Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 138                                         27.03.2015 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети март                                                                               2015 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Н.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 141 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното:

           

Производството е на основание чл. 31 ал. 1 от ЗЗД, и чл. 26, ал. 2 от ЗЗД.

 

            Постъпила е първоначална Искова молба от ищеца с които твърди, че на 18.07.2008 г. с нотариално пълномощно с рег. №3898 и рег. №3899, том 1, акт 182, заверено от Живка Славова помощник-нотариус в кантората на Антония Коева, Нотариус рег.№ 309 на Нотариалната камара, е упълномощил първият ответник П. от негово име и за негова сметка да извършва сделки на разпореждане със собственият му недвижим имот, а именно Апартамент № 3, със застроена площ от 46.57 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, ул."Св.Богородица" № 65, ет.1, ап.3, а съгласно схема № 3195/24.07.2008 г. на СГКК Стара Загора. В пълномощното било записано, че упълномощеният има право не само да се разпорежда с имота, но и да го управлява, както и да подписва предварителни договори, да представлява упълномощителят пред банки, общинската и данъчната администрация, изобщо всякакви правни действия във връзка с подготовката на необходимите документи за една разпоредителна сделка. Също твърди, че на датата 28.07.2008 г. първият ответник П. с нотариален акт за продажба на недвижим имот под № 52, том II, рег. № 5592 дело № 412 по описа на Пламен И., рег. № 308, по описа на Нотариалната камара е прехвърлил чрез покупко-продажба гореописаният недвижим имот на вторият ответник И.. Ищецът твърди, че въпреки, че е бил дееспособен, при условията на чл. 2 от ЗЛС, към момента на подписване на пълномощното, не е бил в състояние да разбере последиците от извършеното упълномощаване и да ръководи действията си, поради заболяването си и поради моментното си влошено психическо състояние. Твърди, че страда от биполярно афективно разстройство. Състояние след пореден маниен епизод. Разстройство вследствие употреба на алкохол. Вредна употреба. Счита, че волята му на упълномощител е опорочена, поради което от същият порок страдат и правните действия, извършени от пълномощника му П.. На 25.08.2008 г. след пореден пристъп ищецът е настанен за принудителното му лечение по Закона за здравето в Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" гр. Раднево. В същото лечебното заведение от синът си В.Д.Д., разбрал, че притежаваните от него недвижими имоти, находящи се в гр. С З, ул. " С. К Б" № , в Т к "Т" са станали собственост на трети лица. Твърди, че процесният апартамент № 3, с който се е разпоредил пълномощника П., е жилището в което живее ищеца и сина му и представлява, два преустроени апартамента в един цял, като изграждането на апартамента, в едно жилище, е извършено още от строителя при построяването на жилищната сграда. Тези недвижими имоти е придобил по силата на отстъпено право на строеж. Към момента на учредяването на правото на строеж на тези обекти и на процесния апартамент № 3, находящ се в гр. С.З, ул. „С. Б" № , ет.  бил сключил вече граждански брак със съпругата си М И. Д и с нея живеели в къщата, която се намирала в това дворно място. След разрушаването й, семейството се преместило да живее в ап. № 3, находящ, се в гр. С.З, ул. „С.Б" № , ет. . Всички гореописани недвижими имоти са построени по време на брака му. Апартаментът, в който живеят и понастоящем ползват със сина си, представлява два преустроени апартамента в един цял, с един административен  № 3.  Единият апартамент с площ 35.84 кв.м., който е купен  по  време на брака му и представлява СИО и не е продаден, с процесното пълномощно, а другият, който е бил предмет на разпоредителната сделка на 28.07.2008 г. е с площ от 46.57 кв.м., същият му е наследство, останало от майка му. Ищецът твърди, че не помни да е подписвал пълномощно за разпореждане със собствените си имоти. Останал много изненадан и първоначално не разбрал дори какво се е случило. Веднага изпратил сина си в имотния регистър да установи дали наистина гореописаните недвижими имоти са продадени на трети лица и той му показал справка, от която установил, че процесният имот и имотите находящи се в комплекс „Т”, вече са продадени от пълномощници. Ответника С.П. е продал процесният недвижим имот, с пълномощно рег.№ 3898 и рег. № 3899 от 18.07.2008г. по описа на Живка Славова - помощник-нотариус при Антония Коева, Нотариус рег. № 309, с район на действие РС-Ст. Загора и П Т П пълномощно рег. №5449 и рег. № 5350 от 23.07.2008 г. по описа на Пламен И. Нотариус с рег. № 308 на Нотариалната камара, с район на действие РС-Ст.Загора е продал останалите имоти, собственост на ищеца, с нотариални сделки на 28.07.2008г. и на 22.08.2008 г., съответно договори за покупко-продажба на недвижим имот, материализирани в Нотариален акт № 52, том III, рег. № 5592, дело № 412 от 2008 г. по описа на Пламен И., Нотариус с рег. № 308 и Нотариален акт № 123, том III, рег. № 6373, дело № 472 от 2008г. по описа на Пламен И., Нотариус с рег. № 308. Ищецът твърди също, че познавал пълномощниците - ответника С.П. и П Т П, тъй като от началото на месец юли постоянно го търсили, давали му да пие и го черпили на барчета и те също пиели. За пълномощника П Т знаел, че има психично заболяване като него. Казвали му, че ще им трябва пълномощното за да правят ООД, да разглобяват сандъци на военните и ищеца ще ръководи работниците, които ги разглобяват. Твърди, че не е искал да се разпореждат с никакви негови имоти. Относно втория ответник И., ищеца твърди, че никога не е виждал това лице, никога той не е идвал в апартамента, който му е продаден дори за да го види, не го е търсил и е закупил според Нотариалния акт апартамент за цена, равна на данъчната му оценка. Ищецът, преди смъртта си, продължавал да владее и ползва апартамента, който дори е с един вход. Не е получавал никакви суми нито от купувача, нито от пълномощника за имота.

 

В хода на делото е починал ищеца Д.В.Д. и на негово място е конституиран като такъв наследника му по закон - сина му В.Д.Д..

 

Същия поддържа предявените искове и моли съда да унищожи упълномощаване, извършено от Д.В.Д. с пълномощно с рег. № 3898 и рег. № 3899 от 18.07.2008 година по описа на Живка Славова, помощник-нотариус при Антония Коева, нотариус с рег. № 309, с район на действие РС- Стара Загора, с които ответникът С.Х.П. е упълномощен да извършва от името и за сметка на Д.В.Д. сделки на разпореждане със собствения му недвижим имот – апартамент в град в град С З, ул. „Б” № , на  ет., съставляващ апартамент № 3 с площ от 46,57 кв. метра, с идентификатор 68850.515.292.2.3. Обстоятелствата, на които се основава този иск са, че макар към датата на упълномощителната сделка 18.07.2008 година Д.В.Д. да не е бил поставен под запрещение, той не е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното поради влошеното си здравословно състояние, свързано с психичното му заболяване с диагноза „Биполярно афективно разстройство. Към момента на упълномощителната сделка упъномощителят не бил в състояние да изразява правно валидна воля и да разбира последиците от нея, тъй като дълго време преди извършването й не бил приемал никакви медикаменти и психичното му състояние било силно влошено.

 

С поправената ИМ е предявен и втори иск от В.Д.Д., като наследник на Д.В.Д. против И.Д.И. с която ищецът моли съда да прогласи нищожността на сделката покупко-продажба, сключена на 28.07.2008 година с нотариален акт № 52 том ІІІ, рег. № 5592, дело № 412/2008 година на Нотариус Пламен И. с рег. № 308, по силата на който Д.Д. чрез пълномощника си С.Х.П. е продал на ответника И.Д.И. процесния недвижим имот – апартамент: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.292.2.3 (шест,  осем, осем, пет, нула, точка, пет, едно, пет, точка, две, девет, две, точка, две, точка, три), попадащ в сграда с идентификатор 68850.515.292.2 (шест, осем, осем, пет, нула, точка, пет, едно, пет, точка, две, девет, две, точка, две,), построена в имот 68850.515.292 (шест, осем, осем, пет, нула, точка, пет, едно, пет, точка, две, девет, две), и съставляващ съгласно нотариален акт АПАРТАМЕНТ, находящ се в град С З, ул. „Б” №  (номер), на I ет. (първи етаж), съставляващ АПАРТАМЕНТ № 3 (номер три), състоящ се от КУХНЯ-ДНЕВНА, БАНЯ-ТОАЛЕТНА, АНТРЕ и ДВА БАЛКОНА със застроена площ от 46,57 кв. м. Четиридесет и шест квадратни метра и петдесет и седем квадратни дециметра), ЗАЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под № 7 (номер седем), с полезна площ от 7,90 кв.м. (седем квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра), КАКТО и 4,878 % ид. ч. (четири цяло осемстотин седемдесет и осем хилядни  процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, земя при граници - съгласно изходящия нотариален акт: на АПАРТАМЕНТА: изток - апарт. А, юг - двор; запад - двор и север - апарт. В; на ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ: изток - мазе № 5; юг - двор; запад - мазе № 8 и север -коридор и съгласно Схема № 3195/24.07..2008 год. на СГКК - Стара Загора: на същия етаж: 68850.515.292,1.3; 68850.515.292.2.17 и 68850.515.292,2.2; под обекта 68850.515.292,2.16 и над обекта 68850.515.292,2.6.. Обстоятелствата, на които се основава този иск, са свързани с липсата на съгласие от страна на продавача. Поддържа се, че съгласие липсва, тъй като при сделката продавачът е представляван от пълномощник, за чието упълномощаване не е могъл да изрази валидна воля и съгласие и не е разбирал последиците му по изложените по-горе причини, свързани със здравословното му състояние.

Първият ответник С.П. е депозирал писмен отговор, в който счита, че иска за унищожаване на пълномощното е недопустим и няма законово основание. Твърди, че починалият ищец в случая никога не е поставян под запрещение и неговата слабост да употребява алкохол по своя воля и желание не е довела Д.В.Д. до състояние на недееспособност. Твърди, че от представените медицински документи било видно, че същият е със съхранени интелект и памет и работоспособност. Счита също, че иск за унищожаване на пълномощното е недопустим и не намира законово основание, по съображенията подробно изложени в същия писмен отговор.

 

Втория ответник И.Д.И. е депозирал писмен отговор, в който моли съда да отхвърли изцяло предявеният против него иск, като неоснователен и недоказан, тъй като в поправената ИМ не са посочени никакви обстоятелства които да установят нищожност на сделката. Оспорва твърдението в ИМ, че към датата на упълномощаването, Д.В.Д. не е бил в състояние да разбира свойството, смисъла и значението на извършените от него действия.

 

Съдът, намери за установено следното от фактическа страна:

 

Между страните не се спори, че видно от представените и приети като доказателство Нот. акт за продажба на вещно право на строеж № 2, том III, дело 722/96г.; Договор за построяване на жилище с отстъпено право на строеж от 08.05.1996г.; Разрешение за ползване № 32 от 23.01.1998г.; Разрешение за ползване под № 1 от 03.11.1998г; Нот. акт за учредяване на вещно право на строеж № 1, том III, дело № 721/96г.; Нот. акт № 38, том XXVI, дело 6440/97Г.; Нот. акт № 40, том III, дело 965/1962г.; Нот. акт № 77, том VI, дело 3594/98г.; Нот. акт № 10, том VII, дело 3850/98г.; Нот. акт № 57, том I, рег. № 439, дело № 44/1998г.; Удостоверение за наследници № 4083/06.12.1999г.; Удостоверение за наследници № 518/14.10.1993г; Удостоверение за наследници № 3048/28.09.2005г.; Генерално пълномощно от 23.07.2008г.; Нот. акт № 16, том №У, рег. № 7240, дело № 557/2008г.; Нот. акт № 123, том III, рег. № 6373, дело № 472/2008г.; Писмо Вх. № 20806/12.12.2008г. от Община Стара Загора; Удостоверение за декларирани данни изх. № 2408007369/09.12.2008г.; Писмо Вх. № 21315/23.12.2008г. от ОД „Земеделие и гори" - Ст.-Загора,  че преди упълномощаването ищецът е бил собственик на процесният апартамент.

 

От представените по делото и приети като доказателство медицински документи 3 бр. епикризи от Държавната психиатрична болница гр. Раднево, Писмото с Вх. № 2051/12.02.2009г. от Държавна психиатрчна болница „Д-р Г. Кисьов" гр. Раднево с приложение 17 листа документи се установява, че ищецът Д.В.Д. е постъпил на задължителното си лечение в ДПБ гр. Раднево на 25.08.08 г. с диагноза биполярно афективно разстройство. Сегашен маниен епизод без психотични симптоми. Разстройство е в следствие употреба на алкохол. Същият е изписан от болницата на 03.11.08 г. От анамнезата е видно, че се касае за мъж на 50 години, постъпващ за трети път за лечение в болницата ни започнал да употребява алкохол след казармата. Промяна в психичното му състояние е регистрирана през 1999-та година - станал раздразнителен, агресивен, не поддържал личната си хигиена, често създавал конфликти с наемателите в комплекс „Тракия". През 2000-та година е осъждан двукратно за хулигански прояви. Епизодът е отзвучал спонтанно за около година. В началото на месец май 2003-та година настъпил нов пристъп на психичното заболяване - станал дразним, невъздържан, с прояви на физическа агресия. Напуснал работа след конфликт с началника си. Започнал да приема големи количества алкохол, бил превъзбуден, непрекъснато в движение, не се хранел редовно, почти не спял. Имал грандиозни идеи (да строи писта за картинг в града). Предприемал множество начинания, но не ги довършвал докрай. Лекуван в болницата от 28.08.03 г. до 11.02.04 г.. Следва хоспитализация месец 11-ти 2005-та година по повод на това, че прострелял с газов пистолет жена. Повод за хоспитализацията на 25.08.08 г., заведен в ЦСПМ-Стара Загора от служители на полицията по повод на неподредено и агресивно поведение (нападнал с пръчка граждани). Психично: говорно и двигателно оживен. Охотно контактен. Ориентиран всестранно. Некритичен. Без съзнание за психично заболяване. Мисловният процес протича ускорено по темп, обстоятелствено, отвлекаемо. С повишена себеоценка, параноидни интерпретации на поведението на околните. През първата седмица от престоя се представял много напрегнат, гневен, оживен, враждебен, неподчиняем, което наложи временно имобилизиране на пациента. Постепенно в хода на лечението психомоторната възбуда се овладяла до края на престоя клинично значими флуктоации в афекта не били наблюдавани. Изписан е с редуцирана манийна симптоматика - спокоен, критичен. От ИЗ №848/29.08.2008 г. - напрегнат, гневен, враждебен, заплашва персонала, драска лозунги по новата дограма. Имобилизра се пълно за 2 часа от аварийната група". От медицинско направление №1193/25.08.08 г. на СПО „Д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора, издадено от д-р Скрински се установява, че има диагноза -манийно-параноиден синдром с агресивни прояви и алкохолна съобусловеност. Доведен от органите на полицията по повод на неподредено и агресивно поведение. Нападнал с пръчка двукратно граждани по психотични мотиви.  От Епикриза на ОДПЗС- Ст. Загора към И.З. 67/19 е видно, че постъпил на 22.01.2009г. изписан на 03.02.2009г. Диагнозата - Биполярно афективно разстройство. Ремисия. Разстройство вследствие употреба на алкохол. Вредна употреба. При постъпването бил Психично -психомоторно спокоен. Контактен. Ориентиран правилно. Апсихотичен. Емоционално -еутимен, нормобуличен. Памет и интелект - съхранени. Наблюдавали са го пасивен, затворен, контактувал ограничено, не проявявал инициативност и не участвал в живота на Т.О., субективно отричал депресивни изживявания, но създавал впечатление за емоционална потиснатост, със снижени подтици. ОТ епикриза ОТ ДПБ-Раднево /VI МЪЖКО отделение/ е видно, че постъпил на 28.08.2003 г. с диагноза: Разстройство вследствие употреба на алкохол. Синдром на зависимост. Емоционално нестабилна личност. Чести декомпенсации. Изписан на 11.02.2004г с диагноза: Биполярно афективно разстройство. Маниен епизод. Гневно-маниен синдром. Разстройство вследствие употреба на алкохол. Вредна употреба. От анамнезата е видно, че е безработен. По негови данни употребявал алкохол след казармата. Предпочитал концентрат. Изпивал 500 грама дневно. В пияно състояние лягал да спи. Махмурлука си оправял с кафе. Издържал без алкохол една седмица. Доведен с постановление на РП-Стара Загора и преписка № 2468/2003 г. за освидетелстване. В пияно състояние бил агресивен, заплашвал съпругата и детето си. На 23.08.2003 г. нападнал Танка Стоева като я удрял, скубал й косата, заплашвал, че ще я убие. Изпочупил прозорците в къщата й, при което си нарязал ръцете. Заведен в Спешен център Стара Загора. От епикриза от ДПБ- Раднево /I МЪЖКО отделение/ е видно, че постъпил на 25.08.2008 г с Диагноза: Биполярно афективно разстройство. Сегашен маниен епизод без психотични симптоми. Вредна употреба на алкохол. Изписан на 03.11.2008 г с Диагноза: Биполярно афективно разстройство. Сегашен епизод -маниен без психотични симптоми. Вредна употреба на алкохол.

 

От показанията на разпитаните свидетели се установява следното: От показанията на свидетелят С. И С, се установява, че се познават с ищеца Д. от 45 години, като къщите им били на около 20-30 метра една от друга. Според свидетеля, Д бил откачен от лятото на 2008-ма. Бил “абсолютно пълна откачалка”, защото ходел като “пълен просяк”, стигнал до положение да заплашва свидетеля, да му вади нож. Всяка сутрин като излизал, се оглеждал да не е зад гърба му. Лятно време ходел облечен с едни дрехи като за „сауна", проявявал е агресия, опрял пистолет в челото му. Свидетелят си спомня, че като влизал в колата си, ищецът отишъл до него и изтряскал с ръката си върху колата. Ищецът не му е споделял да иска да продава имотите си.  Също си спомня, че един ден се опитал да го посъветва да взема лекарства, ищеца като скочил, започнал да го псува и го направил  за резил пред хората. През този период не е получавал никакви пари, даже напротив, идвал е при него да иска пари да си купел цигари. От 7-8 години той не бил излизал от състоянието, в което е. Също свидетелства, че ищеца насила е вкарван в здравно заведение. След като изпишели ищеца от болницата в Раднево месец-месец и половина, като го срещнел свидетеля, стоял с наведена глава. Гледал го с един празен поглед, най-много месец и половина-два и след това изпадал в същото състояние. Тези големи планове ги имал от 10-тина години. Искал да прави картинг-писта. Свидетелят си спомня конкретно датата 18 юли и помни тази дата, защото имал кредит в Пощенска банка и му се обадили от банката, като било 17 юли. Тоя същия ден прибирайки се от банката насреща му се появил Д. и се хвърлил на колата му отпред и му извадил пистолет. Минал на страната на шофьора и опрял в челото му пистолета. Свидетеля установил, че ищеца според него е напълно неадекватен. От май месец до като го приберат в Раднево ищеца бил неадекватен. Също си спомня, че тогава ищеца е бил облечен като циркаджия с шушляково червено.

 

От показанията на свидетелката Д Н К се установява, че познава Д.Д. от 1996 г. тъй като са съседи, както и че го виждала по няколко пъти на ден бил прекалено възбуден, понякога весел, започвал нещо, оставял го, разсеян, неадекватен и много рано го виждала сутрин. Понеже живеел наблизо до нея, забелязала, че ходел в къщи, вземал нещо, оставял го, имал неадекватно поведение. Свидетелката е ветеринарен лекар с необходимите медицински познания. Когато изпаднел в такова състояние, всички в квартала си мислили какво ще се случи този път, за да бъде пак прибран за лечение ищеца. Свидетелства, че преди да бъде приет на лечение, няколко месеца преди това, ищеца си е в това състояние. Започвал с еуфория, със смях, като изпаднел в такова състояние, започвал да се облича с пъстри дрехи, вратовръзка, мръсен шлифер, слагал си разни най-елементарни евтини бижута - синджири си окачвал по врата, употребявал алкохол сигурно всеки ден. Свидетелката е категорична, че ищецът не е споделял, че иска да си продаде апартамента, а иска да прави фирма с някакви негови познати. Установява още, че не помни на 18.07.2008 г точно какво е било. Свидетелства, че от началото на май същата година ищеца започнал работа в една фирма и понеже се познавали от доста години тя се зарадвала на това. В рамките на десет дни обаче възникнали конфликти и започнали проявите, които имал ищеца, с неадекватно поведение с възбуденост. Все си мислела, че ще се случи нещо като в другите периоди и ищеца ще бъде прибран пак за лечение. Бил във видимо тежко психическо състояние.

 

От показанията на свидетелят А Д Л, се установява, че през лятото на 2008 г. виждал Д. Били с П Т. Щели да правят някаква конна база. Трябва ли им пари. Свидетелят ги запознал с П и Д. Обадил се на С. Обяснил му за какво става въпрос. Д бил напълно нормален. Бил облечен с дънки и яке. Знаел от П, че обичал да пие. П му го представил че са братовчеди с Д. Нямал впечатления, че е бил пиян. С Д и П се срещнали в хотел „Дедов". Свидетелят работел там. Дошли при него и му казали: „Ние сме братовчеди, ще вкарваме коне трябва да ни помогнеш. Обадил се на С Х П.

 

От показанията на свидетелката И П се установи, че С го довел в нейният офис, в адвокатската й кантора. Тогава за първи път го видяла тоя Д. Направило й впечатление, че той се държал съвсем нормално. Бил абсолютно адекватен. Провела с него един нормален човешки разговор и останала с убеждението, че той е съвсем нормален човек. Тя свидетелства, че свидетелката г-жа С прочела няколко пъти това пълномощно на Д и го попитала дали това е неговата воля. При изписване на трите имена на Д, видяла, че почеркът му е изключително красив за мъж. Според нея Д се държал съвсем нормално и адекватно. Целта на срещата била да прегледа документите за собственост на Д. Донесли й някакъв нотариален акт, който бил много лошо копие. Свидетелката трябвало да изготви пълномощно за разпоредителни действия с имот и по точно апартамента, който се намирал в бившия „Перун". Тази свидетелка е на мнението, че "Той разбрал за какво става въпрос.

 

От показанията на СВ Ж С се установява, че Лицето Д Д познавала служебно по повод идването му два пъти в нотариалната кантора на 18.07.2008 г. по повод заверка на пълномощно за разпореждане с недвижим имот. Задала му някои въпроси. Видяла, че упълномощеното лице не му е близък човек. Попитала го дали го познава дали може да му има доверие. Ищеца й отговорил, че много добре познава лицето С П и разбирал много добре какво прави в момента. Искала да разбере каква е волята на упълномощителя. Обяснила му и той казал, че знае, че е чел пълномощното и действително това е неговата воля и на въпроса й" Задала му въпроса - представете си, че той продаде апартамента и вземе парите, какво ще правите вие в този момент?", той й отговорил: „Госпожо , не се притеснявайте за мен, аз съм един от собствениците на „Перун" и имам и други имоти. Той бил напълно спокоен и отговарял спокойно на въпросите й; Изразил воля, че си продава апартамента. Той казал, че иска да продаде апартамента, защото парите му трябвали за някакъв бизнес и имал абсолютно доверие на упълномощеното лице. Ищеца постоял доста време при свидетелката в стаята й, докато се регистрира пълномощното. Не лъхал на алкохол, бил облечен прилично, с нещо шарено, интелигентен.

 

Ответникът С П, разпитан по реда на чл. 176 от ГПК дава следните обяснения : Според него той е разполагал с редовно пълномощно за продажбата на процесният апартамент. Ответника П отговаря, че е търсил купувача И и че други купувачи не е търсил. На въпроса по какъв начин е съобщил за продажбата на ищеца, ответника П е отговорил, че той знал абсолютно всичко. Казал му, че въпросният апартамент е продаден, както искал той когато изготвил всички документи. Твърди, че ищеца поискал 30 000 лв. Давал голям зор за парите, като той казал: „Дай да ти направя генерално пълномощно да станат по-бързо нещата". Той нямал никакви документи. Ответника не е давал копие от документа за продажбата на ищеца, но му бил дал 30 000 лв. На въпроса кой и кога му е дал парите за сделката ответника отговаря, че му ги е дал купувача И, но не в деня на сделката, а по късно, както и че няма изготвяна разписка за получените и предадените на ищеца пари.

 

По делото са назначени две единични съдебно-психиатрични експертизи и една тройна комплексно медицинска психиатрична и психологична експертиза, чийто заключения като непротиворечиви и добросъвестно изготвени, са приети от съда. От първоначалното заключение на вещото лице д-р Георги Динев Кръстев се установява, че Д В Д страда от Биполярно афективно разстройство, коморбидно разстройство вследствие употреба на алкохол. Вредна употреба. Към момента на съставяне на  пълномощните е бил в състояние  на мания /маниен епизод/, което  е нарушило способността му да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги  ръководи. Не е налице зависимост от алкохол.Установяват се данни за злоупотреба, без зависимост. От данните по делото и приложената към него  медицинска документация и обективното изследване дават основание да се приеме че ищеца Д не е бил  психически годен да разбира и да ръководи постъпките си към момента на извършване на упълномощаването. По време на съставяне на пълномощните Д е бил с нарушена дееспособност и не е могъл адекватно да се грижи за своите работи, както и да ръководи действията си. Има необходимия трудов стаж, при който  да се изисква умение, интелект и воля, но той е преди дебюта на заболяването. При голяма част от психичните  заболявания паметта и интелекта се съхраняват, а невъзможността да се ръководят действията и постъпките произтича от нарушаване на мотиварицонната способност на личността. При напълно запазени памет и интелект, под влияние на болестно промененото мислене/повишена самооценка, идеи за повишени възможности, създаване на нереалистични планове/ се нарушава способността за разбиране значението на извършеното.  Т.е. нарушен е мисловният разграничител на психичната годност. Полагането на подпис и саморъчното изписване на името по време на заверката на пълномощното говори за това, че не е налице нарушение на способността за писане-аграфия, което няма връзка с дееспособността на лицето.  Нарушената способност на Д да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи действията си произтича не от алкохолно опиване, а вследствие на манийна симптоматика – болестно повишени настроения, самооценка, активност и възникващите на този фон идеи за повишени възможности, нереалистични планове за бизнес и извършване на необмислени правни актове, без да се отчитат възможните последици. Изцяло в същия смисъл се явява и допълнителното заключение на съдебно-психиатричната експертиза, изготвена от друго вещо лице, а именно д-р Радка Ботева Джелебова – специалист психиатър, която също е отговорила категорично, че освидетелствания Д страда от биполярно афективно разстройство, коморбидно с разстройство вследствие употреба на алкохол. Вредна употреба, към момента на съставяне на пълномощните освидетелствания е бил в състоянието на мания /маниен епизод/, което е нарушило способността му да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. Не е налице зависимост от алкохола, като на етапа на изследването са се установили данни за злоупотреба, без зависимост. И това вещо лице е  категорично, че ищецът Димов не е бил психически годен да разбира и да ръководи постъпките си, към момента на извършване на упълномощаването. Също така по време на съставянето на пълномощните Димов е бил с нарушена дееспособност и не е могъл адекватно да се грижи за своите работи, както и да ръководи действията си.

 

Изцяло в същия смисъл е и заключението на тройната съдебно-психоло-психиатрична експертиза, изготвена също от други вещи лица, различни от първите, а именно доц.Мирослава Петкова Петкова – клиничен психолог в МФ на ТУ-Стара Загора, д-р Детелина Йорданова Комсийска – специалист-психиатър,глбавен специалист в МФ на ТУ-Стара Загора, д-р Владимир Нейчев Транов – специалист –психиатър, началник отделение в ДПБ “Д-р Георги Кисьов” гр.Раднево. От това заключение и на новите три вещи лица се установява, че по отношение на ищеца Д В Д, са налице необходимите и достатъчни клинико-диагностични критерии за поставяне на диагнозата: биполярно афективно, коморбидно с разстройство вселдствие употреба на алкохол. Вредна употреба. По време на актуален болестен епизод способността на лицето да разбира свойството и значението на постъпките си е нарушена. Не е налице зависимост към алкохол. Според заключенията на всички вещи лица ищеца Д не е бил психически годен да разбира и ръководи постъпките си към момента на извършване на упълномощаването за периода от края на м. май до изписването му от ДПБ-Раднево на 04.11.2008 г. като по време на съставяне на пълномощното /18.07.2008г/ ищеца е бил с нарушена дееспособност и не е могъл да ръководи действията си по болестни причини. При Биполярното афективно разстройство се засягат обичайно само мисловната и емоционално - волевата сфери, които не му позволяват да ръководи действията и постъпките си по време на маниен епизод. По правило паметово-интелектуалната сфера при това заболяване не се засягат. Вещите лица, както от назначените единични, така и от тройна комплексна експертиза единодушно са отговорили, че поведението на ищеца Д е било болестно повлияно към датата на заверката 18 юли 2008 г. в резултат на разгърналия се у него маниен епизод. Тъй като ищеца е бил в маниен епизод към момента на подписването, той не е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Наличието на повишена себеоценка и идеи за повишени възможности могат да се наблюдават при личностово разстройство, в период на мания има други симптоми засягащи емоционалната, волевата и мисловната сфера. При Биполярно афективно разстройство се наблюдават светли периоди, в които болните се чувстват и функционират по обичайния начин съвсем нормално. Манийният епизод обикновено започва внезапно и продължава средно около четири месеца. Също така вещите лица са категорични и в обясненията си, че за целия болестен епизод от началото на м. май 2008 г. до 04.11.2008 г. ищеца не е можел да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи.

 

От изложената фактическа обстановка, съдът счита че могат да се направят следните правни изводи:

 

По отношение на първия предявен иск за унищожаване на упълномощаване, извършено от Д В Д с пълномощно с рег. № 3898 и рег. № 3899 от 18.07.2008 година по описа на Живка Славова, помощник-нотариус при Антония Коева, нотариус с рег. № 309, с район на действие РС- Стара Загора, с които ответникът С Х П е упълномощен да извършва от името и за сметка на Д В Д сделки на разпореждане със собствения му недвижим имот, тъй като не е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното поради влошеното си здравословно състояние, свързано с психичното му заболяване, съдът намира следното: Въз основа на съвкупния анализ на всички събрани по делото доказателства, включително, като се вземат предвид заключенията и на трите съдебно-психиатрични експертизи, следва да се приеме, че към процесната дата 18.07.2008 г. починалият Д В Д е извършил упълномощителна сделка в състояние, което не му е позволявало да разбира и ръководи действията си. И трите експертизи, приети като доказателства по делото са категорични, че анализирайки данните, налични в документацията по делото, може да се заключи, че в конкретния случай манийната симптоматика е разгъната през м.май 2008 г. и е овладяна след проведеното лечение в ДПБ-Раднево. Следователно при починалия Д е било налице продължително разстройство на съзнанието от края на месец май 2008 г. до изписването на 04.11.2008 г. което е нарушило възможността да разбира и да ръководи постъпките си. Според вещите лица, дали и обясненията си пред съда и приставали на разпита на свидетелите по делото, през този период не е имало светли моменти и страдащият от биполярно афективно разстройство не е бил изцяло психично годен да разбира свойството и значението на извършеното от него.

 

Свидетелските показания на адвокат Илка Петкова и помощник нотариуса Живка Славова не дават основание да се направи противен извод. Обстоятелството, че на Д Д, му е била разяснена целта на упълномощаването, не означава, че той е съзнавал последиците от нея. Отделно факта, сочен, както от ответника П, така и от свидетелката П, че на ищеца се е наложило няколко пъти да чете пълномощното и след това помощник нотариуса Славова отново няколко пъти да му чете пълномощното сам по себе си води до извода, че Д очевидно, според тях е бил затруднен и не е разбрал съдържанието на документа и последиците от документа, иначе нямаше да се наложи многократното прочитане на документа. Възприетите от тях действия и състояние на Д към датата на упълномощаването подробно бяха обяснени от едно от вещите лица по делото. В този смисъл видно от отговорите на д-р Георги Динев Кръстев в откритото съдебно заседание от датата 29.04.2010 г. се установи, че понякога е лесно едно трето лице да прецени дали друго лице има проблеми с психичното си здраве. В медицинската специалност има два термина - единия е напречно, другия надлъжно състояние. Едната част родственици - съседи приятели имат наблюдение върху лицето от по дълъг период от неговото функциониране, докато длъжностни лица имат впечатления от лицето в напречен срез в рамките на няколко часа, даже минути. Времето, в което се наблюдава лицето е много кратко. Едно лице дори и във фаза на обостряне на болестните симптоми за кратки периоди от време може да демонстрира социално приемливо поведение, но не и за дълги периоди, когато симптомите се манифестират. Отделно от това съдът намира показанията на свидетелките П и С се явяват в известна стенен и  заинтересовани от изхода на делото, тъй като и двете свидетелки носят пряка отговорност по съответно по Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите е нотариалната дейност за точното прилагане на процесуалният закон. В нотариалното производство преценката за точното прилагане на процесуалният закон принадлежи и на нотариуса, който извършва заверката и който при условията на ЗННД носи отговорност да това и няма как в това производство да не защити себе си и своите действия. В предвид констатираните противоречия в показанията на свидетелите П, която твърди, че имота бил в „Перуна" и тези на св. С и дадените обяснения от ответника П, съдът намира показанията на тези свидетели, съпоставени с останалите доказателства по делото, че същите не следва да се кредитират с доверие от съда.

 

От дадените обяснения от ответника П, може да се направи категоричен извод, че същият като пълномощник на ищеца Д не е извършил обратната отчетна сделка и не само не му е предоставил информация на ищеца, че имота предмет на делото е продаден на трето лице, но не му е предоставил нито нотариален акт, нито продажната цена по сделката в размер на 30 000 лв., тъй като по делото безспорно се установи, от обясненията на П, че сумата по сделката не е платена в деня на изслушване на нотариалният акт, а по късно, по което време пък Д е приет на задължително лечение в болницата, където не е доказано пълномощника да е отчел сумата на упълномощителя. Не установено по делото ищеца през процесният период, предмет на разглеждане от съда, да е разполагал със сума пари, тъй като разпитаните по делото свидетели, установиха, че при наличие на парични средства поведението на ищеца Д го издавало и в състоянието си на мания същият е парадирал със средствата, като е започвал да си купува марков алкохол и маркови цигари и черпел всички, а нито един от разпитаните по делото свидетели Д, Н и К не установи такова негово състояние през процесният период, напротив установиха липсата на средства у ищеца.

 

Също така съдът следва съда да вземе предвид и факта, че нито пълномощника, нито купувача, т.е двамата ответници по делото не установиха да са посещавали за оглед имота, предмет на сделката. Нито единият, нито другият не са знаели, че апартамента, който е предмет на сделката не съставлява самостоятелен обект, а е неразделна част от друг апартамент, без самостоятелен вход, електрическа и “В и К” инсталация. Очевидно купувача и пълномощника на ищеца много са бързали непременно да настъпят последиците от прехвърлителната сделка.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи, съдът счита, че искът за унищожаване на упълномощителната сделка, оформена с пълномощното от датата 18.07.2008 г. на помощник-нотариуса Живка Славова, с район на действие - РС - Стара Загора, е основателен и следва да се уважи. Тази сделка е унищожаема, съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗЗД, като сключена от дееспособно лице (към него момент не е имало влязло в сила решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение), което не е могло да разбира и ръководи действията си. Анализирайки събраните по делото доказателства и свидетелските показания, съдът намери, че безспорно се установи, че поради заболяването си ищецът Д не е могъл да разбира и ръководи действията си при подписването на пълномощното и изобщо не е бил в състояние да осъзнае последиците от тези свои действия, а именно че с това пълномощно ще бъде продадено единственото му жилище.

 

Унищожаването на упълномощителната сделка има обратно действие, заличават се с обратна сила породените правни последици, т. е. счита се, че сделката никога не е пораждала представителна власт. Въз основа на недействителното пълномощно, упълномощеното лице и ответник по делото С П на 28.07.2008 г. е продал процесния апартамент на ответника И И. В този случай договорът ще е сключен без надлежна представителна власт и ще е в положение на висяща недействителност по чл. 42, ал. 2 ЗЗД. Последната създава възможност само за потвърждаването на договора, каквото потвърждение в случая не може да бъде направено поради настъпилата смърт на упълномощителя- прехвърлител и сделката към настоящия момент следва да се прогласи за нищожна, като сключена при липса на съгласие. Ето защо този иск също се явява основателен и следва да бъде уважен, като се прогласи нищожността на договора за продажба на процесния апартамент.

 

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените от последния разноски /съгласно приложените списъци по чл. 80 от ГПК/, общо в размер на 9110 лв., от които 3110 лева - разноски при първоначално разглеждане на делото пред СтОС, 1500 лв. - сторени разноски пред ПАС при първото разглеждане на делото, 1500 лв. разноски пред ВКС, 1500 лв. – разноски при второто разглеждане на делото пред ПАС и 1500 лв. разноски пред настоящата инстанция.   

 

Ето защо, съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И   :

 

УНИЩОЖАВА едностранна сделка – упълномощаване, извършеното от Д В Д с ЕГН ********** с постоянен адрес гр.С З, ул.”С Б” № 65, ет.1, ап.3, адрес за призоваване в гр.С З, ул.”К Г” № 62, ет.1, стая 4, тел., чрез адв.Жанета Златанова, с пълномощно рег. № 3898 и рег. № 3899 от 18.07.2008г. по описа на Живка Славова -помощник-нотариус при Антония Коева, Нотариус с рег. № 309, с район на действие РС - Ст.Загора, с което е упълномощил ответникът С Х П с ЕГН ********** ***, на основание чл. 31, ал. 1 от ЗЗД.

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на договорът за покупко-продажба на недвижим имот, материализиран в Нотариален акт № 52, том III, рег. № 5592, дело № 412 от 2008г. по описа на Пламен Иванов, Нотариус с рег. №, по силата на който нотариален акт Д В Д с ЕГН **********, чрез пълномощника си С Х П с ЕГН ********** е продал на И Д И с ЕГН ********** следния свой собствен недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.292.2.3 (шест,  осем, осем, пет, нула, точка, пет, едно, пет, точка, две, девет, две, точка, две, точка, три), попадащ в сграда с идентификатор 68850.515.292.2 (шест, осем, осем, пет, нула, точка, пет, едно, пет, точка, две, девет, две, точка, две,), построена в имот 68850.515.292 (шест, осем, осем, пет, нула, точка, пет, едно, пет, точка, две, девет, две), и съставляващ съгласно нотариален акт АПАРТАМЕНТ, находящ се в град С З, ул. „Б” № 65 (номер шестдесет и пет), на I ет. (първи етаж), съставляващ АПАРТАМЕНТ № 3 (номер три), състоящ се от КУХНЯ-ДНЕВНА, БАНЯ-ТОАЛЕТНА, АНТРЕ и ДВА БАЛКОНА със застроена площ от 46,57 кв. м. Четиридесет и шест квадратни метра и петдесет и седем квадратни дециметра), ЗАЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под № 7 (номер седем), с полезна площ от 7,90 кв.м. (седем квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра), КАКТО и 4,878 % ид. ч. (четири цяло осемстотин седемдесет и осем хилядни  процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, земя при ГРАНИЦИ- съгласно изходящия нотариален акт: на АПАРТАМЕНТА: изток - апарт. А, юг - двор; запад - двор и север - апарт. В; на ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ: изток - мазе № 5; юг - двор; запад - мазе № 8 и север -коридор и съгласно Схема № 3195/24.07..2008 год. на СГКК - Стара Загора: на същия етаж: 68850.515.292,1.3; 68850.515.292.2.17 и 68850.515.292,2.2; под обекта 68850.515.292,2.16 и над обекта 68850.515.292,2.6., на основание чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, като сключен при липса на съгласие.

 

Осъжда ответниците С Х П с ЕГН ********** *** и И Д И с ЕГН **********, да заплатят на ищеца В Д Д ЕГН **********,***, адрес за призоваване в гр.СЗ, ул.”К Г” № 62, ет.1, стая 4, чрез адв. Жанета Златанова, сумата от 9110 лв. /девет хиляди сто и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- Ст.Загора пред АС- гр.Пловдив.

 

 

                                                           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………..