Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№123                                       20.03.2015г.                    гр.С.З.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, Четвърти граждански състав,

на двадесет и шести февруари 2015 година

в публичното заседание в следния състав:  

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :  П. ЗЛАТЕВ

секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 30 по описа за 2013 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.124, ал.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.19, ал.3 от ЗЗД.

 

Предявени са искове от 2 бр. ищци/пълнолетни български гражданки- сестри/ П.Д.Б.- С.- ЕГН ********** и М.Д.Б. - С., ЕГН **********- и двете от гр. С.З., против ответника/също пълнолетния български гражданин/ В.И.И.- ЕГН **********,***, с адрес по месторабота: ***, Търговско дружество: "СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 131234803, с адрес на управление: гр.Костинброд, п.к. 2230, "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА", ул."Полето" № 6, в която се твърди, че на 15.10.2012г. те- двете ищци по делото, като „Купувачи" са сключили с ответника като „Продавач" Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот, с площ 338 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), ЗАЕДНО с попадащата върху имота сграда с идентификатор 68850.516.271.1, със застроена площ 58 кв.м., на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна. В Предварителния договор е била определена и  цената, която те се задължили да му заплатят - в размер на 80 000 евро, които се равняват на 156 466, 40 лв. Заявяват, че при подписване на предварителния договор те са заплатили капаро в размер на 1 500 евро, като останалата част от цената в размер на 78 500 евро е трябвало да заплатят в деня на подписване на окончателния договор в целева банкова сметка *** "Райфайзен банк България", посочена изрично в предварителния договор. Договорили са и датата 15.11.2012г., като краен срок за сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт за покупко продажба. Договорено е било, че разходите по подготовката и сключването на окончателния договор ще бъдат за тяхна сметка като Купувачи. В предварителния договор продавачът декларирал, че върху имота има вписана договорна ипотека в полза на Райфайзенбанк (България)- ЕАД, както и уверението, че след сключване на окончателния договор и заплащане на цената от 80 000 евро по посочената банкова сметка, *** ипотеката в срок от 10 работни дни. Като доказателство за поетото от Банката задължение, продавачът им е предоставил Банково удостоверение изх. № 191 -1160 / 19.10.2012г. на Райфайзенбанк (България)- ЕАД. Освен това продавачът им е предал необходимите документи за сключване на окончателния договор. Заявяват, че до изтичане на договорения срок/15.11.2012г./ обаче, продавачът не се отзовал на поканите им да сключат окончателния договор. След като на няколко пъти го канили по телефона да се срещнат при нотариус за сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижимия имот, се принудили да го поканят официално с Нотариална покана да се яви на 17.12.2012 г., в 11.00 часа, в нотариалната кантора на нотариус Д.Г., с рег. № 403 на НК, с адрес на кантората : гр. С.З., ул. "Ген.Гурко" № 54, като Нотариалната покана е била връчена на  ответника В.И. на 13.12.2012г. чрез Нотариус Евгения Петрова, с рег. № 379 на НК. Твърдят, че на определената дата/17.12.2012г./ ответникът не се е явил за сключване на окончателен договор, за което е бил съставен Констативен протокол- Акт № 104, том I, рег. № 4362 в нотариалната кантора на нотариус Д.Г.- С.З.. Считат, че предвид явния отказ на Продавача- ответника В.И.И. да се яви пред Нотариус и да подпише Нотариален акт за покупко-продажба, считат, че за тях като Купувачи по сключения Предварителен договор от 15.10.2012 г. е налице правен интерес от предявяване на настоящия иск, на основание чл.19, ал.З от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен за покупко-продажба на описания по-горе недвижим имот. Поради което молят съда да постанови съдебно решение, с което ДА ОБЯВИ ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН Предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот от 15.10.2012г., както и да осъди ответника В. *** да им заплати всички направени съдебни и деловодни разноски по делото.

Пледират чрез процесуалния си представител- адвокат, че молят съда да уважи предявения иск. В отговора на ИМ ответникът е заявил, че е сключил процесния предварителен договор, с клаузите в него, което означава, че е приел да изпълнява задълженията по него. Молят съда да обяви договора за окончателен, с всички последици от това, като заявяват, че подробни съображения ще изложат в писмена защита. Молят да им се присъдят разноските, за което представят списък за разноски.

В Писмената си Защита излагат подробни аргументи в защита на своите ищцови тези. Молят  по  изложените  съображения  съдът да уважи предявения  иск, като обяви на основание чл.19, ал.З от ЗЗД за окончателен Предварителния договор за покупко- продажба на процесния недвижим имот между ответника като продавач и ищците като купувачи при условие, че ищците заплатят дължимата цена, респ.остатъка от нея по посочената банкова сметка ***си към държавата и общината. Претендират за разноските по делото.

          Ответникът В. *** в Отговора си на ИМ сочи, че искът е процесуално допустим, но оспорва изцяло неговата основателност, като настоява за неговото цялостно  отхвърляне. Признава, че действително има сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, като той се е съгласи да продаде собственият си недвижим имот с индивидуализиращи данни подробно описани в предварителния договор. Заявява, че на 15.10.2012г. се  срещна  с  лицето П.  С.,  с който започнали преговори за сключване на договор. Срещнали се в заведение, което той представи за негово, донесъл компютър и написал примерен договор, който му представил за одобрение. Той не се съгласил с някоя от клаузите и след    корекции същия разпечатал договора и му представил хартиения носител за  подпис. След като получил разпечатаните договори, го попитал    няма ли да отидат при нотариус или  адвокат за допълнителна  консултация  по  правната  издьржаност на договорите. Въпреки неговото настояване за консултация с юрист П.С. отклонил това негово искане. Той подписал договора в два екземпляра, в очакване купувачите да дойдат и пред мен да подпишат договора, тъй като до момента те не присъствали на срещата. П.С. напуснал заведението с договорите, забавил се и го нямало около 15 -20 минути.След това отсъствие се върнал с подписаните договори. Дал му неговия екземпляр от договора. Попитал го какво е станало, като той му отговорил “Готово, всичко е наред.” Той бил меко казано изненадан, тъй като не видял купувачите, така е и досега. Никога не се е запознавал с купувачите лично, нито е разговарял с тях по телефон. П.С. не му представил никакво пълномощно, че има някакви правомощия от страна да купувачите да извършва каквито и да било разпоредителни действия, да подписва и да сключва договори от тяхно име. Съгласно предварителния договор и съгласувано с кредитора-банка, банката създала нарочна целева сметка, която защитава плащането на купувачите и е единствената уточнена по договора банкова сметка, ***. Сметката не е негова лична, а с нея може да борави единствено банката. Той нямал достъп до средствата в нея и възможност за опериране с тях. П.С. собственоръчно на три места в договора описал въпросната сметка и счита, че купувачите би следвало да са напълно наясно по коя сметка трябва да привеждат сумите, че паричните средства са предназначени само и единствено за погасяване на договорната ипотека с банката-кредитор. Заявява, че съгласно договора подписан от тях, очаквал привеждане на сумата дори в денят на подписване на предварителният договора, както е уточнено в раздел  II, точка 2 от договора, подписан между тях. Сумата не била  приведена в деня на подписване на договора, нито до крайният срок уточнен в същата  точка  по договора-  15.11.2012г. П.С. и той отишли до банката и той лично привел задатька- капаро и след това се разделили. След този ден започнал да очаква с банката остатъка от сумата. В последващи разговори с П.С. не получил уверение за извършено плащане, нито е бил уведомяван по официален начин за извършено плащане. По сметката не са постъпвали нито в денят на подписване на предварителният договор и досега никакви пари, така и досега/освен капарото/. Като продавач той е имал задължения по договора да предоставя всички необходими документи и е сторил това. А ищците като купувачи поели ангажимент с предоставените документ, да изготвят с нотариус проект за нотариален акт за сключване на окончателен договор, който да му представят  за съгласуване, след което да определят дата за изповядване на сделката. До 15.11.2012г. такьв проекто- нотариален акт не му е бил представян и каквото и да е плащане не е последвало. Помислил си, че купувачите са загубили интерес или нямат възможност да направят плащане. Провел разговори с банката- кредитор за нов вариант за погасяване на кредита му. Информирал и П.С., че поради некоректност и неспазване на сроковете по договора от страна на купувачите, вече нямам интерес от сключване на окончателен договор. Бил учуден, когато късно вечерта няколко седмици по-късно му се обадили от нотариална кантора на нотариус Евгения Петрова и му съобщили, че има изпратена нотариална покана да се явя в определен ден, когато да подпишат окончателен договор. Не намерил за необходимо поради неизправността на купувачите да се яви. Три месеца по-късно, без да го информират предварително, ищците поискали възбрана на имота. Излага подробни писмени съображения относно текста, характера, датата и подписите на Предварителния договор, нотариалната покана, исковата молба, доводите на ищците, фактическите и правните си аргументи против исковата претенция срещу него. Моли съд да отхвърли изцяло предявения против него иск с правно основание чл.19, ал.З от ЗЗД като неоснователен и недоказан, ведно със законните последици от това, както и да му бъдат присъдени разноските по делото за тази инстанция.

В този смисъл е и пледоарията на процесуалния му представител- адвокат по делото, който пледира, че моли съда да отхвърли иска и постановите съдебно решение в този смисъл. Моли да му бъдат присъдени всички разноски по делото, за което представя и Списък за разноски.

В Писмена си Защита ответникът И. излага подробни фактически и правни аргументи в защита на тезите си против процесния иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД, включително за понасяни от него ежедневни пропуснати ползи и за евентуално наличие на престъпления по смисъла на НК.

 

СЪДЪТ счита по делото следното :

 

ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК :

Иск за установяване несъществуването на едно правно отношение може да бъдат предявени, когато ищците имат интерес от това. Наличието на интерес при този вид иск е процесуална предпоставка за неговото предявяване от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно. Интересът от търсената защита обуславя допустимостта на иска по чл.124, ал.1 ГПК, като ищците по делото безспорно имат правен интерес от установяване на твърдяното от тях право или правоотношение /съответно тяхното съществуване или несъществуване/, тъй като се позовават на частен писмен документ между страните. Поради което ищците имат заявен и доказан правен интерес от оборването на твърдяната от ответника нищожност на предварителния договор. Поради което искът е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия първоинстанционен съд с оглед местонахождението на недвижимия имот/в гр.С.З./, и неговата цена/с данъчна оценка над 50 000 лв./. И по него съдът следва да се произнесе по материално- правната същност на исковите претенции на ищците против ответника. Така предявения иск относно  недвижимия имот е процесуално допустим поради наличието на начален правен интерес от страна на ищците от търсената с него защита.

Следователно искът е процесуално допустим и следва да се разгледат по същество от настоящия първоинстанционен съд в това исково съдебно производство.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКА :

Предварителния договор има изцяло облигационен характер и няма вещно- прехвърлително действие, като с него единствено е поето в официална форма само задължение за сключване на окончателния договор в един по-късен момент. Ответникът твърди, че е собственик на този недвижим имот, но за да бъде успешно проведен искът по чл.19, ал.З от ЗЗД, правопораждащ юридически факт е предварителният договор. Теоретично съдебното решение на съда при иск по чл.19, ал.З от ЗЗД /какъвто е очевидно процесния по делото/, представлява вид нотариално удостоверяване и има за цел да даде известност на вече настъпила правна последица, като формално легитимира собственика като такъв пред другите трети лица, като той се снабдява с документ за правото си на собственост. Самото снабдяването с нотариален акт /съдебно решение/ не е елемент от фактическия състав на чл.77 от ЗС. В случая закона изрично е предвидил особения ред по чл.19, ал.З от ЗЗД за подобен род придобивно основание сделки, като успешното провеждане на иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД води до решение, заместващо липсващия окончателен договор между страните по предварителния такъв, и тогава правото на собственост е негова конститутивна, извънпроцедурна последица. В тази връзка искът по чл.19, ал.3 от ЗЗД по правната си същност е конститутивен и с него се упражнява потестативното право да се иска сключването на окончателен договор, което право е насочено към пораждане на правните последици на несключения между страните окончателен договор чрез това изцяло позитивно за страните съдебно решение, влязло в законна сила като необжалваемо. Съдебното решение, с което този иск се уважава, замества обещания окончателен договор/нотариалният акт/- т. е. поражда правните последици на обещания, но несключен между страните окончателен писмен договор.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Видно от събраните по делото писмени доказателства- предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 15.10.2012г., нот. покана от 15.10.2012г., констативен протокол акт № 104/17.12.2012г, пълномощно, банково удостоверение изх. № 191-1160/19.10.2012г., нот.акт за дарение на недвижим имот № 129/25.11.1985г., декларация за отказ от право на ползване от 10.05.2008г., скица на поземлен имот № 12781/30.10.2012г., удостоверение за дан. оценка от 05.02.201Зг., молба от ищците от 22.03.201Зг., молба от адв. А. от 03.04.201Зг., молба от адв. Колева от 26.04.201Зг., вписана иск.молба от 25.04.2013г., отговор на ИМ от 29.04.2013г, експертна справка от 16.04.201Зг., молба- становище от ищците от 28.05.201Зг., писмо- намерение от П.С. от 09.10.2012г., отговор на молба-становище от В.И. от 26.06.201Зг., молба от адв. Колева от 06.08.201Зг., молба от свидетеля П.С., с приложен отчет за командировките, декларация от 24.09.201Зг., че на 15.10.2012г. двете ищци по делото- като „Купувачи" са сключили с ответника като „Продавач" Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, с който ответникът- продавач В.И.И. се съгласил да им продаде собствения си недвижим имот, представляващ-поземлен имот с идентификатор 68850.516.271 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.С.З., п.к.6000, ул."Цар Иван Шишман" № 24, с площ 338 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер на предходен план: 2161, квартал 111, парцел: XIII, при съседи: 68850.516.272, 68850.516.278, 68850.516.279, 68850.516.270, 68850.516.265, ЗАЕДНО с попадащата върху имота сграда с идентификатор 68850.516.271.1, със застроена площ 58 кв.м., на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна. В Предварителния договор е била определена и  цената, която те се задължили да му заплатят - в размер на 80 000 евро, които се равняват на 156 466, 40 лв. (1.95583 Х 80 000). Заявяват, че при подписване на предварителния договор те са заплатили капаро в размер на 1 500 евро, като останалата част от цената в размер на 78 500 евро е трябвало да заплатят в деня на подписване на окончателния договор в целева банкова сметка *** "Райфайзен банк България", посочена изрично в предварителния договор. Договорили са и датата 15.11.2012г. като краен срок за сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт за покупко- продажба. Договорено е било, че разходите по подготовката и сключването на окончателния договор ще бъдат за тяхна сметка като Купувачи. В предварителния договор продавачът декларирал, че върху имота има вписана договорна ипотека в полза на Райфайзенбанк (България)- ЕАД, както и уверението, че след сключване на окончателния договор и заплащане на цената от 80 000 евро по посочената банкова сметка, *** ипотеката в срок от 10 работни дни. Като доказателство за поетото от Банката задължение, продавачът им е предоставил Банково удостоверение изх.№ 191-1160/19.10.2012г. на Райфайзенбанк(България)- ЕАД. Освен това продавачът им е предал необходимите документи за сключване на окончателния договор. Заявяват, че до изтичане на договорения срок/15.11.2012г./ обаче, продавачът не се отзовал на поканите им да сключат окончателния договор. След като на няколко пъти го канили по телефона да се срещнат при нотариус за сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижимия имот, се принудили да го поканят официално с Нотариална покана да се яви на 17.12.2012г., в 11.00ч., в нотариалната кантора на нотариус Д.Г.- С.З., с рег. № 403 на НК, с адрес на кантората в гр.С.З., ул."Ген.Гурко" № 54, като Нотариалната покана е била връчена на ответника В.И. на 13.12.2012г. чрез Нотариус Евгения Петрова- София, с рег. № 379 на НК. Твърдят, че на определената дата/17.12.2012г./ ответникът не се е явил за сключване на окончателен договор, за което е бил съставен Констативен протокол- Акт № 104, том I, рег. № 4362 в нотариалната кантора на нотариус Д.Г.. Считат, че предвид явния отказ на Продавача- ответника В.И.И. да се яви пред Нотариус и да подпише Нотариален акт за покупко-продажба, считат, че за тях като Купувачи по сключения Предварителен договор от 15.10.2012г. е налице правен интерес от предявяване на настоящия иск, на основание чл.19, ал.З от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен за покупко-продажба на описания по-горе недвижим имот.

 

Видно от събраните по делото гласни доказателства- показанията на 3 бр. свидетели и обясненията на 1 бр. ищца, се установи следното :

Свидетелят Д.К.Г. на 45г, българин, бълг. гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство със страните по делото, заявява, че е нотариус в гр. С.З. от 2000г. и към настоящия момент. Спомня си случая- няма спомен кога точно през 2012г. е било, когато единия от съдружниците -П.С. дошъл да говори с него, като казал, че ще купуват имот в С.З., който има и ипотека и да договорят как точно ще стане сделката. Първоначално той входирал и имал някои документи и му казал какво трябваше да се донесе като документи. Съответния имот бил ипотекиран в Райфайзенбанк, кредита бил лош или просрочен, и беше включен в списъка на банката за продажба на имота. Говорил с банката, с д-р С./познавал съпругата му/, който също дошъл да направи пълномощно. Имало е платено капаро по сметка на банката и няколко пъти тръгвали към сключване на окончателния договор, но д-р С. му казвал, че ще дойде на датата, но се отлагало във времето. Всички документи били налице - скици, данъчна оценка. Той е запазил всички документи, имало е молба за заличаване на ипотеката. Сделката била такава, че банката искала да си плати цената, за да се заличи ипотеката. В момента на преминаване към окончателния договор, плаща се и на следващия ден се заличава ипотеката. Три или четири пъти го отлагали. Няма как да се продаде имота, без съгласие на банката и няма как да се купи имота, без съгласието на банката. Той лично не е виждал продавача. Мисли, че само един или два пъти е говорил с продавача. Разговаряли са преди първото насрочване на сделката. Нямало възражения, всичко било ясно. Имало цена, която следваше да се плати за погасяване на кредита, но не може да си спомни дали цената стигала за погасяване на кредита или не.

 

Свидетелят П.И.И. на 53г., българин, бълг. гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, без родство със страните, работещ като нотариус в гр.С.З. от 2000г. и до сега.

Заявява, че върху нот. покана/л.120 от делото/ подписът е негов, че той лично е извършил заверката. Спомня си, че за заверката на подписите една от двете сестри/ищци/ е била ходила в София да връчи нот. покана, но колежката му е поискала лично присъствие. Дошли са при него да им направи заверка и те пред него положили подписите си. Познавал лично родителите им, и тях двете познава още от ученички. Двете лично били в офиса му и поискали заверка на подписите им. Били ходили до София, била е подписана нот. покана, те се явили и потвърдили своите подписи пред него двете лично.

 

          Свидетелят П.Л.С. на 43г, българин, бълг. гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, съпруг на П. и балдъза ми е първата ищца М. заявява, че познава ответника В.И. от месец август 2012 г., когато се запознали по повод продажбата на този недвижим имот. След това контактували няколко пъти с и- мейли, виждали са се. Ответникът му казал, че желае съдружие, с оглед осъществяване на проект, а той самият желаел да закупи имота. Малко по-късно чрез агенция разбрал, че имота се продава официално. Отново влезли в контакт и накрая се договорили, като стигнали до предварителен договор. Агенцията за недвижими имоти "Адрес" продавала този имот, показали му го и той разбрал, че става дума за същия имот. Направило му впечатление, че цената е по-ниска, отколкото били обсъждали и след това разбрал, че агенцията е изпълнител на Райфайзенбанк. Влязъл във връзка с банката и тя му казала, че за да свалят имота от обявата, трябва да внеса капаро и да заявя писмено, че желае да закупи имота. Разбрал, че направо с предварителния договор следва да внесе и капаро. Написали са го заедно в тяхното кафене, собственост на тъста му. Написали са го заедно на неговия компютър, отпечатали го, първо го подписал той, след това го подписали ищците по делото. Двамата отишли в Райфайзенбанк- С.З., влезнали заедно, консултирали се с отдел “Кредити” и той внесъл капарото на касата по посочената от банката сметка. Водели са разговори и ответникът попитал нужно ли е да има нот. заверка, а той му казал, че това е документ, договор и това е достатъчно, има действащ ЗЗД. Райфайзенбанк посочили сметката, по която трябваше да се внасят суми. От страна на В. нямало възражения. Договорът е бил сключен на 05.10.2013 г. и избрали 1-месечен период, за да се съберат необходимите документи. В. му дал копие от стари такива, копия от собствеността на имота и се разбрали, че ще извади актуални скици. Накрая получил Удостоверение от банката, че е съгласна на такава сделка. Потвърждава, че това е предварителния договор/л. 10-12 от делото/, и че това е и нот. покана/л. 13 от делото/. Пълномощното/л. 14 от делото/ е било дадено на него. Банковото Удостоверение е същото/л. 15 от делото/.

 

Ищцата П.Д.Б. - С., на поставените й въпроси по реда на чл.176 от ГПК, отговаря, че се е виждала с ответника, но лично не го е запознавала. Присъствала е на разговори с мъжа си П.С. и ответника В.. Заявява, че знае за сключен предварителен договор за недвижим имот от 15.10.2012г. Потвърждава, че подписът срещу № 1 на купувач прилича на нейния, но не е точно нейния. На нот. покана под № 1 подписът е положен от нея лично. В деня на подписването на 15.10.2012г. се запознала с правата и задълженията си по този договор. Подписът на предварителния договор приличал на нейния, но не може да каже конкретно. Заявява, че тя е разполагала със средства за окончателно финализиране на сделката. При окончателното подписване на договора останалата сума трябвало те да я внесат. Ответникът В. не бил присъствал на подписването на договора, а те са я внесли в срок, за да се финализира сделката. Парите били внесени в посочената банка- Райфайзен банк.

 

          Съдът кредитира изцяло показанията на всички тези общо 3 бр. свидетели, макар, че един от тях е в родствени/съпружески/ отношения с една от страните/ищцата/ по делото, тъй като останалите 2 бр. свидетели са абсолютно без родствени или други особени отношения с която и да е от страните/тъй като са нотариуси/, и в хода на съдебното дирене липсват данни те/двамата нотариуси/ да са по какъвто и да е начин пряко или косвено заинтересовани от изхода на делото. Освен това показанията на тримата свидетели и обясненията на ищцата Б. са вътрешно непротиворечиви, в унисон са с останалите събрани по делото гласни доказателства и се подкрепят от събраните останали писмени доказателства по делото. В резултат на което от всички тези събрани гласни доказателства се установи и доказа по несъмнен и безспорен начин сочената от ищците в ИМ фактическа и правна обстановка по спора между тях, предмет на настоящото гр.дело, действията и документите на страните и на третите страни/нотариус, банка/, както и становищата на страните и свидетелите в отделните моменти от време.

 

          Видно от заключенията на назначените, изслушани и приети по делото съдебни експертизи, се установява следното :

Съгласно заключението на съдебно- счетоводната експертиза, съгласно официалния писмен Отговор от РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД, изх. № 21763/18.10.2013г., между ответника В.И.И.- ЕГН ********** и
Райфайзенбанк ( България) ЕАД има сключен писмен договор за банков
кредит за сумата от 157 000. 00 лв. от дата 04.06.2008 г., обезпечен с договорна ипотека върху посочения в определението имот. Към 09.10.2012г. ответникът В.И. е бил 267 дни в забава по
обслужването на кредита си в банката. В банката е било получено официално Писмо- намерение от П.С. в резултат на
предложения за продажба имот от В.И. и съгласно
желанието на същия да реализира доброволна продажба на имота
и с получената сума да погаси частично задължението си към
банката. Банката не е могла да даде съгласие за продажбата на недвижимия имот на В.И., тъй като тя не е собственик на същия.
Банката обаче е дала съгласието си за заличаване на договорната
ипотека и освобождаване на имота от тежестта в нейна полза, при постъпване на
посочена сума от продажба на ипотекирания имот. Съгласието на
Банката за реда и условията за заличаване на договорната
ипотека е отразено в банково Удостоверение, издадено на ответника В.
И.. Самата банката е била известена за сключения предварителен договор между
страните чрез предоставяне на копие от него. В специално банковото
Удостоверение, издадено на В.И. е посочена целева
сметка в Райфайзенбанк(България)- ЕАД, по която е следвало да бъде
направено предварителното плащане(задатък) и окончателното
плащане по предварителния договор за покупко- продажба.
Същата сметка е цитирана в предварителния договор между
страните. По самата целева сметка, посочена в предварителния договор е
заплатено капаро в размер на 1 500. 00 лв. на дата 15.10.2012 г.
от едно трето лице- П.С./свидетел по делото и съпруг на ищцата П. С./. Към 15.11.2012 г. посочените по-долу лица поддържат в
Райфайзебанк (България)- ЕАД следната сметка на името на ищцата П.Д.Б.- С., ЕГН **********- Разплащателна сметка в лева IBAN ***, и сестра й/другата ищца/             М.Д.Б. - С., ЕГН **********- Разплащателна сметка в лева IBAN ***. По цитираните сметки към датата 15.11.2012г. е имало наличности, покриваща изцяло цената по предварителния договор. Подадена е била междувременно молба за Изпълнителен лист от 27.02.2013г., както и Заявление по чл.417 от ГПК до Софийски районен съд.

 

От заключението на съдебно- почерковата експертиза се установява, че относно ищцата П.Д.Б.- С.- ръкописния подпис, положен от името на ищцата П.Д.
Б.- С. в Предварителен договор от 15.10.2012г., не
е изпълнен от нея самата, ръкописния текст "П.Д.Б.- С.", положен от името на П.Д.Б. в Предварителен договор от 15.10.2012г., не е изпълнен от П.Д.Б., ръкописния  подпис,   положен   от  името   на   П.  Д.Б. в Нотариална покана от 03.12.2012г. до В.И.И., не е изпълнен от П.Д.Б.– С., и ръкописния текст "П.Д.Б.- С., положен в Нотариална покана от 03.12.2012г. до В.И.И., не е изпълнен от П.Д.Б.- С..

От друга страна относно ищцата М.Д.Б.- С.- ръкописния подпис, положен от името на М.Д.
Б.- С. в Предварителен договор от 15.10.2012г.,                                           е изпълнен от М.Д.Б.– С., ръкописния  текст  "М.Д.Б.- С.", положен   от    името    на    М.Д.Б. в Предварителен   договор    от    15.10.2012г., е изпълнен от М.Д.Б.– С., ръкописния подпис, положен от името на М.Д.Б. - С. в Нотариална покана от 03.12.2012г. до
В.И.И., е изпълнен от М.Д.
Б. – С., и ръкописния текст  "М.  Д.   Б.  -  С.", положен от името на М.Д.Б. - С. в
Нотариална покана от 03.12.2012г. до В.И.И., е
изпълнен
от М.Д.Б. – С..

Следователно ищцата П.Д.Б.- С. не е положила, а другата ищца М.Д.Б.- С. е положила личен подпис върху Предварителния договор от 15.10.2012г. и Нотариалната покана от 03.12.2012г.

Поради което, следва да се вземе предвид безспорната теоретична конструкция, че нищожността като институт на гражданското право е най-радикалната реакция на правото спрямо неодобряваните от него клаузи и форми на договорите. Основанията за нищожност на договорите са изброени изчерпателно в чл.26 от ЗЗД: противоречие със закона; заобикаляне на закона; накърняване на добрите нрави; невъзможен предмет; липса на съгласие; липса на предписаната форма, която законът е определил като условие за действителността на договора; липса на основание, при т.н."каузални сделки"; привидни договори, а унищожаемите сделки пораждат последици, те предизвикват правни действия, които могат да бъдат отменени съгласно чл.27 и чл.32 от ЗЗД. Основанията за унищожаемост са: грешка; заплашване; измама; невъзможност да се разбират или ръководят действията при сключване на договора от дееспособно лице; крайна нужда. Очевидно е, че липсата на ЕГН, или неправилното изписване на ЕГН на една от страните в договор не попада в изброените в закона основания за нищожност. Ищецът М.Д.Б. — С. безспорно има качеството на надлежна страна, независимо от това по какъв начин е изписан нейния ЕГН в процесния договор. Изписването на ЕГН по изискването на ГПК, а не е задължителен реквизит на договора и липсата му не води до недействителност на самия договора.

В хода на първоинстанционното съдебно следствие по делото остана недоказано твърдението на ответника, че купувачите не са изпълнили задължението да платят цената до 15.11.2012г. По делото в тази насока са представени писмени доказателства, назначена е съдебно- икономическа експертиза, неоспорена от страните и приета от съда, разпитан е в качеството му на свидетел нотариус Д.Г. от гр.С.З.. В предварителния договор, в раздел «Начин, размер и срок на плащане» страните са договорили начина на плащане на цената от 80 000 евро. Няма спор, че страните са се съгласили цената да бъде платена в посочената в Договора банкова сметка. ***, че в деня на подписване на предварителния договор купувачите са заплатили по тази сметка капаро в размер на 1500 евро, което ще бъде приспаднато от договорената цена.

Спорът е относно начина и срока за плащане на остатъка от договорената цена в размер на 78 500 евро. В т.1 на посочения раздел е договорено разликата в размер на 78 500 лв. да бъде платена «е деня на подписване на окончателния договор в целева сметка в Райфайзен банк България». В т.2 в същия раздел, са посочени два срока за плащане на остатъка от цената, след приспадане на капарото. Посочено е «останалата част от сумата, а именно 78 500 евро, купувачът се задължава да плати на продавача в срок до деня на изповядване на договора за продажба на имота, но не по-късно от 15.11.2012г.». В тази част договореното от страните  кореспондира с  приетото  от тях в т.1 на същия раздел, че плащането  на окончателната цена се дължи «в деня на подписване на окончателния договор». В т.2 страните определят крайния срок, в който трябва да се плати договорената цена и да се сключи окончателния договор, тъй като тези две събития е трябвало да станат в един и същи ден, съгласно договореното в т.1. Във втората част на изречението по т.2 е налице допълнение, че окончателната цена ще бъде внесена в деня на подписване на предварителния договор в целевата сметка на «Райфайзенбанк» АД. Очевидно е, че във втората част на изречението е допусната грешка, като е вместо «окончателния договор» е записано отново «предварителния договор». Ако съгласието на страните е било пълния размер на цената да се плати в деня на подписване на предварителния договор, както твърди в ответника в отговора на исковата молба, се обезсмисля договарянето и плащането на капаро, както и договорката за приспадането му от окончателната цена, която пък следва да «бъде внесена в деня на подписване на окончателния договор». Обезсмисля се и съдържанието на т.2 от същия раздел, която започва с израза: «останалата част от сумата, а именно 78500 евро» и с посочване на задължението за купувача да я плати «в срок до деня на изповядване на договора за продажба на имота». Ако  действителната воля на страните е била цената в пълния й размер да се плати в деня на подписване на предварителния договор, не е било необходимо да се договаря плащане на «останалата част от сумата», тъй като тя би следвало да е платена в деня на подписване на предварителния договор. Налице е и допълнително доказателство, че действителната воля на страните е била да се плати капаро при подписване на предварителния договор, а разликата- в деня на окончателния договор, но не по-късно от 15.11.2012г. е обстоятелството, че ответникът не оспорва договарянето и плащането на капаро в деня на предварителния договор. В отговора на исковата молба ответникът В.И. изрично е признал, че двамата със свидетеля С., след като съставили предварителния договор и същият бил подписан от страните, са отишли до банката кредитор, където свидетелят С. «лично» привел задатъка - капаро, след което се разделили. Тези обяснения противоречат на твърденията в същия отговор относно «очакванията» на ответника да бъде внесен пълния размер на цената. Очевидно ответникът не е имал такива очаквания, защото е бил наясно, че в деня на подписване на предварителния договор се дължи само плащане на капарото. Това се доказва и от показанията на свидетеля Д.Г., на когото като нотариус е възложено изготвянето на необходимите документи за подписване на окончателния договор във формата на нотариален акт, включително и молбата за заличаване на ипотеката до Банката. Свидетелят потвърждава неоспореното от страните, че между тях е имало съгласие за продажбата, респ.покупката на имота, за цената, за начина на плащане и за технологията, по която ще се осъществи самата сделка. Свидетелят като нотариус обясни, че продажбата на имота е била невъзможна без съгласието на Банката кредитор на ответника, понеже имота обезпечава негов кредит, който към този момент е бил «лош или просрочен, и беше включен в списъка на банката за продажба на имота". Свидетелят поясни, че страните са му предоставили всички необходими документи за осъществяване на сделката, като документите и до сега се съхраняват при него. Обясни, че продажбата на имота е била възможна само при спазване на условията на Банката - да се плати цената, за да се заличи ипотеката, както обясни и свидетелят Г.: "В момента на преминаване на окончателния договор, плаща се и на следващия ден се заличава ипотеката”. Следователно по така съгласуваните условия с Банката, свидетелят поясни, че е разговарял един или два пъти с ответника. Той потвърди наличието на яснота и липсата на възражения от страна на ответника за договорката за плащане на цената в момента на сключване на окончателния договор. Свидетелят поясни също, че подписването на окончателния договор е отлагано многократно, поради неявяване на ответника.

Недоказано в хода на съдебното следствие остана възражението на ответника И., че ищците не са имали готовност да платят цената в договорения срок- до 15.11.2012г. Напротив- видно от заключението на съдебно- счетоводната експертиза по делото, потвърдено и в издаденото Удостоверение от «Райфайзенбанк» АД, между ответника И. и Банката има сключен официален писмен Договор за банков кредит, обезпечен с договорна ипотека върху процесния недвижим имот. Към 09.10.2012г. ответникът е бил цели 267 дни в забава/повече от 2/3 части от 1 цяла астрономическа и календарна година/ по обслужването на кредита си, поради което той лично е изявил желание да реализира доброволна продажба на имота си и с получената сума да погаси частично задължението към Банката. По същото време е постъпило писмо намерение от свидетеля П.С.- съпруг на ищцата П. С., за покупка на имота. Банката е дала съгласие за заличаване на ипотеката върху имота, след като договорената сума от продажбата на имота постъпи в Банката, което съгласие е отразено в Удостоверение, предоставено на ответника и приложено като доказателство по делото. На Банката е предоставено копие от сключения предварителен договор от ответника, с което той е удостоверил, че цената от продажбата на ипотекирания имот ще постъпи в целевата банкова сметка, ***. На 15.10.2012г. в целевата сметка, посочена от Банката е постъпила сумата от 1 500 евро- капаро. От заключението на експертизата и удостоверението на «Райфайзенбанк» АД е видно, че преди крайната дата, посочена за сключване на окончателен договор, по разплащателните сметки на ищците има наличност, покриваща цената по предварителния договор. В този смисъл са и представените писмени доказателства, от които е видно, че още в началото на ноември 2012г. доверителките са имали необходимите средства и готовност да платят, окончателната цена на имота на ответника. Ищците са направили всичко необходимо, за да се изповяда покупко-продажбата по нотариален ред, като са ангажирали нотариус, на когото са представили всички необходими документи. Нотариусът е изготвил проект на нотариалния акт за покупка продажба на процесния имот. Нотариусът е уведомил за това ответника и той не е изразил никакви възражения по сделката. Въпреки това ответникът не се е явил за сключване на окончателния договор до договорената дата- 15.11.2012г., както и след това. Доказа се по несъмнен и безспорен начин, че ответникът И. е отказал да изпълни поетото от него задължение да прехвърли собствеността върху имота на доверителките. Това се установява както от показанията на свидетеля Д.Г., така и от показанията на свидетеля П.С.. Този свидетел е съпруг на ищцата П.Б. – С., и той е лицето, водило лично всички преговори с ответника за покупката на имота, както и е участвал при договаряне на условията и изготвянето на самия предварителен договор. Ответникът не е имал никакви възражения при сключване на договора и го е подписал преди купувачите, което е доказателство, че е одобрил съдържанието му. Дори нещо повече- ответникът е предоставил и всички документи, необходими за изготвяне на нотариалния акт. Въпреки постигнатото съгласие обаче, ответникът И. е отказал да се яви пред нотариус за изповядване на продажбата, въпреки че е бил уведомен, както от свидетеля С./съпруг на 1 купувачка/, така и от свидетеля Г./нотариус/, при който е трябвало да се състои окончателната продажба. Нещо повече- дори и след изтичане на срока доверителките са направили всичко възможно да поканят отново ответника за сключване на окончателен договор, но той е отказал, което се удостоверява от нотариус Петрова, с район на действие района на СРС- гр.София, на която е било възложено връчването на поканата, отразено в удостовери тел н ата част на нотариалната покана. Ответникът И. е потвърдил нежеланието си да сключи окончателния договор при първоначално одобрените от него условия и пред свидетеля С., с предложение за заплащане на цена по-висока от договорената и не по целевата сметка.

От друга страна възражението на ответника, че договорът не е бил подписан лично от ищците е възражение, с което се твърди липса на съгласие от страна на ищците за сключване на предварителния договор между тях. Възражението на ответника, че договорът не е подписан от доверителките е свързан с възражението му за евентуална нищожност на договора, което сочи на основанието на чл.26, ал.2 от ЗЗД- липса на съгласие. С твърдението за недействителност очевидно са и обясненията в Отговора на ответника, че ищците не са подписали договора пред него, че след като той е подписал договора в два екземпляра, свидетелят П.С. го е отнесъл за подпис и след 15-20 мин.се върнал с подписаните и от ищците екземпляри на договора. В тази връзка от назначената и изслушана съдебно- почеркова експертиза, неоспорена от никоя от страните по делото и приета изцяло от съда, се установи по несъмнен и безспорен начин, че ръкописния подпис, положен от името на М.Д.Б. - С. в Предварителния договор от 15.10.2012г. е изпълнен от нея, както и от нея е изпълнен ръкописния текст на името й. При това без значение е факта, че тази ищца не е положила подписа си непосредствено пред погледа на ответника, както и че го е положила, след като той вече е бил подписан от него. В този смисъл е многобройна и константна през времето съдебна практика на ВКС- София, съгласно която ако в случай на изисквана от закона писмена форма страната, на която е представен предварително подписан от другата страна проекто-договор, положи на свой ред подписа си върху него, то договорът се явява сключен в този момент. Обективират се съвпадащите насрещни волеизявления на страните и съгласието им по неговите клаузи в предвидената за конкретния договор писмена форма, като е без значение в каква форма са се развили преддоговорните отношения, размяната на предложения и приемането им,. Законът не изисква писмена форма за тях. Страната, положила последна своя подпис, не извършва правно действие което да се нуждае от насрещно приемане или от нарочно съобщаване, за да се счита договора в сила, правилото на чл.14, ал.1 от ЗЗД е неприложимо при изследване на въпроса има ли в този случай постигнато съгласие по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗЗД. При вече подписан от страните договор, правилото на чл.13, ал.З от ЗЗД също не намира приложно поле. При наличие на постигнато в съответната форма съгласие чрез полагане на подпис върху договора, не се поставя на последваща преценка въпросът за предложение, което губи силата си, тъй като правната обвързаност между страните вече е произтекла. Предвид на което и с оглед задължителния характер на практиката на ВКС за всички съдилища и страни по делата в страна следва да се приемете, че предварителния договор за покупко- продажба на процесния имот между ответника/продавач/ и ищцата М.Б.- С./купувач/ е безусловно действителен и е породил задължения и на двете страни за изпълнението му.

Междувременно от съдебно- почерковата експертиза се установи, че положения подпис от името на доверителката П.Б. - С. не е положен от нея самата лично. При дадените от ищцата отговори на въпроси, поставени по реда на чл. 176 от ГПК, същата потвърди, че й е известно съдържанието на предварителния договор от деня на подписването му. Този факт се доказва и от обстоятелството, че в деня на сключване на предварителния договор тази ищца платила нейната част от капарото по посочената в предварителния договор банкова сметка. ***.09.201Зг., представена на съда, ищцата П.Б. - С. потвърди сключения предварителен договор с ответника на 15.10.2012г., както и потвърди съгласие за извършените действия при подписването на предварителния договор от 15.10.201Зг. Наличието на съгласие за всички действия, извършени от нейно име е видно и от предоставеното пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието (рег.№ 4237/11.12.2012г. и рег.№ 4238, том 1, акт 99/11.12.2012г. на нотариус Д.Г.- С.З. с рег. № 403 на Нотариалната камара), с което тя упълномощава съпруга си - свидетеля П.С. с всички права, за да закупи от нейно име заедно със сестра й- другата ищца М.Б.- С. процесния имот от ответника И.. Тъй като ответникът не се е явил при изповядване на сделката на уговореното място, дата и час, е съставен Констативен протокол от 17.12.2012г. на помощник- нотариуса Стефан Желев при нотариус Д.Г.- С.З., като пълномощното и констативния протокол са приети като писмени доказателства по делото. При така установените факти, при подписан предварителен договор, дори и той да е подписан от трето лице/съпруга й- свидетеля С./ в полза на купувачката- ищцата С., съгласно константната практика на ВКС- София, безспорно правните действия, извършени от чуждо име без представителна власт могат да обвържат мнимо представлявания, ако той изяви воля за това- тоест ако ги потвърди по чл.42, ал.2 от ЗЗД. Такова потвърждаване е налице, тъй като по делото този факт е установен и доказан по несъмнен и безспорен начин.

Недопустимо е ответникът по делото И. да се позовава, макар и инцидентно на нищожност на договор, по който той е изразил валидно волята си, тъй като съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ГПК, недопустимо е предявяването на чужди права пред съд. В случая ответникът И., като оспорва подписа на доверителката С., фактически твърди като порок на предварителния договор липсата на изразено съгласие от нейна страна за сключване на предварителния договор. На такъв порок може да се позове само и единствено иццата С. като пряко ощетено лице, доколкото се засяга пряко и непосредствено именно нейната правна сфера. И съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ГПК, правен интерес от установяване недействителност/ респ.нищожност/ на предварителния договор може да има само страната, която твърди, че тя не е изразила съгласие за сключване на предварителния договор, че същият е сключен от нейното име от лице без представителна власт. Да установява недействителност/нищожност/ на договора няма правен интерес ответника И. като страна по договора, чиято воля и представителство са валидно изразени. В подкрепа на това е и обстоятелството, че в хипотезата на висяща недействителност по смисъла на чл.42, ал.2 от ЗЗД, единствено представляваното лице винаги и по всяко време да потвърди извършените от негово име без представителна власт действия, което в случая е направила ищцата още с подписване на Исковата молба по делото.

Следователно, тъй като предмет на договора от 15.10.2012 г. е недвижим имот, собственост на ответника- жилищна сграда еднофамилна с договорна цена от 80 000 евро/с левова равностойност 156 466, 40 лв./, платими в банкова сметка, ***- кредитор на ответника, в полза на която е ипотекиран процесния недвижим имот за обезпечение на задължение на ответника по договор за банков кредит. В предварителния договор е постигнато съгласие относно начина на плащане на цената в посочената от банката- кредитор специална банкова сметка, ***, като сумата е трябвало да служи за погасяване на задълженията на ответника И. по неговия личен паричен банков кредит. При това условие Банката като ипотекарен кредитор е щяла да разреши продажбата и да заличи ипотеката върху процесния недвижим имот/видно от издаденото официално Удостоверение от «Райфайзенбанк»- АД/. Поради което предявеният от двете ищци/сестри/ иск е конститутивен, с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, като те успешно доказват в хода на съдебното дирене вменените им в тежест обстоятелства за наличието на кумулативно осъществяване на предпоставките за това, а именно- че между страните по делото е сключен валиден предварителен договор по смисъла на чл.19, ал.1 и 2 от ЗЗД, че предмет на същия предварителен договор е прехвърляне правото на собственост върху конкретно определен обект/недвижимия имот, собственост на ответника И./, и че двете ищци се явяват изправна страна по предварителния договора.

Тоест установи се и се доказа по несъмнен и безспорен начин, че двете ищци са изпълнили изцяло и в срок поетите в предварителния писмен договор свои задължения, както и че към датата на приключване на устните състезания по делото са били налице условията за валидното прехвърляне на целия договорен недвижим имот, в това число и че ответникът- продавач И. се явява негов собственик.

          Предвид всички гореизложени съображения следва, че с настоящото първоинстанционно съдебно Решение трябва да се уважи изцяло предявения иск на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, като се обяви за окончателен предварителния договор за покупко- продажба на процесния недвижим имот между ответника- собственик/като продавач/, и двете ищци/като купувачки/ при условие, че двете ищци заплатят дължимата цена/респ. остатъка от нея/ по посочената специална банкова сметка ***, както и дължимите такси към държавата и общината, ведно с всички законни последици от това.

 

ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМНОСТТА НА РЕШЕНИЕТО :

Настоящото съдебно Решение може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- С.З. пред въззивния му Апелативен съд- Пловдив.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.124, ал.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.19, ал.3 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.С.З.

                                             Р      Е      Ш      И     :

 

          ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот от 15.10.2012г., сключен между ответника В.И.И.- ЕГН **********,***, с адрес по месторабота: ***, Търговско дружество: "СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД- ЕИК 131234803, с адрес на управление: гр.Костинброд, обл.Софийска, п.к. 2230, "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА", ул."Полето" № 6, от една страна като продавач, и П.Д.Б.– С. с ЕГН ********** и  М.Д.Б.- С. с ЕГН **********, и двете с адрес: ***, от друга страна като купувачи, с който Предварителен договор ответникът В.И.И. се е задължил да им продаде собствения си недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.271 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.С.З., одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.С.З., п.к.6000, ул."Цар Иван Шишман" № 24, с площ 338 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер на предходен план: 2161, квартал 111, парцел: XIII, при съседи: 68850.516.272, 68850.516.278, 68850.516.279, 68850.516.270, 68850.516.265, ЗАЕДНО с попадащата върху имота сграда с идентификатор 68850.516.271.1, със застроена площ 58 кв.м., на един етаж, с предназначение - жилищна сграда еднофамилна, за СУМАТА от 80 000 евро/осемдесет хиляди евро/ с левова равностойност 156 466, 40 лв./сто петдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, платими при условията на сключения Предварителен договор- в деня на сключване на окончателния договор.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.З. пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :