Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 88                              27.02.2015 година                   гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 28 януари                                                                                      2015 година

В открито заседание в следния състав

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

 

                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                   

СЕКРЕТАР: П.В. ………………………………………….

ПРОКУРОР:…………………………………………………………………...

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1546 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

        Обжалвано е решение № 1106 от 03.11.2014 г., постановено по гр.дело № 2203/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което на основание чл.55, ал.1, ЗЗД е отхвърлен предявения от Т.М.И., с ЕГН ********** *** против „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Централен, ул.Гладстон 41, офис 2, осъдителен иск за сумата от лева, представляваща коригирана стойност на 2861  кВтч електрическа енергия, доставена до имот, находящ се в гр.Стара Загора, ул…., вх…., ет…., ап…., за периода от 23.09.2013г. до 04.12.2013г.,  по фактура № 1112838833/08.05.2014г., като неоснователен.

Въззивницата Т.М.И. обжалва решението изцяло като счита, че същото е неправилно, незаконосъобразно, необосновано и недопустимо, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Моли същото да бъде отменено изцяло и вместо него постановено друго, с което да бъде уважен изцяло предявеният от нея иск както и да й се присъдят направените разноски за двете съдебни инстанции.  Ако съдът прецени, че допуснатите нарушения на материалния и процесуалния закон водят до накърняване правата на страните моли да бъде отменено решението като неправилно и недопустимо и да бъде върнато делото за ново разглеждане от друг състав на съда, като се избегне допускането им при новото разглеждане на правния спор. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з. 

Въззиваемият „ЕВН България електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив заявява, че счита въззивна жалба за допустима, но изцяло неоснователна, а решението на съда пра­вилно, обосновано, постановено при пълнота на доказателствата, като всяко едно от доказателствата е тълкувано правилно поединично и в съвкупност с останалите. Фактически­те констатации на съда съответствали на обективната истина, а правните изводи - на закона. Моли да му бъдат присъдени разноските по делото за настоящата инстанция. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:        

        Пред първоинстанционния съд е предявен е иск по чл.55, ал.1,  ЗЗД.

Ищцата Т.М.И. твърди, че  с ответното дружество се намира в договорни отношения - те от една страна като доставчик и продаващи ел.енергия, а тя като потребител на такава енергия. На 18.05.2012г., получила писмо от ответното дружество в съдържанието, на което се съдържала фактура № 1112838833/ 08.05.14г., за отчетен период 23.09.2013г,- 09.12.2013г. Също така вътре имало и съобщение с изх.№ 114794441 /08.05.2014г., за частично измерване на електрическа енергия,  с което й се обяснявало защо е получила тази фактура - че й били преизчислили сметката за потребена ел. енергия за минал период, както и че установили, че електромерът й бил манипулиран. Ответника в същото писмо приложил и констативен протокол № 299/24.03.2014г. от метрологична експертиза за СТИ. На 19.05.2014г. под притеснение, че ако не плати ще й прекъснат електрозахранването, макар и да била убедена, че не дължа тази сума, платила сумата, посочена във фактурата, а именно: …лева. Ищцата счита, че така начислената й ел. енергия по процесната фактура не била дължима на ответника. Моли съдът да осъди дружеството да й върне сумата от …лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. Претендира и за направените разноски по делото.

Ответникът „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, гр. Пловдив взема становище, че оспорва изцяло твърденията на ищеца, в исковата молба. Счита предявения иск за неоснователен и в тази връзка го оспорва изцяло, как­то по основание, така и по размер. Счита, че процесната сума е начислена правомерно от „ЕВН България Електрос­набдяване" ЕАД и съвсем естествено заплатена от клиента на 19.05.2014г. Основание за това били разпоред­бите на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 104а, ал. 2. т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 83, ал. 1 т. 6 от ЗЕ. във връзка с чл. 45. ал. 1 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия ( обн. ДВ. бр. 98 от 12.11.2013 г.) (ПИКЕЕ) във връзка с 51 ал. 1 от ПИКЕЕ, във връзка с чл. 48, ал. 1от ПИКЕЕ, където изрично било посочено, че “в случаите, когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на конс­татиране на неправилното/неточното измерване или неизмерване до датата на монтажа на средст­вото за търговско измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни”.

            Не е спорно по делото, че страните са в договорни отношения: ответникът доставя и продава електрическа енергия, а ищецът е потребител на такава енергия. По делото е представена фактура №  1112838833/08.05.2014г., издадена от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за сумата … лв., представляваща стойност на 2 861 кВтч електроенергия за периода от 23.09.2013 г. до 09.12.2013 г.  за обект в гр.Стара Загора, ул…., вх…., ап….  ИТН 2060735.

По делото е представен и констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 76740/09.12.2013г., подписан от двама служители на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД и двама свидетели, съгласно който електромер с фабр. № 000609237, отчитащ ел.енергия в имота на ищеца, е със скъсана пломба. От показанията на разпитания по делото свидетел Д.Т.Д., извършил проверката, се установява, че в апартамента на ищцата не е бил открит никой, поради което свалянето на електромера е извършено в присъствието на свидетели. Изложените от свидетеля обстоятелства около извършването на проверката съответстват изцяло на отразеното в протокола от 09.12.2013 г. 

От представения констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 299/24.03.2014 г. на БИМ се установява, че електромерът отчита потребената електроенергия минус 80 %.  В протокола е отразено, че е осъществяван достъп до вътрешността му, монтирано е допълнително съпротивле­ние в измервателната верига между съпротивления R1H и R2H, водещо до промяна в метрологичните му характеристики.

По делото е представена и справка за коригиране на сметката за електроенергия, от която е видно, че на ищцата са начислени допълнително за период от 77 календарни дни 2861 кВтч електроенергия, чиято стойност е … лева.

От приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно-техническата експертиза се установява, че констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване №  299/24.03.2014г. на БИМ отразява техническо състояние на СТИ, което е резултат от външно вмешателство, вследствие на което е констатирано неточно измерване на електрическата енергия. Остойностяването на енергията съгласно приложената от ответника справка за коригиране на сметката за електроенергия съвпада с изчисленията на експерта по делото, направени съобразно методиката в чл.48, ал.1, б.”а” от ПИКЕЕ /обн.ДВ, бр.98/12.11.2013 г./ и изискванията на чл.51, ал.1 от  ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 91, ал.1 вр. с чл. 92, т. 1 и 4 от ЗЕ, които са приложими в разглеждания случай, сделки с електрическата енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страни и на борсов пазар, както и на балансиращ пазар на електрическа енергия, като страни по тях са общественият доставчик на електрическа енергия и крайният клиент. Доставката на електрическа енергия от обществения доставчик на потребители на електроенергия за битови нужди и при предприятия с персонал до 50 души и оборот под определен размер съгласно чл. 97 и чл. 98а от ЗЕ се осъществява при публично известни общи условия, предложени от доставчика и одобрени от ДКЕВР и по регулирани от комисията цени. Писмена форма на договора за доставка на електрическа енергия не е предвидена. Не е необходимо и изрично приемане на Общите условия от потребителите, но при несъгласие от потребителя, той има право на писмено възражение и предложение до доставчика за специални условия. Съгласно § 1, т. 41б на ДР на Закона за енергетиката "потребител на енергийни услуги" е краен клиент, който купува енергия или природен газ от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес.

Във връзка с гореизложеното Старозагорският районен съд е приел, че ответникът е обществен доставчик на електроенергия за територия, в чийто обхват попада собственият на ищеца имот, както и че страните са били обвързани от валидно облигационно правоотношение по договор за продажба на електроенергия при общи условия. Следователно ищецът е потребител на електроенергия в процесния имот, а ответникът – доставчик на такава, като страните са обвързани от договор при общи условия, одобрени от ДКЕВР и при регулирани цени на електроенергията. 

Със създаденото със ЗИДЗЕ /Обн. ДВ бр. 54/2012г./ и влязло в сила на 17.07.2012г. – изменение на нормите на чл.83 ал.1 т.6 и ал.2 и чл. 98 а ал.2 т.6 и чл.104а ал.2 т.5 от ЗЕ е предвидено че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществява съгласно приети от ДКЕВР – Правила за измерване на количеството на електрическа  енергия /ПИКЕЕ/, регламентиращи не само принципите, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, но и установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и начините за извършване поради това на корекция на сметките на клиентите за същата за минал период. Въз основа на тази законова делегация, ДКЕВР приел на 14.10.2013 г. сега действащите Правила за измерване на количеството електрическа енергия (Обн. ДВ бр. 98/12.11.2013 г., в сила от 16.11.2013 г.). В тях изрично са предвидени условията и реда, както за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, така и начините за извършване поради това на преизчисление/корекция на сметките на клиентите за неизмерено, неправилно и/или неточно измерено количество ел. енергия за минал период (чл. 1, ал. 1, т. 6 от тези ПИКЕЕ). Тези правила са действали и са били спазени в случая. 

Разпоредбата на чл. 48, ал.1, т.1, б.”а” ПИКЕЕ предвижда, че в случаите, когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на констатиране на неправилното/неточното измерване или неизмерване до датата на монтажа на средството за търговско измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни, като за битови клиенти при наличие на точен измерител количеството преминала електрическа енергия се изчислява като функция на измерителя, като се отчита класът на точност на средството за търговско измерване. Следователно самите ПИКЕЕ залагат корекцията да не може да се извършва за период по – дълъг от 90 дни. С това изискване законодателят е предвидил, че след влизане в сила на новите ПИКЕЕ първите технически проверки ще обхващат и известен период преди влизане в сила на правилата, но този период  няма да бъде необосновано дълъг и по този начин няма да се засегнат правата на потребителите преди действието на новата нормативна уредба. Законодателят е предвидил, че след влизане в сила на новите правила – 12.11.2013г. ще обхванат и периоди преди влизане в сила на новите ПИКЕЕ, поради което е въвел подходящ срок, в рамките на който да се извършват корекции на сметките на потребителите. С този текст е предвидено изрично обратно действие на ПИКЕЕ в указаните срокове – до 90 дни назад от влизането им в сила.

В процесния случай цялата процедура по установяване на неточното измерване и преизчисляване на потребената електрическа енергия от ответника се е развила при действието на горепосочените Правила. Поради това и съдебната практика, формирана при действието на отменените ПИКЕЕ от 2007г., не може да бъде взета предвид. Тази практика е създадена при различна фактическа обстановка, когато коригирането на сметките на потребителите се е извършвало не въз основа на ПИКЕЕ, а по силата на общите условия на договорите за доставка на електрическа енергия. В разглеждания случай едностранната корекция на сметката на ищцата е извършена по предвидената в новоприетите от ДКЕВР    ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия /обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г./, поради което е спазено изискването на чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ. От събраните по делото доказателства се установява,  че са спазени всички процедурни изисквания по чл.47-51 ПИКЕЕ. Изложеното налага извода, че действията на ответника по начисляване на сумата …лв., представляваща стойност на 2861  кВтч електроенергия за периода от 23.09.2013г. до 04.12.2013г., са законосъобразни, тъй като са извършени в съответствие с нормативната уредба в ЗЕ и ПИКЕЕ.

По тези съображения съдът правилно е приел,  че спорната сума в размер на лв. е била дължима от ищеца на ответника по силата на валидно договорно задължение в рамките на съществуващото между страните облигационно правоотношение по договор да продажба на електрическа енергия. Следователно даването и получаването на сумата е осъществено при наличие на основание за това имуществено разместване по смисъла на чл.55, ал.1 ЗЗД, което налага извода, че ответникът не дължи връщане на платената сума на ищеца. Ето защо предявеният осъдителен иск по чл.55, ал.1 ЗЗД  се явява  неоснователен и  следва да бъде отхвърлен като такъв.

        С оглед на гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

На основание чл.78, ал.1 ГПК въззивникът следва да заплати на въззиваемия направените по делото разноски във въззивната инстанция в размер на 300 лв. за юрисконсултско възнаграждение.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                     Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1106 от 03.11.2014 г., постановено по гр.дело № 2203/2014 г. на Старозагорския районен съд.

       

ОСЪЖДА Т.М.И., с ЕГН ********** ***  да заплати на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Централен, ул.Христо Г.Данов 37 сумата …лева, представляваща направените във въззивната инстанция разноски по делото.  

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: