Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 84    …………………..27.02.2015 година……………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и осми януари………………………………...…………..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1526 по описа за 2014………………….година.

 

        Обжалвано е решение № 1072 от 27.10.2014 г., постановено по гр.дело № 3396/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което са отхвърлени предявените от Н.А.Н. *** искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 КТ.

 

        Въззивницата Н.А.Н. счита, че решението е незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на материалния закон. Моли същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените обективно съединени искове да бъдат уважени изцяло. Претендира за разноските по делото. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, изготвена от въззивницата и от пълномощника й адв.Л.Д., са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита.

 

        Въззиваемият Община Стара Загора в отговора си по чл.263, ал.1 ГПК взема становище, че жалбата е неоснователна. Моли решението да бъде потвърдено и му се присъдят разноските по делото. Подробните съображения, изложени в отговора, са докладвани в с.з. Представена е и писмена защита.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 КТ. Ищцата Н.А.Н. твърди, че работила по трудово правоотношение с ответника на длъжност „главен експерт" в отдел „Разпореждане с общинска собственост”, на пълно работно време, за неопределен срок, с основно месечно възнаграждение от … лева. На 05.06.2014 г. й било връчено предизвестие с изх.№ 93 от същата дата, за прекратяване на трудовото й правоотношение. На 06.06.2014 г. й била връчена заповед № 38 от същата дата, за прекратяване на трудовото й правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ. Прекратяването на трудовото й правоотношение с ответника било незаконосъобразно, тъй като не били налице вписаните основания за прекратяване на трудовия договор към момента на прекратяването му. Твърди, че не били променяни изискванията за заемане на длъжността, а с утвърждаването на нова длъжностна характеристика била създадена на практика нова длъжност, с нови функции, задължения и отговорности. Ищцата не била уведомена за въвеждане на ново изискване за образованието към момента на прекратяване на трудовия й договор, което тя да не притежава за заеманата длъжност, с описаните функции, задължения и отговорности в длъжностната характеристика, връчена й на 14.05.2012 г. Уволнението било незаконно и поради злоупотреба с право от страна на работодателя- в нарушение на закона работодателят създал нова длъжност, като определил и изискванията за образование и квалификация за тази длъжност. Разпоредбата на чл.328, ал.1, т.6 КТ предвиждала промяна в изискването за образование и квалификация за длъжността, която заемала, без да бъдат променяни задълженията и отговорностите за тази длъжност. Очевидно било, че работодателят целял уволнението й, нарушавайки законовите разпоредби. Въвеждането на изискването за осъществяване на процесуално представителство пред съд било напълно ново изискване, въведено с цел да бъде посочено и образование, различно от това, което ищцата притежавала. Въведените нови изисквания за длъжността „главен експерт", напълно различни от тези, които били относими към длъжността, която заемала, сочели за злоупотреба с право и липса на основанието за прекратяване на трудовия й договор, посочено в обжалваната заповед. Ищцата твърди, че след прекратяване на трудовото й правоотношение с ответника е останала без работа за срок повече от шест месеца. Моли съдът да признае уволнението й, извършено с горепосочената заповед, за незаконосъобразно и същото да бъде отменено; да бъде възстановена на преди заеманата длъжност „главен експерт" в отдел „Разпореждане с общинска собственост” към Община Стара Загора; да бъде осъден ответникът да й заплати обезщетение по чл.344, ал.1, т.3 КТ за оставането й без работа поради уволнението за срок от шест месеца, в размер на 4900 лева.

 

        В отговора си по чл.131 ГПК ответникът Община Стара Загора взема становище за неоснователност на претенциите. Издадената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на ищцата била законосъобразна, като осъществените в тази насока действия били при спазване на изискванията на материалния закон. Основание за настъпилото уволнение била настъпилата промяна в изискванията в длъжностната характеристика, утвърдена на 04.06.2014 г., поради което неоснователно се явявало възражението на ищцата относно създаването на нова длъжност. Моли  съдът  да  отхвърли  предявените  искове. 

 

        По делото е безспорно, че ищцата е работила по трудово правоотношение на длъжност „главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост”, отдел „Разпореждане с общинска собственост” към Община Стара Загора. Видно от приложените в личното трудово досие на ищцата длъжностни характеристики, връчени й съответно на 14.05.2012 г. и на 31.07.2012 г. за заеманата от нея длъжност „главен експерт” се е изисквало висше образование- „бакалавър”; професионална област- икономика, техническо образование; минимален професионален опит 2 години; допълнителна квалификация- компютърна грамотност. От представената длъжностна характеристика, утвърдена от работодателя на 04.06.2014 г., връчена на ищцата на 05.06.2014 г. се установява, че за длъжността „главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост”, отдел  „Разпореждане с общинска собственост” са въведени нови изисквания за заемане на длъжността, а именно: образователна степен- висше образование- „магистър”; професионална област- право; минимален професионален опит 2 години; допълнителна квалификация- придобита юридическа правоспособност и компютърна грамотност.

 

        Със заповед № 38/06.06.2014 г. на кмета на Община Стара Загора трудовото правоотношение с ищцата е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ- поради промяна на изискванията в длъжностната характеристика, свързани с вида на професионалното направление на висшето образование и съответстващата професионална квалификация, на които служителят не отговаря. С предизвестие № 93/05.06.2014 г. ищцата е била уведомена, че трудовото й правоотношение ще бъде прекратено на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ, което й е връчено на същата дата- 05.06.2014 г.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:                       Осъществяването на фактическия състав на чл.328, ал.1, т.6 КТ е обусловено от наличието на промени в изискванията за образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността, на които работникът или служителят не отговаря. Тези изисквания могат да бъдат установени в закони, подзаконови нормативни актове, а също така в щатното разписание или длъжностната характеристика, съответно и с тези актове или документи да бъдат променяни. Посоченото основание за уволнение предпоставя несъответствието между изискуемото образование и притежаваното от служителя да е възникнало след сключването на трудовия договор и да е налице към момента на уволнението. Действително, промените в изискванията за заемане на определена длъжност са въпрос на целесъобразност и преценката относно необходимостта от тези промени е правомощие на работодателя, който е натоварен да организира съответния трудов процес. При всички случаи обаче когато страната прави възражения и навежда доводи относно липсата на обективна необходимост от въвеждането на новите изисквания за заемане на длъжността, съдът е длъжен да изложи съображения в тази насока /Р 8-2010- ІІІ г.о., ГК, ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК/.       

 

        За да е налице основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл.328, ал.1, т.6 КТ изменението на изискванията за образование и/или квалификация следва да е предвидено при запазване на заеманата по трудовия договор длъжност. Ако наред с въвеждането на нови изисквания за образование или професионална квалификация се променят и трудовите функции на длъжността /изцяло или отчасти/ работодателят може законосъобразно да прекрати трудовото правоотношение, но на основание съкращаване на щата по чл.328, ал.1, т.2 КТ, а не на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ. Такъв е и настоящият случай.

 

        При сравнение между двете длъжностни характеристики- старата, раздел 5 "Основни задължения" и новата, раздел 5 "Преки задължения" е видно, че за заеманата от ищцата длъжност "главен специалист", отдел "Разпореждане с общинска собственост” Дирекция „Общинска собственост” при Община- Стара Загора с новата длъжностна характеристика са предвидени нови трудови функции, а именно: да осъществява процесуално представителство пред съдилищата в страната и техните юрисдикции; да изготвя становища за правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове в областта на придобиването, регистрирането и разпореждането с общинска собственост; да прави предложения за промяна в действащите Наредби на Общината; да следи за промените в нормативната уредба, относима към дейностите в дирекцията и при необходимост да дава разяснения по прилагането им. Новите трудови функции са предвидени при запазване на част от старите трудови функции за длъжността- напр. изготвя процедури за дейностите в дирекцията /т.4 от новата, съответно т.т.5-7 от старата дл.характеристика/; изготвя предложения до ОбС за провеждане на търгове и конкурси за разпореждане с общинска собственост /т.5 от новата, съответно т.3 от старата/; изготвя отговори на жалби, сигнали и предложения на граждани /т.6 от новата, съответно т.14 от старата/; участва в провеждането на търгове и конкурси /т.9 от новата, съответно т.9 от старата/; изготвя и съгласува заповеди и договори при процедури по разпореждане с общинска собственост /т.10 от новата, съответно т.8,10 и 11 от старата дл.характеристика/. Новите трудови функции по осъществяване на процесуално представителство пред съдилищата в страната, изготвяне на становища за правилно прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове и др., посочени подробно по- горе, по своя характер са отговорна дейност, за изпълнението на която е предвидено и изискване за друго образование- завършено висше образование- „магистър”; специалност- право, както и допълнителна квалификация- придобита юридическа правоспособност.

 

        В резултат на разширяването на трудовите функции на заеманата от ищцата длъжност, за която е сключен трудовия договор между страните, чрез прибавяне на нови трудови функции и предвиждане на по-високи изисквания за образование и специалност, длъжността е трансформирана в новосъздадена длъжност, макар да е запазено наименованието на старата длъжност. При това положение трудовото правоотношение е могло да бъде прекратено поради съкращаване на щата по чл.328, ал.1, т.2 КТ, а не на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ- поради настъпила промяна на изискванията за образование или професионална квалификация /в този смисъл Р 400- 2001- ІІІ г.о.; Р 730- 2010- ІІІ г.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК и др./.

 

        Пред вид изложеното, предявеният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ е основателен и следва да бъде уважен. Признаването на уволнението за незаконно и отмяната му поражда в полза на ищеца право на възстановяване на заеманата преди уволнението работа, т.е. искът по чл.344, ал.1, т.2 КТ също следва да бъде уважен. Ищцата следва да бъде възстановена на заеманата преди уволнението работа- „главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост”, отдел „Разпореждане с общинска собственост” при Община Стара Загора.

 

        По иска за обезщетение по чл.344, ал.1, т.3 КТ, вр. чл.225, ал.1 КТ тежестта за доказване е възложена на ищеца. Той трябва да докаже оставането си без работа, претърпените вреди и техния размер. Вредите съставляват загубеното поради уволнението трудово възнаграждение, а техният размер е равен на изгубеното трудовото възнаграждение или разликата между това възнаграждение и възнаграждението, получавано при новия работодател, когато то е по- ниско. Причинната връзка между претърпените вреди и уволнението не е необходимо да се установява, тъй като тя се предполага. Оставането без работа е съществен елемент от фактическия състав на чл.225, ал.1 КТ, който следва да се установи по несъмнен начин в процеса с допустимите в закона писмени доказателства- напр. сл.бележка или удостоверение от съответното БТ или представяне на трудовата книжка, от която да се констатира обстоятелството, че ищецът е останал без работа по трудово правоотношение за определен период от време. В настоящия случай ищцата не е доказала, че в резултат на уволнението с процесната заповед № 38 от 06.06.2014 г. е останала без работа за шест месеца, считано от 06.06.2014 г. Районният съд с определение от 23.09.2014 г. е указал на ищцата, че в нейна тежест е да докаже твърдението си, че „от момента на прекратяване на трудовото правоотношение до сочената като крайна дата не е била в трудово правоотношение” /л.254 от делото/. Това определение й е връчено лично на 30.09.2014 г., видно от призовката на л.256 от делото. Същата не е представила доказателства за тези обстоятелства, поради което следва да се приложи чл.313 ГПК. Препис от трудовата си книжка ищцата представя едва пред въззивната инстанция. Не е било необходимо да се дават указания и събират доказателства относно размера на обезщетението, тъй като по делото са представени данни за размера на брутното й трудово възнаграждение за месеца, предхождащ уволнението- фиш, приет като доказателство с определение от 02.10.2014 г. Такива данни се съдържат и в личното трудово досие на ищцата. Този размер не е бил спорен- според представения фиш месечното й брутно трудово възнаграждение възлиза на …лв. или за шест месеца- … лв. /ищцата претендира за обезщетение в размер на …лв./. С оглед на това, доводите за допуснато процесуално нарушение от страна на РС поради това, че не е указал на ищцата да представи доказателства във връзка с размера на претендираното обезщетение, са неоснователни. Пред вид изложеното, искът по чл.344, ал.1, т.3 във връзка с чл.225, ал.1 КТ се явява недоказан и следва да бъде отхвърлен.

 

        С оглед гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение в частта му, с която са отхвърлени предявените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 2 КТ е неправилно и следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което тези искове бъдат уважени. В останалата част- с която е отхвърлен иска по чл.344, ал.1, т.3 КТ решението следва да бъде потвърдено. Ищцата претендира за разноски по делото, но не представя доказателства за извършени такива. Видно от приложения в първоинстанционното производство договор за правна защита и съдействие № 079484 от 13.10.2014 г., уговореното адвокатско възнаграждение от … лв. не е платено /л.258/. Въззивницата следва да заплати на въззиваемия разноски по делото- юрисконсултско възнаграждение в размер на … лв.  съразмерно на отхвърлената част от иска.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                 Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ решение № 1072 от 27.10.2014 г., постановено по гр.дело № 3396/2014 г. на Старозагорския районен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от Н.А.Н. *** искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 2 КТ и в частта за разноските, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

 

        ПРИЗНАВА за незаконно прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ на Н.А.Н.,***, извършено със заповед № 38/06.06.2014 г. на кмета на Община Стара Загора, и го ОТМЕНЯ.

        ВЪЗСТАНОВЯВА Н.А.Н. на предишната работа- „главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост” , отдел „ Разпореждане с общинска собственост” към Община Стара Загора.

 

        ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

       

        ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд- Стара Загора държавна такса в размер на … лв./… лева/.

 

        ОСЪЖДА Н.А.Н., с посочен адрес, да заплати на Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 107, ЕИК 000818022, направените по делото разноски съразмерно отхвърлената част на иска в размер на … лв. /… лева/.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                               2.