О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 128                                               24.01.2015г.                      град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Четвърти състав,

на двадесет и четвърти януари 2015 година

в закрито заседание в следния състав :       

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар  Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 1191 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.104, т.4, пр.1 от ГПК във вр. с чл.288, ал.12 от КЗ, във вр. с чл.45 и сл. и чл.82- 86 от ЗЗД.

 

Производството е образувано въз основа на Искова молба от юридическото лице- публичноправния субект ”Гаранционен фонд”- гр.София, което претендира по пътя на регреса от ответницата- пълнолетната руска гражданка Т.Н.К., живуща постоянно в Република България, в гр.Н. и в гр.П. и двата в  обл.Б., като наследница по закон/майка/ на причинителя на ПТП- нейния син С. И.С./междувременно починал/ парична неустойка в размер на общо 85 000 лв., като на основание чл.288, ал.1, т.2, б."а" от КЗ да плати изцяло изплатените парични обезщетенията за причинени неимуществени вреди на пострадалите, както следва :

- по щета N 210201/08.12.2008г. на М.Г.П./дъщеря/- 15 000 лв. и на К.Н.П./съпруга/ - 20 000 лв., като наследници на починалия на 23.03.2007г. вследствие на ПТП от 18.03.2007г. като пътник на задна седалка в л.а. „Форд Ескорт" с ДКН А 4588 СС- Г.Й.П..

- по щета N 210079/26.05.2008г. на Ф.С.Ю./син/ - 20 000 лв., наследник на загиналия в същото ПТП като пътник на задна седалка в л.а. „Форд Ескорт" с ДКН А 4588 СС- С.Ю.С..

- по щета N 210168/30.10.2008г. на Ф.П.К./баща/- 15 000 лв. и на М.С.К./майка/- 15 000 лв., наследници на загиналия в същото ПТП като пътник на задна седалка в л.а. „Пежо 405" с ДКН СТ 5176 СС- Е. Ф.К..

Ищецът счита, че виновен за катастрофата е наследодателят на ответницата С. И.С./неин син/, загинал по време на ПТП, който управлявайки с превишена и несъобразена скорост, без да е правоспособен водач и след употреба на алкохол (1.21 %о)  л.а. „Пежо- 405" с ДКН СТ 5176 СС, собственост на майка му  Т.Н.С. -тогава/сега К./, на  мост навлиза в лентата за насрещно движение и блъска челно насрещно движещия се там л.а. ,,Форд Ескорт" с ДК N А 4588 СС, управляван от Д.П.С., вследствие на което движещия се зад л.а. „Форд Ескорт"- л.а. „Пежо- 106", управляван от К.П.Я., поради неспазване на необходимата дистанция се удря в задната му част. Вследствие на първоначалния сблъсък л.а. „Пежо- 405" и л.а. „Форд Ескорт" се запалват и изгарят. Заявява, че вследствие на ПТП загиват водачът и пътниците в л.а. „Пежо- 405"- С. И.С., Р.Я.Я. и Е. Ф.К., както и пътниците в л.а. „Форд Ескорт"- Я.М.Х., С.Ю.С., Г.Й.П., А.А.С. и Е.С.Ю., а водачът му Д.П.С. е получил травматични увреждания. Твърди, че в нарушение на чл.260 от КЗ, наследодателят на ответницата/неин син/ е управлявал процесния лек автомобил, без да има за него действаща към датата на ПТП задължителна застраховка „Гражданска отговорност". Заявява, че с регресни покани № 620/22.11.2012г. и № 517/22.10.2012г. ищецът е поканил ответницата да възстанови изплатените от ГФ парични обезщетения, но и до този момент лицето не е погасило задължението си. Поради което моли съда на основание чл.45 от ЗЗД във вр. с чл.288, ал.12 от КЗ да осъди ответницата Т.Н.К., да заплати на ГФ- София общата дължима сума от всичко 85 000 лв., равна на сбора от изплатените от ищеца ГФ- София парични обезщетения, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда на 17.12.2012г. до окончателното изплащане на сумата, както и всички направени по делото разноски.

 

         Съдът констатира, че с Исковата молба са предявени общо 5 бр. отделни обективно и субективно съединени искови претенции, представляващи изцяло изплатените парични обезщетенията за причинени неимуществени вреди на пострадалите от ПТП, всяка една от тях с цена под законовата родова граница от 25 000 лв. по чл.104, т.4, пр.1 от ГПК, както следва :

1. По щета N 210201/08.12.2008г., на наследниците на починалия на 23.03.2007г. вследствие на ПТП от 18.03.2007г. като пътник на задна седалка в л.а. „Форд Ескорт" с ДКН А 4588 СС- Г.Й.П. :

- на М.Г.П./дъщеря/- 15 000 лв., и

- на К.Н.П./съпруга/ - 20 000 лв.

2. По щета N 210079/26.05.2008г. на наследника на загиналия в същото ПТП като пътник на задна седалка в л.а. „Форд Ескорт" с ДКН А 4588 СС- С.Ю.С.- Ф.С.Ю./син/ - 20 000 лв.,

3. По щета N 210168/30.10.2008г. на наследниците на загиналия в същото ПТП като пътник на задна седалка в л.а. „Пежо- 405" с ДКН СТ 5176 СС Е. Ф.К. :

- на Ф.П.К./баща/- 15 000 лв., и

- на М.С.К./майка/- 15 000 лв.

 

         При обективно и субективно кумулативно съединяване на исковете, каквото е налице в конкретния случай родовата подсъдност следва да се определи не с оглед сбора на цените на отделните искови претенции, а с оглед цената на всеки един от тях. С настоящата искова молба са предявени искове, всеки от които е с размер под 25 000 лв.-  т.е. никой от тези общо 4 бр. искове не попада в приложното поле на чл. 104, т. 4, пр.1 от ГПК, с оглед на което всички те подлежат на разглеждане като първа инстанция от съответния Районен съд, и като такъв се явява РС- Ст.Загора.

 

         С оглед на изложеното и на основание чл.118, ал.1 и 2 във вр. с чл.104, т.4, пр.1 и чл.121 от ГПК, съдът счита, че производството пред настоящия първоинстанционен ОС– Стара Загора следва да се прекрати, и делото да се изпрати на надлежния първоинстанционен РС- Ст.Загора.

 

         Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, може да се обжалва от всяка заинтеросована страна, с частна жалба  в 1- седмичен срок от връчването му , чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.121 ГПК.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени сьображения и на основание чл.104, т.4 във вр. с чл.118, ал.1 и ал.2 и чл.121 от ГПК, и във вр. с чл.288, ал.12 от КЗ, във вр. с чл.45 и сл. и чл.82- 86 от ЗЗД, първоинстанционният Старозагорски окръжен съд

 

 

   О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

 

                ОТМЕНЯ своите протоколни Определения, постановени в последното о.с.з. на 22.01.2015г., с които е приключил съдебното следствие пред първата инстанция, дал е ход на съдебните прения и е обявил делото за решаване, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

 

 

                ПРЕКРАТЯВА        пред себе си производството по първоинстанционното гр.д.1191/2012г. по описа на Окръжен съд – гр.Стара Загора.

 

         ИЗПРАЩА  прекратеното гр.д.№ 1191/2012г. по описа на Окръжен съд– гр.Стара Загора, по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Районен съд- Ст.Загора за образуване на ново гр.дело под нов номер, за определяне на нов съдия- докладчик и за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1седмичен срок от връчването на препис от него на всяка от страните, чрез  Окръжен съд– гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :