Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 36                                       29.01.2015 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 29 януари                                                 две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1028  по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от “ТАНДЕМ-БИО” ЕООД гр.Пловдив против действията на ЧСИ Ив.Б. по изп.д.№374/2012г. по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора против изготвено разпределение на суми обективирано в протокол от 09.10.2014г. предявено на 22.10.2014г.

Жалбоподателят моли да се отменено обжалваното разпределение, тъй като счита, че сумата от …лв. е несеквестируемо имущество и като такова следвало се възстанови изцяло на тях.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ  Ив.Б..

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №374/2012 по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело №374/2012 по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора е образувано на 10.12.2012г., въз основа на изпълнителен лист, издаден на 03.12.2012г. по ч.гр.д. 6898/2012г. по описа на РС Стара Загора, по молба на И.Д.И., с който длъжникът ТАНДЕМ-БИО ЕООД, гр. Пловдив, е осъдено да заплати на взискателя, сумата от …лв. главница, произтичаща от неизпълнено задължение по договор за аренда на земеделска земя с нотариална заверка на подписите рег.№7981 от 18.07.2008г. за стопанските 2011 г. и 2012г., ведно със законна лихва върху нея от 30.11.2012г. до окончателното изплащане на вземането, …лв. мораторна лихва, …лв. присъдени разноски, както и такси и разноски по изпълнението.

На основание чл. 458 от ГПК, и въз основа на установени с удостоверение но чл. 191 от ДОПК, публични задължения на длъжника към Държавата, по изпълнителното производство, като взискател е присъединена Държавата чрез ТД на НАП гр.Пловдив, за дължими от длъжника публични вземания в размер на …лв.

На основание чл. 456 и следв. от ГПК и въз основа на нарочна молба като присъединен взискател по изпълнителното дело е конституирана ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД с вземания, съобразно отразеното в приложеното удостоверение.

На основание чл. 456 и следв. от ГПК и въз основа на нарочни молби, като присъединени взискатели по изпълнителното дело са конституирани двадесет и четири физически и юридически лица, с вземания, съобразно отразеното в приложените удостоверения.

На длъжника е връчена Покана за доброволно изпълнение с изх. №11157/ 10.12.2012г., на 13.12.2012г., с посочени принудителни мерки -запор на банкови сметки и вземания от контрагенти в страната.

За обезпечаване на вземането на взискателите по изпълнителното дело, със запорни съобщения с изх.№ 11196, 11200, № 11201 и 11204 от 10.12.2012г. са наложени запори върху банкови сметки на длъжника открити АЛФА БАНК клон България, ОБЩИНСКА БАНКА АД, СИБАНК ЕАД и ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД с титуляр ТАНДЕМ-БИО ЕООД.

По повод наложения запор върху банковите сметки на длъжника открити ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД с титуляр ТАНДЕМ-БИО ЕООД, на 24.04.2014г., Банката като трето задължено лице е превела постъпилите средства общо в размер на …лв., по сметката на ЧСИ И.Б..

Съобразно постановеното съдебно решение №429/11.08.2014г. по т.д. 1263/2014г. описа на ОС Стара Загора, вида на субсидията получена от ДФ "Земеделие", и при спазване на нормата на чл. 9 от Наредба №11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. -2013г. е изготвено ново разпределение на постъпилата по изпълнителното дело сума от общо  …лв. За това действие е съставен Протокол за разпределение от 09.10.2014 година, който е предмет на обжалване от страна на длъжника.

Изготвеното ново разпределение е предявявано на 22.10.2014г., за която дата редовно е призован както първоначалният взискател И.Д.И., така и всички присъединените взискатели ДЪРЖАВАТА чрез Удостоверение издадено по чл. 191 от ДОПК от ТД на НАП гр. Пловдив, ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД, гр. София, З.П.П., С.Г.К., Ц.К.М., С.К. В.-Л., П.Д.Н., М.П.Ш., А.Б.П., Р.П.Н., ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Горно Сахране, И.Р.З., Н.И.Н., Н.Д.Д., М.Й.М., Х.Д.Г., Р.С.Ш., Н.Т.Н., К.Х.К., ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” с. Горно Сахране, П.И.К., И.И.И., А.И.Л., Г.А.Ч., ЗКПУ “Възраждане” и С.Н.Г., а и длъжника ТАНДЕМ-БИО ЕООД, гр. Пловдив.

Съдебният изпълнител изготвил новото разпределение при неспазване указанията на постановения съдебния акт, с който е отменено първото разпределение.

Безспорно е че, изплатената на длъжника от ДФ „Земеделие" сума, е финансова помощ по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за кампания 2012 г.. Сумата е изплатена от фонда при спазване разпоредбите на Наредба №11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013г..

Съгласно разпоредбата на чл.9 от Наредба №11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013г., „Финансовата помощ за извършване на агроекологични дейности, включени в подмерките и направленията по чл.2, ал.1, се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 82% от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18% -от бюджета на Република България.

На длъжника са изплатени …лв., на основание чл. 9 от Наредба №11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013г,/Наредбата/, от които  по сметката па съдебния изпълнител, в резултат на наложения запор, са постъпилите средства в размер на …лв.

При новото разпределение, обективирано в Протокол за разпределение от 09.10.2014 година, който е предмет на обжалване от страна на длъжника, от общо постъпилата сума в размер на …лв., при спазване на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата, сумата от …лв., равняваща се на 82% са средства осигурени от Европейския съюз, а сумата от … лв., равняваща се на 18% са средства осигурени от бюджета на Република България.

Съобразявайки се с гореизложеното, при новото разпределение, постъпилата сума в размер на …лв., е разпределена, съобразно съотношението, посочено в чл.9 от горепосочената наредба. Съобразявайки се с съдебно решение №429/11.08.2014г. по т.д.  1263/2014г.описа на ОС Стара Загора ЧСИ е върнала на  ТАНДЕМ-БИО ЕООД, гр. Пловдив сумата, равняваща се на 18% от бюджета на Република България която е  … лева.

С оглед на гореизложеното окръжният съд намира, че доводът на жалбоподателя, че новото разпределение, не е съобразено с вида на субсидията, получена от ДФ "Земеделие" - по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за кампания 2012 г., и от общо постъпилата сума, не е извадена тази представляваща средства от бюджета на Република България, е неоснователен. Това е съобразено от ЧСИ, като при разпределение от постъпилата сума в размер на …лв., при спазване съотношението посочено в чл. 9 от Наредба №11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013г., сумата от …лв., равняваща се на 18% /представляващи средства от бюджета на Република България/, е разпределена на длъжника.

Съдът не споделя доводите, изложени в жалбата от длъжника, че цялата сума в размер на … лв. представлява несеквестируемо имущество съгласно чл.444 т. 8 ГПК във вр. с чл.95 ал.1 и2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г.

Средствата, предоставяни от ДФ “Земеделие”, не могат да бъдат определени, като целеви, поради което и не попадат в обхвата на посочената разпоредба - чл.95, от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г., а сметките за средствата от Европейския съюз са обособени отделно в точка 1.12. от раздел II на същия закон. Средствата, които се предоставят на ДФ “Земеделие” от републиканския бюджет, не са част от средствата, които не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

Постъпилата по банковата сметка на длъжника сума, е изплатена въз основа на подадено от същия Заявление за регистрация 2012г. с вх. №2414061274033, и Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания" за кампания 2012г., поради което приложим в случая е закона за държавния бюджет за 2012г. Именно заради това преведената на длъжника сума не представлява целево предоставени средства от републиканския бюджет на нефинансово предприятие за субсидия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 1.1 и 2.2 по смисъла на § 61., ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ за 2012г. Трансферите за ДФ “Земеделие”, не попадат в обхвата на цитираната разпоредба, а са изрично уредени в т.1.11. от раздел III на чл.1, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г..

Предвид гореизложеното окръжният съд намира, че изготвеното разпределение на събраната сума по изпълнително дело 20128690400374, е правилно и законосъобразно, тъй като при извършването му не са допуснати нарушения на чл.460 от ГПК и чл.136 ЗЗД.

 

                 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТАНДЕМ-БИО ЕООД, гр. Пловдив против действията на ЧСИ Ив.Б. по изп.д.№374/2012г. по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора, изразяващи се в изготвяне на разпределение на суми, обективирано в протокол от 09.10.2014г., предявено на 22.10.2014г., като неоснователна.

 

                Решението подлежи на обжалване пред ПАС в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: