Р Е Ш Е Н И Е

64 /16.02.2015 година                                             Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                                                    Година 2015  

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                            ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар С.С.

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1553 по описа за 2014 година.

 

 

Обжалвано е решение № 1108/03.11.2014г., постановено по гр. дело № 24202014г., по описа на С.  районен съд.

 

Въззивникът  М.А.А. моли да бъде отменено изцяло обжалваното решение и постанови друго, с което да се уважи предявения иск и присъдят разноските пред двете съдебни инстанции. Алтернативно моли, да бъде уважен иска частично като се признае не дължимостта на 187.48 лева от общо претендираните 749.93 лева, като се присъди и направени разноски съобразно уважената част от иска.

 

Въззиваемият “Е..” АД ГРАД П. е подал писмен отговор, с който моли да се потвърди изцяло обжалваното решение и присъдят разноските пред въззивната инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е отрицателен-установителен иск, с правно основание чл. 124 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата от 749.93 лева, представляваща коригирана стойност на ел. енергия.

 

Не е спорно, че страните по делото са в договорни отношения – ответникът продава електрическа енергия, а ищецът е потребител на същата.

 

От приетия констативен протокол № 100760 за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване  от 05.12.2013г. е видно, че е констатирана грешка на електромера при замерването и електромерът е демонтиран. От констативен протокол от експертиза № 290/24.03.2014г. се установява, че при отваряне на електромера е констатирано, че е осъществяван достъп до вътрешността му водещо до промяна на метрологичните му характеристики.  От друга страна в т.4, т.1 “проверка на техническите изисквания” е записано, че електромерът отговаря на същите. Отсъстват механични дефекти по кутията, клемите и клемния блок на електромера, както и че има наличие на необходимите обозначения на табелката на електромера.  По делото е представена справка за коригиране на сметката, от която е видно, че на ищеца са начислени допълнително електроенергия на стойност 749.93 лева

 

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която дава заключение, че началният момент на неточното отчитане не може да бъде установен – отговор на въпрос № 5. Задължителната съдебна практика на ВКС приема, че без точно да се установи този момент или без да се отчете реално консумираната ел. енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за минало време позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него ел. енергия. Ответникът няма право да извърши едностранна промяна на изготвената по-рано сметка за ел.енергия, тъй като той не твърди, че ищеца е извършил действия, които влияят върху точното отчитане на ползваното количество енергия. Не се доказва виновно поведение на клиента.

 

Процедурата по установяване на неточното измерване и преизчисляване на употребената енергия се е развила при действието на сега действащите ПИКЕЕ, които са в сила от 16.11.2013г. Следователно, през по-голямата част от процесния период през който е извършена корекцията – от 16.09.2013г. до 16.11.2013г. цитираните правила не са действали. Не е предвидено обратно действие на издадените от ДКЕВР правила. Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба. Това предвижда нормата на чл. 14, ал. 1 от ЗНА. В конкретният случай такава изрична разпоредба липсва. С приетите и действащи правила обнародване в ДВ брой № 98/2013г., се дава възможност на Електроразпределителните предприятия да извършват корекции на сметките на потребителите за стар период, но същите нямат обратно действие и са неприложими към процесната корекция на сметката на ищеца.

 

В задължителната си практика по чл. 290 ГПК ВКС приема, че извършеното от доставчика на едностранна промяна в сметките на потребителите на вече доставена и ползвана ел. енергия е лишено от законово основание, както при действието на отменените ЗЕЕЕ и на Наредбата за присъединяване към преносната и разпределителните ел. мрежи на производителя и потребителя, така и след влизане в сила на ЗЕ – обнародван на 09.12.2003г. и подзаконовите нормативни актове по негово прилагане, включително и ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

 

Съгласно чл.47, ал. 4 от сега действащите ПИКЕЕ, в случаите на ал. 3 на същия член /какъвто е настоящият случай/ операторът на съответната мрежа изпраща констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка, който е императивен. Ответникът не посочва доказателства за подобно връчване, което говори за нарушение на процедурата в раздел ІХ от Правилата. Целта на това връчване на изготвения при проверката констативен протокол е да се предостави възможност на потребителя да оспори съставянето му и едва след като не се постигне съгласие потребителят да търси правата си по съдебен ред.

 

Предвид изложеното въззивният съд приема, че процесната сума не се дължи от ищеца на ответника, поради което предявеният отрицателен установителен иск е основателен.

 

Неправилно и незаконосъобразно районният съд е отхвърлил иска, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.

 

В полза на ищеца-въззивник следва да се присъдят направени разноски в двете съдебни инстанции в размер на 975 лева, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд    

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯВА решение № 1108/03.11.2014г., постановено по гр. дело № 24202014г., по описа на С. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Е..” АД ГРАД П. с ЕИК…, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Х.” № ., че М.А.А. с ЕГН **********,***,  не дължи сумата 749.93 лева, за начислена електрическа енергия в размер на 4 075 kw/h. за отчетен период от 16.09.2013г., до 05.12.2013г., по данъчна фактура № 1112838767/08.05.2014г.

 

ОСЪЖДА “Е..” АД ГРАД П. с ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Х.” № ., да заплати на  М.А.А. с ЕГН **********,***, сумата от 975 лева – направени разноски в двете съдебни инстанции.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                              2.