Р Е Ш Е Н И Е

 

34 /28.01.2015 година                                                            Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети януари                                                                        2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1508 по описа за 2014 година.

 

                                                      

Обжалвано е решение № 417/05.08.2014г. по гр. дело № 387/2014г., на К. районен съд.

 

Въззивникът С.В.К. моли да се отмени решението и отхвърли предявения иск. Претендира за направените по делото разноски.

 

Въззиваемият С.И.Р. е подал писмен отговор на въззивната жалба, с който моли да се потвърди решението и присъдят направените разноски.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявени са обективно-кумулативно съединени искове

с правно основание чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

 

От представените по делото два броя ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на животни от 08.05.2013г., издадени от ветеринарен лекар, всички животни обект на сделката били описани с индивидуални ветеринарномедицински идентификатори и са били натоварени за превоз от животновъдния обект на ищеца.

 

От приетите по делото два броя свидетелства издадени от ветеринарен лекар с. Г. от 09.05.2013г. се установи, че процесните животни са били доставени за разтоварване в животновъдния обект на ответницата С.В.К..

 

От едностранно подписаната от ищеца фактура № 1/08.05.2013г. е видно, че ищецът и ответницата са постигнали съгласие за сключване на търговска сделка изразяваща се в продажба от страна на ищеца на 86 броя кози и 54 броя ярета, за сумата от 13 000 лева.

 

По делото са събрани гласни доказателства. Свидетелят В. Р. заявява, че ищецът се занимавал с животновъдство и бил регистриран като земеделски производител. На 08.05.2013г. ищецът се обадил на свидетеля за да му помогне с натоварването на процесните животни. След като отишъл на уговореното място свидетелят видял ответницата К., която се обадила да дойде ТИР на два етажа за извозване на животните. Свидетелят помогнал при товаренето на същите.

 

По делото е прието заключение на съдебно-счетоводна експертиза, която е изчислила, че общата стойност на всички животни е 13 340 лева. Същото не е оспорено.

 

На 31.01.2014г. ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу ответницата, но поради постъпилото възражение от страна на длъжника, на ищеца е било указано да предяви иск за установяване на вземането си.

 

Ищецът твърди, че страните са сключили договор за покупко-продажба и той в качеството му на продавач е предал на ответницата 86 броя кози и 54 броя ярета, но последната не е изпълнила задължението си да му заплати продажната цена в размер на 13 000 лева.

 

Договорът за покупко-продажба е неформален, поради което сключването му предполага постигане на съгласие относно съществените елементи на продажбата – стоки и цена. В представената по делото фактура № 1/08.05.2013г. е описан предмета на сделката и дължимата цена – 13 000 лева. Фактурата не носи подпис на получател, а само на съставилия същата продавач. Документът представлява частен свидетелстващ документ, поради което няма изискване за оспорване верността му както е при официалните свидетелстващи документи. Липсата обаче на подпис във фактурата на купувача не е основание за отричане на продажбеното правоотношение, а изводът следва да се прави с оглед на всички доказателства по делото. Такива са два броя ветеринарномедицински свидетелства с №№  БГ  2013-024048 и БГ 2013-024186,в т. 8 от които е вписана причината за придвижването на животните, а именно – търговия. Под т.9 е вписан и адресът, до който се доставят животните – адресът и индивидуалният номер на животновъдния обект на ответницата. На посочените свидетелства  е направена отметка от ветеринарния лекар д-р А., че според информационната система на БАБХ животните са приети  в обект 6162 – 0297 на 09.05.2013г. В графата “място на разтоварване” е посочено, че този обект принадлежи на ответницата С.В.К..

 

Поради изложените съображения съдът приема, че страните са сключили договор за покупко-продажба на 86 броя кози  и 54 броя ярета и че ответницата е неизправна страна по договора, защото като купувач не е заплатила дължимата цена. Цената на стоката е посочена в неоспорената в срок фактура – 13 000 лева и назначената съдебно-счетоводна експертиза е установила, че цената на животните възлиза на 13 340 лева.

 

Съвкупната преценка на доказателствата води до заключението, че между страните е възникнало правоотношение по договор за продажба на стоки със съдържание отразено в представената от ищеца фактура, а липсата на ангажирани от страна на ответницата доказателства за плащане на цената сочи на основателност на иска.

 

Предвид изложеното въззивният съд счита, че постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъдят направени разноски в настоящото производство в размер на 1 300 лева, видно от представения договор за правна защита и съдействие /пълномощно/ и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд    

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 417/05.08.2014г. по гр. дело № 387/2014г., на К. районен съд.

 

ОСЪЖДА С.В.К.  с ЕГН  **********,***, да заплати на С.И.Р. с ЕГН **********,***, сумата 1 300 лева /хиляда и триста лв./, направени разноски във въззивното производство за адвокатско възнаграждение.

  

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчване препис на страните пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК..

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.