Р Е Ш Е Н И Е

 

 71 /20.02.2015 година                                                         Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 20 февруари                                                                                     2015 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1126 по описа за 2015 година.

 

        Производството е по чл. 435ал.2 ГПК.

 

 Жалбоподателите “К.” ООД - град С. и “Т.” ЕООД – гр. С. обжалват действията на ЧСИ И.Б. предмет на протокол за предаване на движими вещи по ЗОЗ от 02.02.2014г., които намират за неправилни и молят да бъдат отменени. Излагат оплаквания в жалбата, а именно: позовават се на чл. 32, ал. 5 от ЗОЗ, че само до извършване на публичната продан заложният кредитор който е пристъпил към изпълнение, може да поиска от съдебния или публичния изпълнител предаване на заложеното имущество, въз основа на удостоверение за вписано пристъпване към изпълнение. В случая били представени доказателства, че преди образуване на изпълнителното дело продажбата на длъжниковото имущество по реда на ЗОЗ е започнала, тоест, налице е преклузията регламентирана в посочената разпоредба, длъжникът не бил уведомен надлежно за изпълнението, в който смисъл да се прецени жалбата на първия жалбоподател като допустима, а вторият жалбоподател е трето лице за изпълнителното производство на основание вписан договор за наем.

 

Прави се и друго оплакване, че призовката за доброволно изпълнение некоректно било поискано от дружеството-длъжник предаване на заложеното имущество, индивидуализирано в договора за особен залог, след това е приложен опис на движими вещи, които ще бъдат изземани. За длъжника до деня на съставянето на протокола било неясно предприетото изпълнително действие. Той не бил уведомен за смяна на начина на изпълнение – от продажба на отделни негови активи на удовлетворяване от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. След връчване на ПДИ заложеният кредитор е изоставил изпълнението върху отделни активи на търговското предприятие, като се е насочил към изпълнение върху цялото търговско предприятие, което предполага допълнително уведомяване по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОЗ, каквото не е изпратено на длъжника.

 

Молят да се отменят обжалваните действия на ЧСИ.

 

Ответникът “П.” ЕООД – село Б., община Р. е подал писмено становище, в което моли да се остави без уважение жалбата. Претендира за заплащане на адвокатски хонорар.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са приложени обяснения от ЧСИ И.Б.. Същата счита, че подадената жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Окръжният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Обжалват действията на съдебния изпълнител изразяващи се в предаване на движими вещи предмет на особен залог, по реда на чл. 35 от ЗОЗ, във вр. с чл. 521 от ГПК, предмет на протокол от 02.12.2014г.

 

Съдът намира, че подадената жалба е допустима, съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 ГПК – отнемане на движима вещ поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението.

 

Изпълнителното дело е образувано срещу заложния длъжник “К.” ООД - град С.  по искане на “П.” ЕООД – с. Б., община Р. на основание чл. 35 от ЗОЗ, във вр. с чл. 521 от ГПК за предаване на движими вещи предмет на особен залог, представляващи  активи – машини и съоръжения, съгласно опис представляващ приложение № 2 към договор за особен залог на търговско предприятие от 05.08.2008г., като движимите вещи чието предаване се иска са конкретизирани в молбата за образуване на изпълнителното дело.

 

По делото са представени и договор за цесия от 14.08.2013г. между “Централна кооперативна банка” АД  като цедент и “П.” ЕООД – село Б., община Р. като цесионер, заявление за пристъпване на изпълнението, вписано в централния регистър на особените залози, тоест всички необходими документи удостоверяващи вписване на особен залог в полза на взискателя. Представена е нотариална покана – съобщение по чл. 33 от ЗОЗ адресирана до заложния длъжник за пристъпване към изпълнение, получена на 22.07.2014г. от процесуалния представител на длъжника .

 

С ПДИ от 21.10.2014г. заложният длъжник е поканен в двуседмичен срок доброволно да предаде заложеното имущество и в случай на непредаване ще се пристъпи към принудително предаване на движимите вещи на 02.12.2014г. в 10:00ч. Поканата е връчена на 05.11.2014г.

 

В предвидения срок заложния длъжник не е изпълнил задължението си.

За извършените от съдебния изпълнител действия за принудително предаване е съставен в присъствието на заложния длъжник протокол от 02.12.2014г. По делото е представено определение № 22768 по търговско дело № 3773/2013г., по описа на СГС, по силата на което е допусната предварителна обезпечителна мярка, изразяваща се в спиране на изпълнителното производство, както и на започналото принудително изпълнение.

 

Относно изложените в жалбата оплаквания.

 

Жалбоподателите сочат, че изпълнителното производство е образувано без изпълнителен титул – на ЧСИ не е представена заповед за изпълнение и изпълнителен лист, издадени на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОЗ, във вр. с чл. 417, т. 4 от ГПК и чл.418 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 35 от ЗОЗ /изменение ДВ брой № 101/2010г./, когато залогодателят не укаже необходимото съдействие на изпълнение върху заложеното имущество, заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписано обезпечение и за започване на изпълнението, може да поиска от съдебния изпълнител предаването на заложеното имущество по реда на чл. 521 ГПК. Следователно извлечението от регистъра за вписано обезпечение и за започване на изпълнението е установено от законодателя като пряко изпълнително основание, въз основа на което съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение.

 

Неоснователно е възражението на жалбоподателите, че не може да се извърши предаване на заложените движими вещи при започнала продажба на същите по реда на ЗОЗ. Продажбата на една част от движимите вещи на заложния длъжник не отменя задължението на последния да предаде на заложния кредитор останалата част от вещите, намиращи се в съвкупността на търговското предприятие. С писмо изх. № 7744/13.11.2014г. до длъжника ЧСИ е уведомил, че молба с вх. № 5746/12.11.2014г. и представените към нея копия от заявления за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК е оставена без уважение, тъй като посочените движими вещи предмет на особен залог негова собственост – не са сред движимите вещи спрямо които заложният кредитор е осъществил публична продан по реда на ЗОЗ, поради което същите се явяват негова собственост, а не на трети лица.

 

Относно оплакването, че не е уведомен за смяна на начина на изпълнение – от изпълнение към отделни негови активи, към изпълнение към предприятието като съвкупност.

 

Действително по делото е приложено писмено съгласие по ЗОЗ на Управителя Н. Д. на заложния кредитор, с което дава изричното си съгласие  начинът на удовлетворяване от търговското предприятие да бъде променен на удовлетворяване от търговското предприятие на длъжника като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Видно обаче от констативен протокол изх. № 8005/21.11.2014г. ЧСИ е разпоредил на основание чл. 50, ал. 1 ГПК, че счита документа съобщение по молба с вх. № 5746/12.11.2014г. до длъжника “К.” ООД - град С. за редовно връчени. В мотивите на същия е записано, че връчването на съобщението е извършено чрез куриерска служба “Е.” с обратна разписка, съгласно чл. 58, във вр. с чл. 42, ал. 1 от ГПК – на адреса на длъжника – седалище и адрес на управление по акт и удостоверение за актуално състояние. От куриерската служба е постъпила не разпечатана пратка с текст върху обратната разписка, че е получателя не е открит за да си получи пратката Тъй като длъжникът е получавал призовките и съобщенията по делото на вписания в регистъра адрес и няма данни търговецът да е напуснал същия, по изпълнителното дело е приложено съобщение по молба с вх. № 5746/12.11.2014г. Следователно е изпълнена разпоредбата на чл. 33 от ЗОЗ, до залогодателя е изпратено съобщение за промяна начина на изпълнение.

 

Относно твърдението в жалбата, че действията на ЧСИ са неправомерни, тъй като били извършени след като изпълнението по ЗОЗ било спряно.

 

В протокола за предаване на движими вещи от 02.12.2014г. е посочено, че действията на съдебния изпълнител за започнали на същата дата в 10:45ч. Данните са, че след приключване на изпълнителните действия заложният длъжник е представил на ЧСИ копие от постановен съдебен акт – определение № 22768 по търговско дело № 3773/2013г., по описа на СГС-Търговско отделение, по силата на което съдът е допуснал предварителна обезпечителна мярка изразяваща се в спиране на настоящото изпълнително производство, както и на започналото принудително изпълнение, тъй като от приложената справка - разпечатка от търговския регистър е видно, че определението е обявено в 13:56:47 часа. Следователно към момента на започване на действията съдебният изпълнител не е бил надлежно уведомен за спиране.

Предвид изложеното въззивният съд намира, че подадената жалба против действията на извършени по изпълнително дело № ...., по описа на ЧСИ И. Б., е неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

В полза на ответника “П.” ЕООД – село Б., община Р. не следва да се присъди платен по делото адвокатски хонорар, тъй като не са представени доказателства. Видно от писменото становище в приложение на същото е посочено само извлечение от Търговския регистър.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от “К.” ООД - град С. със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Х.” № ., офис ., вписано в АВ – ТР с ЕИК..., представлявано от Управителя си Валентина Василева Василева и “К.” ООД - град С. и “Т.” ЕООД – гр. С. със седалище и адрес на управление: гр. С., ЕИК ..., ул. “В.” № ., вх. , ет.  офис , представлявано от Управителя си Р.Т.Г., против действията на ЧСИ И. Б., обективирани в протокол за предаване на движими вещи по ЗОЗ от 02.12.2014г., по изпълнително дело № .....

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.