Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 92   …………………04.03.2015 година…………….Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……………Първи граждански състав

На четвърти февруари…………………………………………...……..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.………………………………………..…………..

Прокурор…………………………………………………………………...………..

като разгледа докладваното от…………………………..съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1002………по описа за 2015………....година.

 

        Обжалвано е решение № 35 от 08.08.2014 г., постановено по гр.дело № 549/2010 г. по описа на Чирпанския районен съд, с което са отхвърлени възлагателните претенции на Д.Г.Н. *** и на Н.Г.Н. ***9, ал.2 ГПК и делбеният имот е изнесен на публична продан, а съделителят Н.Н. е осъден да заплати на Д.Н. ½ ид.част от направените в имота подобрения. Неговата претенция по сметките е отхвърлена.

 

        Въззивницата Д.Г.Н., чрез пълномощника си по делото адв.А.Н., счита, че решението е необосновано и постановено в нарушение на закона в частта, с която имотът е изнесен на публична продан и е отхвърлена нейната претенция за възлагане. Жалбоподателката е останала недоволна от решението и в частта относно претенциите й по сметките. Моли въззивният съд да отмени решението и да реши спора по същество, като й възложи недвижимия имот, а делът на другия съделител да бъде уравнен с пари. Моли съдът да уважи претенциите й за извършените подобрения. Относно дяловете, съставени от земеделските земи и движими вещи, счита, че въз основа на разделителния протокол следва да бъде проведен жребий между страните. Подробните съображения, изложени в жалбата, са докладвани в с.з.

 

        В отговора си по чл.263, ал.1 ГПК въззиваемият Н.Г.Н., чрез пълномощника си адв.М.Р., счита,че жалбата е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение. Подробните съображения, изложени в отговора, са докладвани в с.з. Съделителят Н.Г.Н. също е обжалвал посоченото по-горе решение, но въззивната му жалба е върната с влязло в сила определение от 11.11.2014 г.

 

      Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Производството по делото е за делба на недвижими имоти и движими вещи и е в своята втора фаза. С решение № 3 от 10.02.2011 г., постановено по гр.дело № 549/2010 г. на Чирпанския районен съд, са допуснати до делба: НИВА от 7.000 дка, VI категория, местност „Шумата", представляваща имот № 054006 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 054005 - нива на Т.Н.Г., землищна граница, № 054007 - нива на М.Т.Т.и № 000407- полски път на кметство с.Винарово; НИВА от 6.625 дка, VIII категория, местност „Чавловото", представляваща имот № 117013 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 117012 - нива на Т.Н.Г., № 000463 - полски път на Кметство с.Винарово, № 117014 - нива на Д.С.И.В. и № 117017- нива на наследниците на Д.Д.Д.; ЛОЗЕ от 2.999 дка, VIII категория, местност „Айкъна", представляващо имот №  124008 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 124007- лозе на Д.Т.Д., № 000484 - полски път на Кметство с.Винарово, №- лозе на Т.Н.Г. и № 000485 - полски път на Кметство
с.Винарово;   НИВА  от   7.290  дка,   IV  категория,   местност   „Дренака",
представляваща имот № 087017 по плана за земеразделяне, при граници:
имот № 00279- полски път на Кметство с. Винарово, № 87018 - нива на К.Х.К. и № 87016 нива на Д.Д.Д.; НИВА от 6. 999 дка, VIII категория, местност „Айкъна", представляваща имот № 115017 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 115016- нива наследниците на Д.Н.Д., № 115014- нива наследниците на С.Г.М., № 115018 - нива на К.Х.К., № 115019 - нива наследниците на Н.К.М. и № 000473 - полски път на Кметство с.Винарово; ЛОЗЕ от 2.999 дка, VIII категория, местност „Айкъна", представляващо имот № 125002 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 125001 - лозе на К.Х.К., № 000485 - полски път на Кметство с.Винарово, № 125003 - лозе на И.М.Т. и № 000506 - полски път на Кметство с.Винарово; ДВОРНО МЯСТО, с площ от 700 кв.м, ведно с постройките в него, обозначено, като УПИ I- 286, в кв.47 по план на с.Винарово, при граници: от две страни улици, УПИ II- 287 и УПИ ХШ-285; Ремарке РСД4, рама 38086, № СЗ 31-10, цвят- зелен, и крачна шевна машина, при квоти: по 1/2 идеална част за Д.Г.Н. и Н.Г.Н..

        По делото е изслушана съдебно-техническа експертиза, която е оценила имотите и е изготвила проект за разпределението на земеделските земи в два дяла. Според становището на главния архитект на Община Чирпан на основание чл.201 ЗУТ, дворното място е поделяемо, но не е изготвен инвестиционен проект. Въззивният съд счита, че в срока по чл.349, ал.4 ГПК искане за възлагане на имота е направила само съделителката Д.Г.Н., тъй като нейната молба е постъпила в съда на 02.03.2012 г., а първото с.з. след влизане на решението за допускане на делбата по чл.344, ал.1 ГПК, е проведено на 06.03.2012 г. Молбата на съделителят Н.Г.Н. е предявена в с.з. на 10.04.2012 г., което е второ след допускането на делбата съдебно заседание.

 

        С решение № 14 от 27.04.2014 г. първоинстанционният съд е съставил и обявил за окончателен разделителния протокол, предявен на страните в с.з. от 27.03.2014 г. Според протокола земеделските земи и движимите вещи, допуснати до делба, са поставени в два дяла, а именно: дял I включва: НИВА от 3.500 дка, VI категория, местност „Шумата", представляваща имот № 054008, при граници имоти с №№ 054009 нива, землищна граница, 054005 нива на Т.Н.Г. и 000407 полски път; НИВА от 6.625 дка, с имотен № 117013, м. „Чавловото", VIII категория, при граници: имот № 117012 - нива на Т.Н.Г., № 000463 -полски път на Кметство с.Винарово, № 117014 - нива на Д.С.И.В. и № 117017 - нива на наследниците на Д.Д.Д.; ЛОЗЕ от 2.999 дка, с имотен № 124008, м.„Айкъна", VIII кат, при граници: имот № 124007 - лозе на Д.Т.Д., № 000484 -полски път на Кметство с.Винарово, № 124009 - лозе на Т.Н.Г. и № 000485 - полски път на Кметство с.Винарово; НИВА от 3.645 дка, с имотен № 087047, м. „Дренака", IV категория, при граници: имоти с №№000282 полски път Община Чирпан, 087048 нива, 087018 и нива на К.Х.К.; и РЕМАРКЕ РСД 4, рама 38086, № СЗ 3110, цвят зелен; а дял II включва: НИВА от 3.500 дка, с имотен № 054009, м. „Шумата", VI категория, при граници: имоти с №№ 054008 нива, землищна граница, 054007 нива на М.Т.Т. и 000407 полски път на Община Чирпан; НИВА от 6.999 дка, с имотен № 115017, м. „Айкъна", VIII категория, при граници имоти с №№ 115016 - нива наследниците на Д.Н.Д., № 115014 - нива наследниците на С.Г.М., № 115018- нива на К.Х.К., № 115019 - нива наследниците на Н.К.М. и № 000473 - полски път па Кметство с.Винарово; ЛОЗЕ от 2.999 дка, с имотен № 125002, м. „Айкъна", VIII категория, при граници имоти с №№ 125001 - лозе на К.Х.К., № 000485 - полски път на Кметство с.Винарово, № 125003 - лозе на И.М.Т. и № 000506- полски път на Кметство с.Винарово; НИВА от 3.645 дка, с имотен № 087048, м. „Дренака", IV категория, при граници: имоти с №№ 087047 нива, 000282 полски път на Община Чирпан, 087016 нива на Д.Д.Д. и 087018 нива на К.Х.К.; и КРАЧНА ШЕВНА МАШИНА. Общата пазарна стойност на първи дял е … лв., а на втори - …лв., като е определено и паричното уравнение на дяловете. Това решение не е обжалвано в срока по чл.351 ГПК и е влязло в сила.

 

        За да изнесе дворното място с постройките на публична продан, първоинстанционният съд е приел, че възлагателната претенция на съделителката Д.Г.Н. е неоснователна, тъй като по делото не било установено, че жилището, построено в дворното място, било единствено за нея и че тя не притежава друго жилище. Въззивният съд счита, че този извод е необоснован. Приетото от първоинстанционния съд е в противоречие с доказателствената тежест на подлежащите на доказване факти. Съгласно чл.349, ал.2 ГПК, ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял. В случая, макар становището на главния архитект на общината да е, че дворното място е поделяемо, следва да се приеме, че имотът е неподеляем, тъй като в него е построена една жилищна сграда. При това положение не е допустимо в единия дял да попадне жилищната постройка, а в другия- стопанските постройки или той да съставлява само празно дворно място. Съобразно разпоредбата на чл.69, ал.2 ЗН и с оглед на спазването на равенството между съделителите, при разпределението на имотите трябва да се образуват еднородни реални дялове за всеки един от съделителите. Възможността за поделяемост с неравностойни и нееднородни имоти е ирелевантен факт за избора на съда досежно законосъобразния способ за извършване на делбата /Р 195- 2004- I г.о.; Р 258- 2011- ІІ г.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК/. По делото не е било спорно, а и се установява от свидетелските показания, че съделителката Н. е живяла в делбения имот при откриването на наследството. Няма основание да се приеме, че тя притежава друго жилище, защото и този въпрос не е бил спорен - другият съделител не е твърдял подобни факти, а обстоятелството, че настоящият й адрес е в гр.Стара Загора, не сочи на това, че на този адрес тя притежава жилище. С оглед на тези съображения съдът намира, че претенцията на съделителката Н. е основателна и имотът следва да й бъде възложен на основание чл.349, ал.2 ГПК, като за уравнение на дела на другия съделител тя трябва да бъде осъдена да му заплати половината от пазарната стойност на имота- … лв.

 

        По отношение на извършените подобрения въззивният съд намира, че претенцията е основателна само относно подмяната на вратата и прозореца на кухнята с алуминиева дограма за … лв. според заключението на вещото лице. Половината от тази сума следва да бъде присъдена на съделителката на основание чл.61, ал.2 ЗЗД, тъй като по делото няма данни тя да е търсила съгласието на другия съделител за извършването на тази подмяна. Тази СМР е направена през 2010 г., когато и двамата наследодатели на страните са били починали. Останалите видове СМР не са подобрения, а необходими разноски, свързани с поддържането и запазването на общата вещ. От друга страна, дейностите са били извършвани приживе на наследодателите, респ. само на наследодателката на страните, и заплащани от тях. Въззивният съд възприема изложените в тази насока мотиви на първоинстанционния съд и препраща към тях на основание чл.272 ГПК.

 

        Решението, в частта с която останалите допуснати до делба имоти /земеделските земи и двете движими вещи/ са разпределени на основание чл.353 ГПК, е недопустимо. Както бе посочено по-горе, с решение № 14 от 27.04.2014 г. първоинстанционният съд е съставил и обявил за окончателен разделителния протокол, предявен на страните в с.з. от 27.03.2014 г. Според протокола земеделските земи и движимите вещи, допуснати до делба, са поставени в два дяла. Това решение е влязло в сила като необжалвано. При това положение съдът е длъжен да призове съделителите в с.з. за разпределение на дяловете. Недопустимо е, след като е било постановено решение по обявяване на окончателния разделителен протокол, делбата да се извърши посредством друг способ, различен от теглене на жребий. Това е така, защото с постановяването на решението по чл.350 ГПК съдът е разрешил със сила на пресъдено нещо спора между страните относно начина на извършването на делбата и ако страните не се споразумеят кой дял на кого да се падне чрез постигане на съдебна спогодба, разпределението на имотите може да се извърши само чрез жребий.

 

        С оглед на тези съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено в частта относно изнасянето на дворното място с постройките на публична продан и вместо него да бъде постановено друго, с което този имот да бъде възложен на основание чл.349, ал.2 ГПК в дял на съделителката Д.Н. със съответните правни последици относно присъждането на парично уравнение на другия съделител. По отношение на разпределението на другите имоти решението като недопустимо следва да бъде обезсилено, като делото се върне на първоинстанционния съд с указания, ако страните не се споразумеят кой дял на кого да се падне чрез постигане на съдебна спогодба, да извърши разпределението на имотите чрез жребий. Решението следва да бъде отменено и в частта относно таксите и разноските, тъй като съгласно т.9 от ППВС № 7/73 г. и чл.355 ГПК разноските по делбените дела се определят съобразно стойността на дяловете при завършване на производството по делбата, а завършването на производството в случая ще се осъществи с тегленето на жребия. В останалата част решението следва да бъде потвърдено.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                        Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ решение № 35 от 08.08.2014 г., постановено по гр.дело № 549/2010 г. по описа на Чирпанския районен съд, в частта, с която на основание чл.348 ГПК е изнесено на публична продан ДВОРНО МЯСТО, с площ от 700 кв.м, ведно с постройките в него, обозначено, като УПИ I-286, в кв.47 по план на с.Винарово, при граници: от две страни улици, УПИ II- 287 и УПИ ХШ-285, както и в частта относно таксите и разноските, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ВЪЗЛАГА на основание чл.349, ал.2 ГПК в дял на Д.Г.Н. ***, ЕГН **********, ДВОРНО МЯСТО, с площ от 700 кв.м, ведно с постройките в него, обозначено, като УПИ I-286, в кв.47 по план на с.Винарово, при граници: от две страни улици, УПИ II- 287 и УПИ ХШ-285.

 

        ОСЪЖДА на основание чл.349, ал.2 ГПК Д.Г.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Н.Г.Н. ***, ЕГН **********, за уравнение на дела му от ДВОРНО МЯСТО, с площ от 700 кв.м, ведно с постройките в него, обозначено, като УПИ I- 286, в кв.47 по план на с.Винарово, при граници: от две страни улици, УПИ II- 287 и УПИ ХШ-285, сумата от …лв. /…лева/, която сума заедно със законната лихва на основание чл.349, ал.5 ГПК трябва да се изплати в 6-месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане.

 

        ОБЕЗСИЛВА като недопустимо решение № 35 от 08.08.2014 г., постановено по гр.дело № 549/2010 г. по описа на Чирпанския районен съд, в частта, с която на основание чл.353 ГПК в дял на Н.Г.Н., с посочен по- горе адрес,  са възложени: НИВА от 3.500 дка, VI категория, местност „Шумата", представляваща имот № 054008, при граници имоти с №№ 054009 нива, землищна граница, 054005 нива на Т.Н.Г. и 000407 полски път; НИВА от 6.625 дка, с имотен № 117013, м. „Чавловото", VIII категория, при граници: имот № 117012 - нива на Т.Н.Г., № 000463 -полски път на Кметство с.Винарово, № 117014 - нива на Д.С.И.В. и № 117017 - нива на наследниците на Д.Д.Д.; Лозе от 2.999 дка. с имотен № 124008, м. „Айкъна", VIII кат, при граници: имот № 124007 - лозе на Д.Т.Д., № 000484 -полски път на Кметство с.Винарово, № 124009 - лозе на Т.Н.Г. и № 000485 - полски път на Кметство с.Винарово; НИВА от 3.645 дка, с имотен № 087047, м.„Дренака", IV категория, при граници: имоти с №№ 000282 полски път Община Чирпан, 087048 нива, 087018 и нива на К.Х.К.; и РЕМАРКЕ РСД 4, рама 38086, № СЗ 3110, цвят зелен; а в дял на Д.Г.Н., с посочен по- горе адрес, са възложени: НИВА от 3.500 дка, с имотен № 054009, м. „Шумата", VI категория, при граници: имоти с №№ 054008 нива, землищна граница, 054007 нива на М.Т.Т. и 000407 полски път на Община Чирпан; НИВА от 6.999 дка, с имотен № 115017, м. „Айкъна” VIII категория, при граници имоти с №№ 115016- нива наследниците на Д.Н.Д., № 115014- нива наследниците на С.Г.М., № 115018 - нива на К.Х.К., № 115019 - нива наследниците на Н.К.М. и № 000473 - полски път па Кметство с.Винарово; ЛОЗЕ от 2.999 дка, с имотен № 125002, м. „Айкъна", VIII категория, при граници имоти с №№ 125001 - лозе на К.Х.К., № 000485 - полски път на Кметство с.Винарово, № 125003 - лозе на И.М.Т. и № 000506 - полски път на Кметство с.Винарово; НИВА от 3.645 дка, с имотен № 087048, м. „Дренака", IV категория, при граници: имоти с №№ 087047 нива, 000282 полски път на Община Чирпан, 087016 нива на Д.Д.Д. и 087018 нива на К.Х.К.; и КРАЧНА ШЕВНА МАШИНА.

 

        ВРЪЩА делото в тази му част на Чирпанския районен съд за извършване на разпределението на посочените по-горе имоти /земеделски земи и движими вещи/ чрез ЖРЕБИЙ, както и за определяне на окончателната държавна такса за всеки един от съделителите и разпределяне на разноските по делото.

 

        ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

              

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                    2.