Р Е Ш Е Н И Е

Номер 139                                       27.03.2015 г.                      град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                            Граждански състав

На двадесет и пети февруари                                                       2015 година

В открито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТРИФОН МИНЧЕВ

2. ВАНЯ ТЕНЕВА

при секретар П.В., като разгледа докладваното от младши съдия Тенева, въззивно гражданско дело номер 1318 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 – 273 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на "Райз къмпани" ООД, представлявано от управителя И.З.К., чрез адв. П. против Решение № 541 от 13.05.2014 г., постановено по гр. д. № 4906/2009 г. по описа на Старозагорския районен съд.

В жалбата са наведени доводи, че обжалваното съдебно решение е неправилно, поради което се моли същото да бъде отменено и постановено друго, с което да бъде отхвърлен предявеният иск. Излагат се подробни съображения в жалбата, която е докладвана в съдебно заседание. Претендира разноските за двете съдебни инстанции.

Въззиваемите страни И.М.И. и М.И.И., чрез адв. П. и адв. Г., в депозиран общ отговор на въззивната жалба оспорват същата, като молят да се остави без уважение жалбата и се потвърди първоинстанционното решение. Претендират разноски пред въззивната инстанция.

Въззиваемите страни Й.Г.Й. и С.Г.Й. не са депозирали отговор на въззивната жалба и не се явяват в съдебно заседание.

Въззивният съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и съобразно чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, във връзка с наведените във въззивната жалба пороци на атакувания съдебен акт и становището на въззиваемите, намира от фактическа и правна страна следното:

При извършената служебна проверка на въззивната жалба съдът намира същата за процесуално допустима.

Съгласно чл. 269 от ГПК правомощията на въззивния съд се разпростират до служебно произнасяне по валидността на решението, по допустимостта му - в обжалваната част, като по останалите въпроси е ограничен от посоченото в жалбата.

Обжалваното решение е валидно постановено и е допустимо.

Производството пред районния съд е започнало по искова молба на И.М.И. и М.И.И., чрез адв. П., с която е предявен срещу "Райз къмпани" ООД установителен иск по чл. 33, ал. 3 от Закона за собствеността с искане за прогласяване настъпилото по силата на закона обезсилване на влязлото в сила Решение № 344 от 13.01.2012 г., постановено по в.гр.д. № 501/2011 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, поради неплащане от изкупвача "Райз къмпани" ООД на купувачите по сделката - И.М.И. и М.И.И., изкупната цена в размер на 3958,70 лв. в едномесечния срок от влизане в сила на решението.

С Решение № 344 от 13.01.2012 г., постановено по в.гр.д. № 501/2011 г. на Окръжен съд Стара Загора, след отмяна на първоинстанционното Решение от 12.07.2011 г. по гр.д. № 4906/2009 г. на Старозагорския районен съд, по иск на "Райз къмпани" ООД срещу Й.Г.Й., С.Г.Й., И.М.И. и М.И.И., е признато правото на изкупуване на основание чл. 33, ал. 2 ЗС по отношение на дружеството на имот, предмет на договор за покупко-продажба, отразен в нотариален акт на нотариус Радка Богданова, а именно: навес метална конструкция с оградни стени, със застроена площ от 336 кв. м., построен в централната част на поземлен имот № 000174 в землището на с. Калояновец, ЕКАТТЕ общ. Стара Загора, за сумата от 3 958,70 лв. и е осъдено да заплати на И.М.И. и М.И.И. сумата от … лв., ведно със законната лихва, считано в едномесечен срок от влизане на решението в сила. Срещу решението е подадена касационна жалба от И. и М. И.. С определение № 176 от 10.05.2012 г. по гр.д. № 358/2012 г., ВКС, състав на ІІ ГО, е прекратил касационното производство и е върнал касационната жалба като процесуално недопустима на основание чл. 280, ал. 2 ГПК. Така постановеното определение на ВКС не е обжалвано, като сроковете за обжалването му са изтекли на 14.06.2012 г. т.е.на тази дата същото е влязло в сила.

 

След постановяване на горепосоченото определени за оставяне без разглеждане на ВКС И. и М.И. са подали молба на 19.09.2012 г. пред РС Стара Загора за разглеждане на иск с правно основание чл. 33, ал. 3 ЗС - за обезсилване на решението за изкупване. Районният съд е намерил искът за основателен и е постановил съдебен акт (решение № 939 от 17.07.2013 год., постановено по гр. д. № 4906/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд), с който е обезсилил Решение № 344 от 13.01.2012 г., постановено по в.гр.д. № 501/2011 г. на Окръжен съд – Стара Загора.

С решение № 22/28.01.2014 г. по в.гр.д. № 1477/2013 г. по описа на ОС Стара Загора въззивният съд е обезсилил решение № 939 от 17.07.2013 год., постановено по гр. д. № 4906/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд и го е върнал за ново разглеждане на районния съд.

С решение № 541 от 13.05.2014 г. по гр. д. № 4906/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд искът по чл. 33 ал. 3 от ЗС е разгледан повторно от друг съдия - докладчик и районният съд е прогласил да се счита за обезсилено по право Решение № 344 от 13.01.2012 г., постановено по в.гр.д. № 501/2011 г. на Окръжен съд – Стара Загора.

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 3 ЗС ако съсобственикът не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право. Разпоредбата ясно посочва, че влязлото в сила решение по чл. 33, ал. 2 ЗС се обезсилва по право, т.е. по силата на закона. Въпреки това, провеждането на производството по установителния иск с правно основание чл. 33, ал. 3 ЗС е необходимо и цели сигурност на гражданския оборот относно собствеността, с оглед отразяване в съответните регистри в Служба по вписванията на подлежащите на вписване актове относно принадлежността на правото на собственост. В исковото производство по установителния иск с правно основание чл. 33, ал. 3 ЗС съдът следва да съобрази само дали в законоустановения срок изкупвачът е платил посочената в решението сума на лицата, в чиито права встъпва и дали неизпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина, т. е. дали не е била налице обективна невъзможност за изпълнение. При положително установяване на така посоченото съдът следва единствено да прогласи /констатира/ настъпилото по силата на закона (чл. 33, ал. 3 ЗС) обезсилване на влязлото в сила решение.

В исковата си молба от 19.09.2012 г. по гр. дело 4906/2009 г. ищците И.М.И. и М.И.И. са поискали от съда да постанови решение, с което да прогласи обезсилването по право съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗС на влязлото в сила Решение № 344 от 13.01.2012 г., постановено по в.гр.д. № 501/2011 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, поради неплащане от изкупвача "Райз къмпани" ООД на купувачите по сделката – И. изкупната цена в размер на …лв. в едномесечния срок от влизане в сила на решението т.е. до 13.02.2012 г., тъй като същите считат, че то е било необжалваемо и е влязло в сила в деня на постановяването му. С постановяване на решението за изкупуване (чието обезсилване се изисква) в полза на дружеството въззивният съд е указал точно сумата, която следва да се плати, на кого следва да се плати и в какъв срок. В решението е посочено, че същото подлежи на обжалване, макар по делото да е била налице само една данъчна оценка за процесния имот и същата е била под … лева. Въпреки това и съгласно указаното от съда И. и М. И. подават касационна жалба, но същата е оставена без разглеждане като процесуално недопустима - данъчната оценка, представена по делото за имота (в производството по чл. 33 ал. 2 от ЗС) е под 5000 лева. Определението на ВКС за оставяне без разглеждане на касационната жалба е от 10.05.2012 г. и същото е подлежало на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в седмичен срок от получаване на съобщението, но не е обжалвано.

Докато са течали сроковете за обжалване дружеството не е платило цената, тъй като се е развило касационно производство по въззивното решение. На 18.05.2012 г. (т.е. около една седмица след оставянето без разглеждане на касационната жалба) дружеството “Райз къмпани” ООД е изпратило нотариална покана до сем. И. за заплащане цената на навеса в размер на 3 958, 70 лева. С поканата е връчено и съгласие за директен дебит от 17.05.2012 г. към “Интернешънъл Асет Банк” АД със срок на валидност - безсрочен. Поканата е получена при отказ и парите не са били изтеглени от сем. И.. Неполучавайки парите си от действащото от името на жалбоподателя трето лице (банката) на 08.06.2012г. И. още на следващия ден са в забава. На 09.06.2012г. с оглед естеството на дължимата престация вложените в “Интернешънъл асет банк” АД пари придобиват функцията на плащане по смисъла на чл. 97, изр. 2 от ЗЗД т.е. на тази дата длъжникът “Райз къмпани” ООД се е освободил от паричното си задължение към И.. Плащането е извършено по обективни причини едва след постановяване на Определението на ВКС от 10.05.2012 г. за оставяне без разглеждане на касационната жалба. Вярно е, че решението на въззивния съд е влязло в сила в деня на постановяването му, тъй като същото е необжалваемо (в кориците на въззивното дело и първоинстанционното решение не се намери друга данъчна оценка над 5000 лева), но съгласно указанията същото е подлежало на обжалване и от тези указания са се възползвали въззиваемите сем. И.. При така установената висящност на спора дружеството - изкупвач е платило съвсем добросъвестно едва след произнасянето на касационния съд, когато е имало правна сигурност по отношение на влизането в сила на решението на въззивния съд. Тази правна несигурност у представителите на дружеството се е създала и от различната данъчна оценка на процесния имот - по времето, когато се развива процесът по иска за изкупуване по чл. 33 ал. 2 от ЗС, “Райз къмпани” ООД е образувало и дело с предмет иск по чл. 135 от ЗЗД срещу И. и М. И.. Производството по това дело е спряно с влязло в сила Определение № 55 от 28.02.2011 г. по в.гр.д. № 76/2011 г. (л. 13 по дело № 501/2011 г.) на ОС Стара Загора. По това друго дело е служебно известно на съда, че е представена нова данъчна оценка на процесния имот над 5000 лева и след подадена частна касационна жалба от “Райз къмпани” ООД определението не е допуснато до касационно обжалване, но не е оставено без разглеждане на основание чл. 274, ал. 4 от ГПК. Натрупването на всички тези факти и указанията на въззивния съд, след които делото е продължило своята висящност пред ВКС са довели до по - късното заплащане на процесната сума. Настоящият състав намира, че неизпълнението на това облигационно задължение в срок от един месец от датата на влизане в сила на въззивното решение за заплащане на продажната цена на навеса не може да се вмени във вина на представителите на “Райз къмпани” ООД.

 

По горните съображения, въззивният съд намира, че решението на районния съд от 13.05.2014 г. следва да се отмени и да се отхвърли установителния иск по чл. 33 ал. 3 от ЗС.

 

По разноските:

 

При този изход на делото въззивната страна има право на разноски, които се претендират за двете съдебни инстанции. Същите са доказани в общ размер на …лв., от които … лв. адвокатско възнаграждение пред първата инстанция, …лв. адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция и … лв. държавна такса за въззивното производство, която сума въззиваемите Иларионови следва да заплатят на въззивната страна "Райз къмпани" ООД.

 

 

Мотивиран от горното, Окръжният съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 541 от 13.05.2014 г., постановено по гр. д. № 4906/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, вместо което постановява:

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.И., ЕГН ********** и М.И.И., ЕГН **********, двамата от с. Калояновец, общ. Стара Загора, ул. “…” № …иск с правно основание чл. 33, ал. 3 ЗС за обезсилване по право на решение № 344 от 13.01.2012 г. по в.гр. д. № 501/2011 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е признато правото на изкупуване на основание чл. 33 ал. 2 от ЗС, по иска на “Райз Къмпани” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Княз Батенберг № 51, вх. 0, ет. 1, ап. 2, с ЕИК 160098644, срещу Й.Г.Й., ЕГН **********, С.Г.Й., ЕГН ********** ***, И.М.И., ЕГН ********** и М.И.И., ЕГН ********** и двамата от с. Калояновец, община Стара Загора, ул. …№ …, от “Райз Къмпани” ООД, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул. Княз Батенберг № 51, вх. 0, ет. 1, ап. 2, с ЕИК 160098644, на имота, предмет на договор за покупко-продажба на недвижим имот, отразен в нотариален акт № 95, т.ІІ, рег. № 5608, н.д. № 179/2009 г. на нотариус Р.Б., вписан като акт № 49, т. XXI, дело 4435/2009 г. на Службата по вписванията към РС, а именно: навес метална конструкция с оградни стени, със застроена площ от 336 кв.м., построен в централната част на поземлен имот № 000174, по картата на землището на с.Калояновец, ЕКАТТЕ 35515, общ.Стара Загора при граници на имота: имот № 002029 стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № 000146-ведомствен път на ДПФ-МЗГ за сумата от … лв.

ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН ********** и М.И.И., ЕГН **********, двамата от с. Калояновец, общ. Стара Загора, ул. “…” № …, да заплатят солидарно на “Райз къмпани” ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 160098644, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Княз Батемберг” № 51, вх. О, ет. 1, ет. 2, представлявано от управителя И.З.К. , със съдебен адрес гр. Пловдив, ул. “Петър Парчевич” № 2, ет. 4, офис 502 – адв. М.П., сумата от 679,18 лв., представляваща разноски за двете съдебни инстанции.

Решението не подлежи обжалване съгласно чл. 280 ал. 2 от ГПК.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                          2.