О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 117                                                                23.01.2015 г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на двадесети и трети януари                                    две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.  дело № 1012 по описа  за  2015 година

 

Производството е образувано по жалба от Д.Д.Д., чрез адв. Д.М. против протоколно определение от 30.09.2014г. постановено по гр.д.№ 4163/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се приема отказ от иска от ищците и се внася делото в архив, поради невнасяне на депозити.

 

Частният жалбоподател твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно. Моли да бъде отменено, а делото де се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

В срока за отговор, Д.Д.Н., чрез пълномощника си адв. С.Д.,взема становище, с което оспорва частната жалба като неоснователна и моли да се остави без уважение. Счита, че определението е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

В срока за отговор не е постъпил отговор от Н.Д.Н., действаща чрез настойника си  Д.Д.Н..  

 

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта и намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

 

С обжалваното определение Старозагорския районен съд е приел направения отказ от иска от ищеца Д.Д.Н. и ищцата Н.Д.Н., представлявана от Д.Д.Н. и е внесъл делото в архив.

 

Касае се за производство по иск за делба на съсобствен недвижими имот, с ищци Д.Д.Н. и Н.Д.Н. и ответник Д.Д.Д.. С влязло в сила решение № 1374 от 13.12.2012г. е допусната съдебна делба между страните, по отношение на процесния недвижим имот, като са посочени квотите им. Производството е във втората фаза на делбата.

Съгласно разпоредбата на чл.34 от ЗС всеки съсобственик може въпреки противна уговорка да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.  С оглед на особения характер на това производство всеки от съделителите е ищец по направените от него искания и претенции, и ответник по исканията и претенциите от другите съделители. Отказ от иск за делба е недопустим в делбеното производство, тъй като не може да произведе предвиденото в чл.233 ГПК правно действие. Това е така и защото, въпреки направен отказ от иск за делба, ищецът може да предяви повторно такъв иск, а ако той е предявен от друг съсобственик да участва в производството.

В случая предмет на спора по делото е потестативното право на делба. То е съдебно признато с влязло в сила решение по допускане на делбата. Обстоятелството, че след това решение производството по делото продължава, произтича от спецификата на делбения процес, който има две фази – допускане на делбата и извършване на делбата. Тази специфика не променя същността на решението по допускане на делбата, което материализира произнасянето на съда по предмета на делото. Разпоредбата на чл.233 ГПК предвижда, че ищецът може да се откаже от спорното право във всяко положение на делото, което означава, че отказ от иска е недопустим, след като решението по спорното право е влязло в сила. В този смисъл е Определение № 66 от 10.02.2009г. на ВКС по гр.д.№ 2346/2008г. ІV ГО и Определение № 582 от 25.11.2013г. на ВКС по гр.д.№ 4538/2013г. І ГО.

 

 Ето защо, съдът намира, че определението на съда, с което се приема направения отказ от иска от ищците Д.Д.Н. и Н.Д.Н., действаща като поставена под пълно запрещение, чрез настойника си Д.Д.Н. и се внася делото в архив е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на Старозагорския районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 30.09.2014г. постановено по гр.д.№ 4163/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се приема направения отказ от иска от ищеца Д.Д.Н. и ищцата Н.Д.Н., действаща чрез настойника си Д.Д.Н. и се внася делото в архив като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ :