Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  69                                20.02.2015 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД        ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 21 януари                                                    две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в. гр. д. № 1529 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на Е.Г.С. против решение № 1090 от 29.10.2014 г., постановено по гр.дело № 1204/2014 г. на Старозагорския районен съд.

           Въззивникът Е.Г.С. е недоволен от решението, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно, постановено в разрез с материалния закон при извършени съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което го обжалва в законоустановения срок. Подробни съображения излага във въззивната си жалба, докладвани в с.з. Моли да се постанови решение, с което да бъде отменено обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и бъде постановено друго по същество, с което да бъдат отхвърлени предявените искове.

         Въззиваемият Дирекция за национален строителен контрол - гр. София чрез пълномощника си изразява становище, че въззивната жалба е неоснователна. Молят да се приеме, че подадената въззивна жалба е неоснователна и да бъде потвърдено обжалваното решение. Подробни съображения са изложили в  писмен отговор, докладвани в с.з.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК.

Видно от приложеното към делото ч.гр.дело № 4671/2013г.  по описа на Старозагорски районен съд на основание чл.417 от ГПК съдът е издал заповед за изпълнение № 2890 от 03.10.2013г. и изпълнителен лист, по силата на които ответникът Е.Г.С. е осъден  да заплати на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, представлявана от Н.И.Х. и Д.С.Ж. сумата от … лева, представляваща неизпълнено задължение по извлечение от счетоводни книги на ДНСК за периода от 31.10.2012г. до 18.07.2013г.,  ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.10.2013г. до изплащането й, както и разноски в размер на …лева. В срока по чл.414 ГПК е депозирано писмено възражение от длъжника. В указания от съда срок ищецът  е предявил разглеждания по настоящото производство иск.

          В производството по чл.422 ГПК взискателят следва да докаже факта, от който вземането му произтича, а длъжникът – възраженията си срещу вземането.

Ищецът в настоящото производство - Дирекция за национален строителен контрол - гр. София чрез пълномощника предявява в законоустановения срок по чл. 415 ал.1 ГПК вр. с чл.422 ал.1 ГПК настоящия иск, като моли да бъде установено, че в полза на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, представлявана от Н.И.Х., съществува вземане към Е.Г.С. за сумата от …лв., представляваща извършени разходи за премахване на незаконен строеж, по принудителен ред, установен със Заповед № РД-14-44/30.05.2009г. на зам. - началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж “Тераса и ограда”, находящ се в УПИ XXII - 466, кв. 424 по плана на гр.Стapa Загора, с административен адрес: ул. „..." № …, извършен от Е.Г.С., приведена в изпълнение на 05.07.2012г. и с извършени oт ДНСК разходи по премахването в размер на … лв.

В разпоредителната част на Заповедта е указан срок за доброволното й изпълнение след влизане в сила, както и че при неизпълнение в срок за сметка на извършителя, органите на ДНСК ще пристъпят към премахване на незаконния строеж по принудителен ред съгласно чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба № 13/23.07.2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, издадена от министъра на регионалното развитие  и благоустройството, обн., ДВ бp.69 от 07.08.2001г.. в сила от 07.08.2001г.

        От събраните по делото доказателства се установява, че процесната заповед № РД-14-44/30.05.2009г. на зам. - началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж “Тераса и ограда” е била обжалвана по съдебен ред и потвърдена с влезли в сила решение №312/28.10.2009г. по адм.д.№347/2009г. по описа на АС-Стара Загора и решение №5570/29.04.2010г. по адм.д.№16459/2009г. на ВАС.

След влизане в сила на горепосочената заповед до ответникът Е.С. е отправена покана за доброволно изпълнение с изх. № ДК26-03-41-9-00-476/02.06.2010г., по реда на чл.277, ал.1 от АПК, получена лично от него на 15.07.2010г., с която му е указан срок за доброволно изпълнение и са изброени и правните последици от неизпълнението на Заповедта, като е посочено, че разходите по принудителното й изпълнение са за сметка на адресата.

На 05.04.2011г. служители на Сектор “НСК” Стара Загора /сега РО НСК Стара Загора/ са съставили протокол № 2/05.04.2011г., съгласно приложение №1 към чл.4, ал.I от Наредбата, с който е констатирано, че адресата на Заповедта не е премахнал незаконния строеж в указания му с поканата по чл.277, ал.1 от АПK срок за доброволно изпълнение.

Видно от приетия като доказателство по делото протокол от 02.05.2011г., след констатиране на неизпълнението на Заповедта, органите на Сектор “НСК” Стара Загора са пристъпили към принудително изпълнение на Заповедта за премахване на незаконния строеж, като е проведено предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването на незаконния строеж, срока за изпълнение и необходимите средства.

Видно от протокол на комисията по избор на изпълнител от 19.08.2011г., на основание чл. 225, ал.4 от ЗУТ и чл.6, ал.2 от Наредбата, е организирана обществена поръчка, чрез пряко договаряне за избор на изпълнител за принудително премахване на незаконния строеж по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. В процеса на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на принудителното премахване на незаконния строеж е представена една оферта, като е  определен за изпълнител ДП “Строителство и възстановяване”- София с предлагана цена на премахването …лева без включен ДДС.

  Между  ДНСК, в качеството на възложител и ДП “Строителство и възстановяване”- София, в качеството на изпълнител е сключен договор с № 00-13-517/13.10.2011г. за принудителното премахване на незаконния строеж и в изпълнение на Заповедта.

С писмо изх. № ДК26-СЗ-41-9-00-653/20.06.2012г. на началника на РО НСК Стара Загора, Е.Г.С. е уведомен за изпълнителя, цената и за датата на принудителното премахване. Към него  са приложени писмо за възлагане с изх. №C3-1382- 09-833/18.10.2011г. на началника на ДНСК и писмо с изх. №СЗ-1382-05- 461 /15.06.2012г. на началника на ДНСК. Представен е и протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение от 04.07.2012г. До 04.07.2012г. извършителя на незаконния строеж не е изпълнил Заповедта.

На 05.07.2012г. е съставен и протокол по чл.13 от Наредбата за състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение от изпълнителя “Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, с който се констатира приключилото принудително премахване на незаконния строеж, респективно изпълнението на Заповедта. За направените разходи по премахването на основание чл.15 от Наредбата на 06.07.2012г. от служители на РО НСК Стара Загора и представител на “Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД е съставен протокол приложение № 5 по чл.15 от Наредба 13 за действително извършените видове работи и тяхната парична стойност, която възлиза на … лв. с ДДС. Въз основа на този протокол, установяващ стойността на извършените фактически разходи по принудителното премахване на незаконния строеж, “Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД е издало на ДНСК фактура № 0000400097/06.07.2012г. за сумата от …лв. с ДДС, по която ДНСК е извършила плащане, видно от бюджетно платежно нареждане от 30.10.2012г. на „Коломан консулт" ЕООД, което дружество се явява цесионер съгласно договор за прехвърляне на вземане от 22.06.2012г., видно от уведомление с вх. № ФО-48-16-244/28.08.2012г. на ДНСК.

По силата на чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, принудителното премахване на незаконни строежи е за сметка на извършителя. След извършеното принудително изпълнение на Заповедта, ДНСК е предприела действия за събиране на вземането си. Изпратена е покана за доброволно изпълнение на парично задължение с изх. № СЗ-1382-00-122/10.01.2013г., на Е.Г.С., в която са индивидуализирани основанието и размера на задължението на Е.Г.С. и е указан срок за доброволно плащане. Поканата е връчена лично на 05.04.2013г., видно от положения подпис от Е.С. върху нея.

Въпреки това в указания срок не е постъпило плащане от длъжника, вследствие, на което ДНCK е предприела действия за събиране на дължимата й парична престация по реда на заповедното производство, уредено в глава Тридесет и шеста oт Гражданския процесуален кодекс.

При така установените обстоятелство по делото въззивният съд намира, че правилно Старозагорския районен съд е приел, за недоказани направените възражения от ответника за извършени нарушения на АПК във връзка с издаване на заповед № РД-14-44/30.05.2009г. на заместник - началника на ДНСК, тъй като съдът е обвързан от решение № 312/28.10.2009г. по адм.д. № 347/2009г. по описа на Административен съд гр.Стара Загора, потвърдено с решение № 5570/29.04.2010г. по административно дело № 16459/2009г. по описа на Върховен административен съд, с което е потвърдена заповед № РД-14-44/30.05.2009г. на заместник - началника на ДНСК.

Недоказано е и твърдението на ответника за допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки, тъй като изпълнителят е избран на основание Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, предвид ниската цена на премахването на незаконния строеж. Не е налице разлика между договорения и действително направения разход за премахване.

От показанията на свидетелите С.Г.С. и Х.Н.Щ., участвали при премахването на незаконния строеж, се установява, че е премахната паянтова зидария, като са премахнати паянтови огради и не е разрушавано нищо повече от описаното в заповедта и точно тези разходи са описани в заповедта. Съдът правилно е кредитирал показанията на свидетелите, тъй като същите имат преки впечатления от обстоятелствата, за които са разпитани и показанията им са непротиворечиви. От свидетелските показания се установява, че в сметката на изпълнителя е включено  премахването на посоченото в заповедта, а именно тераса и ограда.

Производството по чл. 422 от ГПК представлява иск за установяване съществуване на вземането, който се предявява от кредитора след възражение от длъжника и в това производство по същество се установява дали вземането съществува и дали е изискуемо. В производството по чл. 422 ГПК ищецът следва да докаже факта, от който произтича вземането му. Целта на предявяването на установителен иск по чл. 422 ГПК е да се установи със сила на присъдено нещо, че ищецът има вземане срещу ответника, като Заповедта за изпълнение на паричното задължение и решението по иска по чл. 422 ГПК съставляват двете кумулативни предпоставки за издаването на изпълнителен лист.

При така установеното от районният съд настоящата инстанция намира, че съдът правилно е уважил изцяло предявените искове за сумата от … лева за неизпълнено задължение по извлечение от счетоводни книги на ДНСК за периода от 31.10.2012г. до 18.07.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.10.2013г. до изплащането й, както и разноски в размер на … лева, за които суми са издадени заповед за изпълнение № 2890 от 03.10.2013г. и изпълнителен лист по ч.гр.дело № 4671/2013г.  по описа на Старозагорски районен съд.

Въззивният съд намира за неоснователно възражението, което се прави във въззивната жалба от въззивника, че РДНСК не е извършила валидно плащане, за което претендира възстановяване. Твърди, че съгласно чл.99 ал.3 от ЗЗД когато има извършена цесия не новия кредитор трябва да изпрати съобщение за извършената цесия, а стария кредитор. Твърди, че стария кредитор не е отправял съобщение за извършена цесия. 

Въззивният съд намира това възражение за неоснователно, тъй като по делото са представени и приети като доказателства уведомление вх. №ФО-48-16-244/28.08.2012г. от „КОЛОМАН КОНСУЛТ' ЕООД до ДНСК и уведомление вх. №714/23.08.2012г. от “ГУСВ” ЕАД до ДНСК, което доказва, че органите на ДНСК редовно са уведомени от стария кредитор за извършената между “ГУСВ” ЕАД и “КОЛОМАН КОНСУЛТ” ЕООД цесия в съответствие с разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД. Първото уведомление е представено с исковата молба, а второто уведомление е налично на стр. 89 от гр.дело №1204/2014г. по описа на РС-Стара Загора. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че ДНСК е извършила редовно плащане на цесионера по договора за прехвърляне на вземанията между “ГУСВ” ЕАД и “КОЛОМАН КОНСУЛТ” ЕООД.

Другото възражение на въззивника, че е допуснато нарушение на АПК по отношение на срока за изпълнение на принудителното премахване, указан с възлагателно писмо изх.№СЗ-1382-09-833/18.10.2011г. на Началник ДНСК също е неоснователно. От приложените административни дела, водени във връзка с процесната заповед е видно, че принудителното изпълнение се е забавило поради обжалване и спиране със съдебен акт. След влизане в сила на съдебния акт е следвало производството по принудително премахване да продължи от където е било спряно, не е имало промяна в изпълнителя, но поради изтичане на изрично посочените във възлагателното писмо срокове, се е наложило тяхното актуализиране с допълнително писмо изх. №СЗ-1382-05-461/15.06.2012г. на ДНСК.

Въззивният съд намира за неоснователно и е възражението, че в обжалваното решение РС не е обсъдил факта, че към момента на извършване на действията по принудително премахване жалбоподателят С. не бил собственик или ползвател на имота, в който е премахнат незаконния строеж. Адресат на заповедта за премахване е извършителят на незаконното строителство, а това е Е.С.. Този въпрос е решен с влязлото в сила съдебно решение по горепосоченото адм. дело №347/2009г. по описа на АС - Стара Загора, с което е потвърдена процесната заповед, поради което и на основание чл. 225. ал. 6 от ЗУТ същият дължи разходите по принудителното изпълнение. Следва да се допълни, че процесната заповед е издадена на 30.05.2009г., а извършителят е продал имота си на 12.03.2012г. видно от приложения нотариален акт № 118 том І, рег.№ 1825, нот.д.№ 72 от 12.03.2012г. на Нотариус Б.Г..

На следващо място възражението, което прави въззивника е, че РС не е обсъдил и мотивирал обжалваното решение относно твърдението, че процесната ограда в частта между УПИ ХХИ-466 и УПИ ХХШ-465 е изградена от друго лице – В.Ж.Б., за което Е.С. представя нотариално заверена декларация, подписана от него. Видно от протоколно определение от с.з. на 08.07.2014г., РС - Стара Загора се произнесъл относно това обстоятелство, като е отказал да допусне до разпит като свидетел същото лице- В.Б., тъй като въпросът за извършителството е решен с влязло в сила Решение №5570/29.04.2010г. на ВАС по адм. дело №16459/2009г., точно по което е представена въпросната декларация.

Въззивникът твърди, че решението на РС е неправилно в частта, в която не се уважава искането му сумата по премахване да се намали с …лв., представляващи разходи за премахване на паянтова постройка. В хода на производството пред РС-Стара Загора не е установено твърдението, че в сметката на изпълнителя е включено събаряне на паянтова постройка, която не е предмет на заповедта за премахване. Видно от Протокол от 06.07.2012г.. Приложение №5 към Наредба №13, в разходите по премахване е включено премахването на паянтова зидария, а не постройка, както се твърди от Е.С..

Напълно неоснователно е и твърдението, че в първоинстанционното производство е останало неизяснено кой е извършителят на незаконното строителство с оглед мотивите в решението на РС - Стара Загора по АНД №1443/2009г. за отмяна на НП №СЗ-17-РДНСК-10/25.06.2009г. Както вече беше посочено по-горе въпросът за извършителството на строителството, неговата безспорна незаконност и авторство, е разрешен с влязло в сила Решение №312/28.10.2009г. по адм.дело №347/2009г. на АС - Стара Загора и Решение №5570/29.04.2010г. по адм. дело №16459/2009г. на ВАС.

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че решението на Старозагорският районен съд следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони, изводите съответстват на събраните по делото доказателства.

Пред въззивната инстанция въззиваемият е поискал присъждане на разноските, които са направили. С оглед неоснователността на въззивната жалба следва въззивникът да бъде осъден да заплати на въззиваемия сумата от … лв., представляваща направените разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд  

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1090 от 29.10.2014 г., постановено по гр.дело № 1204/2014 г. на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА Е.Г.С. *** Д. 8, с ЕГН **********  да заплати на  ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, представлявана от Н.И.Х.и Д.С.Ж., с ЕИК 130008993, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Христо Ботев № 47 сумата от лева /… лева/, представляваща направените разноски пред въззивната инстанция-  адвокатски хонорар.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: