О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 120   …………………24.01.2015 година………………...Град Стара Загора    

 

                                            

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...………..Първи граждански състав

На двадесет и четвърти януари………………………………………...Година 2015

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                                                         

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА      

                        

                                                                 МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от .……...зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

въззивно гражданско дело номер 1042………по описа за 2015………….година.

 

 

        Производството е по реда на чл.435 ГПК.

 

        Жалбоподателите „Металик” АД- Стара Загора и „Енергоремонт-Гълъбово” АД гр.Гълъбово- длъжници в изпълнителното производство, обжалват действието на ЧСИ М.Д. по изп.дело № 20148650400402 по описа на ЧСИ- постановление за прекратяване на изпълнителното производство. Заявяват, че оспорват същото в частта за разноските и молят същото в тази му част да бъде отменено. Претендират за направените по делото разноски в настоящата инстанция и юрисконсултско възнаграждение.  

 

        В срока по чл.436, ал.3, изр.1-во ГПК е постъпило писмено възражение от взискателя „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево, община Раднево, с което се изразява становище, че  жалбата е недопустима и по същество неоснователна. Моли същата да бъде отхвърлена.

 

        На основание чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ М.Д. по обжалваното действие.

         

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:       

        Изпълнителното производство е образувано на 31.10.2014 г. въз основа на изпълнителен лист, издаден от РС гр.Раднево, след като е констатирано, че решение по гр.дело № 231/2013 г. на РС- Раднево подлежи на изпълнение. Длъжниците са осъдени да заплатят парични суми в качеството си на съдружници в ДЗЗД.  Изготвени са покани за доброволно изпълнение. Поканите са получени от длъжниците, съответно на 05.11.2014 г. и 11.11.2014 г. Заедно с поканите и в съответствие с искането на взискателя в молбата за образуване на производството и чл.507 ГПК са били изготвени и изпратени и запорни съобщения за налагане на запор на банкови сметки за всеки от длъжниците в една банка. На 06.11.2014 г. по делото е постъпила молба за прекратяване на производството, поради извършени прихващания на насрещни вземания с длъжниците, а на 07.11.2014 г.- уточняваща молба относно исканото прекратяване в смисъл, че дължимата от взискателя сума не е събрана изцяло, поради което е направено искане след събирането на същата, производството да бъде прекратено. На 10.11.2014 г. уточняващата молба е постъпила в оригинал. Поради тези изявления на взискателя не е било изготвено постановление за прекратяване и наложените запори не са били вдигнати. На 11.11.2014 г. и на 12.11.2014 г. сумата по наложените запори е постъпила по делото изцяло. На 13.11.2014 г. са изготвени и изпратени съобщения до банките за вдигане на наложените запори на банкови сметки. С постановление на ЧСИ от 27.11.2014 г. изпълнителното производство е било прекратено. Същото не съдържа произнасяне по разноските.               

 

        Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

        В случая липсва подлежащо на обжалване действие на ЧСИ- постановление за разноските. Неоснователно ЧСИ твърди, че постановлението за разноските било инкорпорирано в ПДИ. Съгласно чл.428 ГПК, когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника покана, с която му дава двуседмичен срок за доброволно изпълнение. Последната има за цел да уведоми длъжника за започналия изпълнителен процес и да го предупреди, че ако не изпълни задължението си в двуседмичен срок от уведомяването, ще се пристъпи към принудително изпълнение. Задачата на поканата е да стимулира длъжника към доброволно изпълнение. Едва след изтичане на визирания от законодателя двуседмичен срок, съдебният изпълнител може да започне принудителни действия, т.е. реални изпълнителни действия, които подлежат на съдебен контрол и проверка, се предприемат след този срок. ПДИ има посочените в закона функции, но по същество не е същинско изпълнително действие. От друга страна, след като издаде постановление за разноските, ЧСИ по искане на страната може да го допълни или измени, тъй като в изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК. Актът на ЧСИ, постановен по реда на чл.248 ГПК, подлежи на обжалване пред окръжния съд. Следователно, защитата на длъжника чрез жалба по отношение на възложените му разноски може да стане само при условията на чл.435, ал.2, предл.последно ГПК- когато е издадено нарочно постановление за тях или постановление, с което ЧСИ отхвърля искането на страната за намаляването им. Такива актове по делото не са били постановени, а съдът не може да се произнася по направеното в жалбата искане при липса на съответен акт на съдебния изпълнител.

 

        Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на длъжниците „Металик” АД и „Енергоремонт Гълъбово” АД против действията на ЧСИ М.Д.по изпълнително дело № 20148650400402- постановление за прекратяване на изпълнителното производство, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

   

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд         

         

О П Р Е Д Е Л И :

        

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Металик” АД- Стара Загора,                ЕИК 833067427, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, кв.Индустриален, и на „Енергоремонт Гълъбово” АД- Гълъбово, ЕИК 833103535, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово 6280, против действията на ЧСИ- постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 27.11.2014 г., постановено по изп. дело № 20148650400402 по описа на ЧСИ М.Д., рег.№ 865, с район на действие ОС- Стара Загора, като НЕДОПУСТИМА.         

       

        ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1042/2015 г. на Старозагорския окръжен съд.

 

        Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- Пловдив.

 

                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                

 

                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: