Р Е Ш Е Н И Е

 

  80/25.02.2015 година                                                           Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                                  ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                                                                   2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1091 по описа за 2015 година.

 

 

Обжалвано е решение № 1174/13.11.2014г., постановено по гр. дело № 2736/2014., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът Х.А. Д. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно, като излага съображения за това. Моли да се отмени същото и постанови друго, с което да се уважи изцяло предявения иск. Претендира за направените по делото разноски в двете инстанции.

 

Въззиваемият “Е.” ЕАД” -  гр. П. е подал писмен отговор, с който моли да се потвърди обжалваното решение и присъдят разноските направени във въззивната инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е отрицателен установител иск по чл. 124 ГПК.

 

 По делото е установено, че ищецът е потребител на ел. енергия с клиентски номер за обект находящ се в гр. С., кв. “Ж.” – лозя.

 

По делото е приет като писмен доказателство констативен протокол от 13.03.2014г. за техническа проверка, от който е видно, че е извършена на същата дата проверка от двама представители на дружеството, в присъствието на трима свидетели е констатирано “първо и второ начала на токови проводници стегнати с изолация в междинен клеморед, подменена вторична комутация междинен клеморед, като електромерът е демонтиран”.

 

От представеното по делото писмо от 26.05.2014г. на дружеството до ищеца е видно, че същият е уведомен, че при извършена проверка на меренето на ел. енергия в обекта е констатирано, че електромерът отчита с грешка. Посочва се също, че на основание чл. 48, ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ /обн. в ДВ брой № 98/12.11.2013г./, сметката ще бъде коригирана като допълнителна начислената сума е 2 300.91 лева. Издадена е фактура за сумата за периода 13.12.2013г. – 13.03.2014г.

 

От показанията на свидетеля Й.С. – служител в дружеството се установява, че на 13.03.2014г. е извършена проверка на процесния електромер, който се намирал на оградата на имота. Констатирано е, че електромерът отчита минус 60-70 % от консумираната ел. енергия. Въпреки опита да извикат на място собственикът на имота, последният не се явил. 

 

По делото е извършено съдебно-техническа експертиза, която е установила, че електромерът е манипулиран, което се състои в следното: зачистените от изолация начала на изходящите от токовия трансформатор проводници на фазите А и В са изрязани и същите проводници са вкарани с изолацията в междинния клеморед, което води до неотчитане на тока от тези фази. Вещото лице дава заключение, че методът на отчитане на неотчетената ел. енергия е приложен правилно в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 от Правилата.

 

Разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. “а” от ПИКЕЕ предвижда, че в случаите когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка, операторът на съответната мрежа изчислява количеството ел. енергия за период от датата на констатиране на неправилното измерване, до датата на монтажа на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни.

 

Предвид изложеното съдът намира, че изискванията по чл. 47 – 51 от Правилата са спазени. Допълнително начислената сума в размер на 2 300.91 лева е дължима от ищеца.

 

От представеният подписан констативен протокол, от показанията на свидетеля и от заключението на съдебно-техническата експертиза се установява, че схемата на свързване на електромера не е била правилна, в резултат на което електромерът е отчитал по-малко. Осъществено е неправомерно въздействие върху СТЕ, поради което е извършено преизчисляване на количеството ел. енергия. Налице е виновно поведение на потребителя, което представлява неизпълнение на договорните му задължения, поради което следва да се ангажира отговорността му за заплащане на електрическата енергия за исковия период. По спора е доказан периодът за който не е заплатена същата, като цената е изчислена според методиката за определянето й.

 

По тези съображения потребителят дължи на “Е.” ЕАД” -  гр. П. цена за доставена ел. енергия, поради което предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен.

 

Допустимата корекция е налице когато отклоненията в показателите на консумираната ел. енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя и доставчикът е установил периода на грешното измерване или неизмерване и е отчетена реално консумираната ел. енергия за миналия период.

 

Поради изложеното въззивният съд намира, че постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция в размер на 300 лева, съгласно представен списък на разноските, изчислено по реда на Наредба № 1/2004г. – чл. 7, ал. 2, т. 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1174/13.11.2014г., постановено по гр. дело № 2736/2014., по описа на С. районен съд. 

 

ОСЪЖДА  Х.А. Д. с ЕГН **********,***, да заплати на “Е.” ЕАД -  гр. П., ул. “Х. Д.” № .,  с ЕИК  ..., сумата 300 лева – юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                                 2.