Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

111                                                11.03.2015 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На единадесети февруари                              две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                       

     РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                      МАРИАНА  МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1545  по описа за 2014 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на А.Д.Г. чрез адв. Д.Х. против решение № 1053 от 23.10.2014 г., постановено по гр.дело № 2743/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърля предявения от А.Д.Г. против Д.П.Д. иск за признаване на установено по отношение на Д.П.Д. съществуването на вземането на А.Д.Г. за сумата от …лв. - главница в т.ч. …лева – възнаграждение за извършване на проучвателни и проектни работи за Дом за стари хора – преустройство на жилищна сграда -  еднофамилна в кв. 445, в УПИ V-4877 по плана на гр.Стара Загора по фактура №163/28.11.2013 г. на „Ситев – Проект” ЕООД гр. Стара Загора; …лева – такса за извършване на оценка за съответствие и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция №16359/22.05.2012 г. на Община Стара Загора; …лева – такса за издаване на разрешение  за строеж на нови строежи, както и техните основни ремонти, реконструкция и други по приходна квитанция №19849/21.06.2012 г. на Община Стара Загора; …лева – такса за извършване на оценка за съответствие и  съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация  по приходна квитанция №19850/21.06.2012 г. на Община Стара Загора; 65 лева – такса за издаване на здравно становище по приложен проект по фактура №18572/04.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора; … лева – такса за здравно становище по приложен проект по  фактура №17280/23.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора, заедно  със законна лихва върху главницата от … лева, считано от 13.12.2013 г. до окончателното изплащане на задължението, заедно с разноските по заповедното производство в размер на … лева, за което парично задължение била издадена заповед № 3660/16.12.2013 г. за изпълнение на парично задължение по  чл. 410 от ГПК  по  ч.гр.д.№ 5910/2013 г. по описа на РС-Стара Загора, като неоснователен, и се отхвърля предявения при условията на евентуалност от А.Д.Г. против Д.П.Д. иск за осъждане на Д.П.Д. да заплати на А.Д.Г. сумата от … лв. - възнаграждения и такси, подробно описани по – горе, с която сума ответницата се е обогатила за сметка на ищцата, спестявайки си разходите по изготвения и одобрен проект, заедно със законната лихва, считано от деня на подаване на исковата молба в съда – 27.06.2014 г. до окончателното й изплащане, като неоснователен. Присъдени са разноски.

 

Въззивницата счита, че решението е неправилно. Излага подробни съображения, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се отмени изцяло обжалваното решение като неправилно, да се постанови друго по съществото на спора, с което да се признаете за установено спрямо Д.П.Д., че дължи на А.Д.Г. процесната сума от … лв., подробно описана по суми и основание, заедно със законната лихва върху главницата, считано от 13.12.2013 г. до окончателното изплащане на задължението, за която сума е издадена Заповед №3660 от 16.12. 2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№5910/2013 г. по описа на РС-Ст.Загора, заедно с разноските по заповедното производство. В случай на неоснователност на тази претенция, при условията на евентуалност, моли да се осъди Д.П.Д. да заплати на А.Д.Г. сумата … лв., подробно описана, с която сума ответницата се е обогатила за сметка на ищцата, спестявайки си разходите по изготвения и одобрен проект, заедно със законната лихва, считано от деня на подаване на настоящия иск в съда, до окончателното изплащане.

 

Моли да се измени решението като се признае за установено спрямо Д.П.Д., че дължи на А.Д.Г. сумата от 1468 лв.,  която представлява част от сумата от … лв., за която е издадена Заповед №3660 от 16.12.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№5910/2013 г. по описа на РС-Ст.Загора, заедно със законната лихва, считано от 13.12.2013 г. да окончателното изплащане на задължението, ведно с разноските по заповедното производство по ч.гр.д.№5910/2013 г. по описа на РС-Ст.Загора; в случай на неоснователност на претенцията, при условията на евентуалност, моли да се осъди Д.П.Д. да заплати на А.Д.Г. сумата от … лв., с която сума ответницата се е обогатила за сметка на ищцата, спестявайки си разходите по съгласуване и одобряване на процесния проект, заедно със законната лихва, считано от деня на подаване на настоящия иск в съда, до окончателното изплащане.

 

Въззиваемата Д.П.Д. чрез пълномощника си адв. Н.М. оспорва въззивната жалба като неоснователна. Излага подробни съображения в отговора си,  които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да остави въззивната жалба без уважение, а първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно - в сила. Претендира за  разноските.

Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Производството е по предявен главен иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК и евентуален иск с правно основание чл. 59 ЗЗД.

 

Ищцата А.Д.Г. сочи, че със заповед от 16.12.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, по ч.гр.д. №5910/2013 г. по описа на РС-Стара Загора ответницата, в качеството й на длъжник в заповедното производство, било разпоредено да заплати на ищцата общо сума от … лева /главница/ в т.ч.:сумата от …лева – възнаграждение за извършване на проучвателни  и проектни  работи за Дом за стари хора – преустройство  на жилищна сграда – еднофамилна   в кв. 445, в УПИ V-4877 по  плана на гр. Стара Загора по  фактура №163/28.11.2013 г. на ”Ситев – проект” ЕООД гр. Стара Загора; сумата 446 лева – такса за извършване на оценка за съответствие и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция №16359/22.05.2012 г. на Община Стара Загора; сумата 446 лева – такса за издаване на разрешение за строеж на нови  строежи, както и техните основни  ремонти, реконструкция и  други по  приходна квитанция №19849/21.06.2012 г. на община Стара Загора; сумата …лева – такса за извършване на оценка за съответствие и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна  документация по приходна квитанция №19850/21.06.2012 г. на община Стара Загора; сумата …лева  - такса за издаване на  здравно  становище по приложен проект по  фактура №18572/04.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора; сумата … лева – такса за здравно становище по приложен проект по  фактура №17280/23.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора,  заедно  със законната лихва върху главницата от …лева, считано от 13.12.2013 г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените разноски в общ размер на … лева, от които … лева ДТ и … лева – адвокатско  възнаграждение. В срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК, ответницата не подала  възражение, и заповедта за изпълнение била приведена в изпълнение като било образувано изп.д.20147660400646 по описа на ЧСИ Кр.А.. Впоследствие ответницата подала  възражение по  чл. 423, ал. 1, т.3 от ГПК, което  ОС-Стара Загора приел за основателно и спрял изпълнението на процесната заповед за изпълнение. За ищцата бил налице правен интерес от предявяване настоящия иск за установяване на вземането се. Фактите и обстоятелствата, от които произтичало   вземането на ищцата били следните: през пролетта на 2012 г. ищцата и  ответницата се споразумели триетажната  жилищна сграда - близнак, находяща се  в гр. Стара Загора, на ул. ……, построена в УПИ V-4877 в кв.445 по плана на града, собственост на ответницата и сестра й, да бъде преустроена в Дом за стари хора, след което да бъде предоставена под наем за извършване на такава дейност. Ищцата договаряла изцяло и единствено с ответницата. За тази цел лично ответницата натоварила ищцата да извърши всички необходими действия за проектиране преустройството на сградата от правоспособно лице. Ответницата не направила писмено упълномощаване на ищцата, но ясно се разбрали, че й предоставя всички правомощия за сключване на договор за проектиране с архитект, проследяване на целия процес по проектирането  до етапа на приключване на проекта чрез неговото одобряване. Ищцата предприела необходимото в изпълнение на възложените й действия. Сключила  договор за проектиране със „Ситев-проект” ЕООД гр. Стара Загора. Бил изготвен целият инвестиционен проект с всичките му части – архитектурна, строително - конструктивна с ТКП, план по безопасност и здраве, електроинсталации, ВиК, топлотехническа ефективност и пожарна безопасност. Видно от проекта навсякъде срещу възложител стоял подписът на ответницата. За изготвяне и одобряване на  проекта, с изричното съгласие на ответницата, ищцата с лични средства заплатила общо …лева /възнаграждения и такси/ в т.ч.: …лева – възнаграждение за извършване на проучвателни и проектни работи за Дом за стари хора – преустройство на жилищна сграда – еднофамилна в кв. 445, в УПИ V-4877 по плана на гр. Стара Загора, по фактура №163/28.11.2013 г. на „Ситев-проект” ЕООД гр. Стара Загора; … лева – такса за извършване на оценка за съответствие и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция №16359/22.05.2012 г. на Община Стара Загора; …лева – такса за издаване на разрешение за строеж на нови строежи, както и техните основни ремонти, реконструкция и други по  приходна квитанция №19849/21.06.2012 г. на Община Стара Загора; …лева - такса за извършване на оценка за съответствие и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция №19850/21.06.2012 г. на Община Стара Загора; …лева – такса за издаване на здравно становище по приложен проект по фактура №18572/04.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора; … лева – такса за здравно  становище по приложен проект по  фактура №17280/23.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора. Плащането на сумата от 3060 лева / с ДДС/ за проучвателни и проектни работи било заплатено в брой при одобряване на проектната документация от Община Стара Загора, но  документално плащането било оформено с фактура №163/28.11.2013 г. и вносна бележка от 29.11.2013 г. След одобряването и съгласуването на проекта  в Община Стара Загора, реализацията му се оказала невъзможна, тъй като един от непосредствените съседи на имота отказал да даде съгласие за извършване на проектираното преустройство и всичко спряло до този етап. Преди да се предприемат действия по изготвяне на проекта, ищцата и арх. Ситев имали твърдото уверение от страна на ответницата, че няма да има никакъв проблем с непосредствените съседи на имота. Няколко пъти ищцата искала от ответницата да й заплати средствата, които била  вложила за нейна сметка за изготвяне на инвестиционен проект за преустройството на жилищната сграда в Дом за стари хора. Ищцата била изпълнила всички необходими действия по успешното проектиране на това преустройство съгласно договореното между нея и ответницата. Последвала и писмена покана от страна на ищцата, която не дала  никакъв резултат. Във възражението по чл. 423 ГПК, ответницата твърдяла, че плащанията били извършени без нейно съгласие. Счита, че  сумата от … лева, конкретизирана по-горе по отделни разходи, евентуално й се дължала от ответницата като сума, с която се е обеднила, за сметка на нейното обогатяване със спестените от нея разходи /проектантско възнаграждение и такси към Община Стара Загора и РЗИ Стара Загора/ за изготвянето и одобряването на проекта за преустройство на  съществуващата жилищна сграда в сграда с предназначение Дом за стари хора.  Във връзка с това,  в  случай, че се установи, че ответницата не дължи сумата, за която била издадена заповед №3660 от 16.12.2013 г. за изпълнение на парично задължение по  чл. 410 ГПК, на основание посочените в същата заповед обстоятелства, при условията на евентуалност ищцата предявява претенция против ответницата да бъде осъдена да й заплати процесната сума, тъй като спестявайки си заплащането на направените  разходи за одобряване на проекта за преустройство,  в общ размер на 4528 лева, с тази  сума ответницата се била обогатила за сметка на ищцата. Налице бил един готов съгласуван проект, който във всеки един момент можел да бъде реализиран. Според уговорките им, ищцата заплатила за сметка на ответницата всички разходи по одобряването на проекта. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено спрямо ответницата, че последната й дължи сумата от …лева /главница/, подробно посочена по- горе, заедно със законна лихва, считано от 13.12.2013 г. до окончателното изплащане на задължението, заедно с разноските по заповедното производство в размер на …лева, от които ДТ – …лева адв. възнаграждение – …лева, за което парично задължение била издадена заповед №3660 от 16.12.2013 г. за изпълнение а парично задължение по  чл. 410 от ГПК  по  ч.гр.д.№ 5910/2013 г. по описа на РС-Стара Загора.  В случай,  че се установи, че ответницата не дължи на ищцата сумата, за която била издадена Заповед №3660 от 16.12.2013 г. за изпълнение на парично  задължение по  чл. 410 ГПК, на основание посочените в същата заповед обстоятелства, при условията на евентуалност, моли съда да осъди ответницата да й  заплати  сумата 4528 лева / възнграждения и  такси/, посочена подробно по – горе, с която сума ответницата се била обогатила за сметка на ищцата, спестявайки  си  разходите по изготвения и одобрен проект, заедно със законната лихва считано  от деня на подаване на исковата молба  в съда до окончателното изплащане. Ответницата оспорва претенцията като неоснователна. Оспорва изложените в исковата молба обстоятелства. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли както основния иск, така и евентуално съединения такъв като неоснователни.

Видно от приложеното ч.гр.дело № 5910/2013 г. по описа на СтРС, на основание чл. 418 ГПК съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 3660/16.12.2013 г., по силата на която е разпоредено длъжника Д.П.Д. да заплати на заявителя А.Д.Г. следните суми : сумата  …лв. – възнаграждение за извършване на проучвателни и проекти работи за Дом за стари хора-преустройство на жилищна сграда-еднофамилна в кв. 445, в УПИ V-4877 по плана на гр. Стара Загора по фактура № 163/28.11.2013 г. на „Ситев Проект” ЕООД гр. Стара Загора; сумата …лв. – такса за извършване на оценка за съответствие и съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция № 16359 от 22.05.2012 г. на Община Стара Загора; сумата …лв. – такса за издаване на разрешение за строеж на нови строежи, както и техните основни ремонти, реконструкция и други по приходна квитанция № 19849 от 21.06.2012 г. на Община Стара Загора;         сумата …лв. – такса за извършване на оценка за съответствие и съгласувани и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция № 19850 от 21.06.2012 г. на Община Стара Загора; сумата …лв. – такса за издаване на здравно становище по приложен проект по фактура № 18572 от 4.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора; сумата … лв. – такса за здравно становище по приложен проект по фактура № 17280 от 23.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора,  ведно със законната лихва върху общата главница от … лв., считано от 13.12.2013 г. до изплащане на вземането, както и сумата … лв.  - разноски по делото. Против заповедта е депозирано писмено възражение от длъжника Д.П.Д.. В срока по чл. 415, ал. 1 ГПК заявителката А.Д.Г. е предявила настоящия иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване съществуване на вземането си против длъжника.

Не се спори между страните, че ответницата и сестра й Р.В. са собственици на жилищен имот в гр. Стара Загора, ул….№ …, който имот желаели да продадат, или отдадат под наем. Към средата на 2012 г. ищцата проявила интерес към горепосочения имот и поискала да го наеме от ответницата /действаща като пълномощник на сестра си/, тъй като желаела да осъществява дейност по обгрижване на стари хора. Между страните била постигната устна договорка за … лв. месечен наем. Предвид специфичния характер на дейността по обгрижване на стари хора обаче, преди да бъде сключен договора за наем ищцата искала да се убеди, че жилищната сграда отговаря на условията да бъде преустроена в специализиран Дом за стари хора /св. Г./. Ищцата се свързала с архитект /св. Ситев/ и поискала от него да извърши проект за преустройство на жилищната сграда на ищцата. Свидетелят С. обяснил на ищцата, че за да бъде изготвен проекта, цялата проектна документация трябвало да бъде изготвена на името на ответницата и нейната сестра, които в качеството си на собственици се явявали възложители на проекта. Ищцата уговорила среща между нея, ответницата и арх. С., на която св. Ситев обяснил на ответницата какви документи следва да бъдат издадени, в т.ч. и съгласие на останалите съседи за преустройството, тъй като имота бил къща - близнак. Ответницата си ги записала на едно листче и казала, че няма проблем да бъдат извадени тези документи. Тъй като ответницата и сестра й били възложители на проекта, но възложител на самата поръчка за изготвяне на проекта за преустройство била ищцата, договора за проектиране бил сключен между ищцата и фирмата на св. С./показанията на св. С. и св. Г./.

 

        Видно от представения като доказателство договор за проектиране от 25.05.2012 г. между ищцата и „Ситев-проект” ЕООД, ищцата като възложител е възложила срещу възнаграждение на „Ситев-проект” ЕООД, представлявано от свидетеля Н.С., да извърши проучвателни и проектни работи за Дом за стари хора – преустройство на жилищна сграда – еднофамилна кв. 445, УПИ V-4877 по плана на гр. Стара Загора в следния обхват : Проект по части – Архитектурна, Строително-конструктивна с ТКП, План за безопасност и здраве, Електроинсталации, ВиК, Топлотехническа ефективност, Оценка на Енергийна ефективност, Пожарна безопасност. За извършване на описаните работи, ищцата като възложител се е задължила да заплати на изпълнителя „Ситев-проект” ЕООД възнаграждение по хонорар-сметка – приложение към договор, като е определен срок за плащане - при одобряване на проектната документация от Община Стара Загора. 

 

         Видно от представените като доказателства проекти, „Ситев-проект” ЕООД е изготвило целия инвестиционен проект с всичките му части - Архитектурна, Строително-конструктивна с ТКП, План за безопасност и здраве, Електроинсталации, ВиК, Топлотехническа ефективност, Оценка на Енергийна ефективност, Пожарна безопасност. Не се спори между страните и се установява от представените като доказателства фактура № 163/28.11.2013 г и вносна бележка към нея на „Алианц Банк България” АД – Стара Загора от  29.11.2013 г., приходни квитанции №№ 19850/21.06.2012 г., 19849/21.06.2012 г. и 16359/22.05.2012 г., фактура № 18572/04.05.2012 г. и фактура № 17280/23.05.2012 г., че за изготвянето и одобряването на проекта, ищцата е заплатила с нейни лични средства сумата общо от …лв. – възнаграждения и такси, в т.ч. …лева -  възнаграждение за извършване на проучвателни и проектни  работи за Дом за стари  хора – преустройство на жилищна  сграда – еднофамилна в кв. 445, в УПИ V-4877 по плана на гр. Стара Загора по фактура №163/28.11.2013 г. на „Ситев –Проект” ЕООД гр. Стара Загора; 446 лева – такса за извършване на оценка за съответствие и  съгласуване и  одобряване на инвестиционни проекти и  екзекутивна документация по приходна квитанция №16359/22.05.2012 г. на Община Стара Загора; … лева -  такса за издаване на разрешение за строеж на нови  строежи, както и техните основни ремонти, реконструкция и други по приходна квитанция №19849/21.06.2012 г. на община Стара Загора; …лева – такса за извършване на оценка за съответствие и  съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и екзекутивна документация по приходна квитанция №19850/21.06.2012 г., на Община Стара Загора; …лева – такса за издаване на здравно становище по приложен проект по фактура №18572/04.05.2012 г. на РЗИ  Стара Загора; … лева – такса за здравно становище по приложен проект по  фактура №17280/23.05.2012 г. на РЗИ Стара Загора

 

          Независимо от изготвянето на инвестиционния проект от свидетеля Ситев и плащането на всички необходими разходи от ищцата, исканото преустройство не е било реализирано, тъй като не е издадено строително разрешение, поради липсата на съгласие от един от непосредствените съседи на имота. Свидетелят Г./съпруг на ищцата/ сочи, че ответницата смятала, че лесно ще вземе това съгласие от чичо си, тъй като се били разбрали, че ищцата ще наеме на работата съпругата на чичо й. В обясненията си по чл. 176 ал.1 ГПК ищцата сочи, че веднъж със съпруга си закарали ответницата до с. Горно Ботево, където живеел чичо й, за да го моли да даде съгласието си за преустройството на имота си. В обясненията си по чл. 176 ал.1 ГПК ищцата сочи и, че след като станало ясно че чичо й няма да даде съгласието си за преустройство, ответницата й споменала че има познат в Общината /св. З.Т./, като й казала, че по някакъв начин трябвало да се покаже, че сградата може да съществува самостоятелно и няма да е необходимо съгласието на чичо й. Разпитаният свидетел З.Т./познат на ответницата/ сочи, че през пролетта на 2012 г. ответницата му се обадила и го помолила да съдейства на ищцата. Тогава свидетеля работел като директор на общинската агенция за приватизация в Община Стара Загора и обещал да се срещне с нея. На срещата ищцата поискала да провери за документи, които били внесени за одобрение в Общината, ставало въпрос за строително разрешение за преустройство на жилищна сграда за стари хора. След като извършил необходимите проверки и разговарял с колеги от общината, свидетеля Танев установил, че строително разрешение не било издадено, тъй като нямало нотариално заверено съгласие на съсобственика на имота /къща-близнак/, каквото било изискването на ЗУТ. Свидетелят сочи, че освен да провери какво става с документите, друго съдействие не бил обещавал нито на ищцата, нито на ответницата.

 

          Правното твърдение на ищцата е, че между страните е сключен устен договор за поръчка, по силата на който ответницата в качеството на доверител е възложила на ищцата в качеството на довереник да извърши за сметка на доверителя възложените й от последната действия – проектиране и одобряване на преустройството на сградата на ответницата в гр. Стара Загора, ул. …№ …. Претенцията на ищцата се основава на разпоредбата на чл. 422 ал. 1 ГПК вр. с чл. 292 ал. 2 изр. 1 и 2 ЗЗД, тъй като ищцата е действала от свое име /договора за проектиране е сключен между нея и „Ситев проект” ЕООД/, правата и задълженията от сделки с трети лица възникнали за нея, но в отношенията й с доверителя, тези права се смятали за права на ответницата като доверител.

 

При така установената фактическа обстановка, въззивната инстация изцяло споделя мотивите на районния съд, към които препраща на основание чл.272 ГПК. От събраните по делото доказателства не се установява, преди извършването на действията на ищцата по проектиране и одобряване на преустройството на жилищния имот на ответницата, между страните да е съществувало правоотношение, основано на договор за поръчка. Договора за проектиране от 27.05.2012 г. от който произтича задължението на ищцата да заплати необходимите разходи в размер общо на …лв. по проектирането и одобряването на изготвения проект е сключен между ищцата и „Ситев Проект” ЕООД, като от съдържанието на договора не може да се приеме, че ищцата е действала от името и за сметка на ответницата, а не от свое име. От събраните писмени и гласни доказателства не може да се направи извод, че ответницата е възложила или натоварила ищцата да сключи този договор за проектиране. Не се установява поето от ответницата задължение за поемане на разноски по извършването на действията по проектиране и одобряване от ищцата. Не се установиха уговорки  действията които ищцата е извършила да са били от името и за сметка на ответницата. Действително в качеството си на собственик, заедно със сестра си, ответницата е посочена като възложител на проекта. Задължението за заплащане на разходите обаче произтича от поръчката на проекта /договора за проектиране/, т.е тези разходи са направени от името и за сметка на ищцата в качеството й на възложител на поръчката за изготвяне и одобряване на проекта за преустройство. От събраните доказателства се установява, че ответницата е обещала да съдейства на ищцата да извърши направените по инициатива на последната действия. Това съдействие обаче не е равнозначно на възлагане. Безспорно е, че идеята и инициативата за преустройството изхожда от ищцата, с оглед на основната дейност по осъществяване на грижа за стари хора, която дейност не би могла да се осъществи без преустройство на имота на ответницата в Дом за стари хора. За тази цел е било необходимо извършването на всички действия по проектиране и одобряване на преустройство, вкл. издаване на строително разрешение. Единствената уговорка, която се установи да е съществувала между страните е между тях да бъде сключен договор за наем на имота на ответницата, след като бъде извършено преустройството му в Дом за стари хора. Ето защо, съдът намира, за установено, че между страните са съществували преддоговорни отношения по повод бъдещо сключване на договор за наем, но не и правоотношения по договор за поръчка, тъй като събраните доказателства сочат единствено за съдействие, а не и за възлагане от страна на ответницата. Не се доказаха твърденията на ищцата, че между страните е имало уговорка разходите по проектиране и одобряване на проекта за преустройство да са за сметка на ответницата. Такива уговорки – писмени или устни, не се установиха от събраните по делото доказателства. Ето защо следва да се приеме, че при извършването на действията по изготвяне и одобряване на проекта за преустройство, ищцата е действала от свое име и за своя сметка, тъй като е била възложител на поръчката за проекта. Ответницата и сестра й са посочени като възложители на самия проект, тъй като възложители могат да бъдат само собствениците. След като липсва възлагане от страна на ответницата, хипотезата на чл. 292 ал. 2 ЗЗД не е налице, тъй като не е налице сключен договор за поръчка.

 

            Активното съдействие, което ответницата е оказвала на ищцата, прякото и ангажиране и участие в подготвяне на документи, подписване на проектна документация, не сочат на извод, че предприетото преустройство е възложено от ответницата, като собственик на процесния недвижим имот, който е следвало да бъде предмет на преустройство. Безспорно е, че ответницата е имала интерес от преустройството на сградата, предприето от ищцата, изразяващ се в бъдещи доходи от наем, или продажба на имота, след преустройството и в Дом за възрастни хора, но с това се изчерпва нейния интерес. Не се установи, ответницата да има интерес от развиването на тази специфична дейност, за чиято цел е било необходимо преустройство на имота, за разлика от ищцата, която е имала желание да развива такава дейност. С оглед на събраните по делото доказателства, въззивната инстанция намира че не е налице договор за поръчка между страните.

 

Твърдението, че ищцата е изпълнила чуждо задължение,  като платила услугите по съгласуване и одобряване на проекта от името на възложителя – ответницата, и с това изпълнила чуждо задължение са нови обстоятелства, които се въвеждат за пръв път с въззивната жалба и по отношение на тези обстоятелства липсва произнасяне на съда в първоинстационното производство. Тъй като във въззивното производство е недопустимо въвеждане на нови обстоятелства и предявяване на нови искове, въззивната инстанция не следва да се произнася по това твърдение в жалбата.

 

Предвид гореизложеното, съдът намира че предявения главен установителен иск по чл. 422 ал. 1 ГПК като недоказан се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

 

С оглед неоснователността на главния иск, следва да бъде разгледан и предявения при условията на евентуалност осъдителен иск от ищцата против ответницата, с правно основание чл. 59 ал. 1 ЗЗД. Уважаването на този иск е обусловено от наличието на кумулативното наличие на следните предпоставки : обогатяване на едно лице за чужда сметка; обедняване на друго лице, свързано със съответното обогатяване; отсъствие на правно основание за обогатяването и липса на възможност за защита на обеднелия чрез друг иск. Съдът намира, че в настоящия случай предпоставките на фактическия състав на неоснователно обогатяване  са налице. Налице е обогатяване на ответницата, изразяващо се в спестяване на средства, които като възложител на проекта е следвало да внесе като такси в полза на Община Стара Загора, по приходни квитанции №,№ 19850 от 21.06.2012г. за сумата от … лв., 19849 от 21.06.2012г. за сумата от … лв., 16359 от 22.05.2012г. за сумата от … лв., общо на стойност – … лв. , както  и такси, внесени в полза на Регионална здравна инспекция, по фактури №,№ 18572 от 04.05.2012г. и 17280 от 23.02.2012г., придружени с касови бонове от същите дати, на стойност от …лв. всяка, или общо за сумата от … лв. Всички тези разходи за такси в полза на съответните институции Община Стара Загора и РЗИ  в общ размер …лв. са направени от името на възложителя на проекта – ответницата, последната и като пълномощник на своята сестра Р.В.. Налице е обогатяване на ответницата, под формата на спестени разходи за такси, дължими от възложителя Д.П.П., от чието име са внесени от  ищцата. Налице е обедняване с тази сума на патримониума на ищцата А.Д.Г., която я е заплатила вместо ответницата и липса на правно основание за такова разместване на блага между страните.  

 

Предвид обстоятелството, че основанието за направените от ищцата разходи за сумата от 3060 лв. е договора за проектиране от 25.05.2012 г., който е сключен от името и за сметка на ищцата и извършването на действията, произтичащи от него, не би могло да се твърди, че ответницата се е обогатила, спестявайки разходи в размер на …лв., тъй като ответницата не е имала задължение да направи тези разходи, нито по силата на договора за проектиране, нито по писмена или устна уговорка с ищцата.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, предявения евентуалния иск с правно основание чл.59 ЗЗД е частично основателен до размера на …лв., с която сума, ответницата се е обогатила неоснователно за сметка на ищцата и в този размер следва да бъде уважен.  

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е незаконосъобразно в частта му, с която предявения евентуален иск с правно основание чл.59 ЗЗД е бил отхвърлен като неоснователен до размера на … лв., поради което в тази му част следва да бъде отменено. Вместо това този иск следва да бъде уважен до размера на … лв. В останалата си обжалвана част, решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено изцяло. 

           

            С оглед изхода на делото в полза на въззивницата следва да се присядат разноски в размер на …лв. за двете инстанции, съразмерно на уважената част от иска. В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят направените пред двете инстанции разноски в размер на … лв. за адвокатска защита, съразмерно на отхвърлената част от иска.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 1053 от 23.10.2014 г., постановено по гр.дело № 2743/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е отхвърлен предявения евентуален иск за неоснователно обогатяване с правно основание чл.59 ЗЗД, за размера до … лв., както и в частта, относно присъдените разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            

            ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.Г.,***, бл. …, ап. …на правно основание чл.59 ЗЗД сумата …лв. (…лв.), представляващи заплатени такси в полза на Община Стара Загора, по приходни квитанции №,№ 19850 от 21.06.2012г., 19849 от 21.06.2012г., 16359 от 22.05.2012г. за сумата от …лв. всяка, общо на стойност – …лв., както и такси, внесени в полза на Регионална здравна инспекция, по фактури №,№ 18572 от 04.05.2012г. и 17280 от 23.02.2012г., придружени с касови бонове от същите дати, на стойност от … лв. всяка, общо за …лв., внесени от името на Д.П. П., с които ответницата се е обогатила, за сметка на ищцата, спестявайки си разходите по изготвения и одобрен проект, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 27.06.2014г. до окончателното й изплащане, както и сумата от …/ …/ лв., представляващи направените по делото разноски за адвокатска защита за първата и втората инстанция, съразмерно на уважената част от иска.

            

             ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част.

 

            ОСЪЖДА А.Д.Г.,***, бл. …, ап. …да заплати на Д.П.Д., ЕГН ********** ***, сумата от …/…/лв., представляваща направените пред двете инстанции разноски за адвокатска защита, съразмерно на отхвърлената част от иска.

           

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: