Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 35                                       29.01.2015 Година               Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 29 януари ………………………………...две хиляди и петнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

 

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА                             

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от     зам.председателя    ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА         

въззивно гражданско дело номер 1031…………...…..по описа за 2015 година

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД - длъжник по изпълнително дело № 20148680400326 по описа на ЧСИ Р.М.рег.№ 868 - ОС Стара Загора, срещу постановление на ЧСИ-Р.М. от 31.07.2014г., с което е отказано да се редуцира адвокатския хонорар на адвокат П.К. претендиран в изпълнителното производство.

Жалбоподателят счита, че отказът на ЧСИ Р.М. да намали адвокатския хонорар е неправилен и незаконосъобразен. Посочената сума била неоправдано висока, тъй като е искана за извършване на едно изключително елементарно правно и фактическо действие - подаване на молба за образуване на изпълнително производство. Считат, че „адвокатската защита по изпълнителното дело" следва да бъде възнаградена в размер, съобразен с Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като от длъжника по изпълнителното дело не може да се изисква всяка произволна сума, която била „договорена" между взискателя и неговия адвокат. Молят да се приложи чл.78, ал.5 ГПК и чл.10, т.1 от НМРАВ № 1/04 г. и бъде намалено адвокатското възнаграждение по настоящото изпълнително дело до законоустановения размер от 200 лв.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ Румяна Манджурова.

          Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изпълнителното дело,  намери за установено следното:

Изпълнително дело № 20148680400326 с длъжник ЗПАД „ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ,, е образувано въз основа на изпълнителен лист по гражданско дело № 2040/07 г. на СГС, с което „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД е осъдено да заплати на Н.В.Д. и Л.Р.Д. обезщетения за неимуществени вреди по … лв. на всеки, както и законната лихва върху главниците от общо 80 000 лв., считано от датата на увреждането, 10.06.2004 г, до датата на окончателното плащане.

По делото е връчена  Покана за доброволно изпълнение на 22.07.2014 г. На 29.07.2014 г. длъжникът е депозирал възражение против приетото за   събиране адвокатско възнаграждение, като е представи и доказателства за извършено плащане по сметка на ЧСИ Р.М. в пълен размер и е поискал да бъде върната по сметка на дружеството длъжник, сумата от … лв., представляваща такса по т.26 ТТРЗЧСИ.  С Постановление от   31.07.2014г. ЧСИ е отказал намаляване на адвокатското възнаграждение и неначисляване на дължимите се об.такси по такси по ТТРЗЧСИ. Същото е връчено на длъжника на 28.08.2014г. Поради това, че към датата на получаване на ПДИ, е действало изменението в ТТРЗЧСИ, по отношение на дължимата се пропорционална такса, същата била възстановена по сметка на Длъжника.

На 03.09.2014г.е постъпила жалба против Постановлението на ЧСИ, с приложени към нея б.бордера за внесени такси.

Жалбата касае отказа на ЧСИ да редуцира адвокатското възнаграждение. С обжалваното постановление ЧСИ е посочил, че искането за намаляване размера на адвокатското възнаграждение до посочения от страната размер …лв. е неоснователно, тъй като съгласно ТР на ВКС по дело №6/2012г.  минималния размер на адвокатските възнаграждения за всеки вид услуга е определен в Наредба №1 /2004г. и приетото възнаграждение следва да бъде съобразено с чл.7 от посочената наредба. Посочил е, че приетото за събиране адвокатско възнаграждение е над определения в наредбата минимум, но поради това, че искането на длъжника било за намаляване до сумата от … лв. ЧСИ не бил сезиран да се произнесе до намаляване до еднократния размер, поради което отказал да намали приетото за събиране адвокатско възнаграждение до сумата от … лв. Посочил е също така, че следвало да се има предвид и факта, че адвоката е с регистрация по ЗДДС и същия начислява ДДС върху всяко едно получено възнаграждение, като в настоящия случай по делото са представени и доказателства за заплащането му. Поради тази причина, не можело да бъде определено възнаграждение в размер на …лв., като съгласно ЗДДС, се приема че ДДС е включено в стойността, а минималното определено в Наредба № 1 адвокатско възнаграждение е … лв. По тази начин, като възнаграждението бъде намалено до … лв. щяло противоречи и на Тълкувателно решение №6 на ВКС.

Окръжният съд намира тези изводи на ЧСИ за неправилни и незаконосъобразни. Посочването от страната на конкретен размер, до който счита, че следва да се намали адвокатското възнаграждение не обвързва по никакъв начин ЧСИ при произнасянето му, т.е. след като ЧСИ е преценил, че действително претендирания адвокатски хонорар е прекомерен, то той самия следва да определени неговия размер при спазване на цитираните от него разпоредби и съобразно с посоченото ТР.

Ето защо съдът намира, че следва да отмени отказа, обективиран в постановление на ЧСИ-Р.М. от 31.07.2014г., с което е отказано да се редуцира адвокатския хонорар на адвокат П.К., претендиран в изпълнителното производство и следва да върне делото за произнасяне по искането за намаляване на размера на адвокатското възнаграждение като ЧСИ го намали до размера, който е съобразен с ТР на ВКС по дело №6/2012г. както и  Наредба №1/2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД - длъжник по изпълнително дело № 20148680400326 по описа на ЧСИ Р.М. рег.№ 868 - ОС Стара Загора, срещу постановление на ЧСИ-Р.М. от 31.07.2014г., с което е отказано да се редуцира адвокатския хонорар на адвокат П.К. претендиран в изпълнителното производство е основателна, а обжалваното действие незаконосъобразно.

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА постановление на ЧСИ-Р.М. от 31.07.2014г., с което е отказано да се редуцира адвокатския хонорар на адвокат П.К. претендиран в изпълнителното производство.

 

          Връща делото на ЧСИ Р.М. за произнасяне по направеното искане за редуциране размера на адвокатското възнаграждение.

 

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: