Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

95                                                04.03.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четвърти февруари                                           две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1538 по описа за 2014 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на адв. М.Г., като пълномощник на А.Г.И. против решение № 858 от 22.07.2014г., постановено по гр. дело № 5216/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му относно възлагането на делбените имоти, уравнението на дяловете, в частта, в която съдът не присъдил претендираната законна лихва върху присъдената сума от … лв., представляваща обезщетение по чл.61, ал.2 от ЗЗД, вследствие извършени подобрения на втория етаж на жилищната сграда, предмет на делба, считано от 08.07.2013г. до окончателното й изплащане.

 

Въззивникът счита, че решението в обжалваните части е неправилно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Съдът правилно и в съответствие с материалния закон определил способа за ликвидиране на съсобствеността на допуснатия до делба имот, но неправилно разпределил между страните обособените в хода на делото имоти. Излага подробни съображения и моли да се отмени решението в обжалваната част и вместо това да се постанови ново решение, с което на въззивника А.Г.И. да се постави в дял втория етаж от жилищната сграда с площ от 64,70 кв.м., на ищците да се възложи в дял първия жилищен етаж, да се определи уравнение на дела на ищците – … лв. Претендира за разноски. 

 

Въззиваемите С.Г.И. и Г.З.И., чрез пълномощника си адв. Г. С. вземат становище за неоснователност на въззивната жалба и молят да се остави без уважение. Молят обжалваното решение да бъде потвърдено изцяло.  Претендират за разноски.

 

Постъпила е частна жалба от С.Г.И. и Г.З.И. против определението от 29.09.2014г. за допълване на решението в частта за разноските. Считат, че съдът следвало да възложи на ответника и останалата сума от …лв. за адвокат Р.К.С.– Г., за които съдът пропуснал да се произнесе.

 

Молят частично да се отмени определението и да се постанови друго, с което да се възложи платеното възнаграждение за особен представител в размер на останалите 200 лв. в тежест на ответника А.Г.И.. Претендират за разноски.

 

Ответникът по частната жалба А.Г.И. не взема становище по частната жалба.

 

С определения от 24.07.2014г. и от 29.09.2014г., постановени по делото, съдът е определил възнаграждение на особения представител на ответника адв. Р.Г. в размер на …лв. и е постановил остатъкът от … лв. да бъде възстановен на ищците.

 

С решение за поправка на ОФГ от 21.11.2014г., постановено по делото, Старозагорския районен съд е присъдил законната лихва върху сумата от … лв. – обезщетение по чл.61, ал.2 от ЗЗД, считано от 08.07.2013г. до окончателното й изплащане.

 

Съдът, след като провери събраните пред първата инстанция доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявен е  иск за делба на съсобствен недвижим имот, с правно основание чл. 34 от ЗС, във вр. чл. 341 и сл. от ГПК като производството е във фаза след допускане на делбата.

 

С влязло в сила решение №444/08.04.2013г., постановено по настоящото дело, съдът е допуснал до делба недвижим имот: жилищна сграда на 2 етажа, със застроена площ от 58 кв.м., на първи етаж - коридор, спалня, кухня, мазе, баня - тоалетна и втори етаж - две стаи, кухня, коридор и антре, построена с отстъпено право на строеж по договор от 01.11.1960г. върху държавно място, находящо се в гр. Стара Загора, ул. Околчица № 20, представляващо УПИ XIX - 349 в кв. 31 „Лозенец” по плана на гр. Стара Загора, при граници на УПИ: от изток - УПИ VI- 329,330, от север - УПИ XX - 350, от запад - ул. Околчица и от юг - УПИ XVIII - 347, 348, заедно с отстъпеното право на строеж върху дворното място, която сграда съгласно скица № 10572/27.09.2012 г. на СГКК -гр. Стара Загора съставлява обект с идентификатор 68850.512.470.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със заповед № РД-18-65 / 30.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: град Стара Загора, ул. Околчица № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.512.470, която сграда е със застроена площ 66 кв.м., на два етажа, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, при квоти:  2/3 ид.ч. за С.Г.И. и Г.З.И. и 1/3 ид.ч. за А.Г..

 

В първото по делото заседание сред допускане на делбата съделителите С.Г.И. и Г.З.И. от една страна и  А.Г.И. от друга са направили искане за възлагане в дял на втория етаж на жилищната сграда. В срока ответникът А.Г.И. е предявил против ищците претенции по сметки с правно основание чл.61, ал.2 от ЗЗД, които са приети за съвместно разглеждане с иска за делба, за сумата от …лева, представляваща направените подобрения в процесния имот.

От заключението на назначената по делото съдебно – техническа експертиза се установява, че архитектурното разпределение на двата етажа и площта им позволява поделяемост за реално ползване и обособяване на самостоятелни обекти на собственост на два дяла при спазване на изискванията на чл. 203, ал.1 от ЗУТ. Вещото лице е приело в заключението си, че допуснатия до делба недвижим имот е поделяем съгласно изискванията на чл. 203, ал. 1 от ЗУТ, а именно дял - I - 1 - ви етаж, дял 2 - 2-ри етаж с площадката от запад. Тези два имота обаче могат да бъдат разпределени на необходимите в случая два реални дяла - един за ищците и един за ответника, при съобразяване на принципа по чл. 69, ал. 2 от ЗН за получаване на дял в натура от всеки от тях. От заключението се установява, че общата стойност на процесния имот - жилищна сграда на 2 етажа е …лева, в т.ч. 1- ви етаж - …лева и 2 - ри етаж -… лева. Стойността на притежаваните квоти са за 1/3 ид.ч. - … лева, а за 2/3 ид. ч. -  … лева.

 

Представен е проект за делба от 15.01.2014г. одобрен от Главния архитект на Община Стара Загора съгласно, който от имота допуснат до делба се обособяват две самостоятелни жилища, а именно: дял А - с квадратура 82,88 кв.м., разположен на нива, както следва - на първи етаж включващ склад от 18.18 кв.м. и на втори етаж - целия втори жилищен етаж с площ от 64,70 кв.м., представляващ 60 % от цялата квадратура на сградата и дял Б - обхваща първи етаж с квадратура 55,32 кв.м., представляващ 40 % от квадратурата на сградата; Общо ползване с квадратура 8,90 кв. м. разположена на втория етаж, представлява площадка, от която се влиза в дял А и чрез бетонна стълба се слиза на нивото на двора и от там се осъществява входа в дял Б. При този вариант на делба, дял Б, е с 6.77% /9.36 кв.м. / по – голям, поради невъзможност от точна делба от полагащото му се, което следва да бъде уредено по финансов път между страните. Сочи се, че настоящата делба не предвижда значителни преустройства и не създава неудобства на съсобствениците, по - големи от обикновените, както предвижда чл.203, ал.1 от ЗУТ.

При така установената фактическа обстановка, по делото, предвид разликата в образуваните два дяла, както и различието в квотите на страните, съдът намира, че най – подходящ способ за извършване на делбата е разпределение на имотите по реда на чл. 353 от ГПК, тъй като съставянето на дялове и тегленето на жребий би било неудобно, с оглед на различните квоти на страните от собствеността.

Всяка от страните е предявила претенция  за възлагане в дял на втори етаж от процесната жилищна сграда. Видно от заключението на вещото лице и от представения по делото проект за разделяне на допуснатия до делба недвижим имот, образуваните два самостоятелни дяла са с различна площ и стойност, квотите между страните също не са равни. Тегленето на жребие се явява неудобно с оглед различните дялове на страните. Извършването на процесната делба по способа на чл. 353 от ГПК е възможно, защото при предложеният за извършването му от страните проект за разпределяне на процесиите имоти в два реални дяла, всяка от тях ще получи дял в натура, при което ще бъде спазен и основният принцип на делбата (чл. 69, ал. 2 от ЗН). В случая следва да извърши реална делба на допуснатия до делба имот, чрез съдебното му разпределение по чл. 353 от ГПК между страните, като съдът следва да вземе предвид квотите, при които е допуснат до делба процесния имот спрямо всеки от съделителите, както и другите установени по делото обстоятелства.

От показанията на разпитаните по делото свидетели А.К. и Б.П. се установява, че страните първоначално са живели общо на втория етаж. Св. К. твърди, че преди време двамата братя живеели, както следва:  С. – на втория етаж, а А. – на първия. Двамата свидетели установяват, че в последните години  А. се установил да живее на втория етаж, а С. със семейството си – на първия. От показанията на свидетелката К. се установява също, че до преди година майката на страните живеела при А. на втория етаж, но от около една година се преместила при С. и спяла на коридора на първия етаж. Свидетелят П. установява, че от около 2008г. А. се преместил на втория етаж и започнал ремонти на втория етаж, които продължили до настоящия момент. Съдът намира, че следва да даде вяра на показанията на разпитаните по делото свидетели доколкото същите са в резултат на преки наблюдения и не са противоречиви по между си.

При така установеното, съдът намира за безспорно установено, че съделителите С.И. и Г.И., и А.И. имат семейства, с по едно дете. Към настоящия момент при семейството на С.И. и Г.И. живее и майката на двамата братя, която обитава коридора на първия етаж. Въпреки установеното към момента фактическо положение, при което С. и Г. И. ползват първия етаж, а А.И. и семейството му - втория етаж, съдът намира, че при разпределение на имотите следва да съобразят всички относими факти, установено по делото.

С оглед на различието в стойността и площта на образуваните два дяла от процесния недвижим имот, различието в квотите от съсобствеността на страните, както и обстоятелството, че в семейството на С. и Г. И. е и майката на С. и А., за която също следва да бъде предвидена жилищна площ, съдът намира, че по – големият дял следва да бъде възложен на С. и Г. И., а по – малкия дял – на А.И..

По тези съображения съдът намира, че следва да постави в дял на ищците С.Г.И. и Г.З.И. в дял втория етаж с пазарна оценка … лева, съответстващи на 2/3 ид.ч. На ответникът следва да бъде поставен в дял първия етаж от жилищната сграда съответстващ на 1/3 ид.ч. за А.Г.И. с пазарна оценка … лева. За уравнение на дяловете ответникът следва да бъдат осъден да заплати на ищците сумата от … лева, заедно със законна лихва от влизане в сила на настоящото решение до изплащането й.  

Неоснователни са оплакванията във въззивната жалба, че съдът следвало да вземе предвид реалното ползване на етажите от страните, както и извършените от единия от съделителите подобрения. От показанията на свидетелите, разпитани по делото, се установи, че ползването на двата етажа е било различно през годините, поради което намира, че не е трайно положение. Още повече, че се установи, че съделителят А.Г.И. по време на висящото дело за делба е продължил с извършването на ремонтни дейности по ползвания от него етаж. От друга страна, същият е предявил иск за заплащане на извършените от него подобрения, който иск е уважен от съда. Решението в тази част, поради не обжалването му от страните, е влязло в сила, поради което А.И. има възможност да получи паричната равностойност, съответстваща на дела на другите съделители, от извършените от него подобрения на втория етаж на сградата, с които се е увеличила стойността на имота. 

В този смисъл, решението на районния съд, с което делбата е извършена по реда на чл.353 ГПК по посочения по – горе начин, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Съгласно разпоредбата на чл.355 от ГПК във връзка с чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, дължимата държавна такса от всеки от съделителите е 4% върху стойността на дела му. Ищците следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса за производството в размер на 4 % върху стойността на техния дял  2/3 ид. ч. -  … лева, - сумата от … лева, а ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса за производството в размер на 4 % върху стойността на неговия дял 1/3 ид. част - 8 …  лв. - сумата от …лева. Доколкото в решението на районния съд, държавните такси са изчислени по друг начин, същото се явява незаконосъобразно в тази си част, поради което следва да бъде отменено, като вместо това следва да се определят посочените по- горе държавни такси. 

По частната жалба на С.Г.И. и Г. Г.И., съдът намира, че същата е основателна. Направените от ищците разноски в размер на …лв., които са определени като възнаграждение на особения представител на ответника за производството по първата фаза на делбата, следва да се понесат от страните, съразмерно на дяловете им от собствеността. / чл.355 ГПК/.  Ето защо А.Г.И. следва да бъде осъден да заплати на ищците сумата от … лв., съразмерно на дела си.

 

Предвид гореизложените мотиви, въззивната инстанция намира, че въззивната жалба е неоснователна. Решението на Старозагорския районен съд като правилно и законосъобразно и съобразено със събраните по делото доказателства, следва да бъде потвърдено. Решението следва да бъде отменено в частта му, относно определените държавни такси, като вместо това се определи държавна такса върху стойността на дела на С.Г.И. и Г.З.И. в размер на …лв., а на А.Г.И. – …лв.

С оглед изхода на делото, в полза на въззиваемите С.Г.И. и Г.З.И. следва да се присъдят направените по делото разноски пред настоящата инстанция в размер на … лв. за адвокатска защита, … лв. – държавна такса за частната жалба, … лв. – разноски за особения представител на ответника в първата фаза на делбата. 

 

Водим от гореизложеното съдът

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 858 от 22.07.2014г., постановено по гр. дело № 5216/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му относно определените държавни такси върху дяловете, като вместо това ПОСТАНОВИ:

 

ОСЪЖДА С.Г.И. ***, ЕГН ********** и Г.З.И. ***, ЕГН ********** да заплатят в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт сумата от … /…лв./ лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на  дяла им, по сметката на Окръжен съд Стара Загора.

 

ОСЪЖДА А.Г.И.,***, ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, сумата от … /…/  лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дяла му, по сметката на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 858 от 22.07.2014г., постановено по гр. дело № 5216/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА А.Г.И. с п.а. да заплати на С.Г.И. с п.а.  и Г.З.И. с п.а. сумата от … /…/ лв., представляващи направените пред настоящата инстанция разноски за адвокат, държавна такса и за особен представител на ответника в производството по допускане на делба.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: