О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 Номер 257                                16.02.2015 г.                       град  Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ВТОРИ СЪСТАВ

На 16 февруари                                                                                       Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                            

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ :       1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                              2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело номер 1107 по описа за 2015г., взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл.435, ал.2 от ГПК.

 

Обжалвано е постановление за прекратяване на изпълнително производство от 26.11.2014г., с което се прекратява изпълнителното производство образувано като изпълнително дело № 20148650400389 по отношение на длъжниците по делото “М.”- АД, гр.С.и “Е.”АД- гр. Г., обл.С., в качеството им на съдружници в ДЗЗД “Е.” за дължимите вземания към взискателя ТЕЦ “М.”- ЕАД, в частта за разноските, позовавайки се на разпоредбата на чл.79, т.1 от ГПК и в частта относно оплакването за неправомерност на възложените разноски по т.26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители/ТТРЗЧСИ/.

 

Жалбоподателите “М.”АД- гр.С.и “Е.”АД- гр.Г., обл.С.молят да се отмени Постановлението на ЧСИ в частта му с разноските, като незаконосъобразно. Считат освен това, че при постановяване на постановлението са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в същото липсвали съществени реквизити. Не било обективирано по надлежния ред Постановлението за разноските- за същите те били информирани единствено от издадените от ЧСИ фактури, като не е посочено правното и фактическото основание за събиране на посочените суми, както и способът за определяне на техния размер.

 

Въззивният съд след като обсъди направените възражения, намира за установено следното:

 

Не е налице съдебен акт/Постановление на ЧСИ/, който подлежи на обжалване.

 

В посоченото по-горе Постановление на ЧСИ не се третира въпросът за направени разноски по делото, а Постановлението се отнася единствено и само за цялостното прекратява на изпълнителното производство.

Поради това жалбата на “М.” АД, гр.С.и “Е.АД -  гр. Г., обл.С. следва да бъде оставена без разглеждане. Ако длъжниците бяха отправили искане пред ЧСИ, с което да са поискали от него да се произнесе относно разноските по изпълнителното производство, и имаше постановено Постановление на ЧСИ, то тогава процесуалните действия биха били други, но такива данни по делото липсват.

 

От данни по делата е видно, че на длъжниците не е дадена каквато и да е възможност да се запознаят с действителния размер на разноските по това изп.дело- датата на издадените от ЧСИ сметки №№ 9927, 9928, 9965 и 9966 /виж листове 33, 34, 35 и 36 от изп. дело/, са всички от датата- 26.11.2014г., коeто е 1 ден преди дата на Постановлението за прекратяване на изпълнителното производство /л.41 от изп. дело/.

 

Съдът не споделя мотивите на съдебния изпълнител, че в покана за доброволно изпълнение /ПДИ/ се “инкорпорирало постановление за разноски”. Решенията на СГС,  цитирани от ЧСИ представляват изолирана съдебна практика само на един съдебен състав от съд, равен на настоящия въззивен съд, и същата е в очевидно противоречие не само със съдебната практика на други равни по степен съдилища, но и на практиката на Апелативни съдилища в страната, както и на ВКС- С.. Така например, Определение № 1539/11.07.2013г. по ч.гр.дело № 792/2013г. по описа на П. апелативен съд и Определение № 170/25.03.2011г. по ч.гр.дело № 297/2010г. на ВКС- София.

 

Освен това, настоящият състав на Старозагорския окръжен съд намира, че това наречено от ЧСИ ““инкорпориране в ПДИ на постановление за разноски в изпълнителното производство” е своеобразна злоупотреба с власт на този орган, защото съгласно трайно установената практика на всички съдилища през последните десетилетия винаги се е приемало, че покана за доброволно изпълнение /ПДИ/ не е действие на съдебния изпълнител, което подлежи на обжалване. Никъде в ПДИ, както и по приложеното изпълнително дело не е посочено от съдебния изпълнител, че ПДИ може да бъде обжалвана, и ако може – пред кой орган и в какъв срок.

 

Предвид гореизложеното следва да се приеме, че отправената от длъжниците тъй наречена от тях “жалба” би следвало да се счита като “молба”, отправена от тях до ЧСИ за произнасяне с Постановление по исканията им за присъдените разноски.

 

Съдът счита, че не са основателни мотивите на ЧСИ, че след прекратяване на изпълнителното производство той не би могъл да се произнася по въпроса за разноските. В случая Постановлението на ЧСИ от 27.11.2014г. не е влязло в законна сила, защото в законния срок е обжалвано от длъжниците. Освен това на тях не е дадена каквато и да е възможност да се запознаят с въпроса за разноските, защото Постановлението за прекратяване на изп.дело е на същата дата, на която са издадени и сметките от ЧСИ. Наред с това, дори и да има влязло в сила Постановление, длъжникът не е лишен от възможността да иска от ЧСИ произнасяне по въпроса за разноските.

ЧСИ не би могъл и да замълчи, и да не отговори на отправеното от жалбоподателите искане за изменение на разноските, защото в такъв случай съдебният изпълнител ще злоупотреби с власт и длъжниците са в правото си поради липса на друга възможност да се жалват за търсене на отговорност против ЧСИ по реда на ЗЧСИ.

 

Настоящото съдебно Определение може да се обжалва чрез ОС- С.пред ПАС- П. в 1- седмичен срок от получаване на съобщение за неговото прекратяване, с приложен към него препис.

 

 

Водим от горното и на основание чл.435, ал.2 от ГПК, въззивният Окръжен съд- С.

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата вх.№ 15280/12.12.2014г. на “М.” АД, гр.С.и “Е.АД -  гр. Г., обл.С. против действията на ЧСИ М. Д. с район на действие района на ОС- С.относно разноските по изпълнителното дело № 20148650400389.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1107/2015г., по описа на С.окръжен съд.

 

 

 ИЗПРАЩА жалбата на ЧСИ М. Д.- С. за произнасяне по възражението за разноските по изпълнително дело № 20148650400389, с Постановление.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред П. апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщение за неговото прекратяване, с приложен към него препис.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ :     1.         

                                                                               

   

 

                                     2.