Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 104                       10.03.2015 година                     гр. С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД         II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                              ВАНЯ ТЕНЕВА

 

СЕКРЕТАР: С.С.

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева в. гр. д. № 1016 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е по реда на чл. 258 - 273 ГПК.

 

Ответникът “Е.” ЕАД е подал въззивна жалба срещу решение № 1122 от 04.11.2014 год., постановено по гр. дело № 1963/2014 год. по описа на Районен съд гр. С., с което предявеният отрицателен установителен иск по чл. 124 ГПК за сумата от 429, 35 лв. и за периода от 02.09.2013 г. до 28.11.2013 г. е уважен изцяло.

С горепосоченото решение съдът е приел за установено по отношение на “Е.” ЕАД, че Е.С.С. не дължи сумата от 429, 35 лв., представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена ел. енергия за периода от 02.09.2013 г. до 28.11.2013 г., тъй като не е доказано по делото, че неизмерването се дължи на виновно поведение на потребителя. Със същото решение “Е.” ЕАД е осъден да заплати направените разноски по делото.

Въззивната страна поддържа, че постановеното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, постановено в нарушение на материалния закон. Приети са нови Правила за измерването на количеството електрическа енергия от 14.10.2013 г. и съдът не се е съобразил с тях. Твърди още, че трябва да бъде съобразено изменението на Закона за енергетиката, което е в сила от 17.07.2012 г. и да се приеме, че осъществената от ответното дружество проверка на измервателния уред на ищеца е извършена по предвидените в закона ред и условия, а приетите от ДКЕВР нови Правила за измерване  количество ел. енергия от 14.10.2013 г., обявени на ел. страница на  ДЕКЕВР са били влезли в сила в деня на проверката на абоната. Въз основа на подробно изложените във въззивната жалба аргументи се моли настоящата инстанция да отмени решението на първоинстанционния съд, като отхвърли изцяло предявения иск. Претендира направените пред двете съдебни инстанции разноски.

В срока по чл. 263, ал.1 ГПК по делото е постъпил отговор от Е.С., с който въззиваемата страна моли съда да остави жалбата без уважение, като първоинстанционното решение бъде потвърдено. Счита, че последното е правилно, законосъобразно и подробно мотивирано. Претендира разноски.

Въззивният състав при Окръжен съд гр. С., след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид наведените във въззивната жалба пороци на атакувания съдебен акт и възраженията на насрещната страна, намира ,че  жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законния срок от страна с право на обжалване, срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество е неоснователна.

Пред Районен съд гр. С. е предявен за разглеждане отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 ГПК, с който ищецът Е.С.С. иска да се установи в отношенията му с ответника, че не дължи сумата от 429, 35 лв., представляваща консумирана, но незаплатена ел. енергия за периода от 02.09.2013 г. до 28.11.2013 г.

Безспорно в отношенията между страните е обстоятелството, че Е.С. има качеството на потребител на електрическа енергия, като за обитавания имот има открита партида с клиентски номер ********** и ИТН 2075814 за обект: гр. С., ул. “Ц.” № ., ап. ..

Не се спори между страните и относно обстоятелството, че през  май месец 2014г. ищецът е получил от “Е.” ЕАД гр. П., уведомително писмо, че на 28.11.2013 г. е извършена проверка на електромер и същият е демонтиран и изпратен за експертиза в БИМ. Там е установено отчитане с грешка – 86, 47 % и е издадена фактура с корекция на сметка за периода от 02.09.2013 г. до 28.11.2013 г.

По делото е представен от ЕВН и констативен протокол, съгласно който на 28.11.2013 г. двама представители (ел. монтьори) на “Е.” ЕАД извършили проверка на средство за търговско измерване /електромер/ с фабр. номер 000607751, отчитащ консумираната ел. енергия на адреса на ищеца. Видно от представения протокол, по време на проверката не е присъствала въззиваемата страна, нито неин представил, като проверката е извършена в присъствието на двама свидетели, без да се уточнява тяхното качество. От обстоятелствената част на съставения протокол е видно, че в резултат на извършената проверка било установено, че проверяваното средство за измерване се намирало на ел. табло в имота, което не е заключено. Констатирано е, че електромерът измерва с грешка над допустимото за класа му точност.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

По така предявения отрицателен установителен иск с правна квалификация чл. 124 ГПК, в тежест на въззивника по делото е да докаже съществуването на оспореното вземане.

Основният спорен между страните въпрос е дали “Е.” ЕАД има право да извършва едностранна корекция в сметката на въззиваемата страна вследствие на извършената проверка и съставения констативен протокол.

За извършената от ответното дружество корекция на сметката на Е.С. за минал период, въззивникът сочи, че проверката е осъществена по реда и съобразно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г. във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, обявени на електронната страница на ДКЕВР на 16.10.2013 г. Сочи се още, че следва да се вземе предвид и разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г.

Настоящият състав приема, че разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ действително следва да намери приложение в настоящия случай. Посочената разпоредба предвижда, че част от задължителното съдържание на публично известните Общи условия, уреждащи отношенията между потребителите и крайния снабдител, следва да е редът за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1 т. 6 ЗЕ. Разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ от своя страна предвижда, че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. Съгласно чл. 83, ал. 2 ЗЕ тези правила се приемат от ДКЕВР по предложение на енергийните предприятия и се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им. Ето защо, следва да се даде отговор на въпроса дали приетите ПИКЕЕ са приложими в настоящия случай.

Цитираните ПИКЕЕ са влезли в сила като нормативен административен акт, обнародвани в "Държавен вестник" ДВ, бр.98 от 12.11.2013 год. Тъй като в тях не е посочено друго, се считат за влезли в законна сила три дни след тази дата съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, т.е считано от 16.11.2013 г. Следва да се отбележи, че тяхното действие е само занапред. Проверката на СТИ от служители на "Ч." АД в настоящия случай е извършена на 28.11.2013 г., т.е. след влизането в сила на горепосочените ПИКЕЕ, към който момент вече не са действали Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение № П-1 от 10.04.2007 г., обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г. В новите правила за първи път е налице уредба на установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Тези нови правила обаче не могат да бъдат приложени за минал период, когато не са имали действие за който е начислена и коригирана сметката за електроенергия.

         Дори и да се направи преценка за приложимост на новите правила към настоящия случай, то от събраните гласни доказателства по делото се установява, че проверката на служителите на ЕВН на адреса на ответника, е извършена на 28.11.2013 г., но не е спазена процедурата на чл. 47 и чл.48 ал.2 от ПИКЕЕ. Съставен е протокол за констатиране намесата в измервателната система в присъствието на двама свидетели, без да е уточнено тяхното качество. Съгласно чл. 47 ал. 3 от Правилата тези свидетели трябва да не са служители на енергийния оператор т.е. на ЕВН, като по – този начин се гарантира обективността на проверката, когато тя е извършена в отсъствието на потребителя. По делото не са представени писмени доказателства за спазване на чл. 47 ал. 4 от ПИКЕЕ т.е при отсъствие на клиента/какъвто е настоящия случай/ да му се изпрати протокола от проверката с обратна разписка и той да има възможност да възрази или да постави въпроси за изясняване релевантно по делото факти. Ответникът е узнал за проверката за първи път, когато вече е получил уведомително писмо и издадена фактура от електроснабдителното дружество за дължима сума.

         Мотивите на решението на С. районен съд са неправилни, доколкото не кореспондират на актуалния материален закон. По гореизложените съображения за приложимост на правилата от 16.11.2013 г. към настоящия случай и с оглед неспазването на процедурата - съставеният констативен протокол е опорочен и не може да произведе своето действие , тъй като не е съставен при спазване на материалния закон- чл. 47 и 48 ал.2 от ПИКЕЕ т.е. липсва участие на свидетели, за които да е удостоверено, че не са служители на ЕВН и констативния протокол не е изпратен на клиента, а същият е узнал за проверката едва при вече издадена фактура с дължима сума по нея. Затова решението на РС Стара Загора с оглед крайния извод следва да бъде потвърдено, но с настоящите мотиви.

         Водим от гореизложеното съд. състав

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА № 1122 от 04.11.2014 год., постановено по гр. дело № 1963/2014 год. по описа на Районен съд гр. С..

         ОСЪЖДА “Е.” ЕАД гр. П. ул. „Х.“ № . с ЕИК …да заплати на Е.С.С. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 300 лева разноски за адвокатско възнаграждение пред въззивна инстанция.

 

 Решението  е окончателно и не подлежи на касац. обжалване на осн. чл. 280 ал.2 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.