Р Е Ш Е Н И Е

 

45/05.02.2015 година                                                           Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети януари                                                                         2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                   ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1509 по описа за 2014 година.

 

 

        Обжалвано е решение № 1042/15.10.2014г., по гр. дело № 1977/2014г. по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът “Е.” ЕАД – гр. П. моли да бъде отменено решението и постанови ново, с което да се отхвърли предявеният иск. Счита, че същото е неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на материалния закон.  Претендира за разноските направени в двете инстанции. 

 

Въззиваемият  С.И.П. е подал писмен отговор, в който моли да се потвърди решението и присъдят направените разноски пред тази инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е отрицателен установителен иск, с правно основание чл. 124 ГПК.

 

Чрез предявения иск ищецът отрича правото на ответника да получи сумата от 192.31 лева за начислена ел. енергия за отчетен период 12.09.2013г. до 04.12.2013г.

 

По делото е приет като доказателство констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 1790/04.12.2013г., от който се установява, че на същата дата служители на дружеството са извършили проверка на процесния електромер. По делото е приет и констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 183/28.01.2014г., с който е констатирано наличие на механични дефекти на кутията на електромера – пробит отвор на основата.

 

Представена е справка за коригиране на сметката за електроенергия, съгласно която ищецът следва да заплати допълнително 1 045 квч. на стойност 192.31 лева. От събраните гласни доказателства  - свидетеля И. Р. е видно, че е извършена проверка на електромера, за който са постъпили данни, че е с нерегламентирана намеса. Установили, че процесния електромер отчита извън границите на допустимите стойности. Изслушана е и съдебно-техническа експертиза, която установява процесният електромер е отварян и манипулиран.

 

В случая ответното дружество черпи правата си от правила за измерване на количествата електрическа енергия в редакцията на Държавен вестник брой № 98 от 12.11.2013г. Съгласно чл. 48, ал. 1 от същите: “в случаите когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството ел. енергия, за период от датата на констатиране на неправилното измерване, до датата на монтажа на средството за търговско измерване или до предходната извършена проверка, но не по-дълъг от 90 дни”.

 

Въззивният съд намира, че тази норма е неприложима за процесния случай поради това, че корекцията е извършена за периода от 12.09.2013г. до 16.11.2013г. когато цитираните правила не са действали.

 

Неоснователно е твърдението, че с разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от правилата законодателят изрично е допуснал, че след приемането им, първите технически проверки ще обхващат период преди влизане в сила на новите правила и това доказва обратното действие на правилата. Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба. Това предвижда нормата на чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Законовата разпоредба е задължителна, което означава, че без изрично предвидено обратно действие на правната норма на чл. 48 от правилата, няма как тя да е приложима преди подзаконовия нормативен акт за влезе в сила.

 

В случая дружеството не доказва и виновно поведение на клиента и не твърди такова. В отговора на исковата молба ответникът заявява, че фактът кой е конкретният извършител на неправомерното въздействие върху електромера е ирелевантен по настоящия спор, защото в посочените законови разпоредби,които регламентират преизчислението на количеството ел. енергия не се съдържат изисквания и условия за извършването корекции на сметки при установено виновно поведение на крайни клиент, а точно обратното – единственото условие за упражнявано правото на енергийния доставчик да извърши едностранна корекция, в случай на неправомерно въздействие, водещо до неточно измерване на използваната ел. енергия е да бъде установено по съответния ред, че е налице случай на неизмерена, неправилно/или неточна измерена ел. енергия, за да се пристъпи към такава корекция.

 

 

 Уеднаквената практика на ВКС се е произнесла по въпроса за възможността на доставчика на ел. енергия едностранно да коригира сметките за минал период. Същата приема, че за доставчика не съществува възможност за едностранна корекция на сметките, която да се обосновава с клаузи съдържащи се в приети от сами него и обвързващи потребителите общи условия. Тези клаузи са неравноправни  по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 от ЗЗП и поради това са нищожни по силата на чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, тъй като нарушават основните принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение. В решенията е прието, че коригирането на сметките на вече доставена ел. енергия само въз основа на факта на неточно отчитане, без да е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане е недопустимо и противоречи на регламентирания в чл. 82 ЗЗД принцип, че без вина няма отговорност.

 

 Няма и никакви данни за извършена манипулация от страна на потребителя върху електромера и поради факта, че същият е собственост на Електроразпределителното предприятие и до него има достъп само служители на дружеството, но не и абонатите. Електромерът е разположен извън границите на имота на потребителя, което е видно от констативен протокол за извършена проверка - процесният електромер  е разположен на стълб в заключено и пломбирано ел. табло. Задължение на собственика е да поддържа технически изправно средството за измерване на ел. енергия.

 

Предвид изложеното въззивният съд приема, че процесната сума в размер на 192.31 лева не се дължи от ищеца на ответника, поради което предявеният отрицателен установителен иск е основателен.

 

Предвид изложеното правилно и законосъобразно районният съд е уважил искът, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъдят направени разноски по делото в тази инстанция в размер на 300 лева, видно от представения договор за правна защита и съдействие, съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1042/15.10.2014г., по гр. дело № 1977/2014г. по описа на С. районен съд.

 

          ОСЪЖДА “Е.” ЕАД – гр. П. с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Х.” № ., да заплати на С.И.П. ***, сумата 300 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                 2.