Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

133                                                    25.03.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и  пети февруари                                  две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

           РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                              МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1025 по описа за 2015 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив, подадена от юрисконсулт М.Ч. против решение № 1078 от 28.10.2014 г., постановено по гр.дело №  1891/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се признава за установено по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” АД - гр.Пловдив, че С.Г.К. не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” АД - гр.Пловдив сумата в размер …лв.  по  фактура № 1111851817/29.04.2014 г., издадена от „ЕВН България Електроснабдяване” АД, за начислена ел.енергия за период 27.10.2011 г. – 16.01.2012 г., доставена до имот, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 17, като се осъжда „ЕВН България Електроснабдяване” АД - гр.Пловдив да заплати на С.Г.К. сумата от … лв., представляваща направените по делото разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от обжалваното решение, поради което го обжалва изцяло и моли да бъде отменено и да се постанови ново решение, с което да се отхвърлите иска, като неоснователен и недоказан, както по основание, така и по размер.Счита, че решението на съда е неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в наруше­ние на материалния закон. Излага подробни съображения в жалбата си, които са докладвани в съдебно заседание. Претендира за разноските за двете инстанции.

 

            Въззиваемият С.Г.К., чрез адв. И.П. взема становище, че подадената от процесуалния представител на ответника въззивна жалба е неоснователна, а постановеното Решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. Излага подробни съображения в отговора си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Претендира за разноски пред настоящата инстанция.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Производството е по предявен отрицателен установителен иск, с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Ищецът С.Г.К. твърди в исковата си молба, че е собственик на недвижим имот, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 17 и е клиент на ответника. На 09.05.2014 г. получил писмо от ответника, с което ответното дружество го уведомявали, че на 16.01.2012 г. техни служители демонтирали и предали за експертиза в БИМ електромера му. В писмото било посочено, че замененият електромер отчитал с грешка – 61.65%. Издаден бил констативен протокол № 291078 от 27.07.2012 г. и му била начислена допълнително електроенергия на стойност … лв., по фактура № 1111851817 от 29.04.2014 г. Твърди, че ответникът не е констатирал негово виновно поведение, в тежест на доставчика било да установи периода на грешното измерване или неизмерване. Моли съда да постанови решение, с което да признае, че не дължи на ответника ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив, сумата от … лв., представляваща начислена при начална липса на основание стойност по фактура № 1111851817 от 29.04.2014 г., издадена от ЕВН ЕС ЕАД за ел.енергия за периода 27.10.2011 г. до 16.01.2012 г. Ответникът  ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив, взема становище за неоснователност на иска, като го оспорва по основание и размер. Оспорва изцяло твърденията на ищеца в исковата молба.

 

         Страните не спорят, че са в договорни отношения по продажба на ел. енергия, като ответникът снабдява с такава имота на ищеца, на адрес гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание № 17, а последният е потребител на същата енергия с клиентски номер 1001358627. От представените констативен протокол № 12055 от 16.01.2012г. за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване и констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 29 1078 от 27.07.2012 г., се установява, че на 16.01.2012 г. е извършена проверка на процесния електромер, измерващ доставената ел. енергия до обекта. При тази проверка, е констатирано съмнение за извършена манипулация, поради което електромерът е свален и изпратен на експертиза. При извършената метрологична експертиза на този електромер е установено, че електромерът е отварян и манипулиран. В измервателната верига на електромера и на трите фази са монтирани допълнителни съпротивления /непринадлежащи към схемата на електромера/, всяко със стойност 470 ом. В резултат на тази манипулация, част от токовата верига се шунтира и електромерът отчита по – малко от консумираната електроенергия.

 

От представената по делото фактура № 1111851817/29.04.2014 г. е видно, че за миналия период от 27.10.2011г. до 16.01.2012 г. ответникът е начислил на ищеца допълнително общо 2627 кВтч ел. енергия, на цена от общо … лева. Процесната фактура не е платена.

 

От заключението по назначената съдебно-техническа експертиза се установява, че протокола за метрологичната експертиза отразява извършено неправомерно въздействие върху процесния електромер, който е бил отварян, а в измервателната му верига и на трите фази са монтирани допълнително съпротивления, всяко със стойност 470 ом, което води до намаляване на сигнала от токовата верига. В резултат електромерът отчита със 61.65 % по-малко от консумираната ел. енергия по двете тарифи и не съответства на техническите и метрологични изисквания. Не отчита реално консумираната ел. енергия, което му състояние представлява случай на частично неизмерване на консумираната ел. енергия. Методът за отчитане на неотчетената ел. енергия и методиката за остойностяването й са приложени правилно съгласно чл. 54, ал. 2, т.1 от Общите условия на договорите за пренос на ел. Енергия през електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД.

 

            Разпитаният по делото свидетел С.Й.К./служител на ответника/- присъствал на проверката, твърди, че не си спомня нищо за този случай, но преди две години бил на проверка в кв.Железник. Обикаляли всички улици и блокове.    

 

По предявения отрицателен установителен иск, ответникът носи тежестта да докаже несъмнено, че спорното право е възникнало и съществува, а ищецът твърдените от него факти, които го изключват, унищожават или погасяват. При този иск ответникът следва да установи пълно и пряко факта, от който е възникнало и съществува претендираното от него вземане, след което ищецът следва да установи възраженията си за неговата недължимост.

 

При така установени факти, от правна страна съдът намира следното: За ответника не е налице законово основание да коригира едностранно сметките на потребителите за доставената през изминал период електрическа енергия. Съгласно чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, в редакцията ДВ, бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществява съгласно норми, предвидени в Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), регламентиращи принципите на измерване, начините и местата на измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване на случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия. С други думи законодателят е предвидил възможността корекционните процедури да са установени в ПИКЕЕ - нормативен акт по правната си същност, а не в общите условия на договорите, които не са нормативен акт. Действащите ПИКЕЕ обаче не съдържат подобна регламентация. Текстът на чл.45, ал.1 от ПИКЕЕ, на който се позовава ответникът, не предвижда правила за определяне на количеството изразходвана енергия при установено грешно измерено или неизмерено количество електроенергия, а препраща към договорите за покупко-продажба на елекрическа енергия. След като липсва в действащото законодателство възможност за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период, не съществува законно основание такава санкция да се уговаря в договорите и общите условия. Липсата на нормативна уредба, даваща възможност на доставчика на електрическа енергия за извършване на корекция за минал период, изключва възможността  да се направи това (Р-29-2011, ІІ т.о.; Р-44-2012, ІІ т.о.).

           

Клаузите от Общите условия – чл. 28 от ОУ на ЕВН ЕС и чл.54, ал.2 от ОУ на ЕВН ЕР, на които се позовава ответника са неравноправни по смисъла на чл.143, т.6 и т.18 ЗЗП и поради това и нищожни по силата на чл.146, ал.1 ЗЗП. Това е повелителна норма (от публичен ред), която съдът е длъжен да вземе предвид и да съобрази. В този смисъл е задължителната съдебна практика (Р-165-2009, ІІ т.о.; Р-104-2010, ІІ т.о.; Р-26-2011, ІІ т.о.; Р-189-2011, ІІ т.о.; Р-79-2011, ІІ т.о. всички постановено по реда на чл.290 ГПК), с която е отречена възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция на сметките с клаузи, съдържащи се в приети от самия него и обвързващи потребителите общи условия. Тази задължителна практика се придържа към разбирането, че коригирането на сметките на вече доставена електрическа енергия само въз основа факта на неточно отчитане на доставяната ел. енергия, без да е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане, е недопустимо и противоречи на регламентирания в чл.82 ЗЗД принцип, че без вина няма отговорност. Установената манипулация върху електромера е ирелевантна и не поражда право на ответника доставчик да извърши едностранна промяна на изготвената по-рано сметка за разход на ел. енергия, тъй като той не твърди някакви действия или бездействия на ищеца, които влияят върху функционирането на електромера и върху точното отчитане на ползваното количество енергия. Съгласно чл.120, ал.1 ЗЕ средството за търговско измерване е собственост на електроразпределителното предприятие. Той го ползва за измерване на консумираната от потребителя електроенергия и задължението да поддържа уреда в изправност е само негово. Затова за разпределение на риска при обективно установено неточно отчитане и то по правила, регламентирани само от едната страна по договора, не може да става и дума.

 

            Неоснователни са твърденията в жалбата, че цитираната практика на ВКС не била обвързваща, тъй като не отчитала последващо нормативно изменение, влязло в сила на 17.07.2012г. на Закона за енергетиката и по специално чл.98 а, ал.2, т.6, допускащ именно такава корекция на сметка. Наистина изменението в закона за енергетиката в сочения смисъл е в сила от 17.07.2012г., но самите Правила за измерване на количеството електрическа енергия, предвиждащи корекция на сметки, са обн. в ДВ бр.98/12.11.2013г. и е в сила от 16.11.2013г., поради което тези правила са неприложими за процесния период 27.10.2011г. – 16.01.2012г.

 

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че в тежест на ищеца – въззиваем в настоящото производство не е налице валидно възникнало задължение за заплащане на исковата сума, поради което предявеният отрицателен установителен иск, че ищецът не дължи на ответника процесната сума е основателен и следва да се уважи.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно. Въззивната жалба следва да се остави без уважение, като неоснователна, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

 

В полза на въззиваемия следва да се присъдят разноски в размер на …лв.

           

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 1078 от 28.10.2014 г., постановено по гр.дело №  1891/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

ОСЪЖДА „ЕВН България електроснабдяване” АД със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов, № 37, ЕИК: 123526430 представлявано от Й.З. и М.М.М.-Д. да заплати на С.Г.К., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Ж.врата № 18, офис 9 – адв. И.П., сумата от … /…/ лв., представляващи направените по делото разноски за възнаграждение за един адвокат за настоящата инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: