Р Е Ш Е Н И Е

 

  19/15.01.2015 година                                                           Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 15.01.                                                                                                2015 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1023 по описа за 2014 година.

 

 

                  Производството е по чл. 435 ГПК.

 

Обжалвано е постановление за приемане на разноски от 24.11.2014г., по изпълнително дело № ... на ЧСИ М. Д., с което е отказано да се намали размерът на приетото в производството адвокатско възнаграждение за взискателя, в размер на 600 лева, от които 500 лева – данъчна основа и 100 лева - ДДС върху същата.

 

Жалбоподателите К.Х.П., Н.Н.П. и К.Н.А. считат, че обжалваното постановление е незаконосъобразно. Към датата на образуване на изпълнителното дело липсват доказателства за заплащане на договореното с адвокатското дружество възнаграждение, както и за внесения в полза на бюджета ДДС. Освен това, същото било прекомерно високо. Моли да се постанови решение, с което да се отмени обжалваното постановление.

 

Постъпило е възражение от Т.К.К. чрез Адвокатско дружество “З. и Г.”. Считат, че жалбата е неоснователна, тъй като договореното възнаграждение е платено на адвокатското дружество при подписване на договора. Относно размерът на адвокатското възнаграждение излагат, че при образуване на изпълнителното дело не може да се направи предположение какво е количеството работа, което адвокатът ще трябва да извърши и поради това не следва да бъде уговаряно възнаграждение единствено за образуване на изпълнителното дело.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ М. Д., която заявява, че при образуването на изпълнителното дело е представено адвокатско пълномощно, в което е посочено договорено и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева, с включен ДДС. Към настоящия момент по изпълнителното дело е постъпила сума, която не покрива цялото задължение, поради което по искане на взискателя е възможно предприемане и на следващи изпълнителни действия, които ще увеличат размерът на дълга.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Видно от приложения по изпълнителното дело договор за правна защита и съдействие, взискателят и Адвокатско дружество “З. и Г.” са се споразумели за оказване на правна защита, изразяваща се в образуване и водене на изпълнително дело. Договореното възнаграждение е 600 лева, начин на плащане – в брой и срок на плащане – при подписване на настоящия договор.

 

Въззивният съд приема, че договореното възнаграждение е платено на Адвокатско дружество “З. и Г.” при подписване на договора, в който е посочено, че е платимо при неговото подписване. Няма данни, поради което да се приеме противното, тоест, че договореното адвокатско възнаграждение не е заплатено. Пред ЧСИ М. Д. е представено изявление, с което Адвокатско дружество “З. и Г.” е потвърдило получаването на договореното възнаграждение. Когато възнаграждението е заплатено в брой, този факт следва да бъде отразен в договора за правна помощ, а самият договор да е приложен по делото. В настоящият случай договорът е представен по изпълнителното дело.

 

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, възнаграждението за образуване на изпълнително дело е в размер на 200 лева, без ДДС. Съгласно т. 2 на същата алинея, за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2.

 

В приложеното изпълнително дело се вижда, че единственото действие извършено от Адвокатското дружество е – подаване на молба за образуване на изпълнителното дело. Други действия не са извършени. Всички останали действия по делото са извършени от ЧСИ, за което същият си е начислил такси. Дори и да се приеме, че по искане на взискателя е възможно предприемане и на следващи изпълнителни действия, то не би могло да се приеме, че същите ще бъдат такива посочени в т. 2 на чл. 10 от Наредбата – за извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания. Същото ще бъдат еднократно, като се има предвид предметът  и размерът на задължението –  парична сума в размер общо на 1 581 лева.

 

Съгласно чл. 10, т. 1 от Наредба № 1 адвокатските възнаграждения за образуване на изпълнително дело са в размер на 200 лева. Или с ДДС приетата сума по договореното възнаграждение следва да е в размер на 240 лева.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437 ГПК, въззивният съд    

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ постановление за приемане на разноски от 24.11.2014г., по изпълнително дело № ... на ЧСИ М. Д., с което е отказано да се намали размерът на приетото в производството адвокатско възнаграждение за взискателя, в размер на 600 лева, от които 500 лева – данъчна основа и 100 лева - ДДС върху същата, над сумата 240 лева – адвокатско възнаграждение, от които 200 лева – данъчна основа и 40 лева – ДДС върху същата.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.