Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  118                              18.03.2015 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 18 февруари                                              две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в. гр. д. № 1022 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

         Производството е образувано по въззивната жалба на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив, подадена от юрисконсулта М.Ч., против решение № 616 от 26.11.2014 г., постановено по гр.дело № 1278/2014 г. на Казанлъшкия районен съд.

         Въззивникът счита, че решението на съда е неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нару­шение на материалния закон. Фактическите констатации на съда не съответствали на обективната истина, а правните изводи - на закона. Доказателствата по делото били тълкувани превратно, само и единствено в полза на ищеца, като се пренебрегвали важни обстоятелства и по този начин съдът е достигнал до едно неправилно решение, неосновано на изложените по делото факти. Ето защо моли, на основание чл. 271, ал. 1 от ГПК да бъде отменено из­цяло обжалваното решение и да се постанови ново, с което да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан иска, предявен от ЕТ „Олимп - Стайко Христов", като бъде осъден същия да заплати в полза на „ЕВН Бълга­рия Електроснабдяване" ЕАД разноските, сторени по делото на двете инстанции.

        Въззиваемият ЕТ „Олимп-Стайко Христов” – гр. Казанлък чрез пълномощника си изразява становище, че счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде оставено в сила. Моли да му бъдат заплатени направените разноски по делото за двете инстанции.

 Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, съдържа необходимите реквизити, не страда от пороци, поради което съдът я намира за допустима.

         Във връзка с нейната основателност, съдът съобрази следното:

Предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е допустим поради наличие на правен интерес.

Въззивният съд счита, че решението на Казанлъшкия районен съд е валидно и допустимо. То съдържа реквизитите по чл. 236 от ГПК и е постановено от родово компетентен съд.

Настоящото производство е въззивно, поради което съдът следва да направи свои фактически констатации и правни изводи. След съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства, с оглед разпоредбата на чл. 235 от ГПК, Старозагорският окръжен съд приема за установено следното:

В исковата си молба  ищецът ЕТ „Олимп-Стайко Христов” – гр. Казанлък твърди, че притежава имот в село Бузовград, община Казанлък, находящ се на ул. „Пеньо Пенев” №1. С писмо изх. №121495601/ 17.06.2014 год. ответникът го уведомил, че дължи сума в размер на 2576.28 лв. за периода 20.12.2013 г.- 20.03.2014 г. – за 90 дни поради констатирана неизправност в електромера. Твърди, че за посочения период е заплатил на ответника потребената енергия с фактури №1106025809/31.12.2013 г., №1107041098/31.01.2014г., № 1109290827/28.02.20141г. и №1110388955/31.03.2014 г. на обща стойност от … лв. Посочената допълнително потребена ел. енергия за периода от 90 дни -14670 кВтч, многократно надвишавала това от предходната година по същото време. Това количество ел.енергия било отчетено едностранно от ответника - само от служители без да бил предварително уведомен, за да присъства. Твърди, че СТИ не е манипулирано от  негова страна. Доказателство за това било, че разходваната електроенергия за същия период през предходната година била приблизително същата. По повод липсата на предварително уведомяване за извършване на проверка от служители на ответника на измервателното средство и съставянето на протокол за монтаж/подмяна, удостоверяващ показанията при поставянето на електромера, както и поради драстичната разлика с обичайно използвания от него ток, писмено възразил чрез клиентски център на ЕВН-гр. Казанлък с писмо от 26.05.2014 г. Счита, че не дължи сумата от … лв., представляваща допълнително начислена от него сума за допълнително начислените 14670 кВтч по фактура №1114447240/17.06.2014 г. за периода от 20.12.2013 до 20.03.2014 г. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника „ЕВН България Електроснабдяване” АД, че не дължи сумата от 2576.27 лв., представляваща допълнителна /коригирана/ сума по фактура №1114447240/17.06.2014 г. с отчетен период от 20.12.2013 до 20.03.2014 год. Претендира съдебни разноски.

Ответникът„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив, депозира в срока по чл. 131 от ГПК отговор, с който  оспорва иска. Твърди, че сумата е начислена правомерно и на основание разпоредбите на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ, във вр. с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ вр. с чл.45, ал.1 от ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98 от 12.11.2013г./. Твърди, че на 20.03.2014г. на основание чл.44, ал.1 от ПИКЕЕ за осигуряване на съответствието на средствата за търговско измерване /СТИ/ с изискванията за точност по ПИКЕЕ, служители на „ЕВН България Елект­роразпределение” ЕАД са посетили имота на ищеца и са извършили проверка на електромер №03328065, монтиран да измерва доставяната електрическа енергия в имота му. Проверката била извършена в присъствието на инсп.С.К. - служител на ОДМВР гр.Стара За­гора, РУП-Казанлък, който подписал съставения констативен протокол, с което е изпълнено условието на чл.47, ал.3 от ПИКЕЕ и чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ. При замерване на електромер №03328065 с уред еталон марка „Емсист” било установено, че същият измерва с грешка, в размер на „- 68,89 %”. Тази грешка е била извън допустимите отклонения, съгласно класа на точност на електромера (+ - 2%). Служителите на ЕВН ЕР установили причините за тази грешка на електромера и в присъствието на служителя на РУП-Казанлък възстановили нормалната схема на свързване и нормалното измерване на ел. енергията. Тъй като причината за неточното измерване на електромера била в промяна на схемата му на свързване, електромерът не бил демонтиран за метрологична експертиза от БИМ, а с проверка по реда на чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ - в присъствието на служител на РУП-Казанлък. За всички действия по проверката на СТИ бил съставен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване №128108/20.03.2014г., изпратен и получен от ищеца. Доказателство за това било именно представянето му с исковата молба от самия ищец. Едностранната корекция на сметката на ищеца - клиент била извършена от ЕВН ЕС по реда на чл.51, ал.1 от ПИ­КЕЕ, във вр. с чл.48, ал.2 във вр. с ал.1, т.2, б.”а”, във вр. с чл.45, ал.1 от ПИКЕЕ. На основание Констативен протокол №128108/20.03.2014г. на ЕВН ЕР допълнително дължимата сумата от клиента в размер … лв. с ДДС, представлявала стойността на неизмерените, но консумирани 14670 КW/h ел. енергия, равняващи се на 68,89 % от потреблението на ищеца, за период от 20.12.2013г. до 20.03.2014г., след приспадане на допустимата грешка на СТИ в размер на 2 %. Първата дата 20.12.2013г. - началото на корекционния период била дата­та на регулярен отчет на показанията на електромера, който бил най-близкият до и попадащ в макс. 90 дневен корекционен период назад, считано от датата на проверката, в която била констатирана манипулацията. Последната дата била датата на извършената техническа проверка - 20.03.2014г. Моли съда, да отхвърли предявеният иск като неоснователен. Претендира съдебни разноски.   

От събраните по делото доказателства, се установява следната фактическа обстановка:

По делото е представена фактура №1114447240/17.06.2014 г. издадена от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за сумата …лв., представляваща стойността на доставени 14670 kWh електроенергия до обект в с.Бузовград, ул.”Пеньо Пенев” №1 в периода 20.12.2013 г.-20.03.2014 г.

          От приложения констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване №128108 е видно, че на 20.03.2014 г. е извършена проверка от двама служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД на СТИ фаб.№03328065 в присъствието на двама свидетели и мл.п.и.С.К. с констатация:”поставена изолация на първа и втора фаза на вторичните токови вериги преди междинния клеморед, при което консумираният ток по първа и втора фаза не се отчита от електромера”. Представена е справка, от която е видно, че ответникът е извършил корекция на електромерните данни за времето 20.12.2013 г.-20.03.2014 г. като е начислил общо 14670 kWh  на стойност …лв. С уведомително писмо изх.№12149560-1/17.06.2014 г. ответникът уведомил ищеца за констатираното неточно /грешно с -68.89%  отчитане на електромера поради поставена изолация на първа и втора фаза на токовите вериги и за предстоящата корекция на сметката за ел.енергия за 90 дни, за периода 20.12.2013 г.-20.03.2014 г. и допълнително начислената стойност на неточно измерено количество ел.енергия -… лв.  Ищецът изпратил до ответното дружество писмено възражение с искане за преразглеждане на допълнително начислената ел.енергия.

         В показанията си св.Б.Б. заявява, че със свой колега извършили проверка на ел.табло на обект на ищеца- „хранителен магазин” в с.Бузовград. На проверката присъствал работник от магазина. Процесният трифазен електромер бил монтиран от външна страна на фасадата на стената, в табло НН, което било заключено. Отворил таблото и пристъпили към проверката на електромера и токовите трансформатори на електричните вериги. Присъединил еталонният уред към електромера и установили, че е налице грешка в отчитането, която е в резултат на манипулация в схемата на свързване на електромера- в междинния клеморед, който се намирал непосредствено преди електромера, вътре в самото табло. Клеморедът бил пломбиран, но по едната пломба личала манипулация. Обадил се  на тел.112 и служител на РУП-Казанлък направил оглед и в присъствието му коректната схема на електромера била възстановена. Манипулацията се изразявала в поставяне на изолация на първа и втора токови вериги, при което консумираната електроенергия по двете фази - първа и втора, не се отчитала, а само по трета, т.е. клиентът имал ток по трите фази, но реално се отчитала консумираната електроенергия, която минавала на третата фаза. Липсвал контакт между електромера и двете фази. Възстановили коректна схемата като премахнали изолациите и тъй като измерената грешка била в границите на нормалната, не се наложила подмяна на електромера. Тъй като работникът в магазина отказал да подпише констативният протокол с отразените констатации, последният бил подписан от двама служители на охранителна фирма и  от служителя на РУП-Казанлък- младши полицейски инспектор Й.К.. Електромерите били собственост на ЕВН “Електроразпределение”. Проверка по указание на Държавна агенция за метрологичен контрол се извършвала на 4 години, но дружеството извършвало чести проверки за изправността на СТИ.

           По делото пред КРС е назначена съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение.  Същото като обективно и компетентно изготвено е възприето от първоинстанционният съд. В заключението се сочи, че процесния електромер ф.№03328065/2011 г. е манипулиран. Зачистените от изолация краища на проводниците от вторичните токови вериги на фаза „А” и „В” са изрязани и проводниците са вкарани с изолацията в междинния клеморед, което води до неотчитане на тока от тези фази, т.е. до промяна на метрологичните му характеристики. В резултат на това електромерът отчита с 68.89% по-малко консумираната ел.енергия по двете тарифи, т.е. налице частично неизмерване на консумираната ел.енергия. Методът за отчитане на неотчетената ел.енергия е приложен в съответствие с чл.48, ал.1, т.2а от ПИКЕЕ /Дв.бр.98/12.11.2013 г./, а остойностяването в съответствие с чл.51, ал.1 от същите правила. Вещото лице е посочило също така, че процесния електромер е комплектован с модем за дистанционно отчитане на данни. Актуалните данни за използваната ел.мощност и консумираната ел.енергия се предават и записват в диспечерския пункт на ЕВН на всеки 15 минути. Анализът на товаровия профил на процесния електромер показвал, че манипулацията на схемата му на свързване е станала преди процесния период – 20.12.2013г. до 20.03.2014г. Ежедневните извадки от товаровия профил през процесния период показвали, че отчетената ел.мощност и съответно отчетената ел. енергия до отстраняване на извършената манипулация са средно три пъти по-малки от консумираната и отчетена ел. мощност и ел. енергия след отстраняване на манипулацията. Тези данни напълно съответствали с установената при контролното измерване относителна грешка на процесния електромер – 68.89 %. Вещото лице е посочило също така в заключението си, че процесния електромер подлежи на задължителна последваща /периодична/ проверка от ГД “МИУ” при БИМ или от упълномощено лице на всеки четири години. Проверката в базата данни на ЕВН КЕЦ “Казанлък” показвала, че  електромерът е преминал първоначална проверка през 2012г. и последващата периодична проверка е трябвало да бъде през 2016г. Вещото лице е приложило към заключението си товаров профил на процесния електромер, от който е видно, че момента на манипулацията на процесния електромер е извършен в 00.30 часа на 16.10.2012г. и момента на отстраняване на манипулацията е в 10.30 часа на 20.03.2014г.  

Предвид така коментираните писмени доказателства, настоящият състав намира, че по делото безспорно се установява наличието на вмешателство в СТИ, водещо до неправилно отчитане на потребената ел. енергия.

Между страните не се спори, а това се установява и от доказателствата, събрани по делото, че процесното вземане е възникнало чрез начисляването му като корекция в цената, дължима от жалбоподателя за реално доставена и консумирана за минал период ел. енергия. Корекцията е извършена от енерго- снабдителното предприятие при действието на последните изменения на ЗЕ, влезли в сила на 17.VІІ.2012 г., както и изменените от м.ноември на ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г. В новоприетите ПИКЕЕ, е предвидена възможността за извършване на корекции на сметките на абонатите за потребена ел. енергия за минал период при констатирани отклонения в точността на измерването на количеството доставяна от дружеството и потребена от абонатите ел. енергия, в случая са приложими, доколкото процесните правоотношения, с които е извършена корекцията са се осъществили при съществуваща вече нормативна уредба.

Предвид действащото към процесния период законодателство, настоящият състав намира, че на енерго- снабдителното предприятие е предоставена възможност за едностранна корекция в сметки за минало време, при наличие на предвидените в  чл. 98а, ал.2, т.6, б."а" ЗЕ предпоставки. Кумулативно предвидените в тази връзка предпоставки са:1/Продажбата на ел. енергия да е осъществена при публично известни условия, в които задължително да е регламентиран редът за уведомяването на клиента за извършената по правилата на чл. 83, ал.1, т.6 от ЗЕ корекция на сметката му; Съгласно чл. 104а от ЗЕ /в сила от 17.VІІ.2012 г./, редът за уведомяването е предвиден като задължителен реквизит в съдържанието на публично известните Общи условия, при които страните са сключили договорът за потребление на ел. енергия. 2/Подлежащата на корекция сметка да е обоснована от наличие на потребена енергия, която е била неизмерена, неправилно и/или неточно измерена такава; 3/ Неизмерването, неправилнотои/или неточно измерване на потребената ел. енергия да е резултат от доказано неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно осъществено от потребителя въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал.3 ЗЕ.

По смисъла на чл. 83, ал. 1, т.6 ЗЕ жалбоподателят може да извърши едностранната корекция на сметките на ищеца като "краен снабдител" за минало време само при наличие на нормативно регламентирани ПРАВИЛА, изготвени като такива от единствено компетентния по см. на чл. 21 от ЗЕ орган, а именно ДКЕВР. Няма спор, че към момента на извършване на корекцията са действали приети през м. ХІ.2013 г. ПИКЕЕ, които са изготвени на осн.чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ.

Цитираната по-горе разпоредба, одобрена като методика за коригиране на сметки за минало време, предвижда условията и предпоставките, при които жалбоподателят може да пристъпи към корекция на консумираната за минало време ел. енергия. А именно: в случай на констатирано по правилата на ДКЕВР не измерване и/или неточно измерване на ел. енергия в резултат на осъществено от потребителя неправомерно въздействие върху СТИ и неправомерно присъединяване към разпределителната система.

По делото е безспорно установено, че замерването на отчетената от процесното СТИ е извършена компетентно, от оторизираното с извършването й “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и в съответствие с правилата на ДКЕВР. За констатациите е съставен протокол, сведен до знанието на абоната по реда, предвиден с публично оповестените и приети от страните ОУ към договора за потребление. В съставения констативен протокол е отразено, че върху СТИ е извършена намеса в схемата на електромера.

Съдът намира, че в настоящия случай, с оглед констатациите на изслушаната по делото СТЕ са налице основания да се приеме за безспорно установено, че по отношение на ползваните от ищеца съоръжения по доставка и отчитане на потребената от него ел. енергия е предприета намеса, противна на законово определените техническите норми и правила. Фактически установеното вмешателство налага извод за осъществени от него като потребител неправомерни действия. Следва да се отбележи, че извършената от жалбоподателя корекция не представлява санкция, а цена на доставена консумирана електрическа енергия.

В резултат на така установеното вмешателство, електромерът на абоната е отчитал по-малка част от реално консумираното количество ел. енергия или не изобщо не я е отчитал. Предвид което съдът счита, че са налице предпоставките по ЗЕ, който в редакцията си към датата на проверката, предоставя в полза на жалбоподателя правото да коригира сметката на въззиваемата за миналия период от време.

Доставянето, съответно потребяването на ел. енергия е извършено в изпълнение на съществуващо между страните правоотношение по продажба на електроенергия. В изпълнение на сключения договор, жалбоподателят дължи доставянето на ел. енергия, а въззиваемият- в качеството си на потребител- заплащането на реално консумираното количество електроенергия. Предметът на продажбата е ясно определен, но количеството на консумираната ел.енергия е величина, която не е изначално определена. Тя е зависима от потреблението, установимо за всеки конкретен период от време чрез показанията на СТИ. Независимо, дали се касае за договорна или извън договорна отговорност на потребителя, ако абонатът е потребил електроенергия в количество, различно от отчетеното, той дължи заплащането й. Размерът на задължението в този случай се установява служебно, при установените в съответствие с одобрените от ДКЕВР правила за измерване и в зависимост от момента, от който датира неточното отчитане от СТИ на база реално доставеното използвано през този период количество ел. енергия. Параметрите на двете основни за определянето на цената величини-време и количество на реално потребление, са съобразени с одобрената от ДКЕВР методика, с която и за двете величини са въведени обективни критерии: корекцията може да бъде извършена за определен период, считано от датата на констатираната в измерването грешка; и по начина на изчисляване, посочен в нея.

Съдът счита, че с оглед събраните доказателства, следва да се приеме, че в процесния случай жалбоподателят е коригирал сметката на въззиваемия в съответствие с тези изисквания: При констатирана не измерена ел. енергия поради неправомерно вмешателство в СТИ, сметката е коригирана при математическа точност на изчисленията. В този смисъл е заключението по изслушаната съдебно-техническа експертиза. Извършената корекция е сведена до знание на абоната по предвидения за това в чл. 24 и сл. от договора ред, към приложението на който препраща влязлото в сила на 17.VІІ.2012 г. изменение на ЗЕ /чл. 98а и чл. 104а/. Следва да се отбележи също, че за периода, в който е извършена корекцията, по см.§1, т. 41б, б. "а" от ДР на ЗЕ въззиваемият е бил ползвател на мрежата. Процесното вземане е дължимо от него като страна по договора за потребление. В облигационно установените правоотношения съществуват основни начала и принципи за недопускане на неоснователно обогатяване на едната страна за сметка на другата, приложими включително и в конкретния случай в хипотеза на възможното им нарушаване чрез неточно измерване на количество доставена и потребена ел. енергия. За осигуряване действието на този принцип са предвидени механизми, които максимално да ограничат нарушаването му чрез установяване на реалната доставка на енергия, вкл. и със заместващи данни за размера й.  С последните изменения на ЗЕ, извършването на корекция на сметка е изрично уредено чрез препратките на чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ към правилата на ДКЕВР и на чл. 98а ЗЕ към Общите условия. По аргумент на чл. 98а ЗЕ, в случаите на доказано неправомерно въздействие върху измервателните уреди на абоната, а то е такова винаги, когато не е извършено по предписанията на енерго- преносното предприятие, вината на ползвателя се презюмира като основание за предвидената в полза на крайния снабдител възможност за коригиране на сметката, като доказването на противното е в тежест на абоната-въззиваем. 

Предвид изложеното, настоящият състав намира, че при извършената от въззивника корекция са спазени нормативно и договорно предвидените изисквания, които към датата на корекцията, не сочат на противоречие със закона, което да обуслови извод за недействителността им по см. на чл. 26 ЗЗД. Предвидените със ЗЕ изменения досежно регламентираната в полза на крайния снабдител възможност за коригиране на сметките за минало време имат действие занапред, като с приетите ПИКЕЕ са установени и процедурите по изчисляване на корекцията. Независимо че абонатът, респективно негов представител, не е присъствал на проверката, констативният протокол е оформен съобразно изискванията на чл. 47, ал.3 ПИКЕЕ, като същият е подписан от двама свидетели и в присъствието на служител на РУП гр.Казанлък. Тъй като причината за неточното измерване на електромера била в промяна на схемата му на свързване, електромерът не е бил демонтиран за метрологична експертиза от БИМ, а проверката е извършена по реда на чл.48 ал.2 от ПИКЕЕ – в присъствието на служител на РУП –Казанлък. Предвид естеството на констатираната манипулация върху СТИ, на основание чл.47 ал.6 от ПИКЕЕ  служителите на “ЕВН България ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД са възстановили на място правилната схема на свързване. Наличието на манипулирани елементи в оригиналната схема, което е довело до отклонение в правилното функциониране на СТИ се установява по несъмнен начин от събраните в хода на делото доказателства.

По изложените съображения, предявеният иск с правно основание чл. 124 ГПК следва да бъде отхвърлен като неоснователен. По пътя на пълното и главно доказване ответникът в първоинстанционното производство, съответно въззивник в настоящото е установил както основателността на своето вземане към потребителя, така и неговият размер. От своя страна ищецът не е установил наличието на правоизключващи или правопогасяващи основания.

            С оглед изложеното въззивната жалба следва да бъде уважена. Постановеното в противен смисъл решението на КРС следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което предявеният отрицателен установителен иск бъде отхвърлен като неоснователен. 

С оглед изхода на правния спор, въззиваемата страна дължи на въззивника направените разноски по делото, които съобразно представения списък пред настоящата инстанция, съдът определя в размер на …лв.

 

Водим от горното и на осн. чл. 271 ГПК, съдът

Р Е Ш И:

  

ОТМЕНЯ решение № 616 от 26.11.2014 г., постановено по гр.дело № 1278/2014 г. на Казанлъшкия районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            ОТХВЪРЛЯ искът на ЕТ „Олимп-Стайко Христов”, с ЕИК:123155313 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Възраждане” №6, вх.А, ап.9 предявен срещу “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, за приемане за установено между страните, че ЕТ „Олимп-Стайко Христов”, с ЕИК:123155313 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, не дължи на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив сумата от …лв. по фактура №1114447240/17.06.2014 г. представляваща коригирана стойност на ел. енергия, доставена до обект, находящ се в с.Бузовград, ул.”Пеньо Пенев” №1, ИТН: 2011321, за периода 20.12.2013 г.-20.03.2014 г., дължима по силата на договор за продажба на електроенергия, на основание чл. 124, ал.1 ГПК.  

             ОСЪЖДА ЕТ „Олимп-Стайко Христов”, с ЕИК:123155313 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Възраждане” №6, вх.А, ап.9 да заплати на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37 направените по делото съдебни разноски в размер на … лв.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 280, ал.2 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: