О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 150                                     27.01.2015 г.                     град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. ОКРЪЖЕН СЪД       ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                         две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание, в следния състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:1. Н. УРУКОВ

2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар ...................

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Тенева въззивно гражданско дело номер 1555 по описа за 2014 година, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е въззивна жалба от П.А.П. чрез адв. С. З. против решение № 1003/07.10.2014 г. постановено по гр. дело № 1878/2014 г. на С. районен съд.

В срока за отговор по чл. 263 ал. 1 от ГПК е постъпило писмено становище от процесуалния представител на ответната страна М.И.П., с което се иска да се остави в сила първоинстанционното решение. Приложено е адвокатско пълномощно, в което е посочено, че е заплатен адвокатски хонорар в размер на 450 лева. Претендират се разноски.

С определение от 08.01.2015г. Окръжният съд е оставил без движение исковата молба и е дал едноседмичен срок за отстраняване на посочените нередовности. В посочения срок е постъпило писмено становище с приложени необходими доказателства за отстраняване на нередовности в исковата молба.

С писмена молба вх. № 343/08.01.2015 г. въззивникът П.А.П. чрез своя процесуален представител заявява, че оттегля изцяло въззивната жалба и моли делото да бъде прекратено.

Настоящата инстанция намира, че е валидно десезирана от разглеждане на настоящия спор - налице е надлежно пълномощно на процесуалния представител на въззивника, съдържащо правомощие да извършва действия, представляващи разпореждане с предмета на делото.

Предвид направеното оттегляне на въззивната жалба и на основание принципа на диспозитивното начало в гражданския процес съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.

На основание чл. 78 ал. 4 от ГПК следва да бъдат присъдени разноски в полза на въззиваемата страна в размер на 450 лева, представляващи заплатен адвокатски хонорар.

 

Поради изложеното и на основание чл. 264 ал. 1 от ГПК, въззивният съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр. дело № 1555/2014 г., по описа на С. окръжен съд, поради оттегляне на въззивната жалба.

ОСЪЖДА П.А.П. с ЕГН **********, от гр. С., кв.Т. бл.., вх.., ет.., ап..да заплати на М.И.П. *** . бл.., вх.., ет.., ап.. сумата от 450 лева разноски за въззивна инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните, на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

          2.