О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 275                                             18.02.2015 г.                      град  Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети и февруари                                        две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МАВРОДИЕВА

Гражданско дело № 6 по описа за 2014 година

         

          Производството е образувано по искова молба на М.П.П., чрез адв. Ц.В. от 11.11.2013г.  против М.И.С., В.М.В. и П.М.И. за установяване неистинността на саморъчно завещание от 08.09.2003г. на М.В.И. и саморъчно завещание от 08.09.2003г. на Д.Д.И., като оспорва авторството им.

            В обстоятелствената част на исковата молба се сочи, че ищецът М.П. е предявил искова молба от 28.03.2011г., по която било образувано гр.д.№ 1053/2011г. по описа на Окръжен съд Стара Загора с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за обявяване за недействителна спрямо ищеца на доброволна делба, оформена с договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, сключена с акт. № 87, том.І, рег.№ 1189/12.02.2009г., вписана в АП – Служба по вписванията при РС- Стара Загора с вх.№ 1046, т.І, № 229/12.02.2009г. и обявяване за недействителен  договора за доброволна делба, с която В.М.В. се лишил от своята собственост, която да послужи за удовлетворяване на вземането на кредитора в размер на …лв. в полза на сестра си П.М.И.. Въз основа на оспорените две завещания по гр.д.№ 1148/ 2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд било постановено решение, с което се осъждат втория и третия ответник да предадат на първия ответник всеки по ½ идеална част от владението на подробно описаните недвижими имоти и се отменя изцяло договора за доброволна делба.

            Обосновава правния си интерес от водене на установителния иск със самостоятелната възможност по исков ред да претендира истинността или неистинността на документ, който би могъл да ползва при реализиране на правото, в друго производство по гр.д.№ 1053/2011г. , като по този начин, да се постигне яснота в отношенията между страните преди реализиране на защитата на ищеца за накърнени субективни материални права. Когато било налице влязло в сила решение в производство по постановяване, на което не е била обсъждана неистинността на документа, то за ищеца бил налице правен интерес от самостоятелно предявяване на иск по чл.124, ал.4 от ГПК, тъй като това решение би имало значение в производство по чл.303, ал.1 от ГПК.

           

            С поправена искова молба от 24.02.2014г. ищецът, чрез пълномощника си уточнява, че правния интерес от водене на установителен иск бил налице когато документа, чиято неистинност е предмет на установяване, рефлектирал върху субективно материално право. Оттегля иска си по отношение на В.М.В. и П.М.И..     

            Предвид уточняващата молба с определение от 28.02.2014г. производството по отношение на втория и третия ответници е прекратено, поради оттегляне на иска. 

            С отговора на исковата молба, ответницата М.И.  С. е оспорила допустимостта и основателността на иска.

 

            Правната квалификация на иска се намира в разпоредбата на чл.42, б.”б”, във вр. чл.25, ал.1 от ЗН.

            С искова молба от 05.04.2011г. ищецът М.П.П. е предявил срещу В.М.В. и П.М.И. претенция с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за обявяване за недействителна доброволна делба, оформена в договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, сключена с акт. № 87, том.І, рег.№ 1189/12.02.2009г. на нотариус с район на действие Старозагорския районен съд, както и за обявяване за недействителен  договора за доброволна делба от 12.02.2009г. Видно от приложените по гр. дело № 1053/2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд, с изпълнителни листи от 19.11.2007г.  и 07.10.2008г. В.М.В. е осъден да заплати на М.П.П. сумата от …лв. по първия ИЛ и сумата от …лв. по втория. В резултат на принудително изпълнение по изп. д. № 23/2009г. на ЧСИ Гергана Илчева, след проведена публична продан на взискателя М.П.П. е възложен офис № 10, находящ се в гр.Стара Загора ул….№ …, със застроена площ от 42.62 кв.м., бивша собственост на ипотекарния длъжник В.М.В. за сумата … лв., с която се намаля задължението му.

            С договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 12.02.2009г. , сключен между П.М.И. и В.М.В., съсобствените недвижими имоти, представляващи апартамент № 11, находящ се в гр.Стара Загора, ул….№ …, със застроена площ от 94.15 кв.м., заедно с прилежащото му избено и таванско помещения; гараж № 8, находящ се на същия адрес, със застроена площ от 18 кв.м. и празно дворно място в с. Малка Верея, общ.Стара Загора, представляващо УПИ ХІV – 393, в км.31, по ПУП на с. Малка Верея, с площ от 950 кв.м.  са поставени в дял на П.М.И..

            С влязло в сила решение по приложеното гр.д. № 1148/2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд, в производство с предмет иск за собственост, са осъдени ответниците В.М.В. и П.М.И. да предадат на М.И.С. по ½ ид. част от описаните по – горе три недвижими имота;  отменен е изцяло договора за доброволна делба от 12.02.2009г. на нотариус Д. Н..

            С определение от 07.08.2014г. по приложеното към настоящото дело гр.д. № 1053/2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд, съдията – докладчик е прекратил производството по иска с правно основание чл.135 ЗЗД, за обявяване недействителността на договора за доброволна делба от 12.02.2009г., предвид наличието на влязло в сила решение по гр.д. № 1148/2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд, с което се уважава иска за собственост на М.И.С. против длъжника В.М.В..

 

            Не е спорно по делото, че правоотношенията между кредитора М.П.П. и длъжника В.М.В. произтичат от договори за заем на парични суми,  за сумите от … лв. и  … лв.  Видно от приложения нотариален акт № 2, том.І, рег.№ 266, дело № 2 от 17.01.2006г. за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, Заемодателят кредитор М.П.П. е предоставил на В.М.В. заем в размер на …лв. със срок на погасяване 2 месеца, а за обезпечаване на вземането заемополучателя В.М.В. е учредил договорна ипотека върху свой недвижим имот.  

 

            С влязла в сила присъда от 01.07.2014г. по наказателно дело № 573/2012г. по описа на Старозагорския окръжен съд, М.П.П. е обявен за виновен за това, че в периода 27.10.2005г. – 10.2007г. без съответно разрешение по Закона за банките и Закона за кредитните институции извършвал по занятие банкови сделки, като предоставял кредити в български лева срещу задължение получените в заем суми да бъдат върнати, заедно с договорена месечна лихва върху тях на няколко лица,  сред които и В.М.В. на 17.01.2006г. за  …лв. и на 10.02.2006г.  сума в размер на … лв.,  за което е осъден на съответното наказание по НК.

            От мотивите на присъдата се установява, че предмет на заема от 17.01.2006г. е била сумата от …лв., но в НА за учредяване на договорна ипотека е била вписана сумата от … лв., която включвала и уговорената за два месеца лихва върху заетата сума. 

 

            При така установената по настоящото дело фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 

Искът по чл.42 ал. 1 б. “б” ЗН е отрицателен установителен иск за собственост. Правният интерес при отрицателния установителен иск за собственост или друго вещно право се поражда от твърдението за наличие на притежавано от ищеца, различно от спорното, право върху същия обект, чието съществуване претендира да бъде отречено. Интерес от отрицателния установителен иск за собственост може да е налице, когато ищецът заявява самостоятелно субективно право върху вещта, както и при конкуренция на твърдени от двете страни вещни права върху един и същ обект. Наличието на правен интерес се преценява конкретно, въз основа на обосновани твърдения за притежавано от ищеца субективно право, наведени в исковата молба, като при оспорването им ищецът следва да докаже фактите, от които те произтичат. Съдът е длъжен да провери допустимостта на иска още с предявяването му и да следи за правния интерес при всяко положение на делото. Когато констатира, че ищецът няма правен интерес, съдът прекратява производството по делото, без да се произнася по основателността на претенцията - дали ответникът притежава или не претендираното от него и отричано от ищеца вещно право. В тази връзка е задължителната практика на ВКС - Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г. на Върховен касационен съд.

В обстоятелствената част на исковата молба липсват твърдения, от които да се направи извод за наличие на субективни права за ищеца, които да обосноват неговия правен интерес за предявяване на отрицателния установителен иск за собственост.

 

Твърдяното в исковата молба обстоятелство - предявен иск по чл.135 ЗЗД от ищеца М.П. против В.В., за обявяване недействителност на договора за доброволна делба от 12.02.2009г., в което производство, ищецът евентуално би могъл да се ползва и представи решението по настоящото дело, към настоящия момент не е налице, тъй като производството по гр. дело № 1053/2011г. по описа на СтОС е прекратено с влязло в сила определение. В този смисъл ищецът не е обосновал впоследствие с наличие на нови, различни аргументи, правния си интерес от разглеждане и произнасяне с решение по настоящия иск за обявяване на недействителност на завещателни разпореждания. Не става ясно, след прекратяване на производството по чл.135 ЗЗД, по какъв ред, ищецът счита, че ще има възможност да защити правата си, като кредитор на длъжника В.В.. Не са изложени обстоятелства, решението по настоящото дело, по какъв начин би ползвало ищеца. Не се твърди документите, чиято неистинност е предмет на установяване, как рефлектират и върху кое субективно материално право на ищеца.  

 

На следващо място след влизане в сила на решението по гр. дело № 1148/2011г. на СтОС то е задължително за страните по делото, по което е постановено, тъй като силата на присъдено нещо на съдебното решение обвързва срещу поставените страни - ищците и третите лица, които са конституирани да им помагат, от една страна и ответниците и третите лица, които са конституирани да им помагат, от друга страна. В същото положение са универсалните правоприемници на страните, като и частните им правоприемници, когато частното правоприемство е настъпило след предявяването на иска. Обвързващата сила на съдебното решение по вещни искове се разпростира и по отношение  на  третите  лица  -  кредитори,   когато   възможността  им  да  се удовлетворят   зависи   от   принадлежността   на  вещта към имуществото на длъжника. Обективните предели на силата на присъдено нещо обхващат съществуването или не съществуването на правоотношението, което е предмет на делото.

 

Ето защо, ищецът като такова трето лице – кредитор на ответника е обвързан от силата на присъдено нещо на решението по гр. дело № 1148/2011 г. на СтОС в отношенията с доверителката, относно признатото й право на собственост върху процесиите недвижими имоти.

 

От друга страна качеството на кредитор на ищеца се основава на правоотношенията между него и В.М.В., произтичащи от заеми, сключени през 2006г. Наличието на заемни правоотношения с В. М. В. е основанието на ищеца за завеждане на иск по чл. 135 ЗЗД срещу В.В. и неговата сестра П.М.И., както и за предявяване на настоящия отрицателен установителен иск. Тези заеми, обаче  са деяния, които са признати за престъпления и за които ищецът е осъден с влязла в сила присъда. С оглед влязлата в сила присъда, процесните договори за заем, от които ищецът черпи права са нищожни, като противоречащи на закона. Нищожността на заемните правоотношения, установена с влязлата в сила присъда по наказателно дело № 573/2012г. по описа на Старозагорския окръжен съд, лишава ищеца от качеството му на кредитор по отношение на длъжника В.М.В..

 

Предвид изложеното по - горе, съдът намира че поначало и на друго основание, че не е налице правен интерес от предявяване на настоящия отрицателен установителен иск за признаване на недействителност на завещателни разпореждания в саморъчни завещания от 08.09.2003г. извършени от М.В.И. и от Д.Д.И..

           

            Предвид изложените съображения, съдът намира, че за ищеца липсва правен интерес от водене на настоящия отрицателен установителен иск за недействителност на завещателните разпореждания. Правният интерес от търсената с иска защита е абсолютна положителна процесуална предпоставка за възникването и надлежното упражняване на иска, поради което съдът следи служебно. Липсата на правен интерес за ищеца обуславя недопустимост на предявения от него иск. 

 

            В полза на ответницата следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на … лв. за един адвокат, съгласно разпоредбата на чл.78, ал.4 от ГПК.

 

            Ето защо и на основание чл.130 ГПК, настоящия съдебен състав

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 6 /2014г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

           

            ОСЪЖДА М.П.П. ***, ЕГН ********** да заплати на М.И. ***, ЕГН ********** сумата от …/…/ лв., представляващи направените по делото разноски за един адвокат.        

 

            Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- Пловдив.

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :