О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  

  172                                       30.01.2015 година                      град С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 Втори граждански състав

На тридесети януари                                                                   2015 година

В закрито заседание, в следния състав: 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ     

2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева, въззивно гражданско дело № 1052 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК. 

 

Постъпила е жалба от “М.” АД - С., чрез пълномощник Ц. С. и от “Е. - Г.” ЕАД - гр. Г., чрез пълномощник Х.К., в качеството им на длъжници по изпълнително дело № ..., срещу действията на Частен съдебен изпълнител М. Д., с рег.№ 865 на КЧСИ, район на действие ОС – С., по-конкретно срещу постановление за прекратяване, в частта за разноските.

 

Препис от жалбата е изпратен на  взискателя по делото - ТЕЦ “М.” ЕАД за становище и е получено възражение съдържащи аргументи за недопустимостта на жалбата и нейната неоснователност.

 

Постъпили са мотиви и от ЧСИ М. Д. в което са развити съображения, че подадената жалба следва да бъде отхвърлена.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Изпълнително дело № ... по описа на частен съдебен изпълнител М. Д. е образувано по молба на взискателя ТЕЦ “М.” ЕАД, по изпълнителен лист издаден срещу “М.” АД - С. и “Е. - Г.” ЕАД - гр. Г. в качеството им на съдружници в ДЗЗД “Е.”.

 

Изпълнителното дело е образувано на 31.10.2014г. Изпратени са покани за доброволно изпълнение до длъжниците и едновременно с това запорни съобщения върху банкови сметки с титуляри и посочените длъжници.  В поканата за доброволно изпълнение от дата 04.11.2014г. е записано, че задължението на всеки един от длъжниците възлиза на 929.60 лв. На 06.11.2014г. е постъпила молба от взискателя по делото с молба за прекратяване на изпълнителни дела с №№ от ....до .... срещу “М.” АД - С. и “Е. - Г.” ЕАД - гр. Г.. На 27.11.2014г. частен съдебен изпълнител М. Д. се е произнесла с постановление за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК. Преписи от постановленията са надлежно изпратени и получени от страните по изпълнителното производство - на 28.11.2014г. съобщението за прекратяване е получено от длъжника “Е. - Г.” ЕАД - гр. Г., а на 03.12.2014г. съобщението е получено от другия длъжник “М.” АД - С.. На 05.12.2014г. е постъпило искане от “Е. - Г.” ЕАД - гр. Г. с искане незабавно да бъдат възстановени сумите, подлежащи на възстановяване, които са по специална сметка на ЧСИ на основание чл. 6, във вр. с чл. 7 от Наредба № 6/30.05.2006г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства от специалните сметки на ЧСИ. Тоест пълномощникът на длъжника иска възстановяване на суми представляващи натрупани лихви от престоя на паричните средства от специалната сметка на ЧСИ. На 12.12.2014г. е постъпила жалба от длъжниците по горепосоченото изпълнително дело, в което обосноваността на жалба се основава на следната фактическа обстановка: Въпреки че на 06.11.2014г .е постъпила молба от взискателя за прекратяване на изпълнителното дело, ЧСИ М. Димитрова не е изпълнила задължението си - да прекрати образуваното пред нея дело, като междувременно на 11.11.2014г. по сметка на ЧСИ са преведени суми от Банка “ДСК” ЕАД и “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД в изпълнение на наложените изпълнителни запори. Изпълнителното дело е прекратено едва на 27.11.2014г. и въпреки, че няма към настоящия момент изрично постановление за разноски, са издадени фактури с посочено задължено лице - “Е. - Г.” ЕАД - гр. Г. и “М.” АД - С..

Според жалбоподателите законодателят е предвидил в чл. 104 от ЗЗД ретроактивно действие на прихващането, тоест то има обратна сила и насрещните задължения на страните са погасени до размера на по-малката от тях от деня в който прихващането е могло да се извърши- в случая 01.09.2014г., тоест 61 дни преди образуване на изпълнителното дело. Ето защо считат, че за длъжниците не са налице основания, при които разноските по изпълнителното производство да се вменяват в тяхна тежест. На следващо място, неправомерно е начислена т. 26 от Тарифата, а така също съдебният изпълнител не е вдигнал своевременно наложените запори, поради което е незаконосъобразно събирането на такси за действия, които сами по себе си са незаконосъобразни. На последно място заявяват, че не е обективирано по надлежния ред постановлението за разноски, което представлява съществено процесуално нарушение. Молбата е да се постанови решение, с което да се отмени частта с разноските в постановление за прекратяване на изпълнително производство по изпълнително дело № ....

 

Съгласно константната съдебна практика и законовите разпоредби длъжникът по едно изпълнително дело е в правото си да обжалва незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, включително постановлението за разноски - чл. 435, ал. 2, предл. последно от ГПК. В настоящият случай начислените разноски от съдебния изпълнител не са обективирани в акт, от който да става ясно как и защо са начислени, поради което не е възможно да бъде извършена и проверка от Окръжния съд за законосъобразността им. Поради това делото следва да бъде върнато на съдебния изпълнител за произнасяне относно основанието и размера на дължимите такси, след което делото да бъде отново върнато за проверка.

 

  Водим от горните мотиви и на основание чл.437, ал.4, изречение едно от ГПК, Окръжен съд – С.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гражданско дело № 1052/2015г., по описа на С. окръжен съд.

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ М. Д. за произнасяне с Постановление относно разноските по изпълнително дело № ... .

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                               2.