О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 110                             22.01.2015 г.                     град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  22.01.                                                                                                 Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                      2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков въззивно частно гражданско дело номер 1003 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл. 274, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 407, ал. 2 ГПК.

 

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от жалбоподателя “Н.” ЕООД- гр. Н. - ищец по частно гр. дело № 1186/2014г., по описа на РС-Р..

 

Жалбоподателят моли съда да отмени разпореждане № 3096/27.11.2014г., постановено по ч.гр. дело № 1186/2014г. по описа на РС-Р., с което първоинстанционният съд е отхвърлил изцяло заявлението на “Н.” ЕООД- гр. Н. да бъде издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК за сумата 25 191.97лева – главница, представляващи цената на извършения ремонт на битовите и санитарни помещения в назначенията на Битовия комбинат и района на промишлената площадка на Рудник “Т.” с. К., по договор № 84/16.05.2014г. и фактура № 076/01.08.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.11.2014г., до изплащане на задължението срещу длъжника Мини “М.” ЕАД – гр. Р..

 

 Жалбоподателят твърди, че обжалваното разпореждане се явява неправилно и незаконосъобразно, тъй като с твърди, че на районен съд са подсъдни искания по заповедно производство независимо от размера на направеното искане и само на това основание следвало да се отмени обжалваното разпореждане и делото да се върне на РС-Р. за издаване на исканата заповед. 

 

Подробни съображения относно всички оплаквания на жалбоподателя “Н.” ЕООД- гр. Н. са изложени в подадената частна жалба.

 

В тази връзка счита, че обжалваното разпореждане е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано и моли същото да бъде изцяло отменено, ведно с всички законни последици от това.

 

В законоустановения срок не е постъпил отговор от другата страна.

Окръжен съд – С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпореждане,  намери за установено следното: 

 

Първоинстанционното ч.гр. дело № 1186/2014г. по описа на РС-Р. е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от “Н.” ЕООД- гр. Н., против въззиваемия Мини “М.” ЕАД с искане, да бъде издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК за сумата 25 191.97лева – главница, представляващи цената на извършения ремонт на битовите и санитарни помещения в назначенията на Битовия комбинат и района на промишлената площадка на Рудник “Т.” с. К., по договор № 84/16.05.2014г. и фактура № 076/01.08.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.11.2014г., до изплащане на задължението срещу длъжника Мини “М.” ЕАД – гр. Р..

 

С обжалваното разпореждане постановено по ч.гр. дело № 1186/2014г. по описа на РС-Р. е отхвърлил същото заявление  с мотива, че същото е подсъдно като първа инстанция на Окръжния съд и в тази връзка в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПК е отхвърлил процесното заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК.

Според специалната разпоредба на  чл. 411, ал. 2, т. 1 от ГПК заповед за изпълнение не се издава, когато искането не отговаря на изискванията на чл.410 ГПК. В случая претенцията е за парична сума, състояща се от главница от 25 191,97 лева /двадесет и пет хиляди сто деветдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки/. Съгласно чл.410, ал.1, т.1 от ГПК, заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение за вземания за парични суми, когато искът е подсъден на районния съд. Съгласно чл.103 ГПК на районния съд са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция, а съгласно чл.104, т.4 от ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв. Налага се категоричният извод, че цената на подаденото заявление от жалбоподателя по реда на чл. 410 ГПК е подсъдно на Окръжен съд като първа инстанция, до който правилен извод е стигнал и първоинстанционния съд. Касае се до облигационно-парично вземане по договор за изработка, поради което сумата от 25 000 лева е определяща за определянето и на надлежната подсъдност по делото.

 

В конкретния случай въззивния съд  намира, че не са налице хипотезите на чл. 210 от КТ, чл. 7 от ЗАдв., чл.203 от ЗВоди, Закона за енергетиката,чл. 61 и чл. 89 от ЗННД, чл. 54 от СДР НАП, чл. 75, 79 от ЗЧСИ и чл. 708 от ТЗ,  които уреждат издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал.1 от ГПК, независимо от размера на вземанията. Видно е, че претендираната от заявителя сума определя подсъдността на иска на окръжен съд като първа инстанция, което е в противоречие с изискванията на чл.410, ал.1,т.1 ГПК.

Тъй като районният съд не е компетентен да се произнесе по заявлението, с което е сезиран, същото следва да се отхвърли изцяло, до което правилно и законосъобразно заключение е стигнал първоинстационния съд в мотивите на обжалваното разпореждане.

 

Налага се категоричният извод, че обжалваното от жалбоподателя разпореждане на Радневския РС, се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

Поради тази причина, частната жалба на жалбоподателя “Н.” ЕООД- гр. Н. следва да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени по-горе.

На основание чл. 413, ал. 2 от ГПК, тъй като е предвиден специален ред за обжалване на това определение, същото подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ.  

На основание чл. 78, ал. 4, във вр. с чл. 273 и във вр. с чл. 278, ал. 4 от ГПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия направените по делото разноски пред настоящата инстанция и производството по частната въззивна жалба, но тъй като въззивният съд намира, че такива разноски не са поискани с писмения отговор на въззиваемия и не са направени такива от него пред настоящата инстанция, то  и такива не следва да бъдат присъждани, тъй като съдът не може да се произнесе извън това, което е поискано от страните по делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба с вх. № 7467/13.12.2014г., подадена от жалбоподателя “Н.” ЕООД- гр. Н., с ЕИК 1., със седалище и адрес на управление- гр. Нова Загора, ул. “Кирил и Методий “ № 26, представлявано от Управителя Петьо Иванов Петков – заявител  по ч.гр. дело № 1186/2014г. по описа на РС-Р., срещу разпореждане от 27.11.2014г.., постановено по гр. дело № 1186/2014г.,  по описа на РС - Раднево, с което същия съд е отхвърлил искането за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от “Н.” ЕООД- гр. Н., против въззиваемия Мини “М.” ЕАД с искане, да бъде издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК за сумата 25 191.97лева – главница, представляващи цената на извършения ремонт на битовите и санитарни помещения в назначенията на Битовия комбинат и района на промишлената площадка на Рудник “Т.” с. К., по договор № 84/16.05.2014г. и фактура № 076/01.08.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.11.2014г., до изплащане на задължението срещу длъжника Мини “М.” ЕАД – гр. Раднево- с посочени по-горе данни, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3096/27.11.2014г. по ч.гр. дело № 1186/2014г. по описа на РС-Р.,  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ чрез ОС-С..

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ : 1.                     2.