Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 121   …………………18.03.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На осемнадесети февруари……………………………...……………..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1063….по описа за 2015……….……...година.

 

        Обжалвано е решение № 1251 от 27.11.2014 г., постановено по гр.дело № 2726/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от М.Т.В. и В.И.В. искове за осъждането на Т.В.Т. и П.А.К. да им заплатят солидарно сумата от … лева обезщетение за причинени им имуществени вреди- загуби от разликата в продажната цена на увредената им на 09.10.2013 г. от надзираваните от Т.В.Т. и собствени на П.А.К. крави овощна градина с идентификатор 68850.87.20, с площ от 14.532 дка, находяща се в землището на гр.Стара Загора, в м. „Юрта”, и действителната й стойност преди това й увреждане, както и законната лихва върху тази сума от 26.02.2014 г. до изплащането й. 

 

        Въззивниците  М.Т.В. и В.И.В., чрез пълномощника си по делото адв.Д.Д., считат, че решението е неправилно- постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Молят същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което бъдат уважени предявените искове и им се присъдят направените в двете инстанции съдебни разноски. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемите Т.В.Т. и П.А.К., чрез пълномощника си адв.Н.М., вземат становище, че въззивната жалба е допустима, но изцяло неоснователна. Молят решението да бъде потвърдено изцяло като правилно и им се присъдят разноските за въззивната инстанция. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемите, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд са предявени искове с правно основание чл.50 и чл.86 ЗЗД. Ищците М.Т.В. и В.И.В. твърдят в поправената си искова молба, че притежавали овощна градина, бивша нива, с площ от 14.532 дка, III категория, находяща се в м. „Юрта”, в землището на Стара Загора, ЕКАТТЕ 68850, съставляваща имот 087020, с предназначение: земеделска територия, с НТП: овощна градина, с идентификатор 68850.87.20, подробно описана в представения нот.акт. В нея имало насаждения от череши, които били на 7 г., 450 бр., разположени в 12 реда. Ответникът Т.Т. работил като пастир при ответника П.К., като задължението му било да пасе 25 броя крави. На 09.10.2013 г., около 14.00 часа, ответникът Т. отворил част от мрежата, с която била оградена овощната градина на ищците и пуснал кравите вътре, в резултат на което те нанесли щети на дърветата като изпочупили клони с различен диаметър и нанесли щети на около 70 % от насажденията, от които около 60 % били с изпочупени странични клони, а останалите 10 % били със счупени основни клони с диаметър 7-10 см и осови клони, а при половината от дърветата със счупените основни и осови клони имало наранявания и била засегната и самата им кора. Тези действия на ответника Т. били забелязани от познат на ищците, който веднага им съобщил, а синът им подал оплакване на тел.112. Отзовали се служители на МВР и била образувана преписка, вх. № 15047/2013 г. на Първо РУП и преписка № 5073/2013 г. на РП Стара Загора. На ответникът Т. бил съставен АУАН № 871447/20.10.2013 г. на основание чл.40 ЗОСИ. За установяване на нанесени им щети ищците подали и жалба до Община Стара Загора, по която била извършена проверка на място от назначена със заповед на кмета специализирана комисия, за резултата от която били уведомени с писмо изх.№ 10-01-1-12582/07.11.2013 г. Тъй като били възрастни хора и явно не можели да си опазят имуществото си от посегателство, били принудени да продадат по най-бързия начин опустошената си градина с голяма загуба, което сторили на 26.02.2014 г. с нот.акт № 148/2014 г. на нотариус Б.Г.. Продали я заедно с още една овощна градина общо за …лева. След като не била договорена отделна цена за всяка овощна градина, следвало да се приеме като цена за всяка от градините средноаритметичната- получавала се средна цена на декар от … лева или за процесната градина от 14.532 дка сумата от …лева. Претърпените от тях имуществени вреди във връзка с принудителната продажба на градината представлявали разликата от продажната цена на имота от …лева и неговата действителна стойност, която към момента на сделката била поне … лева, ако градината не била опустошена, т.е. …лева. Въпреки това предявявали претенция за … лева, която била пълната им претенция за претърпените от тях имуществени вреди. Солидарна отговорност за тези вреди носели ответникът Т.В.Т., под чийто надзор се намирали кравите, и техният собственик П.А.К. съгласно чл.50 ЗЗД. Понесените от ищците вреди не били възмездени от ответниците, въпреки няколкото разговора с тях. Претендирали са ответниците да бъдат осъдени солидарно да им заплатят сумата от … лева за обезщетение на причинените им от намиращите се под надзора на първия ответник и собствени на втория ответник крави имуществени вреди, изразяващи се в разликата между пазарната цена на увредения имот и неговата стойност преди увреждането, и законна лихва върху тази сума от 26.02.2014 г.

 

        В отговора си по чл.131 ГПК ответниците Т.В.Т. и П.А.К. са оспорили предявените искове по основание и размер. Твърдят, че изложената в исковата молба фактическа обстановка не отговаря на истината. Ответникът Т. не бил свалял оградната тел и кравите, надзиравани от него не били причинили щети по дърветата в градината, тъй като били изведени бързо от имота. През „отвора” на огражденията в градината на В., били минали и други животни, търсещи паша. Цената, на която била продадена градината в началото на 2014 г. също доказвала, че тя не е била значително увредена, още повече, че новият собственик прибрал реколта от градината за 2014 г.

         

        Не е спорно по делото, че ищците до 26.02.2014 г. са били собственици на овощна градина /бивша нива/ от 14.532 дка, засята с черешови и вишневи дървета, находяща се в землището на Стара Загора, в местността „Юрта”, с идентификатор 68850.87.20. Не се спори също така, че докато на 09.10.2013 г. около 14 часа първият ответник Т. *** на втория ответник К. 25 броя крави, същите влезли в тази овощна градина.

 

        От представения по делото отговор на кмета на Община Стара Загора по жалба на ищците от 15.10.2013 г. е видно, че с негова заповед е била назначена комисия, която при проверка на място констатирала, че имотът представлява овощна градина от трайни насаждения- череши и вишни, разположени в 12 реда, на възраст около 6-7 години, в добро агротехническо състояние; че в целия имот има видими следи от присъствие на животни, стъпки и екстременти от ЕРД и изпочупени клони с различен диаметър, а именно: 13 броя в първия ред, 16 броя във втория ред, 19 броя в третия ред, 13 броя в четвъртия ред, 20 броя в пети ред, 17 броя в шести ред, 20 броя в седми ред, 24 броя в осми ред, 18 броя в девети ред, 11 броя в десети ред, 18 броя в единадесети ред и 13 броя в дванадесети ред, като по този начин са били засегнали около 70 % от дръвчетата в тази градина, от които 60 % са били с изпочупени странични клони, а останалата част - с изпочупени осови и основни клони с диаметър около 7-10 см, като на около 50 % от дръвчетата със счупени основни и осови клони е имало и наранявания, и е била засегната самата им кора. Протоколът за извършената проверка и констатациите на назначената комисия, както и данни на коя дата е била извършена проверката, не са представени.

 

        От представения нот.акт № …, т…., рег.№ …, дело № …г. на нотариус Б.Г., рег.№ 394 на НК се установява, че ищците продали процесната овощна градина, заедно с друга тяхна градина с площ от 5.033 дка в землището на Стара Загора в местността „Герена”, на лицето М.Г.П. общо за сумата …лева.

 

        По делото е назначена и съдебно- агротехническа експертиза, която е депозирала първоначално и допълнително заключения. От заключението се установява, че към датата на изготвянето му- 07.10.2014 г., в процесната овощна градина има 268 броя череши на обща стойност … лева и 28 броя вишни на обща стойност …лева или общо дръвчета на стойност …лева, които не са в добро физиологично, агротехническо и здравно състояние. Вещото лице е дало заключение, че 28.10.2014 г. стойността на градината е … лева, каквато би следвало да е била цената й и към момента на продажбата й- 26.02.2014 г.

 

        От показанията на разпитания свидетел П.Т.П. се установява, че с П.К. и Къньо през м.октомври 2013 г.- 5-6 дни след влизането на кравите, ходили до овощната градина по молба на П.. Тук- там имало счупени клончета, където кравата е минавала под дървото. Според него имало пострадали 3-4, не повече от 5 дървета, но свидетелят твърди, че не е влизал навътре в градината. В единия край на градината, където имало оставено място за врата, имало само една провиснала бодлива тел, от където кравите свободно са влезли. В това землище и други хора си гледали кравите кравите им също минавали по този път. Черният път, по който по принцип минавали пастирите, бил на не повече от 100 м от северната граница на градината. Свидетелят твърди, че чул от сина на ищците, че са продали градината за … лв. Новите собственици прибрали реколтата от градината.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът намира следното: Съгласно чл.50 ЗЗД, за вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези лица отговарят и когато животното и избягало или се е изгубило. Основанието на отговорността за вреди, причинени от животни, е наличието на повишен риск, който се създава при притежаването и отглеждането на животно, а поемането на този риск спрямо трети лица, води до носене на отговорност при нанесена от животното вреда. Отговорността на собственика и на надзираващия животното е безвиновна. За да възникне тази отговорност е необходимо: наличие на вреди- имуществени /претърпени загуби или пропуснати ползи/ или неимуществени; вредите да са произтекли от животно; животното да е собственост на лицето, от което се търси отговорност или да се намирали под негов надзор, като отговорността на собственикът и лицето, под чийто надзор са се намирали животните, причинили вредата, е солидарна; бездействие от страна на собственика или лицето, упражняващо надзор върху животното; причинна връзка между бездействието и настъпването на вредите- вредите трябва да са пряка и непосредствена последица от това, че собственикът или онзи, който е бил длъжен да упражнява надзор, са бездействали и не са препятствали възможността животното да причини вредите. Поради това, отговорността по чл.50 ЗЗД за собственика и лицето, под надзора на което са се намирали животните, не възниква ако липсва, който и да е от тези елементи на фактическия състав на чл.50 ЗЗД.

 

        В настоящия случай не е спорно, че ответникът К. е собственик на 25 крави и че пастир на същите е ответникът Т.. Не е оспорен и фактът, че тези крави на 09.10.2013 г. са влезли в овощната градина на ищците, намираща се в м.„Юрта” в землището на Стара Загора. При условията на пълно и пряко доказване обаче ищците на първо място не са установили, че вредите по овощните дървета, описани в исковата молба и посочени в отговора до тях от кмета на общината, са причинени от кравите, собственост на ответника К., намиращи под надзора на ответника Т.. Наистина, на посочената в ИМ са влезли в овощната градина на ищците, но липсват доказателства, че ответникът Т. е отворил част от мрежата /телта/, с която е била оградена градината, и е пуснал кравите в нея. Липсват също така категорични доказателства, че уврежданията на дърветата, посочени по- горе, са причинени от животните, собственост на К.. Както бе посочено по- горе,  по делото не са представени протоколът за извършената проверка и констатациите на назначената от кмета комисия, както и данни на коя дата е била извършена проверката. На второ място, не е доказано, че именно в резултат на увреждането на градината от кравите на ответника, ищците са продали същата на много по- ниска цена от действителната и че са претърпели имуществена вреда в размер на претендираните …лв. В тази насока фактически не са представени каквито и да било доказателства, че е съществувала сигурност, че ищците ще продадат градината за … лв./както твърдят в исковата си молба/, ако същата не е била увредена от кравите, собственост на ответника К. и надзиравани от другия ответник Т.. Тази сигурност не се предполага, а се доказва в процеса. Само ако бъде доказано, че ако не са били уврежданията и то причинени от кравите на ответника градината би била продадена на по-висока цена, ще бъде постигната целта на чл.50 ЗЗД за поправяне на претърпените имуществени вреди от животни, без да се допусне обогатяване на ищците за сметка на ответниците. Няма данни и каква е била точно цената, на която са я продали на 26.02.2014 г., защото в нотариалния акт цената на двете продадени градини е посочена общо- … лева, нито пък данни последната да е била уговорена в този й размер поради увреждането на 09.10.2013 г. на тази градина от кравите, собственост на ответника К. и надзиравани от втория ответник, т.е. липсват доказателства за наличието на твърдяната от ищците причинна връзка, че именно увреждането на овощната им градина на 09.10.2013 г. от тези животни е обезценило същата с исковата сума от … лева към датата на това й увреждане.  Поради това съдът намира, че в случая не са налице предпоставките за ангажиране деликтната отговорност на ответниците по чл.50 ЗЗД. Предявеният иск с правно основание чл.50 ЗЗД следва да бъде отхвърлен, както и акцесорния иск по чл.86 ЗЗД за присъждане на законна лихва.

 

        Пред вид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. На въззиваемите следва да се присъдят разноските за тази инстанция в размер на … лв. за адвокатско възнаграждение.

         

        Водим от горните мотиви,  Окръжният съд

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1251 от 27.11.2014 г., постановено по гр.дело № 2726/2014 г. на Старозагорския районен съд.

 

        ОСЪЖДА М.Т.В., ЕГН **********, и В.И.В., с ЕГН **********,*** Загора, да заплатят на Т.В.Т. *** и П.А.К. ***, направените във въззивната инстанция разноски в размер на … лв. /… лева/.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

                                                       

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: