П Р О Т О К О Л

 

година 2015                                             град Стара Загора

Окръжен съд                                          ІV граждански състав

На 05 март                                               година 2015

В публично заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                    

Съдебен секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик ЗЛАТЕВ

гр. дело номер 49 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: П.Е.Г.редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. Вътков, преупълномощен от адв. П.П.

 

 Е.П.Г., като баща и законен представител на П.Е.Г. – редовно и своевременно призован, не се явява

                

ОТВЕТНИК: М.Г.М. - редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. Евтимова, ред. упълномощена от днес

 

ТРЕТО ЛИЦЕ – ПОМАГАЧ: ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД СОФИЯ – ред. и своевременно призовани, не се явяват и не изпращат представител на второ четене в 11.25 часа. Представили са писмено становище.

 

 

АДВ.ВЪТКОВ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСК.М.: Да се даде ход на делото.

 

           Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът докладва: Производството е на основание чл.45-49 във вр. с чл.82-86 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от малолетния български гражданин П.Е.Г. на 12г., чрез неговия баща и законен представител Е.П. ***, против ответника пълнолетния български гражданин М.Г.М., също от гр.С.З., с която се иска от съда да осъди ответника да му заплати парично обезщетение за причинените му, в резултат на нанесените средни телесни повреди от ПТП, извършено от трето лице-помагач на страната на ответника, неимуществени вреди в размер на 35 000 лв. и имуществени вреди в размер на 1 200 лв. или общо 36 200 лв., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 15.07.2013г. до окончателното изплащане, както и всички разноски по делото.

Искът е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия първоинстанционен ОС С.З., исковата молба е редовна от външна страна, отговаря на формалните законови изисквания по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК. Не са налице абсолютни процесуални пречки, по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК.

С исковата си молба ищецът иска да бъдат приети, като писмени доказателства по делото представените от него документи, да бъдат допуснати гласни доказателства, чрез разпит на общо двама свидетели, при режим на довеждане от него в съда и за прилагане на приключеното нохд.

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК, в рамките на законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът е подал писмен отговор на исковата молба. Изразил е становище по спора и по исковите суми, като е възразил срещу част от размера на исковите претенции, квалификации и твърденията на ищеца в ИМ. Не възразява срещу допускането до разпит на исканите от ищеца двама свидетели. Има доказателствено искане за назначаване на съдебна - автотехническа експертиза, с конкретни въпроси към нея.

Има и процесуално искане за конституиране на негова страна на трето лице-помагач застрахователя ЗАД ”ОЗК - Застраховане” АД, гр.София, срещу което би имал право евентуално на регресен иск. Това негово искане е изцяло удовлетворено, като е конституирано това трето лице-помагач на негова страна, което също е подало отговор на ИМ на ищеца, взело е становище по спора и е поискало назначаване на комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Поискало е и издаването на съдебно удостоверение, което е било удовлетворено от съда, но третото лице-помагач не е представило проект за неговия текст по делото от 15.09.2014г. до днес 03.02.2015г. въпреки напомнянето му.

 

АДВ.ВЪТКОВ: Поддържам ИМ, да се приемат доказателствата и да се приложи изисканото дело.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: Оспорвам иск. молба, да се приемат доказателствата. Няма да соча други.

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените към иск. молба и служебно изискани писмени доказателства.

Ето защо предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като писм. доказателства по делото Договор за правна помощ от 08.04.2014г., Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт зараждане №1273/20.08.2002г. на Община С.З., Препис – извлечение от акт за смърт №1/16.07.2013г., Удостоверение за наследници №3465/18.07.2013г. на Община С.З., Препис – извлечение от акт за смърт №156/22.01.2014г. на Община С.З., Удостоверение за наследници №391/24.01.2014г. на Община С.З., Отговор на ИМ от 11.06.2014г., Застрахователна полица от 03.01.2013г. на “Застраховане” АД София, Свидетелство за регистрация от 28.10.2011г., Проверка за сключена застраховка “ГО”, Извлечение от ТР от 07.06.2014г., Писмено становище от адв. П. от 26.06.2014г., Молба от ответника от 07.07.2014г., Становище от ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД София, Пълномощно от 25.06.2013г., Отговор от адв. П. от 07.10.2014г., Молба от ЗАД АД София от 05.11.2014г., Становище от третото лице – помагач от 04.03.2015г.

 

ПРИЛАГА нохд №536/2013 г. по описа на ОС С.З. и две адв. пълномощни.

АДВ.ВЪТКОВ: Водим двама свидетели, които моля да разпитате М.П. М. и И.Г.И..

 

АДВ.ЕВТИМОВА: С отговора сме направили възражение за допускане на свидетели, тъй като считаме, че ищецът не от кръга на лицата, които могат да търсят обезщетение, по реда на чл.45, тъй като той няма проц. легитимация. Соченото в ИМ, че тези двама свидетели ще доказват твърдените болки и страдания от загубата и майката на ищеца, са неотносим към делото.

 

АДВ.ВЪТКОВ: С определението си сте приели, че се касае за нанесени средни телесни повреди на ищеца, тъй като и по нак. дело е представена епикриза, от която е видно, че детето е увредено от ПТП. Тези свидетели ще доказват болки и страдания, които детето е преживяло във връзка с ПТП.

 

Съдът счита, че поисканите гласни доказателства са проц. допустими, относими към спора и следва да бъдат допуснати.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРОДЪЛЖАВА съдебното следствие с допуснатите до разпит свидетели, при режим на довеждане от страните.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА СВИДЕТЕЛЯ:

 

М.П. М. на 50г., българин, бълг. гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, кръстник съм на П.

 

Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. М.: Имам впечатления от детето след инцидента. Детето постъпи в болница, ходих там да го видя. Беше в комоцио, Имаше травми на бедрото, охлузвания, беше неконтактен. Показваше амнезия, според лекарите. Криехме смъртта на дядо му, тежко изживя нещата. Тази смърт катализира и края на майка му, което навлече още един голям удар за него. Двамата с майка му и дядо му бяха най-близките му хора. Баща му работеше на смени и те го отглеждаха, а през ваканциите беше при дядо си. В моите очи възстановяването продължи няколко месеца, 3 – 4 месеца според мен беше в шок.

 

АДВ.ВЪТКОВ: Нямам въпроси.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. М.: Той е бил вътре в колата по време на ПТП. Само късмета му, че е бил на задната седалка, му е спасил живота. От преживяното, комоциото, травмата на главата и от всички наранявания беше в шок.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: Нямам въпроси.

 

 ЮРИСК.М.: Нямам въпроси

 

Съдът освободи свидетеля от съдебната зала.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА СВИДЕТЕЛЯ:

 

И.Г.Д. на 62г., българин, бълг. гражданин, със средно образование, вдовец, неосъждан, без родство със страните по делото

 

Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ И.Д.: Когато ми се обадиха, че е в болницата, тогава разбрах, че има комоцио, натъртвания, счупвания. После в болницата ходихме с един приятел, но аз не влезнах, бях отвън. Детето беше много притеснено, уплашено. Знам, че не иска да се качва в кола, не може да спи, това знам от приятел. Може би месец продължи времето, през което се притесняваше, че не може да спи детето и не искаше да се качва в кола. Чувах от приказки, че има още някакви работи, но не съм сигурен вече.

 

АДВ.ВЪТКОВ: Нямам въпроси.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: Нямам въпроси.

 

 Съдът освободи свидетеля от съдебната зала.

 

АДВ.ВЪТКОВ: Относно поисканите експертизи считам, че не следва да се допускат, тъй като в нак. дело е установено, че няма съпричиняване. Следва да бъде допусната СМЕ, с оглед претърпените увреждания от детето, която да отговори на следните въпроси:

 

1. Какви са травматичните увреждания, които П. е  получил вследствие на ПТП?

 

2. Какво са причинили те на пострадалия и какъв е възможния срок на възстановяване!

 

3. Какъв е механизма на получените травматични увреждания и намират ли се в пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП?

 

Считам, че не следва да се допуска автотехническа експертиза, тъй като в нак. дело е установено извършеното нарушение още повече, че подсъдимият по това дело е признал всички факти и обстоятелства в обстоятелствената част на обв. акт. Няма нищо спорно и неизяснено и при тези обстоятелства считам, че не следва да се назначава такава експертиза.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: В това с.з. ищецът посочи нови факти и обстоятелства, които не се съдържат в самата ИМ. Отговорът на ответника и на третото лице - помагач са изцяло свързани с ИМ. Никъде в нея не се сочи, че ищецът претендира имуществени вреди, в резултат на ПТП и претърпени от него лично. Същият претендира единствено неимуществени вреди, вследствие смъртта на дядо си. Разпоредбата на чл.147 ГПК /цитат/. Ищецът е бил наясно при подаване на ИМ какво точно претендира и към ИМ са приложени единствено и само доказателства, установяващи че ищецът е внук на починалия. Считам, че в конкретния случай не следва да се прилага разпоредбата на чл.147 и искането на ищеца за назначаване на СМЕ е несвоевременно направено, не са представени доказателства в самата ИМ и в нея няма направено такова искане. Моля да не бъде допускана исканата СМЕ. Пълномощникът на ищеца се опитва да поправи грешката, която е допусната с подаване на самата ИМ. Действително в определението си от 03.02.2015г. Вие сте посочили, че се касае за причинени средни телесни повреди, но с доклада си съдът е този, който разпределя док. тежест, определя кои права и кои обстоятелства се признават и кои не се нуждаят от доказване. Ние нямахме проц. възможност, с което считам, че е допусната техн. грешка в определението от 03.02.2015г. и считам, че с оглед разпоредбата на чл.146 би следвало да се изправи. Поддържам искането, което е направено в отговора на ИМ за назначаване на авто-техническа експертиза, с посочени в отговора въпроси, в случай, че съдът приема, че с ИМ се претендират неимуществени вреди, причинени лично на ищеца.

 

АДВ.ВЪТКОВ: Искам да поясня, че с писм. становище от 24.06.2014г., т.2 пълномощникът на ищеца е отразил, че правното основание на иска е увредено и пострадало лице. В отговора от 06.10.2014г. в т.2 се отразява, че ищецът е получил средна телесна повреда. Направено е такова искане и не е печатна или друга грешка в определението от 03.02.2015г. Считам, че има направено такова искане от страна на ищеца за присъждане на вреди за претърпени от него средни телесни повреди. Приемам, че действително внукът не е от кръга на заместващите на своята майка, която е починала по време на процеса, имайки предвид и посочените тълк. решения и много др. решения в тази насока. С оглед на това, представям молба, с която правим оттегляне на иска изцяло за имуществени вреди в размер на 1200 лв. На основание чл.214, ал.12, изр. 3 от ГПК правя искане за намаление размера на претенцията на 10 000 лв., като приемем, че е заведен за 10 000 лв. и оттеглям за разликата до 35 000 лв. Считам, че същото е направено своевременно и моля да го приемете.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: Считам, че с ИМ има предявени искове за причинени средни телесни повреди от ищеца. Уточненията, които са направени във двата отговора, непосредствено след отговора на ИМ на ответника и третото лице – помагач. С оглед разпоредбата на ГПК ИМ трябва да съдържа всички факти и обстоятелства, които са известни на страната.

 

Видно от днес представената писм. молба от проц. представител на ищеца, със същата оттегля изцяло първия си обективно съединен иск за имуществени вреди в размер на 1200 лв.  и прави частично оттегляне на иска за неимуществени вреди от 35 000 на 10 000 лв. Искането е направено преди приключване на днешното първо открито съдебно заседание по делото. То е процесуално допустимо, по смисъла на чл.214 от ГПК и няма пречка да бъде уважено

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по отношение на първия си обективно съединен иск за имуществени вреди в размер на 1200 лв., поради цялостно оттегляне на иск. претенция.

 

ДОПУСКА изменение в размера на втората иск. претенция от 35 000 на 10 000 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА частично производството по втория обективно съединен иск за разликата над 10 000 лв. до първоначално претендираните 35 000 лв.

 

Съдът прикани страните към спогодба.

 

АДВ.ВЪТКОВ: Не можем да постигнем спогодба, не присъства застрахователя.

 

АДВ.ЕВТИМОВА: Не можем да постигнем спогодба.

 

С оглед останалата иск претенция в размер на 10 000 лв. за неимуществени вреди, същата се явява родово подсъдна като първа инстанция на съответния РС, поради което следва съдът да прекрати делото и да изпрати същото за разглеждане на компетентния РС С.З..

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №49/2014г. по описа на ОС С.З..

 

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по правилата на родовата и местна подсъдност на РС С.З. за разглеждане на останалата иск. претенция в размер на 10 000 лв. за неимуществени вреди.

 

Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от днес за явилите се страни, а за неявилата се страна от датата на връчване на съобщението му и препис от молбата на ищеца.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в  11.50 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: