Р Е Ш Е Н И Е

  63/16.02.2015 година                                             Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                    ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 03.02.                                                                                  Година 2015  

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                          ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                             ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар С.С.

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1015 по описа за 2015 година.

 

 

Обжалвано е решение № 1204/19.11.2014г., постановено по гр. дело № 1890/2014г., по описа на С.  районен съд.

 

Въззивникът М.Д.К. моли да бъде отменено изцяло обжалваното решение и постанови друго, с което да се уважи предявения иск и присъдят разноските пред двете съдебни инстанции. Алтернативно моли, да бъде уважен иска частично като се признае не дължимостта на 169.32 лева от общо претендираните 199.68 лева, като се присъди и направени разноски съобразно уважената част от иска.

 

Въззиваемият “Е.” АД ГРАД П. е подал писмен отговор, с който моли да се потвърди изцяло обжалваното решение и присъдят разноските пред въззивната инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

                     Предявен е отрицателен-установителен иск, с правно основание чл. 124 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата от 199.68 лева, представляваща коригирана стойност на ел. енергия.

 

Не е спорно, че страните по делото са в договорни отношения – ответникът продава електрическа енергия, а ищецът е потребител на същата.

 

От приетия констативен протокол № 101625/28.11.2013г. е видно, че е констатирана грешка на електромера при замерването и електромерът е демонтиран. От констативен протокол от експертиза № 142/1102.2014г. се установява, че при отваряне на електромера е констатирано, осъществяван достъп до вътрешността му водещо до промяна на метрологичните му характеристики. По делото е представена справка за коригиране на сметката, от която е видно, че на ищеца са начислени допълнително електроенергия на стойност 199.67 лева. От друга страна в т.4, т.1 “проверка на техническите изисквания” е записано, че електромерът отговаря на същите. Отсъстват механични дефекти по кутията, клемите и клемния блок на електромера, както и че има наличие на необходимите обозначения на табелката на електромера.

 

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която дава заключение, че началният момент на неточното отчитане не може да бъде установен – отговор на въпрос № 5. Задължителната съдебна практика на ВКС приема, че без точно да се установи този момент или без да се отчете реално консумираната ел. енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за минало време позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него ел. енергия. Ответникът няма право да извърши едностранна промяна на изготвената по-рано сметка за ел.енергия, тъй като той не твърди, че ищеца е извършил действия, които влияят върху точното отчитане на ползваното количество енергия. Не се доказва виновно поведение на клиента.

Процедурата по установяване на неточното измерване и преизчисляване на употребената енергия се е развила при действието на сега действащите ПИКЕЕ, които са в сила от 16.11.2013г. Следователно, през по-голямата част от процесния период през който е извършена корекцията – от 10.09.2013г. до 16.11.2013г. цитираните правила не са действали. Не е предвидено обратно действие на издадените от ДКЕВР правила. Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба. Това предвижда нормата на чл. 14, ал. 1 от ЗНА. В конкретният случай такава изрична разпоредба липсва. С приетите и действащи правила обнародване в ДВ брой № 98/2013г., се дава възможност на Електроразпределителните предприятия да извършват корекции на сметките на потребителите за стар период, но същите нямат обратно действие и са неприложими към процесната корекция на сметката на ищеца.

 

В задължителната си практика по чл. 290 ГПК, ВКС приема, че извършеното от доставчика на едностранна промяна в сметките на потребителите на вече доставена и ползвана ел. енергия е лишено от законово основание, както при действието на отменените ЗЕЕЕ и на Наредбата за присъединяване към преносната и разпределителните ел. мрежи на производителя и потребителя, така и след влизане в сила на ЗЕ – обнародван на 09.12.2003г. и подзаконовите нормативни актове по негово прилагане, включително и ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

 

Предвид изложеното въззивният съд приема, че процесната сума не се дължи от ищеца на ответника, поради което предявеният отрицателен установителен иск е основателен.

Неправилно и незаконосъобразно районният съд е отхвърлил иска, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.

 

В полза на ищеца-въззивник следва да се присъдят направени разноски в двете съдебни инстанции в размер на 675 лева, съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯВА решение № 1204/19.11.2014г., постановено по гр. дело № 1890/2014г., по описа на С.  районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Е.” АД ГРАД П. с ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “…” № . че М.Д.К. ***, не дължи сумата 199.68 лева, за начислена електрическа енергия в размер на 1 085 kw/h. за отчетен период от 10.09.2013г., до 28.11.2013г., по данъчна фактура № 1111851848/29.04.2014г.

 

ОСЪЖДА “Е.” АД ГРАД П. с ЕИК ..…, със седалище и адрес на управление: гр. П.., ул. “Х.” № 37, да заплати на  М.Д.К. ***, сумата от 675 лева – направени разноски в двете съдебни инстанции.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.