О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 109                                       22.01.2015 г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и първи януари 2015 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1065 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

    Производството е на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и чл.130 от ГПК и във вр. с чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./.

 

    Постъпило е първоначално Мотивирано искане вх.№ 20362/04.12.208г./т.1, л.2- 41 от делото/ против общо 6 бр. ответници/физически лица/- пълнолетни български граждани, за отнемане в полза на Държавата на твърдяно незаконно придобито имущество на обща стойност 1 058 729, 70 лв.

 

    След започване на съдебното производство по делото, то е било спряно с протоколно Определение от з.з. на 07.05.2014г./т.4, л.43- 44 от делото/ на осн. чл.229, ал.1, т.4 и т.6 от ГПК, тъй като вече е било налице висящо ТД № 7/2013г. по описа на ВКС- София, свързано с производствата по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, /впоследствие отменен с § 5 от ПЗР на новия ЗОПДНПИ/,каквото е и настоящото.

 

    По- късно спряното съдебно производство по делото е било  възобновено с Определение от з.з. на 13.06.2014г./т.4, л.74- 75 от делото/.

 

След публикувана на ТР № 7/2013г. по т.д.№ 7/2013г. по описа на ГТК-ВКС-София, Мотивираното искане е оставено “Без движение” с Определение от з.з. на 11.12.2014г./т.4, л.108- 109 от делото/, като на ищцовата страна/Комисията/- Молител е даден законния 1- седмичен срок да отстрани констатираните първоначални нередовности в Мотивираното си искане, съобразявайки го с вече публикуваното и задължително за страните и за съда ТР № 7/30.06.2014г. на ВКС- София по т.д.№ 7/2013г. по описа на ВКС- София, а именно- връзката/пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и придобиването на това имущество от една страна, и да се изложи конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиване на имуществото, съобразно които да се определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл.11 от ЗОПДИППД/отм./

 

С това на ищцовата Комисия е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани нередовностите в първоначалното си Мотивирано искане и приложенията към него, и да представи нови писмени доказателства в подкрепа на искането си, ведно с преписи за всички други участници/за всички ответници, за третите лице- помагачи, за всички трети лица със самостоятелни права и за ОП- Ст.Загора/.

 

Това Определение е връчено на процесуалния представител на ищцовата Комисия на 15.12.2014г./Разписка в т.4, л.111 от делото/, като с това на ищеца/Комисията/ е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани първоначалните нередовности в Мотивираното си искане и приложенията към него, и да представи писмени доказателства в подкрепа на искането си, с оглед задължителното за всички участници в процеса и за настоящия ОС- Ст.Загора публикуваното и влязло в законна сила ТР № 7/30.06.2014г. на ВКС- София по т.д.№ 7/2013г. по описа на ВКС- София.

 

Това Определение е връчено на процесуалния представител на ищцовата Комисия на 15.12.2014г./понеделник/ и в рамките на законния 1- седмичен срок ищцовата Комисия е представила по делото официална писмена Молба вх.№ 15 189/22.12.2014г./понеделник/- т.4, л.112 от делото/, в която съвсем семпло поддържа първоначалните си искания, прави някои нови такива и не отстранява подробно указаните й първоначални нередовности в МИ и приложенията към него. Представя нови 2 бр. писмени доказателства/т.4, л.113- 114 и л.115- 117 от делото8, но без необходимия брой преписи от Молбата и без нито 1 бр. преписи от тези нови 2 бр. писмени доказателства за връчване на всички други страни и участници по делото.

 

С Разпореждане в з.з. на 07.01.2015г./сряда/ съдията- докладчик е задължил ищцовата страна в нов 1- седмичен срок да представи към последната си Молбата и 2 бр. нови писмени документи, необходимите, задължителни и непредставени 13 бр. преписи от Молбата и всички нови 2 бр. писмени доказателства, за връчването им на всички останали страни и ОП- Ст.Загора.

 

Съобщението й е било изпратено още на същия ден/09.01.2015г./- сряда/видно от Списък със съобщенията в т.4, л.118 от делото/, и е било връчено на ищцовата страна на 14.01.2015г./сряда/- видно от Разписката в т.4, л.119 от делото.

 

Законният 1- седмичен срок е започнал да тече на същата тази дата на връчването- 14.01.2015г./сряда/ и е изтекъл на вчера- 21.01.205г./сряда/.

 

Съдът констатира, че първоначалните и допълнителните нередовностите в Мотивираното искане не са отстранени от ищцовата страна по никакъв начин към днешна дата/22.01.205г.- четвъртък/, въпреки дадените й за това изрични писмени указания и въпреки наличието на императивни законови разпоредби за това.

   

Следователно към днешна дата- 22.01.2015г./четвъртък/ дори и по пощата не е пристигнало ново уточняващо МИ/имащо характер на ИМ/, което да е напълно и достатъчно съобразено с императивните изисквания на ТР № 7/2014г. по ТД № 7/2013г. по описа на ВКС- София, и не е налице представяне на преписи от крайно недостатъчното уточняване в последната писмена Молба.

 

Предвид на което е и налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Мотивираното искане следва да се върне обратно на вносителя му- ищеца/Комисията/, ведно с всички законни последици от това.

 

    Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на страните и ОП- Ст.Загора, с частна жалба и частен протест чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззвиния Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и чл.130 от ГПК и във вр. с чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ВРЪЩА обратно на молителя- ищеца КОНПИ- гр.Пловдив първоначалното Мотивирано искане вх.№ 20362/04.12.208г./т.1, л.2- 41 от делото/, поради неотстранени първоначални и последващи нередовности в него и в приложенията към него, ведно с всички законни последици от това.

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по висящото първоинстанционно гр.д.№ 1065/2008г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и ОП- Ст.Загора, с частна жалба и частен протест чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :