О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 240/16.02.2015 г.                                              град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 16.02.                                                                                        Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                            

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                           2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. САРАНЕДЕЛЧЕВА

въззивно гражданско дело номер 1108 по описа за 2015г., взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 435 ГПК.

 

Обжалвано е постановление за прекратяване на изпълнително производство от 27.11.2014г., с което се прекратява изпълнителното производство образувано като изпълнително дело № 20148650400399 по отношение на длъжниците по делото “М.” АД и “Е.”АД-гр. Г., в качеството им на съдружници в ДЗЗД “Е.” за дължимите вземания към взискателя ТЕЦ “М.” ЕАД, в частта за разноските, позовавайки се на разпоредбата на чл. 79, т. 1 ГПК и на следващо място, че неправомерно са възложени разноски по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

 

Жалбоподателите “М.” АД и “Е.”АД-гр. Г. молят, да се отмени постановлението в частта с разноските, като незаконосъобразно. Считат освен това, че при постановяване на постановлението са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в същото липсват съществени реквизити. Не е обективирано по надлежния ред постановлението за разноските. За същите били информирани единствено от издадените от ЧСИ фактури, като не е посочено правно и фактическо основание  за събиране на посочените суми, както и способът за определяне на техния размер.

 

Въззивният съд след като обсъди направените възражения, намира за установено следното:

 

Не е налице съдебен акт който подлежи на обжалване.

 

В посоченото по-горе постановление не се третира въпросът за направени разноски по делото. Постановлението се отнася единствено за прекратяване на изпълнителното производство.

Поради това жалбата на “М.” АД  и “Е.” АД -  гр. Г. следва да бъде оставена без разглеждане. Друг би бил въпросът ако длъжниците са отправили искане пред ЧСИ, с което да са поискали от него да се произнесе относно разноските по изпълнителното производство,  но такива данни по делото няма.

 

От тези данни е видно, че на длъжниците не е дадена каквато и да е възможност да се запознаят с действителния размер на разноските. Това е така, защото датата на издадените от ЧСИ сметки №№ 9994 и 9995 /виж листове 34 и 35 от изп. дело/, е на 27.11.2014г., която е и дата на постановлението за прекратяване на изпълнителното производство /л. 38 от изп. дело/.

 

Съдът не споделя мотивите на съдебния изпълнител, че в покана за доброволно изпълнение /ПДИ/ се “инкорпорирало постановление за разноски”. Решенията на СГС  цитирани от ЧСИ представляват изолирана съдебна практика само на един съдебен състав от същия съд и е в крещящо противоречие не само със съдебната практика на други равни по степен съдилища, но и на практиката на Апелативни съдилища в страната, както и на ВКС. Така например, определение № 1539/11.07.2013г. по ч.гр.дело № 792/2013г. по описа на П.апелативен съд и определение № 170/25.03.2011г. по ч.гр.дело № 297/2010г. на ВКС.

 

Освен това, настоящият състав на Старозагорския окръжен съд намира, че това наречено от ЧСИ ““инкорпориране в ПДИ на постановление за разноски в изпълнителното производство” е своеобразна злоупотреба с власт на този орган. Това е така, защото съгласно трайно установената практика на всички съдилища през последните шестдесет години приема, че покана за доброволно изпълнение /ПДИ/ не е действие на съдебния изпълнител, което подлежи на обжалване. Никъде в ПДИ, както и по приложеното изпълнително дело не е посочено от съдебния изпълнител, че тя може да бъде обжалвана и ако може – пред кой орган и в какъв срок.

 

В обобщение на казаното до тук би следвало да се приеме, че отправената от длъжниците тъй наречена от тях жалба, би следвало да се счита като молба отправена до ЧСИ за произнасяне по исканията им за присъдените разноски.

 

Съдът счита, че не са основателни мотивите на ЧСИ, че след прекратяване на изпълнителното производство той не би могъл да се произнася по въпроса за разноските. В случая постановлението от 27.11.2014г. не е влязло в сила, защото в законния срок е обжалвано от длъжниците. Освен това на тях не е дадена каквато и да е възможност да се запознаят с въпроса за разноските, защото постановлението за прекратяване е на същата дата, на която са издадени и сметките от ЧСИ. Освен това, дори и да има влязло в сила постановление длъжникът не е лишен от възможността да иска от ЧСИ произнасяне по въпроса за разноските. ЧСИ не би могъл и да замълчи и да не отговори на отправеното от жалбоподателите искане за изменение на разноските, защото в такъв случай съдебният изпълнител ще злоупотреби с власт и длъжниците са в правото си поради липса на друга възможност да се жалват за търсене на отговорност по реда на ЗЧСИ.

 

Водим от горното, Окръжният съд 

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “М.” АД  и “Е.” АД -  гр. Г., против действията на ЧСИ М. Д.относно разноските по изпълнителното дело № 20148650400399.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело № 1108/2015г., по описа на С.окръжен съд.

 

 ИЗПРАЩА жалбата на ЧСИ М. Д. за произнасяне по възражението за разноските по изпълнително дело № 20148650400399, с постановление.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред П. апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщение за неговото прекратяване, с приложен към него препис.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ :     1.         

                                                                               

   

 

                                     2.