О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 460              25.03.2015 г.                        град  С.

 

 

Старозагорският окръжен съд, ТРЕТИ граждански състав

На двадесет и пети март 2015 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 12 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

        Производството е на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.240 от ЗЗД.

       

        Постъпила е писмена Молба вх. № 3775/24.03.2015г. от ищеца по делото Й.Д.Й. чрез адв.Ц.С., в която заявява изрично, че на основание чл.233 от ГПК се отказва изцяло от иска си против ответника К.И.Х. поради постигнатата извънсъдебна спогодба с ответника по гр. дело № 12/2015 год. по описа на Окръжен съд гр.С. и моли производството по същото да бъде прекратено.

 

Следователно е налице законовата хипотеза на отказ от целия иск от ищеца по смисъла на чл.233 от ГПК/2008г./, за което не е необходимо съгласието нито на ответника по делото, нито на което да било друго лице.

 

Поради което с оглед на направения пълен отказ от иска, делото следва да се прекрати изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.С. пред Апелативен съд- гр.П. по правилата на чл.274- чл.278 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.233 и чл.274, ал.1, т.1 от ГПК/2008г./ във вр. с чл.240 от ЗЗД от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- С.

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

        ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по първоинстанционното гр.д.№ 12/2015г. по описа на Окръжен съд- гр.С., поради пълен отказ от иска от ищеца по делото Й.Д.Й. ЕГН **********,*** и със съдебен адрес гр.С. , ул.”Х.” № ., вх.., ет.., адв. Ц.М.С..

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.С. пред Апелативен съд- гр.П..

 

 

 

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :