О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 196                                              04.02.2015г.                         град  С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На четвърти февруари  Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ : 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                              2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдия- докладчик Златев

въззивно частно гражданско дело № 1098 по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл.23, ал.3, т.2 от ЗПП във вр. с чл.83, ал.2, т.2 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от Д.М.Д. от гр.К., против Определение № 68/13.11.2015 г. по гр.д.№ 2024/2014г. по описа на Районен съд– гр.К., обл.С., с което му е отказано осигуряване на правна помощ за процесуално представителство по делото поради непредставяне на писмена декларация за имущественото му състояние.

 

С обжалваното Определение първоинстанционният съд е отхвърлил Молбата на молителя/ищец/ за предоставяне на правна помощ чрез процесуално представителство по ЗПП, но още не е върнал искова молба и всички приложения към нея, обратно на молителя- ищец.

 

Частната жалба е подадена в законоустановения 1- седмичен срок и с нея жалбоподателят моли съдът да отмени обжалваното определение на РС- К., като върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него. Ч.жалбоподател е представил и нови писмени доказателства към ч.жалба.

 

Окръжен съд – С., след като обсъди направените в ч.жалба оплаквания, като провери законосъобразността на обжалваното Определение и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, намери за установено по несъмнен и безспорен начин следното :

 

По първоинстанционното гр.д. е поискал предоставяне на правна помощ чрез осигуряване на безплатен адвокат за процесуално представителство по ЗПП. С 2 бр. Определения от з.з. № 2035/06.11.2014г./л.68 от делото на РС/ и № 2262/10.12.2014г./103 от делото на РС/, първоинстанционния РС- К. подробно и изчерпателно е указал на молителя- ищец какви документи следва да представи, в какъв срок, пред кой орган и го е предупредил за последиците от неизпълнение на тези задължителни съдебни указания, които са напълно в унисон със съответните законови изисквания, включително и абсолютното законово изискване по чл.23, ал.3, т.2 от ЗПП във вр. и с чл.83, ал.2, т.2 от ГПК, да представи писмена декларация за имущественото му състояние/на него и на членовете на неговото семейство/, които молителят не е изпълнил нито пред първоинстанционния РС- К., нито пред настоящия въззивен ОС- Ст.Загора.

Настоящата въззивна съдебна инстанция споделя изцяло мотивите на първоинстанционния съд, изложени в обжалваното Определение, поради което на основание чл.278, ал.4, във вр. с чл.272 от ГПК, препраща към тях. Съгласно разпоредбите на чл.129, ал.1, 2 и 3, във вр. с чл.127, ал.1 и по чл.128, на ищеца се съобщава да отстрани в 1- седмичен срок допуснатите нередовности в ИМ и приложенията към нея. Без такава писмена декларация за доходите на лицето, подписана под страх от наказателна отговорност по чл.313 от НК, съдът не може да прецени неговото имуществено състояние независимо от евентуалното наличие на други писмени доказателства да имущество, доходи и други факти и обстоятелства по смисъла на чл.23, ал.3, т.1, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗПП. И когато ищецът- ч.жалбоподател, не отстрани в този законен 1- седмичен срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща. Аналогично се постъпва и с ищцовата молба за правна помощ.

 

В конкретния случай, ищецът в дадения му за това срок не е отстранил посочените по– горе нередовности, което е основание за връщане отхвърляне на ищцовата молба за правна помощ по ЗПП. 

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваното определение е изцяло правилно, мотивирано и законосъобразно, поради което то следва да бъде потвърдено напълно, ведно със законните основания, а частната жалба като изцяло неоснователна и недоказана, следва да се остави без уважение, със законните последици от това.

Тъй като настоящото въззивно съдебно Определение прегражда по- нататъшния ход на молбата за правна помощ на ищеца, то може да се обжалва с частна касационно жалба в 1- седмичен срок от връчването му на ч.жалбоподател- ищец, чрез настоящия въззивен ОС- Ст.Загора пред ВКС на РБ- гр.София при наличие на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.23, ал.3, т.2 от ЗПП във вр. с чл.83, ал.2, т.2 и във вр. с чл.280, ал.1 от ГПК, въззивният ОС- Ст.Загора

 

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 68/13.01.2015г. по гр.д.№ 2024/2014г. по описа на Районен съд– гр.К., обл.С..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна касационно жалба в 1- седмичен срок от връчването му на ч.жалбоподател- ищец, чрез настоящия въззивен ОС- С. пред ВКС на РБ- гр.София при наличие на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       

 

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.                       

 

 

                              2.