О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

46                                  12.01.2015г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на единадесети декември                         две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА                                                                      

 РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1455 по описа за 2014 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Р.К.Р. против решение № 862/23.07.2014г., постановено по гр. дело № 20/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява предявеният иск с правно основание чл. 124 от ГПК от Р.К.Р., и И.К.С. *** в частта, с която се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците Р.К.Р. и И.К.С. са собственици по наследство и давностно владение на 1135 кв.м., находящи се в регулацията на с. Арнаутито като недопустим. Отхвърля се предявения иск с правно основание чл. 124 от ГПК от  Р.К.Р. и И.К.С. *** в частта, с която се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците Р.К.Р. и И.К.С. са собственици по наследство и давностно владение на земеделска земя от  340 кв.м. и 325 кв.м. за канал, като се осъждат Р.К.Р. и И.К.С. *** направените от последната съдебни и деловодни разноски в размер на 200 лв.

 

          Въззивният съд  констатира, че районният съд е пропуснал да отрази в диспозитива на решението формираната воля на съда по отношение на конкретния предмет на делото, а именно недвижим имот, представляващ: дворно място от 1.8 дка, с насаждения, подобрения и стопански съоръжения, находящо се в с. Арнаути, парцел с пл.№ 000644, по Акт за Общинска собственост № 3394 от 16.12.2003 г., при граници : от север – канал, от изток имот пл.№ 000645, от юг път, от запад имот пл.№ 000621,сега извън регулация, по скица № К03771/20.11.2013г. на Общинска служба “Земеделие”, в кв. 34, в м.”Адалъка” при граници и съседи: имот № 000621 – Нива на Община Стара Загора; имот № 034003 – Нина на наследници на Р.К.С.; имот № 00645 – Нива на Община Стара Загора; имот № 034006 – Полски път на Община Стара Загора.

 

          Съдебното решение трябва да е отговор на искането на ищеца. Конкретният предмет на делото – претендирания недвижим имот не е намерил място в диспозитива на обжалваното решение, а само в мотивите му. А мотивите на съдебното решение не влизат в сила, те са само принадлежност към решението – чл.236, ал.2 ГПК. Не е възможно само чрез тях да се признае или отрече съществуването на притезание, което е било съдебно предявено. По тази причина, ако в акта на съда не бъде посочен и конкретизиран недвижимия имот, който се претендира с иска, съдебното решение ще е негодно средство да разреши със сила на присъдено нещо поставения пред съда спор – чл.298, ал.1 ГПК. Поради липса на изрично произнасяне, което да разреши със сила на присъдено нещо поставения пред съда спор, поради не конкретизиране на предмета на иска в диспозитива на решението, предявеното искане няма как да бъде преклудирано, и по отношение на него решението не може да влезе в сила.

 

          В диспозитива на решението си Старозагорския районен съд  не е посочил спорния недвижим имот, с неговите индивидуализиращи белези: номер на парцел, местност, квартал, граници и т.н. Освен това, в диспозитива на решението си, съдът е прекратил производството в една част- по отношение на 1135 кв.м., без да конкретизира къде се намират тези части в  спорния имот и е отхвърлил иска в друга - по отношение на 340 кв.м. и 325 кв.м. за канал, също без да конкретизира, къде се намират тези части в процесния недвижим имот. Липсата на индивидуализация на тези части от спорния имот, както и на конкретизация и индивидуализация на предмета на спора, следва да бъде отстранена по реда на чл.250 ГПК от първата инстанция, чрез допълване на решението.

 

Предвид  горните съображения, съдът намира, че производството по делото пред въззивната инстанция следва да бъде прекратено, а делото – да се върне на Старозагорския районен съд за постановяване на допълнително решение, за конкретизиране на недвижимия имот, предмет на делото в диспозитива, както и на отделните негови части, по отношение на които производството е прекратено и отхвърлено съответно, в мотивите и диспозитива на решението.

 

Тъй като жалбата е подадена от ищеца Р.К.Р., чрез неговия пълномощник адв. Л., съдът намира, че следва да приеме, че е налице искане от ищеца за допълване на решението, чрез произнасяне по цялото предявено искане.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.250 от ГПК,  Окръжният съд

                                       

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1455/2014г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

         

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд, в същия състав за произнасяне по реда на чл.250 ГПК по предявения иск, чрез конкретизиране на предмета на иска по чл.124 от ЗС.

         

След постановяване на допълнително решение, делото следва да се върне на Старозагорския окръжен съд за произнасяне по въззивната жалба.

         

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: