да установят, че не община Стара Загора, а те са собственици на имот № 000646, с пл.№ 145, в кв. 5 по плана на село Арнаутито.

Ответникът Община Стара Загора оспорва иска като неоснователен. Твърди, че Имот №000645, находящ се в землището на село Арнаутито бил частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №03395/16.12.2003г., вписан в Служба по вписванията на 18.02.2005г. Счита, че била осъществена хипотезата на чл. 19 от ЗСПЗЗ, която била основание да бъде отхвърлен предявения иск.

Сезиран с така формулирания иск, районният съд в доклада си по делото, изготвен в първото съдебно заседание на 12.11.2013г. се е ограничил до посочване на правната квалификация на иска. Не е изпълнил задълженията си, съгласно разпоредбата на чл.146, ал.1 и 2 от ГПК да посочи кои права и кои обстоятелства се признават; кои обстоятелства не се нуждаят от доказване; как се разпределя доказателствената тежест на подлежащите на доказване факти; за кои от твърдените от тях факти страните не сочат доказателства.

Поради неизпълнението на задълженията на съда по тази разпоредба, по делото е останал неустановен факта на идентичността  на притежавания от ищците недвижим имот по стария регулационен план на с. Арнаутито и  претендирания имот по сега действащата карта на възстановената собственост. Не е проследено развитието на имота през годините, не е извършена съпоставка на положението и границите на имота по стар и настоящ план. В този смисъл, делото е останало неизяснено, поради допуснати процесуални нарушения от районния съд. 

 

Подробни обстоятелства във връзка с границите, положението, собствеността на имота по стария регулационен план и по сега действащата КВС, наследодател на страните и наследствено правоприемство, не са изложени в обстоятелствената част на исковата молба. Същата не отговаря на изискванията на закона, тъй като в нея липсват обстоятелствата, на които се основава иска. Петитумът на исковата молба, също не съдържа конкретно искане, доколкото липсва  индивидуализация на процесния недвижим имот.

 

При тези обстоятелства, се налага извод, че атакуваното решение е недопустимо, поради постановяването му по нередовна искова молба.

 

Цената на иска е до … лв. и решението на въззивната инстанция не подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, поради което настоящият съдебен състав намира, че решението на районния съд следва да бъде обезсилено, а делото да се върне на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав. Налице е произнасяне на съда по непредявен иск, предвид нередовното предявяване на иска. Делото следва да се върне на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав и защото в противен случай, страните биха били лишени от възможността искът им да се гледа от две инстанции. Новото разглеждане на делото следва да започне от оставяне без движение на исковата молба, за излагане на обстоятелства, на които се основава иска, както и формулиране на надлежно искане. След отстраняване нередовностите, следва да се изготви нов доклад по делото, съобразен с изискванията на чл.146 ГПК.    

В този смисъл е налице съдебна практика: Решение № 273 от 25.08.2014г., постановено по гр.д.№ 506/2012г. по описа на ВКС и Решение № 476 от 17.07.2014г., постановено по гр.д.№ 585/2014г. по описа на ПАС.

 

Поради изложените съображения, обжалваното решение се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото – върнато на районния съд за ново разглеждане от друг състав, който да се произнесе по предявения иск, след отстраняване на пречките за това.   

 

Предвид горните съображения, и на основание чл.270, ал.3 ГПК, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 906 от 18.08.2014 г., постановено по гр.дело № 4122/2013г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за ново разглеждане от друг състав.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

 

ЧЛЕНОВЕ: