Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 32                                                28.01.2015 г.                            град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На двадесет и осми януари  2010 г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ :  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                      2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1070 по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.435, ал.2 във вр. с чл.444, ал.1, т.7 и чл.438 от ГПК.

 

            Делото е образувано по жалба на Д.Н.Ш. от гр.С. против действията на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/ И. Б. с рег.№ . с район на действие района на ОС- С., по изп. дело № ..., поради насочване изпълнението/опис и оценка/ върху недвижимия му имот, който той смята за несеквестируем. Моли съда да постанови решение, с което да отмени това действие на ЧСИ, като незаконосъобразно и неправилно. Прави искане за спиране на изпълнението до произнасянето по жалбата му.

 

Жалбата на Д.Ш. е оспорена изцяло от взискателя “П.”- АД, гр.С., който в своето писмено Възражение сочи, че счита същата за неоснователна и недопустима, тъй като въпросното имущество не представлява жилище, а само празно дворно място- поземлен имот, и че това не е единственото жилище на длъжника и семейството му. 

 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви от ЧСИ- И. Б., в които излага в хронологичен ред извършените действия и счита, че не е налице незаконосъобразно нейно действие, тъй като не е налице жилище в описвания недвижим имот на длъжника и той има свое жилище- апартамент в гр.С..

           

Приложено е пълно заверено копие от изп.дело № ... по описа на ЧСИ- И. Б.- рег.№ . с район на действие ОС- С..

 

            Въззивният Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид становищата на взискателя и ЧСИ, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

            Жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбаподателя/, което има право на жалба, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК.

 

Разгледана по същество е неоснователна, поради следните мотиви :

 

Изпълнително дело № изп.дело № ... по описа на ЧСИ- И. Б.- рег.№ . с район на действие ОС- С., е образувано въз основа на издаден изпълнителен лист от 16.07.2013 г., по ч.гр.д.№ 6670/2011г. по описа на РС- С., съгласно който жалбоподателят Ш. заедно с още 2 бр. пълнолетни български граждани/физически лице/- всички от гр.С., са осъдени да заплатят солидарно на ищеца- взискателя П.”- АД, гр.София,  общо сумата от 13 402, 39 лв. от невърнат потребителски кредит, ведно със съответните законни лихви и разноски.

На него като длъжник му е изпратена покана за доброволно изпълнение по надлежния ред и липсват данни по процесното изп.дело той да е извършил частични или цялостни плащания по дължимите си парични задължения към взискателя чрез този ЧСИ.

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК, длъжникът/какъвто солидарен е жалбоподателя/ може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, какъвто е процесния казус.

 

            В конкретния случай, жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ, свързано с насрочения опис и оценка на неговия недвижим имот в с.М., общ.С., обл.С., за който твърди, че освен празно дворно място има и жилище, което е единствено за него и за семейството, поради което според него това действие на ЧСИ е незаконосъобразно и неправилно.

            Видно от материалите по изисканото и приложено в пълен обем официално заверено копие от това изп.д., по него е било насрочено изпълнително действие то ЧСИ, свързано с описа и оценката на този недвижим имот, който е лична собственост на жалбоподателя- длъжник.

            Жалбата е входирана в ОС- С. с вх.№ 830/22.01.2015г., когато е образувано настоящото в.гр.д.№ 1070/2015г. и когато делото е докладвано на съдията- докладчик. Но още преди това- на 19.01.2015г. ЧСИ е извършил описа на празното дворно място на длъжника, но още не е извършена негова оценка.

Следователно към настоящия момент вече е извършено първото изп.действие/опис на недвижим имот/, и още не е извършено второто изп.действие/оценката/. Поради което в особената  част на жалбата, където се съдържа искане настоящия съд да спре това изп.действие, жалбата се явява вече безпредметна и съдът не следва да се произнася по това особено искане по реда на чл.438 от ГПК.

 

В останалата част от предвидените действия на ЧСИ, предмет на жалбата :

При извършването на описа на недвижимия имот не се констатира да са били  нарушени никакви основни законни права и интереси на собственика/жалбоподателя- длъжник/, тъй като по всички документи по изп.дело този недвижим имот представлява празно дворно място/поземлен имот/, без наличието на каквато и да е официална жилищна сграда в него. Поради което това оплакване на жалбоподателя се явява изцяло неоснователно и недоказано, и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това.

От представените от страните и от ЧСИ писмени доказателства по спора се установи, че липсват данни в дворното място/поземления имот/ да има законно изградено жилище, камо ли то да е единствено за длъжника и за семейството му.

Още повече, че съгласно официалната Справка от АВп-С.се установява, че той притежава в съсобственост с друго- трето лице/Б.Т. Ш.- очевидно негова законна съпруга, с която липсват данни да има официален развод/, жилищен имот, представляващ апартамент в гр.С., кв.”Ж.”, ул.”А.” № ., вх.., ет.., ап... Още повече, че самият той в процесната си Жалба до съда сочи точно този адрес като негов домашен в гр.С. и съответно като негов съдебен по делото.

Липсват доказателства по делото, че пълнолетната майка Л. Ив. Б. на двете му малолетни деца Д. Д. Ш./на 4, 5 г./ и Мария Д. Ш./на 9 м./, не притежава никакво друго жилище, и съществуващото евентуално такова в дворното място/ако въобще е законно- за разлика от лятната кухня и складът за инвентар в него/, е единствено за нея и за децата им в това семейство, и би представлявало несеквестируемо такова по смисъла на чл.444, ал.1, т.7 от ГПК. Още повече, че по смисъла на легалното определение на понятието “семейство” това са съпрузите/жалбоподателя Д.Н.Ш. и третото лице- съпругата му Б.Т. Ш./, но не и жалбоподателя Д.Н.Ш., приятелката му Людмила Иванова Белдерева и двете им малолетни деца- Д. Д. Ш. и М.Д. Ш..

Поради което в тази й част жалбата също се явява неоснователна и недоказана.

 

По отношение на частта на жалбата, отнасяща се до извършването на принудителното действие от ЧСИ “оценка на недвижимия имот”, такова действие още не е извършвано, поради което жалбата в тази й част се явява преждевременно подадена, и по нея съдът не следва да се произнася.

 

              Ето защо окръжният съд намира, че жалбата се явява напълно неоснователна и  недоказана, поради което следва да се остави изцяло без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.435, ал.2 във вр. с чл.444, ал.1, т.7 и чл. .438 от ГПК, въззивният ОС- С. 

           

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ изцяло жалба вх.№ 06422/15.12.2014г. от Д.Н.Ш.-***, против действията “опис и оценка на недвижим имот” по изп.дело № ... по описа на ЧСИ- И. Б.- рег.№ . с район на действие ОС- С., както и искането за спиране на изпълнението по чл.438 от ГПК, като неоснователни и недоказани.

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

                    

 ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

 

                                                                              

                                                                                 2.