О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

250                                 16.02.2015 г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на шестнадесети февруари                                 две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                             

                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                               

 

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

частно  гр.   дело   N 1078 по  описа  за  2015 година.

 

           Производството е образувано по жалбата на С.Х.Г. против определение от 10.12.2014г., постановено по гр.д. № 3651/2014г. по описа на Районен съд- Стара Загора, с което се допуска обезпечение на предявения иск за сумата от … евро и … долара от П.И.Ч. против С.Х.Г., чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот – апартамент № … , разположен на 3 етаж от жилищната сграда, находяща с в гр.Стара Загора, ул….№ …, със застроена площ от 59.06 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 24, със застроена площ от 3.76 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж;  Определя се гаранция в размер на … лв.

 

          Частният жалбоподател е останал недоволен от така постановеното определение, поради което го обжалва в срока. Счита, че същото е незаконосъобразно и неоснователно, като излага съображения. Моли да бъде отменено, а издадената обезпечителна заповед - обезсилена.

 

          На 04.02.2015г. е постъпила молба от С.Х., чрез адв. И.М., към която прилага копие от Протокол за извършена съдебно – графологична експертиза, списък на разноските по чл.80 ГПК и договор за правна защита и съдействие. Претендира за присъждане на направените разноски.

 

          Съдът, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, провери допустимостта на жалбата намери за установено следното:

 

          Частната жалба е допустима. Подадена е в срока за обжалване.

 

           С обжалваното определение съдът е допуснал обезпечение на предявения иск за сумата от …евро и …долара от П.И.Ч. против С.Х.Г., чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот – апартамент № …, разположен на 3 етаж от жилищната сграда, находяща с в гр.Стара Загора, ул….№ …, със застроена площ от 59.06 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 24, със застроена площ от 3.76 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж;  Определя се гаранция в размер на …лв., издал е обезпечителна заповед.

 

          Съгласно разпоредбата на чл.389 от ГПК, във всяко положение на делото до приключване на съдебното дирене във въззивното производство, ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо да допусне обезпечение на иска.  Обезпечение се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението, ако искът е подкрепен с писмени доказателства, или ако бъде представена гаранция в определен от съда размер.

 

          Касае се за предявяване на иск от П.И.Ч. против С.Х.Г. за осъждане ответника да заплати на ищцата получената сума от 3500 евро и 1200 долара, заедно със законната лихва и разноски. Към исковата молба е представена разписка, подписана от С.Г. за процесната сума, от 31.08.2009г. В отговора на исковата молба, ответникът е оспорил разписката, досежно авторството й, поради което по делото е открито производство по оспорване на разписката и е назначена съдебно – графологична експертиза.

          Пред настоящата истанция е представен препис от протокол  за извършена графологична експертиза, чието заключение е в смисъл, че подписът, положен в оспорената разписка от 31.08.2009г. не е положен саморъчно от ответника С.Г..

 

          При така установената фактическа обстановка, въззивната инстанция намира, че молбата за допускане на обезпечение е неоснователна.  Това е така, защото, в молбата не е обоснована обезпечителна нужда, тъй като не са изложени съображения, за невъзможността или затрудняване на ищеца при осъществяване на правата си по решението. На следващо място основното писмено доказателство - разписка, на което се основава иска, видно от заключението по съдебно - графологическата експертиза е неистинско. При това положение, съдът намира, че не са налице доказателства за вероятната основателност на иска, което е предпоставка за допускане на обезпечение.

 

Предвид горните обстоятелства, съдът намира, че определението  от 10.12.2014г., постановено по гр.д. № 3651/2014г. по описа на Районен съд- Стара Загора, с което се допуска обезпечение на предявения иск за сумата от 3500 евро и 1200 долара от П.И.Ч. против С.Х.Г., чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот – апартамент № …, разположен на 3 етаж от жилищната сграда, находяща с в гр.Стара Загора, ул…. № …, със застроена площ от 59.06 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 24, със застроена площ от 3.76 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж;  Определя се гаранция в размер на 1500 лв.; издадена е обезпечителна заповед е незаконосъобразно и неправилно, поради което следва да бъде отменено. Следва да се отхвърли молбата на П.И.Ч. за допускане на обезпечение с посочената обезпечителна мярка, както и да се обезсили издадената обезпечителна заповед.

 

          С оглед на изхода на делото в полза на частния жалбоподател следва да се присъдят направените в настоящото производство разноски в размер на 315 лв.

 

          Водим от горните мотиви и на основание чл.396 от ГПК, Окръжният съд

                                       

О П Р Е Д Е Л И :

   

ОТМЕНЯВА определението от 10.12.2014г., постановено по гр.д. № 3651/2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което се допуска обезпечение на предявения иск за сумата от … евро и … долара от П.И.Ч. против С.Х.Г., чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот – апартамент № …, разположен на 3 етаж от жилищната сграда, находяща с в гр.Стара Загора, ул…. № …, със застроена площ от 59.06 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 24, със застроена площ от 3.76 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж;  Определя се гаранция в размер на … лв.

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на П.И.Ч. *** за допускане на обезпечение на предявения иск за сумата от 3500 евро и 1200 долара от П.И.Ч. против С.Х.Г., чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот – апартамент № …, разположен на 3 етаж от жилищната сграда, находяща с в гр.Стара Загора, ул…. № …, със застроена площ от 59.06 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение № 24, със застроена площ от 3.76 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

 

ОБЕЗСИЛВА издадената обезпечителна заповед от 11.12.2014г.

 

          ОСЪЖДА П.И.Ч. ***, ЕГН ********** да заплати на С.Х.Г. от гр.Стара Загора кв.”…” № …, вх…., ет…., ап…., ЕГН ********** сумата от …/…/ лв., представляващи направените в настоящото производство разноски за един адвокат.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: