Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 94                                                     04.03.2015 г.                                 гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четвърти февруари                                                     две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

                  РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                        М. МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1536 по описа за 2014 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и е образувано по жалба на Д.К.Н. – трето лице, против действието на ЧСИ Д.Д., извършено по изп.д.№ 169/2014 г. – опис на движими вещи от 31.10.2014 г.

 

Въззивникът е останал недоволен от извършения опис от ЧСИ и моли да бъде отменен.

 

Взискателят М.И.А., чрез пълномощника си адв. Р. П. взема становище за неоснователност на жалбата. Моли да се остави без уважение.

 

Длъжникът К.Д.Н. не представя писмен отговор. В съдебно заседание, взема становище за основателност на жалбата.

 

Частният съдебен изпълнител Д.Д. в приложените по делото мотиви взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:     

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – трето лице, в срока  за обжалване на извършения опис на движими вещи, отразен в Протокол от 30.10.2014г.

 

Жалбоподателят Д.К.Н., като трето лице по изп.д. № 169/2014г. по описа на ЧСИ, Д.Д. може да обжалва посочените в ал.4 на чл.435 ГПК действия – насочването на изпълнението върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице.

 

            Изпълнителното производство е образувано по молба на М.И. Атанасова от 26.09.2014г.,  въз основа на изпълнителен лист от 26.08.2014г.,  издаден по н.ч.д.  547/2014г. по описа на РС – Казанлък за сумата … лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 27.11.2013г. и  разноски … лв. След образуване на изп. дело, ЧСИ е изискал справки относно банковите сметки на длъжника, за дължими данъци и за регистрираните доходи от  ЕТ. Наложени са запори върху вземанията на длъжника по банкови сметки. На 06.10.2014г. е изпратена призовка за доброволно изпълнение до длъжника и е насрочен опис на движими вещи  на 30.10.2014г. в жилището на длъжника на адрес: гр.Казанлък, ул….№ …, вх…., ап…..  Съобщението е получено от длъжника на 07.10.2014г. На 30.10.2014г. е извършен опис и наложен запор върху движими вещи на длъжника, находящи се на посочения по – горе адрес.

 

На 15.10.2014г. е постъпила молба от длъжника К.Д.Н., с която уведомява ЧСИ, че не притежава секвестируемо  имущество на свое име,  с което да покрие разноските по изпълнението. Прилага декларация за липса на имущество и доходи.

 

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.4 от ГПК, третото лице може да обжалва действията на СИ само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагането на запора и възбраната.

 

От представения по настоящото дело нотариален акт се установява, че на 26.08.2014г. Д.К.Н. е придобил по силата на покупко – продажба от “Имо пропърти Инвестмънт София “ ЕАД,  недвижим имот - жилище/ апартамент/ № …, находящо се на …етаж, във вх…., на ул. …№ …в гр.Казанлък. От подадената жалба е видно, че адреса на третото лице Д.Н. ***. От приложената справката от Служба по вписванията гр.Казанлък, се установява, че длъжникът К.Д.Н. е бил собственик на процесния недвижим имот, преди същия да бъде възложен от СИ на “Имо Пропърти инвестмънт София, за задължения на К.Н.. 

 

При така установеното по делото съдът намира, че описа на движими вещи от 30.10.2014г. е извършен в жилището, в което длъжника К.Н. живее. Въпреки възражението му, вписано в протокола за опис, че движимите вещи са собствени на сина му Д.Н., същите към деня на запора са се намирали във владение на К.Н.. Процесният недвижимият имот, в който ЧСИ е извършил опис на движими вещи е собственост на третото по изп. дело лице Д.К.Н., но жилището се обитава и ползва от длъжника К.Н.. Третото лице – Д.Н. живее на друг адрес и тъй като към предходен момент процесния недвижим имот е бил собственост на длъжника К.Н., съдът приема, че движимите вещи, ползвани от него, предмет на извършения опис  са негова собственост, придобита преди продажбата на жилището от СИ. По делото не се представиха писмени доказателства за собствеността на описаните движими вещи на третото лице – Д.Н. и тъй като към момента на налагането на запора и извършване на описа, движимите вещи са във владение на длъжника, както и че жилището е било собственост на длъжника преди продажбата му, съдът намира, че движимите вещи, находящи се в него са собственост на длъжника и подлежат на изпълнение.  

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                                

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, ЕГН ********** – трето лице, против действието на ЧСИ Д.Д., извършено по изп.д.№ 169/2014 г. – опис на движими вещи от 31.10.2014 г., като неоснователна.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: