Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 93                                      04.03.2015 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 04 февруари                                                 две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1547  по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Образувано е по жалбата от „П.П. *** против действията на ДСИ Б.Д. по изп.д.№ 5378/2013 г. по описа на СИС при РС-Стара Загора против  извършен опис на недвижими вещи от 11.11.2014 г.

Въззивникът счита, че обжалваното действие на ДСИ е незаконосъобразно, в нарушение на процесуалния закон, извършено в противоречие с разпоредбата на чл. 465 ГПК. Моли да бъде отменено обжалваното действие на ДСИ.

В срока по чл.463, ал.3 ГПК е постъпил отговор от М.Г.П., която взема становище, че жалбата е недопустима и неоснователна. Излага подробни съображения за това. 

В срока по чл.463, ал.3 ГПК не е постъпил отговор от “Холдинг Тера Груп” АД гр.Стара Загора.

В приложените мотиви ДСИ взема становище за неоснователност и недопустимост на жалбата.

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д.№ 5378/2013 г. по описа на СИС при РС-Стара Загора, намери за установено следното:

 

 

Изпълнително дело № 5378/2013 г. по описа на СИС при Районен съд гр.Стара Загора е образувано на 27.11.2013 г. по молба на М.Г.П. и въз основа на представен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №5028/2013 г. на Старозагорски районен съд срещу „Холдинг Тера Груп" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, кв.Голиш", Административна сграда на консорциум ТЕРА ГРУП /бивш Домостроителен комбинат/, за заплащане на сумата от 1663.64лв. главница, ведно със законна лихва от 24.10.2013г., …лв. неолихвяема сума - мораторна лихва и разноски, както и …лв.   разноски по изпълнението.

Видно от данните по делото длъжникът е получил покана за доброволно изпълнение на 09.12.2013 г. Призовката е получена от Ж.Г.Н. - управител на „Холдинг Тера Груп"АД. В изпълнение на посочения от взискателя начин на принудително изпълнение на 11.11.2014г. е извършен опис на движими вещи в административната сграда на Тера Груп /бивш Домостроителен комбинат/ кв.Голиш, гр.Стара Загора, където се намира седалището и адреса на управление на длъжника. Призовката за принудителното изпълнение до длъжника за насрочения опис е връчена редовно. При извършване на описа помещенията в сградата са се отворили от представляващия дружеството Ж.Г.Н.. При съставяне на протокола за пазач на описаните вещи е назначена С.С.Г., която е член на Съвета на директорите на дружеството.

Подадената на основание чл.435,ал.4 от ГПК жалба е срещу извършения опис на част от движимите вещи от „П.П.-П" ООД, който се явява трето лице в изпълнителното производство, поради което делото бе насрочено и разгледано в о.с.з. Същия твърди, че действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни, извършени в нарушение на процесуалния закон, тъй като не е спазена разпоредбата на чл.465 от ГПК. В подкрепа на това свое твърдение посочва, че недвижимия имот, в който се намират описаните движими вещи, не е собственост на длъжника. По силата на договор за наем собственикът „ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА" АД отдава административната сграда на Тера Груп /бивш Домостроителен комбинат/ кв.Голиш, гр.Стара Загора, под наем на „ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, което от своя страна преотдава имота на „П.П.-П"ООД. Наемателят „П.П.-П"ООД е разположил своите движими вещи в административната сграда. Представят се нотариален акт за собственост на имота, сключени договори за наем и два броя фактури за закупуване на движими вещи.

Жалбоподателят моли съда да отмени действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в опис на следните движими вещи: плазмен телевизор "Samsung" PS42С62Н типов № L142С6; плазмен телевизор " Samsung " LE32Т51ВС; хладилник /мини бар/ модел SМ40,инв.№35262; плазмен телевизор " Samsung " LЕ26R41 ВА тип №RЕ26ЕО; телевизор"LG" модел 32LG2000; хладилник /мини бар/ фаб.№7678/2003г. и хладилник/мини бар/ фабр. №356/ 2003г. и №35034/2003г. /позиции т.6,т.9,т.10,т.12,т.13,т.14 и т.15 от протокола за опис/.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.4 от ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната. Жалбоподателят няма качеството на владелец на описаните движими вещи. Неговата защита е исковия процес по реда чл.440 от ГПК. При извършване на описа в помещенията, които представляват част от Административната сграда на Тера Груп /бивш Домостроителен комбинат/ кв. „Голиш", гр.Стара Загора, са присъствали само лица, които са представители или служители на „Холдинг Тера груп" АД. Тези помещения са отворени на ДСИ от представляващия дружеството Ж.Г.Н.. За пазач на описаните вещи е назначена С.С.Г., която е член на Съвета на директорите. Не са присъства лица, които да се легитимират като представители или служители на „П.П.-П"ООД. Никой не е посочил, че описаните движими вещи са собственост на трети лица.

Претенцията на третото лице,че е собственик на описаните вещи е неоснователна и недоказана. Според чл.69 от ЗС, който държи една вещ, се предполага, че я владее за себе си, а който владее за себе си, се предполага, че е собственик. Претенцията на третото лице, че е собственик на държаната от длъжника вещ, не е обстоятелство опровергаващо презумпцията за собственост/арг. от чл.440 от ГПК/. В конкретния случай по безспорен начин е установено и това е видно от съставения протокол за опис, че описаните движими вещи са в държане на длъжника по изпълнението. Жалбоподателят представя договор за наем с „ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД сключен на 28.02.2014г. преди „ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД да придобие качеството наемател като сключи на 01.03.2014г. договор за наем със собственика на имота „ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА" АД. Представените договори за наем са частни документи и нямат достоверна дата, която да може да се противопостави на взискателя в настоящото производство /арг. от чл.181 ал.1 от ГПК/. С оглед защита интересите на взискателя е и разпоредбата на чл.453,т.4 от ГПК, според която на взискателя и на присъединилите се кредитори не може да се противопоставя отчуждаването на движими вещи, владението на които не е било предадено на приобретателя преди налагане на запора, освен ако за отчуждаването има документ с достоверна предхождаща дата.

В представените два броя фактури закупените вещи не са достатъчно индивидуализирани с посочване на модел и номер, за да се приеме, че са идентични с описаните. Освен това има неточност при съставянето на тези счетоводни документи - към датата на съставянето им-17.06.2008г. и 31.01.2012г. юридическият статут на жалбоподателя е „П.П.-П ЕООД, а не „П.П.-П” ООД, какъвто статут придобива след преобразуване на едноличното дружество на 21.05.2014г./видно от дружествения договор, вписан в Търговския регистър/.

 

          Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на „П.П. *** против действията на ДСИ Б.Д. по изп.д.№ 5378/2013 г. по описа на СИС при РС-Стара Загора -  извършен опис на недвижими вещи от 11.11.2014 г., е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.         

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от „П.П. *** против действията на ДСИ Б.Д. по изп.д.№ 5378/2013 г. по описа на СИС при РС-Стара Загора против  извършен опис на недвижими вещи от 11.11.2014 г., като неоснователна.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: