Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 73                               20.02.2015 година                    гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД         II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесети януари                                     две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                              ВАНЯ ТЕНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: С.С.

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева в. гр. д. № 1304 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

Обжалвано е изцяло решение № 237/29.04.2014 г. по гр.д. № 2548/2013 г. на Районен съд К., с което жалбоподателката П.И.К. е осъдена да заплати на Кооперация „П.”, представлявана от С.Т.П. сумата …лв. главница ведно със законната лихва, считано от 31.10.2013г до окончателното й изплащане и сумата … лв., представляваща лихва за забава за периода от 27.08.2013г. до 31.10.2013г. по акт за начет № 6147/26.08.2013г за констатирани липси в обект 36 с. Р., Община К. за периода от 25.10.2012г. до 10.06.2013г.

Жалбоподателката твърди чрез процесуалния си представител адв. Д.К., че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, постановено е при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано.

Излага подробни аргументи по отношение на присъдената главница в размер на …лв., като твърди, че в нея са включени и лихви и първата инстанция неправилно е присъдила сумата. Освен това съдът не се е произнесъл с решението по направените оспорвания на писмени документи, които според жалбоподателката са оспорвания по реда на чл. 193 от ГПК. Тълкувани са превратно свидетелски показания.

В жалбата подробно се излагат аргументи по отношение на извършената инвентаризация и направените констатации за липси. Най - обобщено те могат да се представят по следния начин: няма изготвени вътрешни правила в кооперацията за извършване на инвентаризациите; броенето на стоки е ставало без жалбоподателката, защото тя макар и да е присъствала на ревизията, не е могла да осъществява непрекъснат контрол върху всяка една вещ, която се брои; стоките в Кооперацията били отчитани само стойностно, което били неправилно; в описа на стоките на някои места липсвал подпис на П.К.; описите били попълвани неточно и непълно; П.К. всъщност не била отчетник; жалбоподателката следвало да бъде отговорна само за нетната стойност на стоките.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК ответната кооперация е заявила, че оспорва жалбата и излага подробни аргументи по възраженията на П.К..

Във въззивната инстанция беше назначена служебно експертиза за изясняване на някои факти по делото във връзка с оплакванията във въззивната жалба за процесуални нарушения и необоснованост.

С оглед така направените оплаквания и възражения в подадената въззивна жалба и отговора към нея, на основание чл. 12 от ГПК съдът прецени, че е сезиран със следната фактическа обстановка, въз основа на което направи и своите правни изводи:

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

Пред Районен съд Казанлък е предявен иск по чл. 207 ал. 1 т. 2 от КТ във вр. с чл. 211 от КТ за реализиране на пълна имуществена отговорност на П.И.К., който иск е подаден от работодателя Кооперация “Наркооп”. Искът е за сумата от 5006, 78 лева главница т.е. установени липси за периода от 25.10.2012 г. до 10.06.2013 г. Предявен е и иск по чл. 86 от ЗЗД за мораторна лихва върху главницата за периода от 27.08.2013 г. до 31. 10.2013 г. в размер на 87, 79 лева. Поискана е законната лихва за забава от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й плащане.

Като безспорни между страните могат да се отделят следните факти:

-                               безспорно между страните е, че ответницата и жалбоподател в настоящото производство е работила по трудов договор при ответника на длъжност продавач - консултант за периода от 07.11.2011 г. до 19.06.2013 г.;

-                               трудовият договор е прекратен на 19.06.2013 г.

-                               съгласно длъжностната й характеристика същата е била отговорна за опазване на поверените й стоки в магазина.

-                               в периода от 07.05.2013 г. до 18.06.2013 г,. същата е била в отпуск поради временна неработоспособност.

Инвентаризацията на магазина, в който е работила жалбоподателката е извършена в периода 07.06.2013 г. (петък) до 10.2013 г. (понеделник) въз основа на вътрешна заповед на кооперацията и е назначена комисия. Проверката е обхванала периода от 25.10.2012г. до 07.06.2013г. Ревизията е била извършена в присъствието на ответницата като същата брояла стоки в магазина заедно с още двама други членове на комисията. Твърди, че не е следила постоянно какво се брои от другите членове на комисията, тъй като магазинът бил голям. Накрая припаднала от напрежение и се свестила след петнадесет минути.

Ревизията била спряна и магазинът не работел, като броенето на стоки продължило на 10.06.2013 г. отново в присъствието на П.К.. Това се потвърждава от писмени документи, подписани от самата ответница, в които присъстват датите на инвентаризацията - акт за резултатите от материална проверка на СМЦ; въпросен лист и опис за снемане на стокова наличност. Същото се установява и от свидетелските показания на Димитрова и Христова - служители на кооперацията и участвали при описването на стоки, които заявяват, че ревизията е била извършена в присъствието на ответницата. На ответницата й прилошало и се наложило да затворят магазина (за датите 08.06 и 09.06.2013 г., които са събота и неделя) и продължили в понеделник. Св. Бакалова - далечна родственица на ответницата също казва, че в деня на ревизията дъщеря й се обадила, че на П. й е лошо и към 14.45ч. тя отишла до магазина и видяла същата в неадекватно състояние. Св. Велев твърди, че цял ден бил в заведение до магазина в началото на месец юни и видял,че пред обекта има бус, в който товарели стока и имало други хора, които работели. След като на ответницата й станало лошо и си тръгнала бусът и другите хора останали в магазина, но в събота обектът не работел, което било необичайно и отворили пак в понеделник.

         С оглед гореизложеното се явяват несъстоятелни доводите на ответницата, че ревизията е била опорочена, защото се е извършвала в нейно отсъствие. В резултат на проверката за стоковата наличност в обекта е съставен опис от 39 страници, в който са описани стоките като вид, посочено е количество и единична цена и обща стойност. Вярно е, че при съставяне на място на протоколите за опис на намерените стоки има празни места при изброяване на стоките, но това е обяснено като практика при описването на голямо количество стоки в такъв обект - магазин, като празните места след определен вид стока са запълвани с кавички, което означавало същият вид стока. Количеството стоки умножено по единичната цена дава съответният математически резултат, като в резултат на проверката е установено, че има стокова наличност на стойност … лева. Установено е, че са налице бракувани стоки в размер на … лв., за което има съставени описи подписани от самата ответница. Преоценената стока е в размер на … лв., а дадената на вересия стока е в размер на … лв. Също така е установено, че дирената наличност в магазина е следвало да бъде на стойност …лв. към началото на ревизията - 07.06.2013 г. В резултат на така установените стойности е констатирана липса в размер на … лв. Възраженията по отношение на протоколите от описа за снемане на стоковата наличност в частта за съдържанието му и подписите  на трети неучастващи като страна по делото лица са неоснователни. Всъщност повечето от страниците на описа са подписани от самата ответница П.К. т.е. те имат обвързваща доказателствена сила за нея по отношение на удостоверените в тях факти. Още повече че настоящият състав намира, че този подпис не е задължителен, доколкото се установи, че по време на цялата ревизия отчетничката е присъствала и проверката е била прекъсната за два дни съвсем коректно от работодателя, с оглед здравословното й състояние и припадък който е получила още първия ден. По отношение на твърденията за процесуални нарушения при оспорването на документа следва да се отбележи, че описът за снемане на стокова наличност е частен свидетелстващ документ който не се ползва с обвързваща материална доказателствена сила за отразените в него факти и следва да бъде преценяван от съда по вътрешно убеждение с оглед всички доказателства по делото. Поради това може да бъде оспорен с всички доказателствени средства по ГПК, без проверка на истинността му по реда на чл. 193 ГПК. По реда на чл.193 от ГПК може да бъде оспорен само подписът на лицето П.К., тъй като с полагането му тя де факто е признала изцяло верността и съдържанието на подписаните от нея страници. По отношение на подписите на другите лица върху протоколите - то те са на трети неучастващи по делото лица и нямат обвързваща материална доказателствена сила за ответницата К. и тяхното оборване става с всички доказателствени средства в хода на делото.

         По отношение на твърденията, че трябва да се открие производство по чл.193 от ГПК за оборване съдържанието на посочени в отговора документи, следва да се отбележи, че това е недопустимо да стане по реда установен в горепосочената разпоредба. За това оборване страната разполага с всички доказателствени средства, а от хода на делото пред първа инстанция се установява, че не са ангажирани доказателства от П.К. в тази насока, освен твърденията й за непълнота и задрасквания в описа. Само за пълнота на изложението настоящият състав намира, че дори и да е открито такова производство и да няма произнасяне в диспозитива, то това не опорочава решението, доколкото първата инстанция е коментирала всички тези документи в мотивите си, кредитирала ги е като достоверни, т.е. тя се е произнесла по същността им.

         След така установена липса от вътрешна комисия е взето решение от управителния съвет на кооперация “Наркооп”-Казанлък да се извърши проверка от Главна Дирекция финансов контрол към ЦКС-София. Съставен е акт за начет, който е завършил с констатация за наличие на липси, като в него подробно е обяснено, че и при предходни инвентаризации, в чиито периоди П.К. е работила като продавач-консултант в обекта, са установявани липси. Предходната инвентаризация, извършена на 25.10.2012 г. е установила липса на стойност … лв. само за период от три месеца. При тази инвентаризация отчетник е била само П.К. и липсите са обяснени само с наличието на продадени стоки на вересия и са възстановени с приходен касов ордер от нея. Финансовият ревизор коментира така направеното възражение като счита, че по всички правила дадената стока на клиенти с отложено плащане т.е. на вересия е чиста проба липса, защото стоката е напуснала търговският обект, но не е платена от клиента. Отбелязано е, че по време на финансовият одит не е представена заповед, с която се разрешава продажбата на стоки на вересия и няма никакви доказателства за това, защото не са представени списъци с имената на клиентите, закупили стока на вересия. По подобен начин П.К. е постъпила и при настоящата ревизия, като твърди, че има продадени стоки на вересия и след  установяване на липсите е внесла една установена сума от … лв.

Установено е, че има минимални разлики между маркираните ежедневно и съответно месечни продажби по финансовите бонове, които са прикрепени в касата за дневните финансови отчети. При извършената документална проверка за периода от 01.05.2013 г.до 18.06.2013 г. се е констатирало съществено различие между маркирани продажби и отчетени суми в касата на кооперацията. Това различие е очевидно за периода в който П.К. е била в болнични - от 09.05.2013 г. до 18.06.2013 г. За този период същата е внесла в кооперацията сумата от …лв. на ръка с ПКО на дати - 06, 07 и 10 юни 2013 г. Отчетените пари не са маркирани в касовия апарат. За тези суми ответницата твърди, че са в резултат на продажби, които същата е извършвала по време на отпуската си, но твърди, че е имало устна заповед на работодателят й да не маркира стоките в магазина. От свидетелски показания се установява, че действително в периода на болничните на същата. Магазинът е бил затворен, но е имало залепена бележка, че при нужда следва да я потърсят в съседната къща. По делото не се доказа на П.К. да и е било наредено да продава стоки по този начин, а освен това необяснимо е защо след като е била в болнични още от началото на м.май, сумите от продажбата на стоки са внесени към момента на започване на ревизията и съответно завършването й т.е. едва в началото на юни.

В актът за начета е установено, че и касовата книга не е редовно водена, а количеството брак по време на извършената инвентаризация за приблизителната сума от 2000 лв. е значително  и показва , че П.К. е била лош отчетник и не е съхранявала надлежно стоките  Същата твърди, че неоснователно е била зареждана с повече бързоразвалящи се продукти, отколкото са и били необходими, но по делото тези възражения останаха само твърдения, без да бъдат доказани.

На първа инстанция е назначена съдебно-счетоводна експертиза, от която несъмнено се установява, че П.К. е изпълнявала отчетнически функции. Същата е получавала стоки в обекта, за което се е подписала на съответните приемно-предавателни документи. В тези документи е отразена цената на придобиване на стоките, а надценката на отделните стоки е определяна върху същите приемно-предавателни документи. Общите суми на получените стоки с надценката са отразявани в стоковите отчети като приход. Продадените стоки не са отчитани количествено, а само стойностно. Отчетените суми са отразявани в стоковите отчети като разход. Тези стокови отчети са съставяни на всеки 10 дни, като е установено, че стоковата наличност стойностно към 07.06.2013 г. е следвало да бъде точно 23485,31 лв. В заключение вещото лице заявява, че проследяването на стоките е правено стойностно и установява липси в размер 4899,50 лв.т.е. точно толкова колкото е и в инвентаризационния акт.

При назначената във втората инстанция експертиза се установи, че  действително при проверката не са установени вътрешни правила за извършване на инвентаризацията, но са спазени обичайните практики. Освен това е налице съдебна практика, според която липси могат да се установят с всички доказателствени средства и дори и да има определени опорочени документи по инвентаризацията, ако до същите констатации е достигнато с други средства - свидетелски показания, счетоводни експертизи, това не  е пречка за уважаване на така предявения иск.Вещото лице е сумирало стойностите по протоколите от описа на стоки и е получило същия математически резултат. В крайното си заключение е достигнало до същия извод, а именно че липсата е в размер на 4899,50 лв.Заприходяването и разходването на СМЦ в търговски обект от подобен тип може да се извършва и по двата начина - и количествено и стойностно. Счетоводството е добре водено. Сумата от 1335 лв. отчетени парични средства са включени в стокооборота отчетен в касата на кооперацията. От обстоятелствената част - стр.31/от експертизата/ е видно, че тези суми са включени по документи в стоковия отчет за м.юни 2013 г., но с по-късна дата - 30.06.2013 г. За тази сума ответницата твърди, че е в резултат на продажба на стоки, извършена без маркиране. Настоящата инстанция възприема тези нейни твърдения като достоверни с оглед и на свидетелските показания, че същата е продавала в магазина и по време на отпуската си по болест.

Доколкото не се доказа, че продажбата на тези стоки без маркиране на касов апарат е осъществявана по нареждане на работодателя, то отговорността за това е само на ответницата, но внесената от нея сума следва да се приспадне от установените липси. От експертизата е видно, че в стоковия отчет е вписан остатък на 07.06.2013 г. в размер на … лв., а осчетоводяването на сумата от …лв. е с последваща дата т.е. тя следва да се приспадне от установените липси.

Липсата е щета с неизяснен произход, изразяваща се в недостиг, недоимък в касата или в склада т.е. представлява състояние на неотчетност. За основателността на иска по чл.207, ал.1 т.2 от КТ, изцяло в тежест на работодателя е да докаже /с всички доказателствени средства/ наличието на липса т.е. настъпила вреда с неизяснен произход както и че работникът е изпълнявал отчетнически функции. Причинната връзка и вината на работникът се предполагат до доказване на противното. Отчетникът разполага с възможност да въведе възражения за намаляване на обезщетението или за освобождаването му от отговорност.

В настоящият случай безспорно се установи, че жалбоподателката е била назначена на длъжност продавач-консултант в обект  - магазин на кооперация “Наркооп”-К.. Същата е подписала трудов договор с председателя на кооперацията, който се явява и нейн работодател. При установени липси по реда на КТ, работодателят има право да реализира имуществената отговорност на работника по реда на ГПК, което и в случая е сторено. Безсъмнено П.К. е изпълнявала отчетническа длъжност, с ясно разписани задължения в длъжностната й характеристика. Същата е приемала стоки, задължавала се е да ги съхранява надлежно, както и да ги отчита. Във функциите й е било да определя цените на някои стоки, т.е. правомощията и са били разширени, но това не опорочава задълженията й да стопанисва с грижата на добър стопанин обекта, да сигнализира навреме за бързоразвалящи се стока и да не продава стока на отсрочено плащане т.е. на вересия, както и да отчита своевременно оборота. Същата следва да отговаря за стойността на стоково-материалните ценности, така както ги е приела, т.е. с надценката. Тя по същността си не е пропусната полза за работодателя и не се нарушава принципът на чл.205 от КТ, а освен това, когато отговорността е пълна, според настоящия състав няма пречка да се обезщетяват вредите в смисъл на пропуснати ползи. Безсъмнено са установени липси в обекта - налице са достатъчно писмени документи, свидетелски показания и две експертизи, които достигат до един и същи резултат. С ангажираните по делото доказателства и твърдения, ответницата не можа да обори презумпцията за вина и причинна връзка. За процесният период само тя е работила в обекта, и са налице данни, че се е отнасяла небрежно към задълженията си. Въпреки това следва да се уважи правонамаляващото  възражение на ответницата за сумата от …. лв.

Предвид всичко гореизложено предявеният иск следва да се уважи за сумата от …лв. липси, като се присъди и законната липса за забава за периода, от който е поискана - 27.08.2013 г. При направените служебно изчисления за законната лихва за забава, чийто размер е законово определен, се установи, че върху главницата от … лв. липси следва да се заплатят лихви в размер на … лева.

 

По разноските:

 

Пред първа инстанция са уважени изцяло предявените искове и са присъдени разноски в тежест на ответницата П.К.. Същата несъмнено като работник в трудов спор се ползва от привилегията по чл. 359 от КТ независимо от качеството си на ответник и следва да понесе разноски само по отношение на заплатения адвокатски хонорар - в този смисъл . Съобразно отхвърлената и уважената част на исковете следва да се присъдят разноски в полза на Кооперацията в размер на … лева - част от заплатения адвокатски хонорар, а на П.К. следва да бъдат присъдени разноски в размер на … лева, съобразно претендираните по списък и отхвърлената част от иска.

Във въззивна инстанция П.И.К. следва да заплати на Кооперацията разноски в размер на … лв., представляващи адвокатски хонорар, а Кооперацията следва да бъде осъдена да заплати … лева на въззивницата.

 

Водим от горното Окръжен съд-Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 237/29.04.2014 г. по гр.д. № 2548/2013 г. на Районен съд К. в частта, с която е уважен искът с правно основание чл. 207 ал. 1 т. 2 от КТ във вр. с чл. 211 от КТ за сумата над ….лв. до сумата от …лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Кооперация „П.” ЕИК …. със седалище и адрес на управление гр. К., бул. „.” № . иск срещу П.И.К. ЕГН ********** *** с правно основание чл. 207 ал. 1 т. 2 от КТ във вр. с чл. 211 от КТ за разликата над сумата от … лв. до сумата от … лв.

ОТМЕНЯ Решение № 237/29.04.2014 г. по гр.д. № 2548/2013 г. на Районен съд К. в частта, с която е уважен искът с правно основание чл. 86 от ЗЗД във вр. с чл. 207 ал. 1 т. 2 от КТ за сумата над …лева до …лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Кооперация „П.” ЕИК ….. със седалище и адрес на управление гр. К., бул. „.” № . иск срещу П.И.К. ЕГН ********** *** с правно основание чл. 86 от ЗЗД във вр. с чл. 207 ал. 1 т. 2 от КТ за сумата над … лева до …лева.

ОТМЕНЯ Решение № 237/29.04.2014 г. по гр.д. № 2548/2013 г. на Районен съд К. в частта, с която П.И.К. ЕГН ********** е осъдена да плати на Кооперация „П.” ЕИК … сумата от …лева, представляващи направените по делото разноски, като вместо това постановява:

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК П.И.К., с посочени данни да заплати на Кооперация „.П” ЕИК …. направените по делото пред първа инстанция разноски съразмерно на отхвърлената част от исковете в размер на …лв.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК Кооперация „П.” ЕИК …. да заплати на П.И.К., с посочени данни направените по делото пред първа инстанция разноски съразмерно на отхвърлената част от исковете в размер на … лв.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78 ал. 1 от ГПК Кооперация „Потребителна кооперация Наркооп” ЕИК .. да заплати на П.И.К., с посочени данни направените по делото пред въззивна инстанция разноски в размер на … лева.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК П.И.К., с посочени данни да заплати на Кооперация „Потребителна кооперация Наркооп” ЕИК … направените по делото пред въззивна инстанция разноски в размер на …лв., представляващи адвокатски хонорар.

ПОТВРЪЖДАВА решението в останалата част.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните на основание чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: