Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

87                                                   27.02.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На дванадесет и осми януари                                   две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1514 по описа за 2014 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на П.В.П., чрез пълномощника адв. С.А. против решение № 771 от 04.07.2014г., постановено по гр.дело № 2595/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърлят изцяло предявените от П.В.П. срещу частен съдебен изпълнител И.Л.Б. искове за осъждане на ответника да заплати на ищеца следните суми: … лева - обезщетение за имуществени вреди търпени в периода от 18.02.2011г. до 10.06.2011г. по изпълнително дело № 20118690400032 по описа на частен съдебен изпълнител Б. и представляващи реални загуби от такси, внесени от ищеца, както и …лева - обезщетение за неимуществени вреди за периода от 18.02.2011г. до 10.06.2011г.  по изпълнително дело № 20118690400032 по описа на частен съдебен изпълнител Б., изразяващи се в причиняване на физически и душевни страдания, здравословни проблеми и загубено време вследствие неправомерни действия на ЧСИ И.Б., заедно със законната лихва върху тези суми, считано от 31.05.2013г. до окончателното им изплащане, като неоснователни; присъдени са разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, поради което го обжалва изцяло. Счита, че решението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение изцяло  и вместо него да се постанови друго, с което да се уважат предявените искове.

 

Въззиваемата И.Б., чрез пълномощника адв. М.С. оспорва жалбата. Твърди, че не са налице допуснати нарушения в приложението на материалния и процесуалния закон. Счита, че решението е валидно и допустимо и като такова моли да бъде оставено в сила.Излага подробни съображения в отговора си.

 

          След извършената служебна проверка по реда на чл.267 ал.1 от ГПК във връзка с чл.260 и чл.261 ГПК, съдът е намерил въззивната жалба за допустима и редовна.

 

            Трето лице – помагач ЗАД „Алианц България” АД – гр. София, редовно и своевременно призовано, не изпраща представител в съдебно заседание. Взема писмено становище, с което оспорва изцяло  подадената въззивна жалба. Счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с изискванията на закона и събраните по делото доказателства. Излага подробни съображения и моли да бъде оставена без уважение въззивната жалба, като се потвърди изцяло решението на първоинстанционния съд.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Производството е по предявени искове с правно основание чл.74, ал.1 от ЗЧСИ и чл.45 ЗЗД за причинени имуществени и неимуществени вреди в резултат на неправомерни действия по принудително изпълнение.

 

Ищецът П.В.П. твърди в исковата си молба, че по силата на неприсъствено решение по гражданско дело на Окръжен Съд Стара Загора, се снабдил с изпълнителен лист срещу длъжника „Билдинг Строй" ООД, гр.Стара Загора, за сумата от …евро главница, ведно с мораторната лихва от …лева върху главницата за периода от 16.07.2010г. до 09.11.2010г., заедно със законната лихва върху главницата от …евро от 09.11.2010г. до окончателното изплащане на сумите, както и разноски по делото в размер на …лева. По този изпълнителен лист било образувано изпълнително дело № 32/2011г.  по описа на ЧСИ И.Б.. Внесъл такси по изпълнителното дело, веднъж …лева - за образуване, също-такса от …лева за извършване опис на имущество /по т.20 от ТТРЗЧСИ / и такса в размер на … лева за вписване на възбрана. Ответникът ЧСИ И.Б. знаел за висящи изпълнителни дела от предходната година по описа на друг ЧСИ, в същия район на действие, срещу същия длъжник. Въпреки конкуренцията на изпълнителни дела, ЧСИ И.Б. продължила работа по изпълнителното дело. Последното изпълнително действие било от 17.05.2011г., когато с протокол за обявяване на наддавателни предложения бил обявен за купувач на недвижим имот, представляващ обект- жилище, апартамент № 15 с площ 107.41 кв.м.1 находящ се в гр. Стара Загора, ул. …№ …, ет…., ап….. След това ответникът ЧСИ Б. спряла да движи изпълнението, въпреки неговите искания. Преценила, че не било възможно такава конкуренция на изпълнителни дела и следвало да се съобрази с този факт едва към този момент. Междувременно процесният недвижим имот бил възложен по предвидения за това законов ред на другия взискател по другите висящи изпълнителни дела срещу същия длъжник. Така той претърпял сериозно увреждане на неговата имуществена и правна сфера, като бил лишен от възможността да получи изпълнение на вземането си, произтичащо от издадения изпълнителен лист. Освен това бил принуден впоследствие и натоварен с допълнителни разходи, губене на време, ангажиране на адвокати за търсене на други правни способи и юридически механизми за защита на неговите накърнени вещни и облигационни права, предвид че бил лишен от правото да получи изпълнение на вземането си. Негов процесуален представител по изпълнителното дело по описа на ответника - ЧСИ Б., бил адвокат С.А. към Адвокатска колегия гр.Стара Загора - който впоследствие разбрал, че е неин законен съпруг. Образуваният изпълнителен процес бил лишен от правен смисъл още от самото му образуване при ЧСИ И.Б.. Въпреки това г-жа ЧСИ Б. събирала суми по изпълнението от него, след което заявила, че закона й забранявал да продължи този изпълнителен процес. Тъй като в закона липсвал изричен и специален правен механизъм за защитата му в качеството му на взискател, за него бил налице правен интерес от образуване на настоящият исков процес по този деликтен иск за обезщетение за вреди, причинени му виновно от ответника. Описаната фактическа обстановка доказвала наличието на противоправно и виновно поведение у ответника - ЧСИ И.Б.. Вследствие това до настоящия момент той претърпял сериозно накърняване на неговата правна и имуществена сфера, което доказвало и наличието на причинна връзка между вредоносния резултат и процесуално незаконосъобразното поведение на ЧСИ Ив.Б.. Същата не спазила професионалната етика и не го уведомила своевременно, че не може да образува изпълнителен процес поради висящност на вече други изпълнителни дела срещу същия длъжник, без да събира такси по изпълнение. Неправомерните действия /бездействия/ на ответника - в качеството й на частен съдебен изпълнител доказвали наличие на причинно- следствена връзка, в резултат на което настъпили имуществени вреди в неговия патримониум. Тази вреда била пряка последица от незаконосъобразните действия на ответницата в качеството й на ЧСИ, посочени по-горе. Вината се презюмирала до доказване на противното. Това му причинило имуществена вреда в размер на … лева. Вследствие неправомерните действия на ответника, той претърпял и неимуществени вреди, изразяващи се в многобройни неприятни стресови изживявания, допълнителни разходи по търсене на правни механизми за защита на накърнените му права и законни интереси  в размер на …лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на настоящия иск.  Налице били неправомерни действия на ЧСИ, настъпила вреда за него, при изпълняване на дейността на ЧСИ и причинна връзка. Той загубил правната си възможност да удовлетвори вземането си чрез възлагане на апартамент, предмет на публична продан, в която е участвал. Моли, да бъде осъден ответника да заплати претърпени от него имуществени вреди и неимуществени вреди, представляващи пряка и непосредствена последица от служебна противоправна дейност на ответника в качеството му на ЧСИ, осъществена по изпълнително дело №32 по описа за 2011 г. Ответникът ЧСИ И.Л.Б., оспорва предявения иск като неоснователен. Сочи, че изп.д. 32/2011г. по описа на кантората й било образувано по молба на заинтересована страна и на основание представен изпълнителен лист. Взискателят поискал налагане на обезпечителни мерки - вписване на възбрана върху притежаваните недвижими имоти от длъжника, като посочил и способ за изпълнение - извършване на опис, оценка и изнасяне на публична продан на конкретен имот - жилище, апартамент с площ 107,41 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. …№ …, ет…., aп. …, както и опис, оценка и изнасяне на публична продан на собствените на длъжника МПС, и други негови движими вещи, находящи се в стопанисваните от него търговски обекти. Извършени били редица действия по изпълнителното дело. Претенцията на ищеца за причинени имуществени вреди в размер на 1014лв., се равнявала на сбора на заплатените от него авансови и пропорционални такси по ТТРЗЧСИ, за които  му били издадени сметки по чл. 79 от ЗЧСИ. Твърди, че не били посочени конкретно кои били неправомерните действия, извършени от съдия-изпълнителя, кой текст и от кой нормативен акт би нарушен, както и в какво конкретно се изразявали претърпените неимуществени вреди. Предвид това, че искът за претърпени неимуществени вреди бил обусловен от иска за имуществените такива счита, че не било налице процесуално незаконосъобразно действие, респективно бездействие в изпълнителния процес, извършено от ответника в качеството му на частен съдебен изпълнител, причинени вреди, вина на ЧСИ и причинна връзка между незаконосъобразни изпълнителни действия и вредите. Ищецът спестявал факта, че като взискател в изпълнителното производство, с наддавателно предложение, не внесъл по сметка на съдия-изпълнител предложената от него цена, при положение, че бил налице кредитор, присъединен по право, а именно ипотекарният кредитор „Българо-американска кредитна банка” АД. Неоснователни били твърденията на ищеца за незаконосъобразни действия, произтичащи от отказа да се издаде постановление за възлагане на недвижим имот. Не се отчитал факта, че бил налице друг взискател, присъединен по право и законни срокове, които следвало да бъдат спазени. Ответникът в качеството си на ЧСИ упражнил законосъобразно правата, с които е овластен, изпълнил всички свои задължения и удовлетворил всички законосъобразни исканията на взискателя.

 

На страната на ответницата и привлечено трето лице - помагач ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД гр.София, което представя писмено становище за неоснователност на предявените срещу ответницата искове.

           

Не е спорно по делото, че ищецът П.В.П. се е снабдил с изпълнителен лист от 18.02.2011г. по гр.дело № 1143/2010г. по описа на Старозагорския окръжен съд, с който е осъден ответника „Билдинг строй” ООД представлявано от управителя Н.Ч. да заплати сумата от … евро главница, ведно с мораторна лихва в размер на …лева и законната лихва върху главницата от 09.11.2010г. до окончателното изплащане на сумите както и направените разноски по делото в размер на … лева. Въз основа на  изпълнителния лист, ищецът е сезирал ЧСИ Ивелина Биволова с рег.№ 869 и район на действие ОС гр.Стара Загора и е образувано изпълнително дело № 32/2011г.  По изп. дело ЧСИ е издало на взискателя сметки №,№ 3262 от 11.04.2011г. и 3172 от 25.02.2011г. и фактури за получаване на сумите съответно от …лв. за извършване  опис на движими и недвижими имущества, от които … лв. такса и ДДС …лв., и …лв. – за образуване на изп. дело; връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа; изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа; искане до съдията по вписванията за вписване на възбрана; налагане на запор без извършване на опис, за сумите - …лв., …лв.,…лв., …лв., …лв., съответно с начислен и включен ДДС в размер на …лв.  Внесена е сумата от …лв. за възбрана на недвижим имот по изп. дело в полза на Агенцията по вписванията. ЧСИ И.Б. е насрочила публична продан на недвижим имот, принадлежащ на длъжника „Билдинг строй” ООД гр.Стара Загора, а именно:самостоятелен обект в сграда № 68850.519.130.1.15, представляващ обект жилище апартамент с площ 107,41 кв.м, находящ се в гр.Стара Загора, ул….№ …, ет…., ап…., от 15.04.2011г. до 15.05.2011г., при начална цена в размер на …лева, видно от приложеното обявление. Посочени са вписаните върху имота тежести и възбрани от 03.12.2009г., 20.12.2010г. и 28.02.2011г., както и договорна ипотека от 16.12.2009г. в полза на „Българо-американска кредитна банка” АД.

Издадени са удостоверения изх.№ 883 от 24.02.2011г. и изх.№ 1951 от 14.04.2011г. , в които са посочени дължимите от „Билдинг строй” ООД на ищеца суми – към съответните дати, за присъединяване по изпълнителното дело заведено срещу „Билдинг строй” по описа на ЧСИ К.А. с рег. № 766.

 

Видно от представения протокол за обявяване на наддавателни предложения и на купувач от 17.05.2011г. по изпълнителното дело, ЧСИ Б. е отворила наддавателните предложения в присъствието на наддавача И.Н.Ш.–Т., действаща като пълномощник на взискателя П.В.П., който е предложил цена …лева с молба вх.№ 3450 от 16.5.2011г. в качеството му на взискател. Приела е, че направеното наддавателно предложение е валидно и че е предложена най-висока цена, поради което го е обявила за купувач на имота, обект на публичната продан за сумата от … лева.

 

С молба вх.№ 1804 от 06.06.2011г. взискателят П.П. е поискал  извършване от ЧСИ на последващи действия по изпълнителното производство. Със съобщение, изх. № 3099 от 10.06.2011г., ЧСИ Б. го  е уведомила, че поради извършена публична продан на същия самостоятелен обект от ЧСИ К.А. по друго изпълнително дело, образувано пред него последващи действия във връзка с воденото от ЧСИ Б. изпълнително дело по отношение на имота, не могат да бъдат извършвани.

 

Видно от представеното постановление за възлагане на недвижим имот от 28.05.2011г. на ЧСИ К.А. по изпълнително дело № 699/2010г. изнесения на публична продан за периода от 28.03.2011г. до 28.04.2011г. недвижим имот е възложен  на взискателя „Българо-американска кредитна банка” АД за сумата от …лева.

 

Съгласно разпоредбата на чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, ЧСИ отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност. Разпоредбата на чл.441 от ГПК предвижда, че отговорността на ЧСИ е по чл. 45 от ЗЗД, за вреди причинени при незаконосъобразно принудително изпълнение.  Фактическият състав на непозволеното увреждане включва няколко елемента, чието наличие следва да бъде установено по делото от ищеца: причинени вреди, имуществени и неимуществени; неправомерно действие от страна на ЧСИ, извършено в това му качество, причинна връзка между неправомерното действие на ЧСИ и настъпилите вреди, както и наличието на вина, като вината се предполага до доказване на противното.

 

Въз основа на така установената фактическа обстановка по делото, въззивната инстанция намира, че твърдението на ищеца, че ЧСИ в нарушение на закона е образувал и движил изпълнително дело № 32/2011г. по описа на ЧСИ, при наличие на висящи конкурентни изпълнителни дела при друг ЧСИ, е неоснователно. Това е така, защото, след като е сезиран по предвидения в закона ред, с молба за образуване на изпълнително дело и приложен изпълнителен лист, ЧСИ не може да откаже образуването на изп. дело. Наличието на висящи изпълнителни производства срещу същия длъжник при друг СИ, не е основание да се откаже образуване на изпълнително дело. В този смисъл не е налице незаконосъобразно действие на ЧСИ при изпълнение на задълженията му във връзка с образуване и движение на изпълнителното дело.

 

Предвид изложеното, съдът намира, че действието по образуване на изпълнително дело № 32/2011г. по описа на ЧСИ, не е неправомерно. Не се установява,  ответникът да е нарушил някаква разпоредба на закона, тъй като при сезиране по законния ред, с подлежащ на изпълнение акт, ЧСИ няма правна възможност да откаже на взискател да образува изпълнително дело. Още повече, че ищецът не излага конкретни съображения, на коя разпоредба на закона противоречи  действието на ЧСИ по образуване на изпълнително дело.

 

Неоснователно е и твърдението на ищеца, че е бил лишен от възможността да получи изпълнение на вземането си, произтичащо от изпълнителния лист. ЧСИ е издал на взискателя П.В. две удостоверения за присъединяване по изпълнителните дела, образувани при ЧСИ К.А. срещу същия длъжник. Не са налице доказателства, дали ищецът е бил присъединен по изпълнителното дело на ЧСИ К.А., нито по какъв начин и с какъв резултат са приключили изпълнителните дела на ЧСИ Б.и К.А., тъй като самите дела не са приложени по настоящото дело. Липсата на доказателства в този смисъл прави това твърдение и недоказано.

 

На следващо място представените по настоящото дело сметки и фактури, издадени от ЧСИ Биволова по изпълнително дело № 32/2011г. са издадени в съответствие с изискванията на ЗЧСИ и Тарифата към него за извършените от ЧСИ действия по изпълнителното дело. В сметките са посочени разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената сума и последиците при неплащане. За всяко действие на частния съдебен изпълнител, дължимата такса, определена с тарифата по чл. 78, ал. 2, се внася авансово - чл.80 ЗЧСИ, с изключение на тази по т.26 от Тарифата. Обикновените такси по изпълнението се събират само за действия, изрично посочени в тарифата, и не зависят от материалния интерес. С оглед на така установеното по делото, въззивната инстанция намира, че събирането на таксите от ЧСИ и заплащането им от ищеца е резултат, на образуваното изпълнително производство и извършените от ЧСИ действия, за които взискателя следва да заплати дължимите в закона такси. От друга страна ищецът не твърди, че някое от посочените в сметките на ЧСИ действия не е било извършено, поради което макар, че изпълнително дело № 32/2011г. по описа на ЧСИ не е приложено по настоящото, съдът намира, че може да приеме, за безспорно обстоятелството, че действията, за които са съставени сметките по чл.79 от ЗЧСИ са били извършени от ЧСИ по изпълнителното дело.  Ето защо, въззивната инстанция намира, че не се установи, ищецът да е претърпял имуществени вреди в резултат на действията на ЧСИ, в това му качество при събиране на дължимите такси за изпълнителното производство. Представените сметки на ЧСИ по изпълнителното дело са съставени в съответствие с законовите изисквания и се отнасят за дължими суми за извършени от ЧСИ действия по образуваното изпълнително дело.

 

По отношение на претенцията за неимуществени вреди в резултат на противоправното бездействие на ЧСИ по изп. дело, съдът намира за установено следното:

 

Наистина въпреки обявяването на ищеца за купувач с протокол от 17.05.2011г. от ЧСИ Биволова на процесния недвижим имот, същият не му е бил възложен с постановление. Причината за това, обаче не е виновното бездействие на ЧСИ Б. по изпълнителното дело. При образуване на изпълнителното дело и взискателят П.В. и ЧСИ са били уведомени за наличието на други висящи изпълнителни производства при ЧСИ А. срещу същия длъжник. Взискателят по другите изпълнителни дела „Българо-американска кредитна банка” АД е присъединен взискател по право, като ипотекарен кредитор на процесния имот, съгласно разпоредбата на чл. 459, ал.2 във връзка с ал. 1 от ГПК. Съгласно разпоредбата на  чл. 495 ГПК, взискателят обявен за купувач на имот е длъжен да внесе сумата, дължима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели и ако не внесе тази сума той отговаря за вредите и за разноските по проданта. В случая от показанията на свидетелката Ш. – майка на ищеца, се установяава, че ЧСИ Б. е задължила ищеца да внесе сума по изпълнителното дело, с оглед качеството на “БАКБ” АД на присъединен взискател по право. Ищецът не е внесъл тази сума, и при положение, че банката е с вписана ипотека, ЧСИ Биволова не би могла да не зачете интересите на привилегирования кредитор. В този смисъл бездействието на частния ЧСИ Б., изразяващо се в не съставяне на постановление за възлагане на недвижимия имот, предмет на публичната продан на взискателя П.В.П. е напълно в съответствие с задълженията му на СИ, визирани в разпоредбите на ГПК. Не е налице неправомерно действие на ЧСИ при изпълнение на функциите му, по процесното изпълнително дело. Предвид липсата на неправомерно действие на ЧСИ при изпълнение на функциите му като такъв, съдът намира, че не следва да обсъжда съображенията на ищеца за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в страдания – физически и душевни, грижа, здравословни проблеми и др.

 

При така установеното по делото съдът намира, че не са налице елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане – настъпили имуществени вреди по първия иск, не е налице неправомерно действие от страна на ЧСИ в това  му качество по исковете за имуществени и неимуществени вреди. Предвид липсата на някой от задължителните елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане, не следва да се обсъждат останалите елементи. Тъй като не са налице предпоставките на разпоредбата чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, за ангажиране на отговорността на ответника, предявените  искове, следва да бъдат отхвърлени.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно, макар и по различни от изложените в него съображения. Ето защо, обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

           

            Разноски не следва да се присъждат, доколкото въззиваемата не е представила доказателства за извършване на такива.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №  771 /04.07.2014г., постановено по гр.дело № 2595/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

Решението може да се обжалва, в частта относно иска за неимуществени вреди в размер на …лв., пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

ЧЛЕНОВЕ: